ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА  МУО ЗА 2023.
ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023
 ПРВЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА  МУО ЗА 2023.
ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Валентина Стефановић, туристички инспектор, Гордана Јовановић, грађевински инспектор и Биљана Станојевић, еколошки инспектор..

Информација о раду републичких инспекција у јануару и фебруару 2023. године.

            Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је недавно у Београду, одржан састанак са ресорним министром. Састанак је био конструктиван и одржан је на иницијативу начелника управних округа. Једна од  тема је био рад инспекција, запошљавање и попуњавање  радних места, проблеми у раду инспекција  итд.  Између осталог, указано је и на неопходност промене одређених закона и уредби како би се одређени проблеми решили.

            Имајући напред наведено у виду, затражио је од присутних руководилаца инспекцијских служби да му доставе податке о  проблемима са којима се сусрећу у свом раду, као и о опреми која им је неопходна, као би исте податке проследио надлежном министарству.

Весна Станић, здравствени инспектор, истакла је да је у јануару сачињен годишњи извештај о раду, а почетком фебруара ова инспекција је добили план рада. Током претходног периода поступало се по захтевима грађана, као и похтевима заштитника грађана. Подносећи извештај о раду њене инспекције истакла је да је током фебруара изврешено 5 утврђујућих и 38 ванредних надзора. Изречено је 8 мера за отклањање недостатака и донето 5 утврђујућих решења. Обавестила је присутне да је Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, успешно оперисан и  да следи опоравак.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да је њена инспекција радила према плану министарства.У јануару су контролисани угоститељски  објекти, здравствене установе, промет дечије  хране, у фебруару  домови здравља, кетеринг, а у марту су контролисани: школе, вртићи, опште болнице, промет предмета опште употребе итд. Навела је да у претходном периоду није било неких карактеристичних случајева. Одржане су две онлајн обуке и сачињен годишњи извештај о раду. Према њеним речима, инспектори санитарне инспекције су током јануара у рад примили 73 предмета, извршили 70 редовних, 30 контролних и 3  ванредна надзора. Укупан број надзора је 103. Укупан број решења је 30. Донето је 28 решења за забрану рада лицима и 7 решења за отклањање утврђених недостатака. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 11 прекршајних налога. Истакла је да је током фебруара у рад примљено 76 предмета, извршено 73 редовних, 23 контролних и 4 ванредних надзора. Укупна број надзора је 100.У контролисаном периоду донето је 25 решења, од којих 6  решења о отклањању недостатака, 19 решења о забрани рада лицима, поднето је 3 захтева за покретање прекршајноиг поступка  и издата 2 прекршајна налога.

           

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је у претходна два месеца евидентно дошло до пада увоза и то за 10-20%. Током контролисаног периода није било промета забрањених предмета, нити је било неких карактеристичних случајева. У јануару је у рад примљено и обрађено 48 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 48 записника. У истом периоду  донета су укупно 42 решења о царињењу. Донето је и 6 решења о увозном царињењу до добијању резултата анализа.  Током фебруара примљена су и обрађена 52 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 46 решења о царињењу и 6 решења о увозном царињењу. Навео је да је број захтева смањен због електронског начина подношења јер  се једним захтевом обухвтају све врсте производа и на основу тога се издају решења о царињењу. Највише се увозе производи од воћа и поврћа у замрзнутом стању, кондиторски производи, вино, базне сировине за производњу безалкохолних пића и биљна уља.

 

            Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, навео је да се претходних месеци радило по годишњем плану  министарства. Спроведено је и годишње вредновање радне успешности. У најави је нова систематизација и попуна радних места Истакао је да имају једног инспектора који ће следеће године ићи у пензију и да свакако треба извршити попуну радног места. Планирана је и набавка службених возила. Према његовима речима,  током јануара 2023. године извршено је укупно 18 надзора и то: по Закону о  шумама 13, Закону о дивљачи и ловству 5. Поднета је 1 прекршајна и 1 кривична пријава. Изречено је 16 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 142.000,00 динара. У фебруару је извршено укупно 26 надзора, од којих према Закону о шумама 25, Закону о дивљачи и ловству 1, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина није било контрола. Поднето је 7 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Одузето је 159,47 м³ дрвета и изречено 14 осуђујућих пресуда са казном у износу од 165.000,00 динара.

            Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да је његова инспекција обављала редовне активност. Извршена је процена ризика, донет је годишњи план рада, извршено вредновање радне успешности. Током претходног периода појавио се један случај трихинелозе дивље свиње, а било је и спорадичних појаве  заразних болести код стоке. Истакао је да су од Управе за ветерину добили налог за контролу специјализованих објеката за храну, која ће трајати до 30 априла. Током јануара у рад је примљен 181 предмет, донето је 145 решења, сачињено 164 записника, донето је 29 решења, издато 22 сертификата, сачињено 7 службених белешки, поднета 1 прекршајна пријава и архивирано 56 предмета. У извештају за фебруар навео је да су инспектори ове инспекције у рад примили 197 предмета, решили 159 предмета, сачинили 152 записника, донели 41 решење, издали 27 сертификата, сачинили 5 службених белешки и поднели  6 прекршајних пријава. Архивирано је 65 предмета.

            Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да фитосанитарна инспекција ради према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Током јануара ова инспекција је извршила 9 контрола, донела 1 решење о налагању мера, 2 решења о  препакивању, 1 решење о забрани промета и уништењу, 2 решења о непризнавању. У овом периоду издат је 1 серификат и извршена 1 контрола по Правилнику за подизање вишегодишњих засада . Издато је 20 уверења о признавању семена, 2 серификата за производњу садног материјала, узето је 7 узорака, поднета су 2 захтева по покретање прекршајног поступка и уништено 500 кг робе, у вредности 50.000 динара. Током фебруара, према његовим речима, извршено је 26 контрола, донета 2 решења о налагању мера, 3 решења о препакивању, издат 1 сертификат, извршена 1 контрола по Правилнику за подизање вишегодишњих засада, издато 20 уверења о признавању семена, узета 22 узорка и поднета 4 захтева за покретање прекршајног поступка

            Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је у претходном периоду спроведена појачана контрола у велетрговинама и другим радњама због појава фалсификованих пића и брашна. У јануару 2023. године Сузана Каровић је извршила укупно 22 контроле, донела 6 решења, поднела 6 прекршајних пријава, ставила ван промета јака алкохолна пића- ракију, у количини од 2.381 литара, вредности 753.622 динара. Стављено је ван промета алкохолно пиће-пиво са истеклим роком употребе у количини од 6 литара, у вредности од 4.000 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 8 контрола. У фебруару је користила 10 дана годишњег одмора. Милун Вранић је извршио 11 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и 1 увођење у посед по закљученом уговору о закупу. Током фебруара Сузана Каровић је извршила 15 контрола, 13 у СТР, 2 у СУР, донела 2 решења и поднела 2 прекршајне пријаве.Ставила је ван промета 36 литара алкохолног пића-пива, вредности 3.000,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 12 контрола: 6 пекара и 6 произвођача кафе. Донела је 1 решење. Милун Вранић је извршио 7 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да су у претходном периоду вршене углавном ванредне контроле, и  контроле по пријавама грађана. У  контролисаном периоду није било већих прекршаја. Навела је да је при МУП-у формирана јединица за еколошки криминал. Истакла је да је током јануара извршила  укупно 6 инспекцијских надзора фирми на територији и ван територије МУО. Контроле су вршене везано за сачињавање записника у вези са подношењем захтева министарству за прекогранично кретање отпада, односно добијење дозвола за извоз и увоз различитих врста отпада, инспекцијски надзори по претставкама, као и један надзор везан за испуњеност услова складиштења опасног отпада. У рад је примљено 7 предмета, сачињено 6 записника, 1 службена белешка и донето 1 решење са изреченом забраном обављања одређених активности. У фебруару је извршено 10 надзора, сачињено 12 записника и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Вршене су ванредне контроле везано за извод отпада, испуњеност услова за издавање дозволе за рад постројења за третман отпада, по захтевима фирми које се баве рециклажом отпада, везано за Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије за четврти квартал 2022. године и по другим поднесцима.

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у претходно периоду сачињен Годишњи извештај о раду, спроведено вредновање радне успешности, вршене су контроле по Уредби о лимитираним ценама основних животних намирница (шећер, брашно, уље итд.), предузимане су мере за спречавање сиве економије на робним пијацама. Истакао је да на подручију овог округа нема неких масовнијих појава што се тога тиче. Ова територија није гранична, па из тих разлога има мање случајева. Вршена је и контрола фирми које не евидентирају целокупан примет преко фискалних каса, контрола интелектуалне својине, односно брендова који се увозе из иностранства, као и контроле по представкама и рекламацијама грађана. Током јануара 2023. године, ова инспекција је  извршила 12 инспекцијских прегледа и сачинила исти број записника, поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка и донела 1 решење о отклањању неправилности. У фебруару је извршено 35 инспекцијских прегледа, сачињено 35 записника, поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 2 решења  о отклањању неправилности и 4 управне мере.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да је туристичка инспекција, у претходном периоду, углавном вршила контроле у туристичким центрима, а пре свега на Копаонику и Златибуру. Током јануара туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа извршила укупно 13 инспекцијских надзора од којих 1 ванредна контрола, 11 редовних  и 1 контролни извршења мера донетог решењем. Ванредни надзор је био по пријави у Дајићима. Надзором је утврђено неиздавање, из којих разлога је иницирано покретање прекршајног поступка. У овом месецу обављене су 2 контроле извршења мера изречених записником, којом приликом је утврђено да су странке поступиле по наложеним мерама из записника инспектора.  Током фебруара, према њеним речима, туристичка инспекција је извршила укупно 23 инспекцијска надзора, од којих 5 ванредних, 16 редовних и 2 контролна надзора извршења решења. Од укупног броја ванредних  надзора 4 су била по пријавама и то по 1 у Пухови, Чачку, Гучи и Лучанима. Инспекцијским надзорима  откривена су 2 бесправна рада  и то у Пухову и Гучи. С тим у вези донета су 2 решења о привременој забрани  обављања угоститељске делатности и иницирана су 2 прекршајна поступка. У 5 угоститељских објеката је записником наложено уклањање неправилности уочених током инспекцијског надзора (1 у Лучанима, 3 Чачку и 1 у Атеници). У овом месецу су обављене и 2 контроле извршења мера донетих записником где је утврђено да су странке поступале на налозима из записника (по 1 у Атеницим и Лучанима) Истакла је да су туристички инспектори и током овог месеца били ангажовани у зимским туристичким центрима према Плану рада у зимској туристичкој сезони 2023. године.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, навео је да су током јануара, инспектори  рада извршили укупно 21 инспекцијски  надзора из области радних односа, од којих 3 редовна и 4 ванредних надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 15. Обављена су 3 допунска надзора. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка, сачињено 4 записника којима су наложене мере и изречене 4 мере записником. Превентивних поступања је било укупно 9: 7 указивања и  упозорења 2. На фактичком раду је затечено 1 лице. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 29 надзора, редовних 11, ванредних 14, контролних 4. Надзора поводом тешких повреда на раду је било 3. Донето је укупно 7 решења којима је наложено отклањање повреда закона. У контролисаном периоду поднето је укупно 3 захтева за покретање прекршајног поступка; 1 захтев за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног  лица у правном лицу  и 2 против предузетника. Поднета је и 1 кривична пријава. На фактичком раду је затечено 1 лице са којим је закључен уговор о раду након извршене контроле. У области инспекцијских интегрисаних надзора извршено је укупно 67 контрола; 4 допунска и 63 ванредних инспекцијских надзора, Донета су 4 решења из области БЗР, 4 решења којима је наложено отклањање  повреда Закона о БЗР, сачињено  је 3 записника о  налагању мера и наложено 5 мера записником. На фактичком раду нису затечена лица.  У извештају за фебруар, навео је да је у области радних односа извршено укупно 15 инспекцијских надзора; 2 редовна, 4 ванредних по представкама, укупно ванредних надзора 9, контролних 1 и допунских 3. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка, сачињено 2 записника којима су наложене мере и 2 мере наложене записником.  Током фебруара, од превентивних мера, било је 5 указивања и 2 упозорења. На фактичком раду није било затечених лица. У области безбедности и здравља на раду било је укупно 71 надзор; редовних 11, ванредних 53, контролних 7 и 2 контроле по захтеву странака. Било је 8 надзора поводом повреда на раду и то тешких повреда на раду. У  контролисаном периоду донето је укупно 5 решења.и то решења  којима је наложено отклањање повреде закона. Поднето је укупно 6 захтева за покретање прекршајног поступка и то 2 захтева против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 4 захтева против предузетника. На фактичком раду је затечено 10 лица, с тим што је са 5 лица закључен уговор о раду. У области интегрисаних надзора извршено је укупно 22 контроле; 6 редовних, 13 ванредних 2 контролне и 1 допунска. Донето је уклупно 1 решење  из  области БЗР. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање повреде Закона о БЗР, сачињено је 5 записника којима су наложене мере и наложено 6 мера записником.  Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка.  Током фебруара од превентивних мера било је  1 указивање. У овом периоду, на фактичком раду је затечено 4 лица.

 Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, истакла је да је у јануару, у рад примила укупно 2 управна и вануправна предмета, извршила 2 редовна и 2 ванредна надзора. Сачинила је 4 записника, 8 службених белешки, обавештења, изјашњења,  Издато је 5 прекршајних налога ( наплаћено 140.000,00 дин.), поднете 2 прекршајне пријаве, донета 1 пресуда са казном у износу од  55.000,00 дин.).Из саобраћаја је искључено 1 возило. Навела је да је током фебруара у рад примила 9 управних и вануправних предмета. Извршила је 1 редовни и 6 ванредних надзора. Сачинила је 7 записника  и 6 обавештења, службених белешки и изјашњења.  Издато је 9 прекршајних налога (наплаћено 419.000,00 дин.). Поднете су 2 прекршајне пријаве, а поводом поднетих пријава донета је 1 пресуда.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, навела је да она као инспектор нема надлежност за поступање на територији Моравичког управног округа. Током претходног периода ивршене су 3 редовне контроле изградње објеката у комплексу ТЕНТ Б, у Обреновцу, које су део изградње  постројења за одсумпоравање димних гасова.  Редовне контроле изградње викенда објеката,  вршене су  на територији  Националног парка „Ђердап“. Контролни инспекцијски надзор извршен је на објекту  изграђеном у заштићеном подручју ОК Клисуре.  Највећи број контрола рађен је по пријавама грађана на поступања општинских и градских грађевинских инспекција у Подунавском и Шумадијском управном округу. Током претходна 2 месеца у рад је примљено укупно 22 управна и вануправна предмета. Извршена су 4 редован и  1 контролни надзор. Сачињено је 8 записника, 11 службених белешки  и донето 5 решења. У истом периоду сачињено је 46 дописа, обавештења и извештаја. Обавестила је присутне да прелази у  Јужно-бачки управни округ, на радно место инспектора за путеве.

            У Стручној служби Моравичког управног округа, у јануару месецу, заведено је укупно 872 предмета, активних је  633, а архивирано  72 предмета.

            У фебруару 2023. године заведено је укупно 803 предмета, активних је 613, а архивирано 67 предмета.

Планиране активности републичких  инспекција за наредни период

 

            Руководиоци инспекцијских служби су истакли да ће током наредног периода  радити уобичајено, према предвиђеном плану, а поступаће и по пријавама грађана.

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више