mali grb kolorni rgbВлада Републике Србије
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

 

   СТРУЧНА СЛУЖБА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

   Адреса: Чачак, ул. Жупана Страцимира број 6

   Телефон: 032/343-815

  1. Шеф Стручне службе – Слађана Спасовић

    Телефон: 032/311-106

     Канцеларија број  1

     Мобилни телефон: 064/8255799

     e-mail: strucna.sluzba@muo-cacak.org.rs

Опис послова:

Руководи радом Службе, пружа стручна упутства, координира рад и надзире рад државних службеника и намештеника у Служби; пружа стручну и административно техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју управног округа и организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, планира извршење финансијског плана, надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама, стара се о економичном трошењу буџетских средстава и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; припрема и израђује нацрт кадровског плана, предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Управног округа, учествује у поступку спровођења оцењивања и израђује уговоре које закључује Управни округ; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа, припрема, израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и израђује месечне извештаје о броју и структури запослених за Централну кадровску евиденцију; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја, обавља послове из области безбедности и здравља на раду; организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених обавеза; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

  1. Радно место административно – технички секретар – Мирјана Томић

    Канцеларија број 1

    Телефон: 032/343-815

    Мобилни телефон: 064/8643-105

    e-mail: sekretar@muo-cacak.org.rs

Опис послова:

Врши коресподенцију за потребе Управног округа; обавља телефонске разговоре, е-mail коресподенцију и слање факсова; води евиденцију о састанцима, води евиденције предмета  у складу са прописима; прима, отправља, чува и архивира пошту; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.     

  1. Радно место возач –портир – Александар Бежанић

    Телефон: 032/343-815

    Мобилни телефон: 064/8643-106

Опис послова:

Управља службеним возилом по налогу начелника Управног округа; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; стара се о редовном сервисирању возила; води евиденцију о коришћењу возила; обавља послове портира, а по потреби и курира; обавља друге послове по налогу начелника Управног округа.

  1. Радно место за канцеларијске послове – Весна Ћирић

    Канцеларија број 3

   Телефон: 032/347-364

    Мобилни телефон: 064/8643-104

Опис послова:

Врши пријем, разврставање и евидентирање поште упућене запосленима у Стручној служби, окружним и осталим подручним јединицама органа државне управе; врши формирање, завођење, здруживање и достављање предмета у рад; врши распоређивање и отпремање поште; архивира предмете, води архивску књигу и излучује предмете којима је истекао рок чувања; одлаже предмете у интерни роковник; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета, води евиденцију и подноси извештаје о кретању предмета; врши набавку, пријем, ускладиштење и издавање канцеларијског материјала и ситног инвентара, стара се о квалитету и количини робе коју набавља и формира документацију о извршеној набавци, саставља дописе и рекламације и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

5. Радно место за обраду финансијске документације – Зорица Вељовић

    Канцеларија број 2

    Телефон: 032/348-021

    Мобилни телефон: 064/8643-100

    e-mail: zoka@muo-cacak.org.rs

Опис послова:

Врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствене исправе, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене исправе; уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције, води прописане аналитичке евиденције, чије податке усклађује са књиговодственим подацима из главне књиге трезора; чува финансијску документацију, контролише и обавља анализу унетих промена; попуњава прописане обрасце у поступку припреме извршења буџета и финансијског плана Округа; врши припрему захтева за извршење плаћања, врши обрачун накнада дневница и осталих трошкова за службена путовања државних службеника и намештеника; врши обрачун пореза и попуњавање прописаних образаца, обрађује накнаде за породиљско боловање и одвојени живот; обавља редовну сарадњу са Министарством финансија и другим органима у поступику остваривања права државних службеника и намештеника по питању накнаде по основу рада из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и обавља послове по налогу шефа Одсека.

6.Радно место оператер дактилографДрагица Јаћимовић

    Канцеларија број 3

    Телефон: 032/347-364

     Мобилни телефон: 064/8643-102

    e-mail: daktilobiro2@muo-cacak.org.rs

Опис послова:

Куца по диктату, прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши контролу тачности и исправности унетих података; врши упис података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља послове умножавања материјала; курирске и послове кафе куварице за састанке које заказује начелник Управног округа и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

7. Радно место спремачицаМилена Глишовић

   Телефон: 032/347-364

    Мобилни телефон: 064/8643-103

Опис послова:

Стара се о одржавању хигијене; пере керамичке плочице, обложене зидове, врата, ходнике, холове; стара се о одржавању цвећа у радним просторијама; скупља отпадну хартију из радних просторија и пакује у одговарајућу амбалажу и одлаже у просторију за смеће; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека .