Саопштење за јавност начелника Моравичког округа
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023
Саопштење за јавност начелника Моравичког округа
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023

ТРЕЋА СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА

05.9.2023. ГОД

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Зорица Делић, санитарни инспектор, Зоран Шеварлић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Никола Савић инспектор рада, Тања Никитовић, тржишни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 

 

Информација о раду републичких инспекција у периоду јул и август 2023. године

 

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, здравствени инспектор, у извештају за претходна два месеца навео је да је његова инспекција претходних месеци радила по добијеном плану и да није било неких специфичних контрола у претходном периоду. Истакао је да је здравствена инспекција током јула извршила 12 надзора по плану, утврђујућих 2 и 47 ванредна надзора. У наведеном периоду изречено је 10 мера за отклањање утврђених недостатака и донета 2 решења за почетак обављања здравствене делатности. Током августа извршена су 3 надзора по плану и 26 ванредних. Изречене су 2 мере за отклањање недостатака. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Санитарна инспекција

Зорица Делић, санитарни инспектор, истакла је да су инспектори санитарне инспекције вршили контроле на свим туристичким манифестацијама које су током лета одржане на територији Моравичког управног округа. У јулу су у рад примили 101 предмет,  извршили 87 редовних, 33 контролних и 14 ванредних надзора. Укупан број надзора је 134. Укупан број решења је 42. Донето је 17 решења о отклањању недостатака и 27 за забрану рада лицима. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 15 прекршајних налога. У августу је у рад примљено 195 предмета, обављено 46 саветодавних посета, извршено 136 редовних и 46 контролних надзора. Ванредних надзора је било 12.Укупан број надзора је 195. У овом периоду је донето 5 решења о забрани коришћења објеката, 20 решења о отклањању недостатака и 26 решења о забрани рада лицима. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 33 прекршајних налога.

 

Гранична- фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да током претходних месеци није било неких карактеристичних случајева, нити забрањених пошиљки.  У јулу је у рад примљено и обрађено 64 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 19 решења о царињењу и 45 решења о увозном  царињењу, до добијања резултата анализа. У августу је у рад примљено и обрађено 54 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 9 решења  о царињењу и 45 решења о увозном царињењу. Истакао је да је број захтева смањен због електронског начина подношења захтева, јер се једним захтевом обухватају све врсте производа и на основу тога се доносе решења о царињењу производа из поднетог захтева. Највише се увозе производи од воћа и поврћа у замрзнутом стању, кондиторски производи, вино, базне сировине за производњу безалкохолних пића и биљна уља.

 

Шумарска и ловна инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, у извештају за јул, навео је да је извршено укупно 27 надзора и то: по Закону о шумама 23, Закону о дивљачи и ловству 4, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних штеточина није било контрола. У току рада донета су 2 решења и поднето 7 прекршајних пријава. Одузето је 4,14 м³ дрвета. Изречене су 2 осуђујуће пресуде са казном у износу од 15.000,00 динара. Toком августа је извршено укупно 33 надзора и то: по Закону о шумама 29, Закону о дивљачи и ловству 4, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина није било контрола. У току рада су донета 3 решење и поднето 15 прекршајних пријава. Одузето је 10 м³ дрвета. Изречено је 15 осуђујућих пресуда са казном у износу од 177.000,00 динара. Истакао је да је његова инспекција предузимала и бројне активности како би се спречило ширење афричке куге преко дивљих свиња.

 

Ветеринарска инспекција

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, током претходног периода вршили надзоре према добијеном плану. Указао је и на чињеницу да велики проблем представља „афричка куге“ код свиња, која се најпре појавила у једном домаћинству у Мрчајевцима, а затим се проширила и на територију више села у округу.  Утврђено је постојање ове заразне болести код 40 газдинстава, 506 свиња је еутаназирано, а 40 је угинуло. Откривено је у у 17 домаћинстава у Мрчајевцима, 5 у Бечњу, Заблаћу 12 и Чачку 1. Према доступним информацијама, надокнада штете се  брзо спроводи, према тржишној вредности, увећано 20%  ако се ради о приплодним крмачама. Скренуо је пажњу на чињеницу да су туристичке манифестације, као што је предстојећа „Купусијада“ веома погодне за даље ширење заразе, јер се болест преноси преко гума на возилима, тракторима, преко одеће итд. Током јула 2023. године, ветеринарска инспекција је у рад примила 252 предмета, решила 214, сачинила 246 записника, донела 69 решења, издала 39 сертификата, сачинила 11 службених белешки, поднела 10 прекршајних и 1 пријаву за привредни преступ. Архивирала је 81 предмет. Током августа, у рад је примљено 393  предмета, решено 311, сачињено 323 записника, донето 108 решења, издато 49 сертификата, сачињено 9 службених белешки, поднето 8 прекршајних пријава. Архивирано је 96 предмета.

 

Фитосанитарна инспекција

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, у достављеним извештајима  истакла је да је фитосанитарна инспекција током јула извршила укупно 232 контроле, донела 6 решења о налагању мера и 8 решења о забрани промета. Током јула месеца узета су 392 узорка. Фитосанитарна инспекција је у августу  извршила 144 контроле, донела 15 решења о налагању мера и 7 решења о забрани промета. У августу је узето укупно 177 узорака.

 

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током јула извршила укупно 20 контрола, донела 3 решења, поднела 2 прекршајне пријаве и ставила ван промета 7 литара алкохолног пића пива, у вредности од 5.500,00 динара, са истеклим роком употребе и одузето и уништено  60 литара домаћег вина у ринфузном стању, у вредности од 19.200,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 37 контрола, од тога 17 контрола хладњача, 14 контрола откупа воћа, 3 контроле откупа малина и 3 контроле промета прехрамбених производа. Милун Вранић је извршио 10 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током августа месеца, Сузана Каровић је извршила укупно 21 контролу, од којих 13 редовних контрола СУР, 8 ванредних контрола хладњача. Навела је да је у ово месецу користила део годишњег одмора у трајању од 15 дана. Ранка Милосављевић је  извршила укупно 31 инспекцијски надзор. Донела је 1 решење и поднела 1 пријаву за привредни преступ. Милун Вранић није доставио извештај о раду за август 2023. године.

 

Инспекција за заштиту животне средине

Биљана Станојевић, републички еколошки инспектор, истакла је да су у јулу и августу вршене редовне и ванредне контроле. У рад је примљено 6 предмета и извршено 9 надзора. Сачињено је 7 записника и 3 службене белешке. Изречено је 6 управних мера везано за управљање отпадом. Контроле су вршене како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Контроле су вршене по захтевима надлежног органа Министарства заштите животне средине за сачињавање записника, везано за издавање дозволе за увоз отпада; по захтевима надлежног органа Министарства заштите животне средине, везано за сачињавање записника по добијању дозволе за третман инфективног медицинског отпада; контроле здравствених установа везано за управљање медицинским отпадом; по другим поднесцима. Обавестила је да је током августа користила део годишњег одмора.

 

Тржишна инспекција

Тања Никитовић, тржишни инспектор, истакла је да је тржишна инспекција, у јулу извршила укупно 46 инспекцијских надзора и сачинила 46 записника. Донето је 1 решења о отклањању утврђених неправилности и изречено 7 управних мера. Поднето је 8 захтева за покретање прекршајног поступка и издата 2 прекршајна налога. Током августа ова инспекција је извршила укупно 43 инспекцијска надзора и саставила исто толико записника. Донета су 2 решења о отклањању утврђених неправилности. Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка и изречен 1 прекршајни налог. Тржишна инспекција је у јуну извршила укупно 37 инспекцијских надзора и сачинила 37 записника. Донета су 2 решења за отклањање неправилности и 3 управне мере. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и изречено 5 прекршајних налога.

 

Туристичка инспекција

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у достављеним извештајима навела је да су туристички инспектори, током јула месеца, на територији Моравичког управног округа, извршили укупно 20 контрола, од којих 13 редовних надзора и 7 контрола извршења раније донетих решења. У три угоститељска објекта записником је наложено уклањање неправилности уочених током инспекцијског надзора, У јулу су обављене и 2 службене саветодавне посете у Чачку и угоститељима су прослеђена 2 дописа са препорукама за отклањање неправилности. Током августа 2023. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа извршила укупно 37 инспекцијских надзора, од којих 36 редовних и 1 ванредни, по пријави, у Чачку. Надзором је утврђено да 1 угоститељски објекат бесправно обавља угоститељску делатност, којом приликом му је уручено решење о привременој забрани рада и инициран прекршајни поступак. Надлежном Прекршајном суду поднета су још 4 захтева за покретање прекршајног поступка, сва 4 у Гучи (3 због неиздавања прописаних рачуна и 1 због нерегистрованог издвојеног места) Прослеђена су 3 дописа Пореској управи. У августу је у 2 угоститељска објекта записником наложено уклањање неправилности уочених током инспекцијског надзора. Извршене су и 2 контроле извршења раније донетих решења када је утврђено да је поступљено по налозима инспектора, односно да су отклоњене неправилности. Током августа, на територији Златибора вршен је ванредни инспекцијски надзор угоститељских објеката за смештај (објекти домаће радиности) над применом  законских одредби Закона о угоститељству и у тој акцији учествовали су и инспектори Моравичког управног округа.

