ВЕСТИ ИЗ ОКРУГА


МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Моравички управни округ обухвата подручје града Чачак и општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Покрива територију површине од око 3016 км/2, а према попису из 2011. године имао је укупно око 212.000 становника.

Поседује повољну привредну структуру, развијено приватно предузетништво и висок ниво платног промета. На подручју округа послује преко 2000 привредних друштава и више од 6000 предузетничких радњи са преко 50.000 запослених радника.

Овај округ има развијену саобрајну инфраструктуру, пољопривреду, занимљиву туристичку понуду, високообразовне научне установе, повољну климу и еколошке активности за производњу здраве хране и добар кадровски потенцијал.

Седиште Моравичког управног округа је у Чачку, ул. Жупана Страцимира бр.6.

У П Р А В Н И  О К Р У З И

Управне округе образује Влада уредбом, којом се одређује и подручје и седиште управног округа (члан 39. став 1. Закона о државној управи ( у даљем тексту Закон). Овом уредбом Влада одређује и услове под којима органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управна округа, једну или више општина, град или аутономну покрајину (члан 39. став 3. Закона).

Појам управног округа одређен је чланом 38. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) у којем је прописано да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У управном округу органи државне управе по сопственој одлуци врше одређене послове и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места образују своју окружну подручну једини.

У Републици Србији има 29 управних округа. Уредбом о управним окрузима („Службени гласник РС“ бр. 15/06 у даљем тексту Уредба) образују се управни окрузи и одређују њихови називи, подручја и седишта.

У управним окрузима се решава у управним стварима у првом степену, решава се о жалбама кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, врши се надзор над радом ималаца јавних овлашћења и врши се инспекцијски надзор (члан 3. Уредбе).

Овлашћења начелника управног округа прописан су чланом 40. став 2. и чланом 7. став 2. Уредбе у којим којима прописао да су овлашћења начелника управног округа који поред осталог „усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих“ и тако даље.

На основу члана 43. став 3. Закона, министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

Чланом 42. Закона регулисано је питање Савета управног округа, као и Уредбом о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/06). Савет управног округа чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управних округа. Седнице Савета сазива и председава начелник управног округа, а одржавају се најмање једном у два месеца. Предлоге Савета, начелник управног округа је дужан да достави министру надлежном за послове управе, кога је дужан и да информише најмање једном годишње о раду Савета управног округа. Савет управног округа, поред осталог, усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и предлаже како да се побољша рад управних округа (члан 2. ове Уредбе).