ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023
ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА

12.12.2023. година

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова МУО.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, здравствени инспектор, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Весна Милекић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку

 

Информација о раду републичких инспекција за новембар 2023. године

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, здравствени инспектор, навео је да је његова инспекција претходних месеци радила по добијеном плану и да није било неких специфичних контрола у претходном периоду. Истакао је да је здравствена инспекција током новембра извршила 6 надзор по плану, утврђујућих 12 и 17 ванредних надзора. У наведеном периоду изречено је 10 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током новембра у рад примили 85 предмета,  извршили 74 редовних, 37 контролних и 7 ванредних надзора. Укупан број надзора је 119.  Донето је 6 решења о  забрани коришћења објеката, 7 решења о отклањању недостатака и 19 решења о забрани рада лицима. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 6 прекршајних налога.

 

Гранична- фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају навео је да током претходног месеца није било неких карактеристичних случајева, нити забрањених пошиљки.  У новембру је у рад примљено и обрађено 72 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 56 решења о царињењу и 16 решења о увозном  царињењу, до добијања резултата анализа.  Истакао је да је број захтева смањен због електронског начина подношења захтева, јер се једним захтевом обухватају све врсте производа и на основу тога се доносе решења о царињењу производа из поднетог захтева. Највише се увозе производи од воћа и поврћа у замрзнутом стању, кондиторски производи, вино, базне сировине за производњу безалкохолних пића, биљна уља.

 

Шумарска и ловна инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, у извештају за новембар, навео је да је извршено укупно 28 надзора и то: по Закону о шумама 20, Закону о дивљачи и ловству 5, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 3, док по Закону о заштити биља од биљних штеточина није било контрола. У току рада донета су 2 решења, поднето 15 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Одузето је 85,56 м³ дрвета. Изречено је 5 осуђујућих пресуде са казном у износу од 55.000,00 динара.

 

Ветеринарска инспекција

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, током претходног периода вршили надзоре према добијеном плану. Током новембра 2023. године, ветеринарска инспекција је у рад добила 322 предмета, решила 254, сачинила 270 записника, донела 55 решења, издала 47 сертификата, сачинила 9 службених белешки, поднела 16 прекршајних пријаву и архивирала 158 предмета.

 

Фитосанитарна инспекција

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да је фитосанитарна инспекција током претходних месеци највише радила контроле остатака пестицида у воћу и поврћу. Том приликом је утврђено да 10% ових производа није исправно. Контроле су вршене на пијацама, продавницама, хладњачама итд.  У случају откривања недозвољених количина штетних супстанци, подносе се прекршајне пријаве Прекршајном суду. Фитосанитарна инспекција је у новембру извршила 154 контроле, донела 2 решења о препакивању семена и 2 решења о забрани промета. Узето је 177 узорака.

 

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током новембра извршила укупно 24 контроле, 15 контрола-подстицајна средства на парцелама пољопривредних газдинстава, 6 контрола код произвођача јаких алкохолних пића. Током новембра узета су 3 узорка за вино, ракију и оба дата на хемијску анализу. Навела је да је Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор на боловању. Милун Вранић је извршио 14 контрола везано за подстицајна средства на парцелама пољопривредних газдинстава. Поднео је 1 прекршајну и 1 кривичну пријаву.

 

Инспекција за заштиту животне средине

Биљана Станојевић, републички еколошки инспектор за заштиту животне средине, распоређен по Правилнику о унутрашњем  уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине у Одсеку за надзор оператера постројења, Одељење за надзор оператера постројења, прекограничног кретања и посебних токова отпада, истакла је да су у претходном периоду вршене ванредне контроле везано за прекогранично кретање отпада, увоз/извод отпада, по захтевима фирми које се баве рециклажом отпада а које су се јавиле на Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије за трећи квартал 2023. године- издавање налаза о третману отпада у трећем кварталу 2023. године као и заједничке контроле са инспекторима за сузбијање еколошког криминала МУП-а Србије. У рад је примљено 6 предмета, извршено 9 надзора, сачињено 6 записника, 1 службена белешка и наложено 4 мере за отклањање неправилности.

