mali grb kolorni rgbРепублика Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ветеринарска инспекција у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 9
Контакт телефон: 032/343-813

 

Душанка Дамјановић, ветеринарски инспектор

Мобилни телефон: 064/8680 452
e-mail: dusanka.damjanovic@minpolj.gov.rs

 

Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор

Мобилни телефон: 064/8680 453
e-mail: radmila.stevanovic@minpolj.gov.rs

 

Весна Маринковић, ветеринарски инспектор

Мобилни телефон:064/8680 455
e-mail: vesna.marinkovic@minpolj.gov.rs

 

 Славица Весковић, ветеринарски инспектор

Мобилни телефон: 064/8680 519
e-mail:
 slavica.veskovic@minpolj.gov.rs

Ветеринарска инспекција  у Горњем Милановцу

Адреса: Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 3
Контакт телефон: 032/711-187 и 032/721-795

 

Василије Рајчевић, ветеринарски инспектор– Шеф одсека ветеринарске инспекције      

Контакт телефон: 032/711-187
Мобилни телефон: 064/8680 457
e-mail: vasilije.rajcevic@minpolj.gov.rs

Славољуб Јањић, ветеринарски инспектор

Контакт телефон: 032/721-795
Мобилни телефон: 064/8680 458
e-mail: slavoljub.janjic@minpolj.gov.rs

 Ветеринарска инспекција у Гучи

Адреса: Гуча, ул. Републике бб
Контакт телефон: 032/854-146

Биљана Вукосављевић, ветеринарски инспектор

Контакт телефон: 032/854-146
Мобилни телефон: 064/8680 459
e-mail: biljana.vukosavljevic@minpolj.gov.rs

 

Ветеринарска инспекција у Ивањици

Адреса: Ивањица, ул. Венијамина Маринковића број 1
Контакт телефон: 032/664-765

Снежана Ђоковић, ветеринарски инспектор

Мобилни телефон: 064/8680 509

e-mail: snezana.djokovic@minpolj.gov.rs


 

Надлежности 

Инспекцијски надзор и контрола здравственог стања животиња, репродукција и добробит животиња, учествовање у сузбијању заразних болести животиња, надзор над пословима спровођења Програма мера здравствене заштите животиња, вршење контроле испуњености ветеринарско – санитарних услова: у објектима за држање, производњу и промет животиња; у објектима ветеринарске делатности ( ветеринарске станице, ветеринарске амбуланте, ветеринарске апотеке – промет лекова на мало); у објектима за производњу сточне хране; у објектима за складиштење споредних производа животињског порекла, контрола обављања ветеринарске делатности (ветеринарске станице, ветеринарске  амбуланте, ветеринарске апотеке…), контрола испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња, ветеринарско – санитарне контроле хране и производа животињског порекла и споредних производа животињског порекла у одобреним објектима, контрола испуњености ветеринарско – санитарних услова  у објектима: за производњу, складиштење и промет хране животињског порекла, редовна контрола у објектима за клање животиња, узорковање хране животињског порекла ради испитивања здравствено – хигијенске исправности, обрачун накнаде за извршене ветеринарско санитарне прегледе, вршење сертификације пошиљака за извоз, контрола примене HACCP плана и контрола документације  у објектима за производњу и промет хране животињског порекла.


ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Пољопривредна инспекција у  Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 14
Контакт телефон: 032/347-366

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и   органску производњу, контрола обрађивача дувана и произвођача дуванских производа         
Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-580
e-mail: ranka.milosavljevic@muo-cacak.org.rs

Надлежности

Контрола у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико, контрола квалитета дувана и дуванских производа, преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла, преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских производа и обради дувана, контролу јавних складишта, обавља и друге послове из ове области.


Oдељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу
Сузана Каровић, пољопривредни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-581
e-mail: suzana.karovic@muo-cacak.org.rs

Надлежности

Инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на: испуњеност услова за производњу вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу испуњености услова за заснивање органске производње вина, ракије и других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контролу укључивања у органску производњу вина, ракије, других алкохолних пића, пива и безалкохолних пића; контрола метода технолошког поступка у преради, складиштењу, паковање и превоз органских производа вина, ракије, других алкохолних пића, пива, безалкохолних пића; контролу промета и квалитета вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних пића у унутрашњем промету; контрола рада контролних организација, акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других пића, етанола и пива након увоза осим грожђа за индустријску прераду; контрола вођења евиденције о производњи и промету ових производа.


Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште
Милун Вранић, пољопривредни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-579
e-mail: milun.vranic@muo-cacak.org.rs

Надлежности

Обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на област заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу редовне обраде пољопривредног земљишта; контролу доношења годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу поседовања овлашћења Министарства надлежног за послове пољопривреде за обављање послова у области заштите и уређења пољопривредног земљишта; контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта; контролу испуштања опасних и штетних материја и утврђивање дозвољених количина тих материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање; контролу промене намене пољопривредног земљишта и плаћање накнаде за промену намене; контролу извођења радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта у складу са пројектом; контролу коришћења пољопривредног земљишта; контролу давања у подзакуп пољопривредног земљишта у државној својини; контролу вршења инвестиционих радова или мењања начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; обавља и друге послове из ове области.


ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА

Слађана Пашајлић, Шеф водне инспекције за Рашки округ (надлежна и за Моравички Округ)

Телефон: 036/736891

Мобилни телефон: 064/8235642

Надлежности

Контрола вода, квалитета вода, коришћење вода, уређење водотока и водопривредних објеката, експлоатација минералних сировина из корита водотока (шљунак, песак, камен) изградња објеката у водотоку или у близини водотока, управљање водопривредом и вођењем водопривредног катастра, провођење међудржавних и међународних обавеза за воде, вршење јавних  овлашћења од јавних предузећа за водна подручја и других правних лица у примени закона и других прописа о водама, заштита од вода, вршење других послова који су јој законом и другим прописима стављени у надлежност.


ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА
Шумарска и ловна инспекција у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 16
Контакт телефон: 032/347-240

Срђан Ковачевић, Шеф Одсека

Мобилни телефон: 064/8818-680
e-mail: sumarska@muo-cacak.org.rs


Шумарска и ловна инспекција у Ивањици

Адреса: Ивањица, ул. Венијамина Маринковића број 1
Контакт телефон: 032-661-505

Томић Стеван, шумарски и ловни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-682
e-mail: rinspekcija@hotmail.com

Надлежности

Вршење инспекцијског надзора над газдовањем државним и приватним шумама, контрола обављања стручних послова газдовања приватним шумама; контрола спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства, контрола спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контрола коришћења средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи, контрола лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова, контрола спровођења у законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја, контрола извођења програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума, контрола производње репродуктивног материја шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала.


СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 13
Контакт телефон: 032/343-960

Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине

Мобилни телефон: 062/8866-933
e-mail: biljana.stanojevic@eko.gov.rs

Надлежности

Инспекцијски надзор у области контроле поступања са:  опасним и осталим отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом. Инспекцијски надзор: у циљу утврђивања испуњености услова заштите животне средине за обављање делатности, контрола загађења ваздуха, заштита од буке, контрола хемикалија и биоцидних производа, заштита земљишта и вода од загађивања, заштита и коришћење природних ресурса и добара, инспекцијски надзор у области планирања и изградње објеката који могу имати значајан утицај на животну средину.


УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

 Одсек фитосанитарне  инспекције

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 13
Контакт телефон: 032/310-230

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-510
e-mail: dragana.scekic@muo-cacak.org.rs

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-511
e-mail: moravickiizb@muo-cacak.org.rs

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор

моб. тел: 064/8680952

e-mail: miroslav.vujovic@minpolj.gov.rs

Надлежности

Заштита биља од заразних болести и штеточина, контрола средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи унутрашњем и спољом промету, контролу примене средстава за заштиту биља, производња и регистрација средстава за заштиту биља и исхрану биља, фитосанитарни надзор и инспекцијски надзор у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала, као и друге послове одређене законом.


Одсек граничне фитосанитарне инспекције

Адреса: Чачак, ул. Булевар ослобођења 17/2
Канцеларија број 13
Контакт телефон: 032/374-600

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/8818-633
e-mail: draganjovovic1960@gmail.com

Надлежности

Контрола хране  биљног  и мешовитог порекла при увозу (Закон о безбедности хране „Сл.гл.РС“ број 41/09, члан 73 и 75. став 3. тачка 8).


МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ИНСПЕКЦИЈА РАДА
Инспекција рада у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 10 и 11
Контакт телефон: 032/347-367, факс: 032/347-367

e-mail: cacakir@minrzs.gov.rs

Владимир Радосавчевић, инспектор рада

Мобилни телефон: 064/8622-381
vladimir.radosavcecic@minrzs.gov.rs

Никола Савић, инспектор рада

Мобилни телефон: 064/8622-018
e-mail: nikola.savic@minrzs.gov.rs

Братислав Танасковић, инспектор рада

Мобилни телефон: 064/8622-150
e-mail: bratislav.tanaskovic@minrzs.gov.rs

Лекић Вукић, шеф Одсека инспекције рада

Мобилни телефон: 064/8622-175
e-mail: lekic.vukic@minrzs.gov.rs

 

Бојана Дашић, инспектор рада
моб. тел:064/8622530,
e-mail:bojana.dasic@minrzs.gov.rs


Инспекција рада у Ивањици

Адреса: Ивањица, ул.Венијамина Маринковића број 1
Контакт телефон: 032/664-765

Станимирка Константиновић, инспектор рада

Мобилни телефон: 064/8622-168
e-mail: rinspekcija@hotmail.com

Надлежности

Обавља послове инспекцијског надзора у области безебдности и здравља на раду и радних односа над применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о привредним друштвима (у делу који се односи на безбедност и здравље на раду), Закона о штрајку, Општег колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих аката и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у организацијама, правним лицима и другим облицима организовања, као и установама. Поред закона, инспекција рада врши надзор и над применом других прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду, техничким мерама које се односе на безбедност и здравље на раду, стандарда и опште признатих мера у делу који се уређују питања из области безбедности и здравља на раду.


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА
Одсек Чачак – Здравствена инспекција у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 6
Контакт телефон/факс: 032/347-360

Зоран Шеварлић, Шеф Одсека

Мобилни телефон: 064/88110-78
e-mail: zoransevarlic@zdravlje.gov.rs

Весна Станић, здравствени инспектор

Мобилни телефон: 064/88110-79
e-mail: vesna.stanic@zdravlje.gov.rs

Надлежности

Обављање инспекцијских надзора у објектима под надзором (заводи, болнице, домови здравља, апотеке, лабораторије и приватна пракса); утврђивање испуњености услова за почетак рада приватне праксе-по захтеву странака; недељно и месечно састављање и слање извештаја о раду-Министарству здравља; редовна пословна комуникација са другим државним органима и странкама (приговори, жалбе…).


ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР
Одсек за санитарни надзор у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 5
Контакт телефон: 032/347-365

др Светлана Тадић, Шеф Одсека

Мобилни телефон: 064/88110-17
e-mail: svetlana@muo-cacak.org.rs

Зорица Делић, санитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/88112-24
e-mail: zorica@muo-cacak.org.rs

 Данијела Вукосављевић, санитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/88110-14
e-mail: sanitarna@muo-cacak.org.rs


Одсек за санитарни надзор у Ивањици

Адреса: Ивањица, ул. Венијамина Маринковића број 1
Контакт телефон: 032/664-765

Слађана Златић, санитарни инспектор

Мобилни телефон: 064/88112-25
e-mail: sladjanazlatic66@gmail.com

Надлежности

Вршење санитарног и здравственог надзора у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће, контролу санитарно-хигијенског стања објекта под санитарним надзором и средства јавног саобраћаја, санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором и поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима, решавање у управним  стварима у првом степену, унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе, као и друге одређене законом из делокруга Сектора.


МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Тржишна инспекција у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 7/10/11
Контакт телефон: 032/347-362

Предраг Васиљевић, начелник Одељења

Мобилни телефон: 064/81880-56
e-mail: predrag.vasiljevic@mtt.gov.rs

Гордана Томашевић, тржишни инспектор

Мобилни телефон:064/81885-48
e-mail: gordana.tomasevic@mtt.gov.rs

Татјана Никитовић, тржишни инспектор

Мобилни телефон:064/81885-52
e-mail: tatjana.nikitovic@mtt.gov.rs

Младомир Тодоровић, тржишни инспектор

Мобилни телефон:064/81885-51
e-mail: mladomir.todorovic@mtt.gov.rs

Драгица Марковић, тржишни инспектор

Мобилни телефон:064/81885-57
e-mail: dragica.markovic@mtt.gov.rs


Тржишна инспекција у Горњем Милановцу

Адреса: Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића број 3
Контакт телефон: 032/721-795

 

Марина Кићановић, тржишни инспектор

Мобилни телефон: 064/81885-46
e-mail: marina.kicanovic@mtt.gov.rs


Тржишна инспекција у Гучи

Адреса: Гуча, Републике бб.
Контакт телефон: 032/854-146

Гордана Гавриловић, тржишни инспектор

Мобилни телефон: 064/81885-54
e-mail: gordana.gavrilovic@mtt.gov.rs


Тржишна инспекција у  Ивањица

Адреса: Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1
Контакт телефон: 032/664-765

Драган Милинковић, тржишни инспектор

Мобилни телефон: 064/81885-49
e-mail: dragan.milinkovic@mtt.gov.rs

Надлежности

Вршење инспекцијског надзора над применом закона у областима промета робе и услуга, заштита потрошача, безбедности и усаглашености производа, шатштите права интелектуалне својине, контроле квалитета индустријско-непрехрамбених производа, оглашавању производа и др.


ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА
Валентина Стефановић, начелник Оделења у Краљеву

Адреса: Краљево, Трг Јована Сарића 1/3
Телефон: 036/321353
Мобилни телефон: 064/8933178
e-mail: valentina.stefanovic@mtt.gov.rs

Туристичка инспекција у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6
Канцеларија број 11
Контакт телефон: 032/343-812

Весна Милекић, туристички инспектор

Мобилни телефон: 064/89331-65
e-mail: vesna.milekic@mtt.gov.rs


Туристичка инспекција у Ивањици

Адреса: Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1
Контакт телефон: 032/664-765

Божидар Гројић, туристички инспектор

Мобилни телефон: 064/89331-63
e-mail: bozidar.grojic@mtt.gov.rs

Надлежности

Послови који се односе на вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности, заштиту потрошача и заштиту интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства, изради извештаја и информација о раду Сектора и стања у областима у којима се обавља надзор, праћење примене прописа, иницирање измене и предлагање одговарајућих решења и предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа, правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора, сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организација и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача, праћење  реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора између Министарства и привредних субјеката и координацији са Сектором за туризам, као и други послови из ове области.


МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ШКОЛСКА УПРАВА
Школска управа у Чачку

Адреса: Чачак, ул. Цара Душана број 25
Телефон: 032/341-166 и 311-327

Слађана Парезановић, овлашћено лице, обавља послове начелника
Данијела Ковачевић Микић, МА, просветни саветник
e-mail: danijela.k.mikic@eunet.rs;

Надлежности

Обављање  стручно – педагошког надзора  у установама.

 

Рада Каранац, М.Sc, саветник

e-mail: rada.karanac@gmail.com

Надлежности

Давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и  васпитног програма, учествује у припремама плана развоја образовања и васпитања и прати његово остваривање.

 

Милорад Славковић, млађи саветник

e-mail: milorad.slavkovic@eunet.rs

Надлежности

Обезбеђивање свих  услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединствено  информационог система просвете.

 Јелена Јовановић, референт

e-mail: lelajovanovic@eunet.rs

Опис послова

Примање, прегледање, евидентирање и достављање  акта у рад: прослеђивање дописа, пакета и  друге документације преко поште; вођење евиденције о присутности на на рад запослених у Школској управи.


МИНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА  И  ИНФРАСТРУКТУРЕ

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Инспекција за друмски саобраћај у Чачку

 

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6

Канцеларија број 2

Контакт телефон: 032/311-106

  • Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај

           Мобилни телефон: 064/8094805

           e-mail: lidija.ljušic@mgsi.gov.rs

Надлежност:

Послови инспекцијског надзора на спровођењу закона и других прописа у области унутрашњег и међународног саобраћаја, а нарочито: контрола аутобуских станица  и документације привредних друштава које управљају аутобуским станицама са којих се обавља међународни  и унутрашњи превоз путника; контрола одржавања важећих редова вожње у унутрашњем превозу путника и контрола придржавања дозвола са прилозима у међународном превозу путника, контрола међународних дозвола за превоз  ствари . „Цемт“ дозволе са дневницама путовања, Билатералне дозволе, Транзитне дозволе, дозволе за превоз за трећу земљу, „ЦМР“ и „ЈЦИ“ , контрола међународног и међумесног линијског превоза путника; контрола уговора, спискова путника, путних листова, наизменичних дозвола, дозвола за кружне вожње у ванлинијском међународном и унутрашњем превозу путника, контрола превоза за сопствене потребе лица и ствари у међународном и унутрашњем саобраћају; контрола теретних возила и аутобуса и документације за та возила којима се обавља превоз у унутрашњем и међународном друмском саобраћају.


ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Грађевинска инспекција Чачак

Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6

Канцеларија број 12

  • Гордана Јовановић, грађевински инспектор

           Мобилни телефон: 064/8094810

           e-mail: gordana.jovanovic@mgsi.gov.rs

Надлежност: