mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

 („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)

(и пројекције буџета за 2020. и 2021. годину)

Назив конта  2019 2020 2021
411-плате 6.125.000 6.125.000 6.125.000
412-доприноси 1.096.000 1.091.000 1.091.000
414-соц. давања 40.000 40.000 40.000
415-превоз 386.000 391.000 400.000
416-јуб.награда 70.000 70.000 1.000
421-стални трошкови 8.509.000 8.950.000 9.117.000
422-дневнице 180.000 250.000 250.000
423-услуге 700.000 900.000 950.000
425-текуће поправке и

одржавање

990.000 950.000 700.000
426-материјал 2.000.000 2.250.000 2.300.000
482-регистрација 150.000 150.000 150.000
483-новчане казне 1.000 1.000 1.000
512-основна средства 1.500.000 950.000 980.000
У К У П Н О:  22.052.000 22.521.000 22.915.000

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. годину