 

Инспекција рада

Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је ова инспекција у претходним месецима углавном вршила редовне контроле према добијеном плану. Током јула, извршено је укупно 11 инспекцијских надзора из области радних односа, од којих 4 ванредна, а укупан број ванредних инспекцијских надзора је 7, контролних инспекцијских надзора је било 1 и допунских такође 1. Донето је 1 решење по ЗУП-у, превентивних поступања је било 2, 2 указивања и 2 упозорења. На фактичком раду нису затечена лица. У области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 78 надзора, од којих 74 ванредних, контролних 4 и 2 надзора по захтеву странака. Извршена су и 5 надзора поводом повреда на раду. Од тога: 4 надзора поводом тешких повреда на раду и 1 надзор поводом колективне повреде на раду. У контролисаном периоду донета су 4 решења, 3 решења  којима је наложено отклањање повреда закона  и 1 решење о забрани рада. Поднето је  9 прекршајних пријава, 1 пријава за покретање прекршајног поступка против запосленог, 7 против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 1 против предузетника. Током јула извршено је укупно 7 интегрисаних надзора. Ванредних је било 6, контролних 1. Током јула извршен је 1 надзор над нерегистрованим субјектима и донето 1 решење о забрани обављања делатности и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Инспекција рада је у августу, у области радних односа извршила укупно 35 надзора, од којих 2 редовна надзора и 10 ванредних  по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 31. Контролних је било 1 и допунских 1. Захтева за покретање прекршајног поступка је било 4. Сачињено је 5 записника којима су наложене мере и изречено 5 мера на записник. Указивања је било 6, а упозорења 2.  На фактичком раду су затечена 4 лица, од којих је 3 засновало радни однос након извршених контрола. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 109 надзора, ванредних 108, контролних 1, а по захтеву странака 2. Извршена су и 3 надзора поводом тешких повреда на раду. Донето је 1 решење, којим је наложено отклањање повреда закона. Поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка, 2 против правног лица и одговорног лица у правном лицу. Током августа извршено је укупно 19 интегрисаних надзора, од којих 18 ванредних и 1 допунски. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Саобраћајна инспекција

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, навела је да је током претходна 2 месеца у рад примила укупно 31 управних и вануправних предмета. Извршила је 12 редовних и 16 ванредних надзора. Сачинила је 28 записника и донела 5 решења. Донела је 1 решење о забрани обављања делатности и сачинила 38 обавештења, службених белешки, изјашњења. Током овог периода било је 11 захтева за брисање реда вожње. Издато  је 50 прекршајних налога (1.500.000,00 дин.). Донете су 2 пресуде  са изреченим казнама у износу од 235.000,00 динара. Из саобраћаја је искључено 5 возила. Истакла је да нису учествовали у контролама у време одржавања туристичких манифестација, већ су контроле углавном вршене викендом,  на граничним прелазима Батровци, Келебија, Хоргош итд.

 

Школска управа

Слађана Парезановић, руководилац Школске  управе  у  Чачку,  у достављеним извештајима за јул и август  истакла је да је Школска управа претходних месеци пратила уписне активности у школама. Одржан је састанак руководилаца школских управа са министром просвете и са ресорним помоћницима (Златибор и Београд). Организовали су августовски инспитни рок /завршни испит. Организација три Актива директора у циљу припрема за школску 2023/2024 годину. Решавање по захтевима школа за школску 2023/2024 годину (97). Сарадња са саветницима спољним сарадницима и План рада за 2023/2024. Сарадња са ЈЛС. Сарадња са синдикатима. Сарадња са Полицијском управом у Чачку.  Рад са директорима школа: појединачни састанци, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама. Рад са родитељима и другим странкама, достављање одговора на представке. Сарадња се медијима. Сви остали послови по налогу министра.

 

У Стручној служби Моравичког управног округа, током јула заведено је укупно 940 предмета, активних је 709 а архивирано 55. У августу је заведено укупно 1356 предмета, активних је 979, а архивирано 139.

 

Планиране активности републичких инспекција у наредном периоду

Руководиоци инспекцијских служби  су истакли да ће у наредном периоду радити према добијеним плановима, а поступаће и по представкама грађана.

 

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈЛУМА – 2023
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више