mali grb kolorni rgb

Република Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Савет округа чине :

1.  Начелник Моравичког управног округа
      –  Марко Парезановић, председник

2. Градоначелник Града Чачка
      –  Милун Тодоровић, члан

3. Председник општине Горњи Милановац
     – Деајан Ковачевић, члан

4. Председник општине Ивањица
     – Момчило Митровић, члан

5. Председник општине Лучани
     – Миливоје Доловић, члан

Надлежности

Управни округ има Савет управног округа, који усклађије односе окружних подручних јединица органа државне управе и општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних и других подручних јединица које органи државне управе имају на подручју управног округа.

Савет управног округа чине начелник Моравичког управног округа, градоначелник Чачка и председници општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани.

Начелник управног округа дужан је да спроведе све предлоге Савета управног округа, проследи министру надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе и руководиоцима органа државне управе који имају подручне јединице на подручју управног округа.

Начин рада Савета управног округа уређује Влада Републике Србије Уредбом о начину рада Савета управног округа („Сл.гласник РС“, број 15/05 од 27.02.2006. године).

Појам, назив, седиште и подручја Управног округа детаљно су регулисани Уредбом о управним окрузима („Сл. гласник РС“, број 15/05 од 27.02.2006. године).

Седнице савета округа

Седницу Савета сазива и председава начелник управног округа.
Седнице Савета одржавају се најмање једном у два месеца.
Начелник округа је дужан да сазове седницу Савета ако то затраже најмање две трећине чланова Савета.
Седнице Савета се, по правилу, одржавају у седишту округа.
Савет одлучује већином гласова свих чланова.
Савет одлучује тако што доноси закључке.
Савет има секретара.
Секретара одређује Савет из реда државних службеника у стручној служби управног округа.
Стручну и административно-техничку подршку Савету пружа стручна служба управног округа.
Савет доноси пословник о свом раду.
Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета.

 ПЛАН РАДА САВЕТА У 2016. ГОДИНИ


ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА У 2015.ГОДИНИ


ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА У 2016.ГОДИНИ

ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА У 2017.ГОДИНИ