 

Тржишна инспекција

Предраг  Васиљевић,  начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у новембру извршила укупно 51 инспекцијски надзор и сачинила 51 записник. Донета су 3 решења о отклањању утврђених неправилности и изречено 6 управних мера. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Туристичка инспекција

Весна Милекић, туристичке инспектор, навела је да су туристички инспектори, током претходног месеца извршили укупно 21 инспекцијски надзор, од којих 17 редов них и 4 ванредна надзора. Ванредни надзори су вршени на основу контролних платформи  и нтернет страница на којима се оглашавају угоститељски објекти за смештај, пре свега објекти домаће радиности, а у циљу откривања  нерегистрованих субјеката. У новембру месецу обављене су 3 контроле извршења мера донетих записником где је утврђено да су надзирани субјекти  поступали по налогу инспектора, односно отклонили су све утврђене неправилности (1 у Чачку, 1 у Горњем Милановцу и 1 у Лучанима). Инспекцијским радом су утврђене неправилности у угоститељским објектима  (као што су не поседовање норматива у ценовницима  и не истицање врсте угоститељског објекта).Током претходног месеца вршене су службене саветодавне посете са акцентом на новоотворене угоститељске објекте. Извршене су 4 службене саветодавне посете и надзираним субјектима је прослеђен 1 допис о уклањању неправилности уочених током посете ( укупно 8 препорука).

Инспекција рада

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да је ова инспекција у претходном месецу углавном вршила редовне контроле према добијеном плану. Током новембра, у области радних односа извршена су укупно 53 инспекцијских надзора од којих 6 редовних, 6 ванредних по представкама, а укупан број ванредних инспекцијских надзора је 43. Контролних инспекцијских надзора је било 2, а  допунских инспекцијских надзора је било 2. Сачињено је 4 записника  којима су наложене мере, а 5 мера је наложено записником. У овом периоду, од превентивних мера је било 4 указивања и 2 упозорења. На фактичком раду нису затечена лица. У области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 112 надзора, од којих 11 редовних, 85 ванредних и 5 контролних. Извршена су и 11 надзора поводом повреда на раду. Од тога: 11 надзора поводом тешких повреда на раду. У контролисаном периоду донета су 3 решења  којима је наложено отклањање повреда закона. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка  и то против предузетника. На фактичком раду су затечена 2 лица, с тим што је са једним лицем заснован радни однос. Током новембра извршено је 37 интегрисаних надзора. Редовних надзора је било 5, ванредних 30, контролних 2. Донето је 1 решење из области безбедности на раду. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка. На фактичком раду  је затечено 12 лица, с тим што је са једним лицем закључен уговор о раду. Није било надзора над нерегистрованим субјектима.

 

Саобраћајна инспекција

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, навела је да је током претходног  месеца у рад примила укупно 6 управних и вануправних предмета. Извршила је 1 редовни надзор и 2 ванредна надзора. Донела је 1 решење, сачинила 3 записника и 11 обавештења, службене белешке, изјашњења. Издала је 3 прекршајна налога  ( 115.000,00  динара). Искључила је 1 возило из саобраћаја.

 

Школска управа

Слађана  Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је

током претходних месеци Школска управа имала бројне активности: Праћење почетка школске године и примене Смерница датих од стране Министарства просвете за почетак нове школске године. Састанак руководилаца школских управа са министарком просвете и са ресорним помоћницима (Београд), састанак руководилаца школских управа са ресорним помоћницима (Свилајнац), излагање руководиоца Школске управе на конференцији Министарства просвете о Обогаћеном једносменском раду, присуство руководиоца Школске управе конференцији Завода за Вредновање образовања и васпитања посвећеној унапређивању процеса Спољашњег вредновања, рад Руководиоца Школске управе у двема консултативним радионицама о оквиру за праћење и вредновање дуалног образовања, присуство руководиоца Школске управе и просветног саветника саветовању у центрима кластера )предшколске установе). Координирање радом Радне подгрупе за праћење ангажовања  запослених у установама образовања и васпитања. Прикупљање података од школа за реализовање 7. фазе запошљавања и 7а фазе запошљавања. Редован рад просветног саветника на ажурирању сајта и фб странице Школске управе. Стручно педагошки надзори просветног саветника и спољашња вредновања тима за спољашње вредновање. Сарадња са саветницима спољњим сарадницима. Сарадња са ЈЛС. Сарадња са синдикатима. Сарадња са Полицијском управом Чачак.  Рад са директорима школа: појединачни састанци, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Сарадња са медијима. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У Стручној служби Моравичког управног округа, током новембра заведено је укупно 855 предмета, активних је 630 а архивирано 139.

Планиране активности републичких инспекција у наредном периоду

Руководиоци инспекцијских служби  истакли су да ће у наредном периоду радити према добијеним плановима, а поступаће и по представкама грађана.

 

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више