ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023
Начелник Моравичког управног округа Марко Парезановић у радној посети општини Горњи Милановац
ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023
Начелник Моравичког управног округа Марко Парезановић у радној посети општини Горњи Милановац

ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023

ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
04.06.2023.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио Марко Парезановић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Никола Савић инспектор рада, Тања Никитовић, тржишни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Весна Милекић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Информација о раду републичких инспекција у периоду април, мај и јун 2023. године

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је његова инспекција претходних месеци радила по добијеном плану и да није било неких специфичних контрола у претходном периоду. Осврнуо се и на отварање нове дијагностичке лабораторије при Заводу за јавно здравље у Чачку и истакао да ће ова лабораторија бити од великог значаја за све грађане Чачка и околине, јер располаже најсавременијој опремом у тој области. Истакао је да је здравствена инспекција током априла извршила 1 надзор по плану, утврђујућих 7 и 44 ванредна надзора. У наведеном периоду изречено је 9 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 7 решења за почетак обављања здравствене делатности.Током месеца маја извршено је 9 надзора по плану, утврђујућих 4 и ванредних 38. Изречене су 3 мере за отклањање недостатака и донето 7 решења за почетак обављања здравствене делатности. У јуну је извршено 6 надзора по плану, утврђујућих 10 и ванредних 26. Изречено је 10 мера за отклањање недостатака, донето 10 решења за почетак обављања здравствене делатности, изречена 1 забрана обављања делатности и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током априла у рад примили 93 предмета, извршили 85 редовних, 19 контролних и 8 ванредних надзора. Укупан број надзора је 112. Укупан број решења је 47. Донето је 25 решења о отклањању недостатака и 26 за забрану рада лицима. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 10 прекршајних налога. У мају месецу је у рад примљено 78 предмета, обављено 78 редовних и 22 контролна надзора. Укупан број надзора је 100. У овом периоду је донето 29 решења, од којих 6 за отклањање утврђених недостатака и 23 решења о забрани рада лицима. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и издато 8 прекршајних налога. Током претходног месеца, у рад је примљено 120 предмета, обављено 109 редовних, 70 контролних и 11 ванредних надзора. Укупан број надзора је 190, а укупан број решења је 79. Донетa су 24 решења о отклањању утврђених недостатака и 55 решења о забрани рада лицима. Поднето је 10 прекршајних пријава и издато 19 прекршајних налога. Истакла је да су у претходном периоду вршени надзори у објектима брзе хране, у стоматолошким ординацијама, вртићима итд. Узето је 156 брисева, од којих је 128 било неисправно. Издато је 8 санитарних услова за сеоске водоводе. Када је у питању пријем нових инспектора, истакла је да је претходне године био расписан конкурс, али је био неуспешан из разлога што пријављени кандидати нису испуњавали тражене услове.

Гранична- фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да током претходних месеци није било неких карактеристичних случајева, нити забрањених пошиљки. У априлу је у рад примљено и обрађено 72 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донета су 63 решења о царињењу и 9 решења о увозном царињењу, до добијања резултата анализа. У мају је у рад примљено и обрађено 34 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 29 решења о царињењу и 5 решења о увозном царињењу. Током претходног месеца у рад је примљено и обрађено 74 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 58 решења о царињењу и 16 решења о увозном царињењу. Истакао је да је број захтева смањен због електронског начина подношења захтева, јер се једним захтевом обухватају све врсте производа и на основу тога се доносе решења о царињењу производа из поднетог захтева. Највише се увозе производи од воћа и поврћа у замрзнутом стању, кондиторски производи, вино, базне сировине за производњу безалкохолних пића, биљна уља, фини пекарски производи итд. Када је у питању увоз замрзнутог воћа из Босне и Херцеговине, истакао је да се обавезно врши узорковање сваке пошиљке на основу параметара безбедности хране.

Шумарска и ловна инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, у извештају за април, навео је да је у априлу извршено укупно 30 надзора и то: по Закону о шумама 21, Закону о дивљачи и ловству 4, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1, док по Закону о заштити биља од биљних штеточина није било контрола. У току рада донета су 2 решења и поднето 8 прекршајних пријава. Одузето је 50,7 м³ дрвета. Изречено је 10 осуђујућих пресуде са казном у износу од 120.000,00 динара. Toком маја је извршено укупно 34 надзора и то: по Закону о шумама 24, Закону о дивљачи и ловству 8, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 1. У току рада је донето 1 решење и поднето 10 прекршајних пријава. Одузето је 4,83 м³ дрвета. Изречено је 11 осуђујућих пресуда са казном у износу од 122.000,00 динара. Током претходног месеца извршено је укупно 30 надзора и то по Закону о шумама 29 и 1 по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина. У контролисаном периоду донета су 2 решења и поднето 10 прекршајних пријава. Одузето је 83,8³ дрвета, изречено 4 осуђујућих пресуда са казном у износу од 35.000,00 динара. Навео је да је у међувремену, након одржаног претходног колегијума, његова надлежност, осим за Моравички и Златиборски округ, проширена и на Рашки, Расински, Шумадијски и део Нишавског округа. Указао је и на проблеме, везано за попуњавање кадрова. Истакао је да су поједини инспектори већ отишли у пензију и да ће шумарски инспектор из Ивањице следеће године отићи у пензију, тако да његово место остаје упражњено. Навео је да су расписана 2 конкурса за попуњавање радних места у Пазару и Бајиној Башти. Највећи проблем, према његовим речима, представљају материјални услови, односно мале плате, из којих разлога се мало лица јавља на конкурс. Углавном се ради о лицима која су већ била запослена у јавним предузећима, у којима имају веће плате, него што би имали на радном месту инспектора. Истакао је да је обновљен возни парк шумарске и ловне инспекције и да су службена возила, којима располажу нова, или стара неколико година.

Ветеринарска инспекција

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, током претходног периода вршили надзоре према добијеном плану. Контроле су вршене у продавницама брзе хране а рађене су и контроле извршења решења. У контролисаном периоду из промета је повучено око 600 кг меса. Поднето је 20 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ. Указао је и на чињеницу да се у претходном периоду појавио проблем „афричке куге“ код свиња и то у једном домаћинству у Мрчајевцима. Проблем је на срећу брзо решен, јер се ова болест није даље ширила. Истакао је да су том приликом, ветеринарски инспектори добили велику помоћ од Моравичког управног округа, као и од локалне самоуправе. Током априла 2023. године, ветеринарска инспекција је у рад добила 218 предмета, решила 170, сачинила 205 записника, донела 79 решења, издала 25 сертификата, сачинила 7 службених белешки, поднела 1 прекршајну пријаву и архивирала 48 предмета. Током маја, у рад је примљено 414 предмета, решено 307, сачињено 379 записника, донето 260 решења, издато 50 сертификата, сачињено 8 службених белешки, поднето 14 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ. Архивирано је 170 предмета. Током јуна, ова инспекција је у рад примила 179 предмета, решила 156 предмета, сачинила 165 записника, донела 54 решења, издала 26 сертификата, сачинила 8 службених белешки и поднела 5 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ. Архивиран је 91 предмет.

Фитосанитарна инспекција

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током претходних месеци највише радила контроле остатака пестицида у воћу и поврћу. Том приликом је утврђено да 10% ових производа није исправно, а то је начешће био случај са јагодама и трешњама. Контроле су вршене на пијацама, продавницама, хладњачама итд. У случају откривања недозвољених количина штетних супстанци, подносе се прекршајне пријаве Прекршајном суду. Фитосанитарна инспекција је у априлу извршила 114 контрола, донела 6 решења о налагању мера и 2 решења о забрани промета. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и изата 4 биљна пасоша. Током маја извршене су укупно 124 контроле. Донета су 2 решења о налагању мера и 1 решење о забрани промета. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка и 2 захтева за привредни преступ. Издат је 1 биљни пасош и 1 сертификат о производњи садног материјала. Узет је 161 узорак са ПССС 714. У јуну је ова инспекција извршила укупно 128 контрола, донела 6 решења о налагању мера и 3 решења о забрани промета. Издата су 4 биљна пасоша, 1 фитосертификат и узета 263 узорка.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током априла извршила укупно 22 ванредне контроле, донела 2 решења, поднела 2 прекршајне пријаве и ставила ван промета 4 литра домаће ракије, у ринфузном стању, у вредности од 12.000,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 15 контрола, хладњача, итд. Милун Вранић је извршио 9 контрола фактичког начина коришћења пољоприведног земљишта. Током маја месеца, Сузана Каровић је извршила укупно 25 ванредних контрола и донела 5 решења. Том приликом је одузето и уништено 11 литара ракије у ринфузном стању, вредности 33.000,00 динара. Стављено је ван промета 8 литара пива, са истеклим роком употребе, у вредности од 3.200,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 26 инспекцијских надзора, од којих у 8 случајева промет прехрамбених производа на мало и 18 пописа малина код хладњачара. Милун Вранић је извршио 15 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. У извештају за јун је навела да је извршила укупно 15 контрола, донела 1 решење и поднела 1 прекршајну пријаву. Одузето је и уништено 10 литара ракије у ринфузном стању, у вредности од 23.000,00 динара. Истакла је да је у периоду од 08.06. до 30.06.2023. године користила годишњи одмор. Ранка Милосављевић је у контролисаном периоду извршила укупно 13 инспекцијских надзора, од којих 3 контроле производње сладоледа и 10 контрола хладњача и откупа малина. Користила је одмор у периоду опд 01.06- 12.06.2023. године. Милун Вранић је претходног месеца извршио 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и поднео 1 кривичну пријаву. Користио је одмор у периоду од 16.06- 29.06.2023. године.

Инспекција за заштиту животне средине

Биљана Станојевић, републички еколошки инспектор за заштиту животне средине, распоређен по Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству заштите животне средине у Одсек уза надзор оператера постројења, Одељење за надзор оператера постројења, прекограничног кретања и посебних токова отпада, истакла је да су претходном периоду вршене ванредне контроле. У другом кварталу, у рад је примљен 21 предмет и извршено 22 надзора. Иречено је 10 управних мера са једном забраном обављања одређених активности. Контроле су вршене како на тероторији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Надзори су вршени везано за сачињавање записника у вези са њиховим подношењем захтевима министарству за прекогранично кретање отпада, односно добијање дозвола за извоз и увоз различитих врста отпада, контроле по захтевима фирми које се баве рециклажом отпада (третман отпадних акумулатора, отпадне гуме, електричног и електронског отпада) – везано за Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије за први квартал 2023. године, због сачињавања налаза о количинама третираног отпада), контроле по захтевима Агенције за заштиту животне средине, везано за увоз половних возила; контроле складишта отпада са јединицом МУП-а – Групом за сузбијање еколошког криминала и по другим поднесцима.

Тржишна инспекција

Тања Никитовић, тржишни инспектор, истакла је да је тржишна инспекција, у априлу извршила укупно 30 инспекцијских надзора и сачинила 30 записника. Донета су 4 решења о отклањању утврђених неправилности и изречено 5 управних мера. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 7 прекршајних налога. Током маја ова инспекција је извршила укупно 36 инспекцијских надзора и саставила исто толико записника. Донета су 2 решења о отклањању утврђених неправилности и 4 управне мере. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка и изречена 4 прекршајна налога. Тржишна инспекција је у јуну извршила укупно 37 инспекцијских надзора и сачинила 37 записника. Донета су 2 решења за отклањање неправилности и 3 управне мере. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и изречено 5 прекршајних налога.

Туристичка инспекција

Вена Милекић, туристичке инспектор, навела је да су туристички инспектори, током претходна 3 месеца вршили редовне контроле угоститељских објеката, туристичких агенција, објеката за смештај, а поступали су и по пријавама грађана. У априлу месецу, на подручју Моравичког управног округа извршено је укупно 18 инспекцијских надзора и то 1 ванредан и 17 редовних надзора. Поред надзора у области угоститељства вршени су и надзори туристичке делатности-редовне контроле рада туриситчких агенција и надзор над изнајмљеним возилима rent a car. Прекршајном суду у Чачку поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка зато што пружалац услуга изнајљивања возила није имао најмање 3 регистрована моторна возила. У 3 инспекцијска надзора записником је наложено уклањање неправилности уочених током инспекцијског надзора ( 2 у Чачку и 1 у Горњем Милановцу) и обављена 2 контролна инспекцијска надзора. У овом периоду обавењене су и 3 службене саветодавне посете и прослеђена су 2 дописа са препорукама за отклањање неправилности у раду. Током маја месеца ова инспекција је извршила укупно 23 надзора, од којих 18 ванредних и 5 редовна. Један ванредни надзор је извршен у Чачку по пријави. Пријава је била основана и утврђено је неиздавање фискалних рачуна. Инициран је прекршајни поступак. Током овог месеца извршене су и ванредне инспекцијске контроле угоститељских објеката за смештај по сазнању инспекције да има неодјављених корисника услуга смештаја, а на основу извршене анализе података из Централног информационог система Е-туриста. Инспектори су поднели 10 прекршајних пријава надлежном Прекршајном суду. Вршен је и редован инспекцијски надзор туристичких агенција на подручју округа, по плану рада. Током јуна, туристички инспектори су на територији Моравичког управног округа извршили укупно 22 инспекцијска надзора, од којих 8 ванредних, 11 редовних и 3 контроле извршења мера донетих решењем. Од укупног броја ванредних надзора 1 надзор је извршен по пријави у Чачку, којом приликом је утврђено да је пријава била неоснована. Донето је 1 решење о привременој забрани обављања угоститељске делатности у Чачку и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током претходног месеца вршени су ванредни инспекцијски надзори над применом прописа – Закона о туризму у делу пружања услуга туристичких водича и туристичких пратилаца где приликом инспекцијских надзора нису уочене неправилности. У једном угоститељском објекту је записником наложено уклањање неправилности уочених током инспекцијског надзора. У овом месецу је обављења и контрола извршења мера донетих записником где је утврђено да је странка поступила по налогу из записника. Током претходног месеца обављено је 5 службених саветодавних посета и прослеђено 4 дописа са препорукама, а све у циљу побољшања рада угоститељских објеката.

