mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2024 ГОДИНУ

 ( „Сл.гласник 92/2023“ од 27.12.2023. године)

Назив конта  БУЏЕТ ЗА 2024. годину
411-Плате 9.295.000,00
412-Доприноси 1.409.000,00
413-Соц.дава.запос. 540.000,00
415-Превоз 550.000,00
416-Јуб.награда 1.00,000
421-Стални трошкови 8.230.000,00
422-Дневнице 350.000,00
423-Услуге 2.300.000,00
425-Теку.поп.и одржа. 1.000.000,00
426-Материјал 2.272.000,00
482-Регистрација 60.000,00
483-новчане казне /
512-Оснавна средства 1.000.000,00
У к у п н о: 27.007.000,00

 

 

mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2023 ГОДИНУ

 ( „Сл.гласник 138/2022“ од 12.12.2022. године)

Назив конта  БУЏЕТ ЗА 2023 годину
411-Плате 8.644.000,00
412-Доприноси 1.310.000,00
413-Соц.дава.запос. 221.000,00
415-Превоз 550.000,00
416-Јуб.награда 320.00,000
421-Стални трошкови 8.800.000,00
422-Дневнице 213.000,00
423-Услуге 1.900.000,00
425-Теку.поп.и одржа. 1.700.000,00
426-Материјал 2.000.000,00
482-Регистрација 70.000,00
483-новчане казне 1.000,00
512-Оснавна средства 529.000,00
У к у п н о: 26.257.000,00

 

 


mali grb kolorni rgb

Влада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ

 ( „Сл.гласник 110/2021“ од 24.11.2021. године)

        Назив конта   БУЏЕТ  за   2022  годину
411-Плате, додаци и накнаде запослених (зарадe) 7.368.000,00
412- Социјални доприноси на терет послодавца 1.224.000,00
413-Социјална давања запосленима 71.000,00
415-Накнаде трошкова за запослене (превоз ) 500.000,00
416-Награде запослених и остали посебни расходи 120.00,000
421-Стални трошкови 9.750.000,00
422- Днецнице 213.000,00
423-Услуге по уговору 1.250.000,00
425-Текуће поправке и одржавање 1.099.000,00
426-Материјал 2.000.000,00
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 150.000,00
483-новчане казне и пенали по решењу суда 1.000,00
512- машине и опрема 750.000,00
У к у п н о: 24.496.000,00

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БУЏЕТА  2020. – 2022. ГОДИНE

 („Службени гласник РС“, бр. 84/2019)

Назив конта  2020 2021 2022
411-плате                  6.596.000                   6.596.000                   6.596.000
412-доприноси                  1.131.000                   1.131.000                   1.131.000
414-соц.давања                       40.000                        40.000                        40.000
415-превоз                     371.000                      371.000                      371.000
416-јуб.награда                       70.000                        70.000                        70.000
421-ст. трошкови                   9.150.000                    9.662.000                   9.662.000
422-дневнице                      150.000                       250.000                      250.000
423-услуге                   1.200.000                    1.450.000                   1.450.000
425-тек.поп. и одрж.                      850.000                       750.000                      750.000
426-материјал                   2.400.000                    2.500.000                   2.500.000
482-регистрација                      150.000                       150.000                      150.000
483-новчане казне                          1.000                           1.000                          1.000
512-осн. средства                      918.000                       450.000                      450.000
У К У П Н О                 23.027.000                  23.421.000                 23.421.000