mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ

 ( „Сл.гласник 149/2020“ од 11.12.2020 године )

         Назив конта           БУЏЕТ  за   2021  годину
411-Плате, додаци и накнаде запослених (зарадe)  6.913.000
412- Социјални доприноси на терет послодавца 1.184.000
413-Социјална давања запосленима 80.000
415-Накнаде трошкова за запослене (превоз ) 511.000
416-Награде запослених и остали посебни расходи 100.000
421-Стални трошкови 9.500.000
422- Трошкови путовања 150.000
423-Услуге по уговору 1.500.000
425-Текуће поправке и одржавање 1.000.000
426-Материјал 2.200.000
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 112.000
483-новчане казне и пенали по решењу суда 1.000
512- машине и опрема 750.000
У К У П Н О: 24.001.000,00

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

 („Службени гласник РС“, бр. 84/2019)

(и пројекције буџета за 2021. и 2022. годину)

Назив конта  2020 2021 2022
411-плате                  6.596.000                   6.596.000                   6.596.000
412-доприноси                  1.131.000                   1.131.000                   1.131.000
414-соц.давања                       40.000                        40.000                        40.000
415-превоз                     371.000                      371.000                      371.000
416-јуб.награда                       70.000                        70.000                        70.000
421-ст. трошкови                   9.150.000                    9.662.000                   9.662.000
422-дневнице                      150.000                       250.000                      250.000
423-услуге                   1.200.000                    1.450.000                   1.450.000
425-тек.поп. и одрж.                      850.000                       750.000                      750.000
426-материјал                   2.400.000                    2.500.000                   2.500.000
482-регистрација                      150.000                       150.000                      150.000
483-новчане казне                          1.000                           1.000                          1.000
512-осн. средства                      918.000                       450.000                      450.000
У К У П Н О                 23.027.000                  23.421.000                 23.421.000

 


Република Србија

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 917-404-00001/2020-02

 Датум: 08.01.2020. године

 Ч а ч а к

            На основу члана 40. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018- др.Закон), као и на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Моравичког управног округа доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Доноси се годишњи план јавних набавки за 2020. годину Стручне службе Моравичког управног округа, у складу са средствима предвиђеним буџетом Републике Србије за 2020. годину.

Члан 2.

Годишњи план набавки за 2020. годину саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

мр Слободан Јоловић

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину