mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

 ( „Сл.гласник 110/2021“ од 24.11.2021. године)

        Назив конта   БУЏЕТ  за   2022  годину
411-Плате, додаци и накнаде запослених (зарадe) 7.368.000,00
412- Социјални доприноси на терет послодавца 1.224.000,00
413-Социјална давања запосленима 71.000,00
415-Накнаде трошкова за запослене (превоз ) 500.000,00
416-Награде запослених и остали посебни расходи 120.00,000
421-Стални трошкови 9.750.000,00
422- Днецнице 213.000,00
423-Услуге по уговору 1.250.000,00
425-Текуће поправке и одржавање 1.099.000,00
426-Материјал 2.000.000,00
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 150.000,00
483-новчане казне и пенали по решењу суда 1.000,00
512- машине и опрема 750.000,00
У к у п н о: 24.496.000,00

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА  2020. – 2022. ГОДИНE

 („Службени гласник РС“, бр. 84/2019)

Назив конта  2020 2021 2022
411-плате                  6.596.000                   6.596.000                   6.596.000
412-доприноси                  1.131.000                   1.131.000                   1.131.000
414-соц.давања                       40.000                        40.000                        40.000
415-превоз                     371.000                      371.000                      371.000
416-јуб.награда                       70.000                        70.000                        70.000
421-ст. трошкови                   9.150.000                    9.662.000                   9.662.000
422-дневнице                      150.000                       250.000                      250.000
423-услуге                   1.200.000                    1.450.000                   1.450.000
425-тек.поп. и одрж.                      850.000                       750.000                      750.000
426-материјал                   2.400.000                    2.500.000                   2.500.000
482-регистрација                      150.000                       150.000                      150.000
483-новчане казне                          1.000                           1.000                          1.000
512-осн. средства                      918.000                       450.000                      450.000
У К У П Н О                 23.027.000                  23.421.000                 23.421.000

 


Република Србија

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 917-404-00001/2020-02

 Датум: 08.01.2020. године

 Ч а ч а к

            На основу члана 40. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018- др.Закон), као и на основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Моравичког управног округа доноси:

 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ

 

Члан 1.

            Доноси се годишњи план јавних набавки за 2020. годину Стручне службе Моравичког управног округа, у складу са средствима предвиђеним буџетом Републике Србије за 2020. годину.

Члан 2.

Годишњи план набавки за 2020. годину саставни је део ове одлуке.

Члан 3.

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

мр Слободан Јоловић

ПРЕУЗМИТЕ ОДЛУКУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. годину