Инспекција рада

Никола Савић, инспектор рада, истакао је да је ова инспекција у претходним месецима углавном вршила редовне контроле према добијеном плану. Током априла, извршено је укупно 38 инспекцијских надзора из области радних односа, од којих 6 редовних, 4 ванредна, а укупан број ванредних инспекцијских надзора је 27. Допунских инспекцијских надзора је било 5. Сачињено је 5 записника којима су наложене мере, а 8 мера је наложено записником. У овом периоду, од превентивних мера је било 10 указивања и 2 упозорења. На фактичком раду су затечена 3 лица од којих је једно засновало радни однос након извршених контрола. У области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 88 надзора, од којих 10 редовних, 77 ванредних и 1 контролни. Извршена су и 4 надзора по захтеву сттанака и 5 надзора поводом повреда на раду. Од тога: 4 надзора поводом тешких повреда на раду и 1 надзор поводом колективне повреде на раду. У контролисаном периоду донета су 4 решења којима је наложено отклањање повреда закона. Током априла извршено је 18 интегрисаних надзора. Редовних надзора је било 2, ванредних 12, контролних 3 и 1 допунски надзор. Донета су 3 решења из области безбедности на раду, 3 решења којима је наложено отклањање повреда Закона о БЗР. Сачињена су 3 записника којима су наложене мере, а 4 мере су наложене записницима. Поднета су 2 захтева за покретање прекршаног поступка. Током априла извршена су 2 надзора над нерегистрованим субјектима у делатности личних услуга. Донета су 2 решења о забрани рада и налагању уписа у Регистар и поднета 2 захтева Прекршајном суду. Инспекција рада је у мају, у области радних односа извршила укупно 52 надзора, од којих 5 редовних надзора и 6 ванредних. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 41. Контролних је било 2, а допунских 4. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 ЗОР је било 1. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Сачињено је 8 записника којима су наложене мере и изречено 10 мера на записник. Указивања је било 12, а упозорења 1. На фактичком раду су затечена 2 лица, од којих је 1 засновало радни однос након извршених контрола. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 95 надзора, редовних 12, ванредних 72 и контролних 4, а по захтеву странака 1. Извршено је и 7 надзора поводом тешких повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање повреда закона. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу. Током маја извршено је и 14 интегрисаних надзора, од којих 3 редовна, 8 ванредних и 3 контролна . Донета су 2 решења из области безбедности на раду, којима је наложено отклањање повреда Закона о БЗР. Сачињена су 2 записника којима су наложене мере, а 4 мере су наложене записником. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Инспекција рада је у јуну месецу, из области радних односа извршила укупно 30 надзора, од којих 10 ванредних надора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 26, контролних је 1, а допунских 3. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 ЗОП је било 2, а захтева за покретање прекршајног поступка 3. Сачињена су 3 записника којима су наложене мере а одређене 4 мере записником. Указивања је било 3, а упозорења 2. На фактичком раду је затечено 7 лица, од којих је 1 засновало радни однос. У области безбедности и здравља на раду било је укупно 32 надзора, од којих 5 редовних, 27 ванредних и 3 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање повреда закона. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка од којих 3 захтева против запосленог и 1 против правног лица и одговорног лица у правном лицу. На фактичком раду нису затечена лица. У области интегрисаних надзора извршене су укупно 24 контроле, од којих 3 редовне, 20 ванредних и 1 контролни надзор. Поднета су укупно 3 захтева за покретање прекршајног поступка. На фактичком раду је затечено 5 лица, са којима је заснован радни односа након извршених контрола. Најевићи број непријављених радника јавља се у области угоститељства и грађевинарства. Навео је да су заједно са Управом за странце вршили заједничке контроле страних радника који нелегално раде на нашој територији. Са саобраћајном инспекцијом је вршена контрола нелегалног такси превоза.

Саобраћајна инспекција

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, навела је да је током претходна 3 месеца у рад прмила укупно 16 управних и вануправних предмета. Извршила је 16 ванредних надзора и сачинила 21 записник. Донела је 1 решење о исључењу из саобраћаја и сачинила 34 обавештења, службене белешке, изјашњења. Током овог периода било је 11 захтева за брисање реда вожње. Издато је 10 прекршајних налога (540.000,00 дин.) и поднета 1 прекршајна пријава. Донете су 3 пресуде са изреченим казнама у износу од 250.000,00 динара, с тим што је 1 застарела. Уложене су 2 жалбе на пресуде и 1 захтев за исправку судске одлуке. Извршен је 1 заједнички надзор са инспекцијом рада и општинском инспекцијом.

У Стручној служби Моравичког управног округа, током априла заведено је укупно 930 предмета, активних је 726 а архивирано 37. У мају је заведено укупно 1202 предмета, активних је 845, а архивирано 137. У јуну је заведено укупно 884 предмета, активних је 636, а архивирано 33 предмета.

Планиране активности републичких инспекција у наредном периоду

Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, навела је да ће санитарна инспекција у наредном периоду вршити појачане контроле купалишта, базена и свих пратећих објеката.
Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да ће њена инспекција, између осталог, у наредном периоду вршити контроле туристичких манифестација које ће се одржавати на територији Моравичког управног округа.
Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћа је истакла да ће у предстојећем периоду вршити контроле на граничним прелазима, обзиром на предстојеће годишње одморе, када се очекују појачане гужве на граничним прелазима.

Никола Савић, испектор рада, навео је да ће његова инспекција у јулу вршити контроле у области грађевинарства, пољопривреде (хладњаче), односно, поступаће према предвиђеном плану, а у складу са годишњим планом Инспектората за рад, за 2023. годину.

Остали руководиоци инспекцијски служби истакли су да ће радити према добијеним плановима, а поступаће и по представкама грађана.

ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА – 2023
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више