casino siteleri 1xbet

ДВАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 04.12.2017.
01/03/2018
Холанђани заинтересовани за млекару „Valeta”
07/03/2018

Трећа седница колегијума

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Гордана Крсмановић, водни инспектор.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за фебруар  2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за фебруар 2018. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар 2018. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено укупно 25 надзора по плану, утврђујућих 7 и ванредних 24. У контролисаном периоду донето је 13 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 13 мера за отклањање недостатака. Навео је да су контроле вршене и на територији Златиборског и Шумадијског управног округа. Посебно се осврнуо на контролу Дома за старе, који као  нерегистровани привредни субјекат ради у главној улици у Аранђеловцу и који запошљава 12 службених лица. Контрола је вршена уз асистенцију полиције. Дом за старе је, према његовим речима, до сада већ 3 пута затваран, али је сваки пут настављао са нелегалним радом.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током фебруара  вршила како редовне, тако и ванредне инспекцијске надзоре на територији Моравичког управног округа, а и ван њега, везано за испуњеност услова за извоз отпада, контролу услова утврђених у дозволи за третман опасног отпада, издатој од стране министарства,  управљање отпадом од стране произвођача отпада и сакупљача отпада и надзор по једном захтеву за затварање постројења за складиштење опасног отпада. У рад је примљено 7 предмета, извршено 7 инспекцијских прегледа, сачињено 4 записника, 3 службене белешке и 11 дописа.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да су вршене контроле заједно са Заводом за јавно здравље. Инспекција је у рад примила 114 предмета, извршила 106 редовних, 36 контролних и 8 ванредних инспекцијских надзора. Укупан број надзора је 150. Током претходног месеца донето је укупно 52 решења, за отклањање недостатака 20, 30 решења за забрану рада лицима и 2 решења о забрани коришћења. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 6 прекршајних налога.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за фебруар, навела је да њена инспекција, између осталог, вршила редовне контроле животиња пре и после клања у кланицама, као и контроле нелегалног клања животиња. У рад је примљено укупно 226 предмета, решено 204, сачињено 163 записника, донето 59 решења, издато 30 сертификата, сачињене 2 службене белешке и поднете 4 прекршајне пријаве.

 

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за фебруар, истакао је да је инспекција рада, Годишњим планом рада Инспектората за рад и планом рада Одсека са седиштем у Чачку, за фебруар предвиђено да се изврше контроле у области: трговине на велико и мало, производња прехрамбених производа, угоститељство, као и контролни надзори. У области радних односа инспекција је извршила укупно 53 инспекцијска надзора, од којих, по захтеву странака 12 и 44 по службеној дужности. Контролних  инспекцијских надзора је било 5, допунских инспекцијски надзора 4 и редовних 2. На фактичком раду је затечено 16 лица, с тим што је са 11 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 10 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршено је 86 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 2 редовна, 7 надзорa поводом повреде на раду, од којих 6 надзора поводом тешких телесних повреда на раду и 1 надзор поводом лаке повреде на раду. У контролисаном периоду донето је 6 решења којима је наложено отклањање 6 повреда закона, 2 решења о забрани рада. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 4 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника и 1 захтев за покретање прекршајног поступка против лица за БЗНР. На фактичком раду затечено је 15 лице, с тим што је са истима закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 15 интегрисаних надзора. Контролних надзора извршења решења било је 1. Донето је 4 решења којима је наложено откањање 8 повреда Закона.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 260 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 248, док је број пошиљки животних намирница износио 12. У контролисаном периоду није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 260 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током фебруара, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 28 контрола, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 3, контрола промета семена 9, дораде семена 3, контроле промета ђубрива 2, контрола промета пестицида 7, контрола промета садног материјала  и издавање биљног пасоша 3, израда уверења о признавању семена 33, израда решења о непризнавању семена 6, 3 решења о препакивању  семена и  6 решења о налагању мера.

Према њеним речима, на основу уредбе, само 3 хладњаче на овом подручју  испуњавају услове за извоз у Руску Федерацију. Током ове недеље очекује се долазак представника  из Русије који би контролисали поступање по уредби, почев од регистрације хладњача,  испуњености других услова итд.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца вршила контролу промета робе која представља интелектуалну својину, контролу хлеба, као и контроле  по налогу министарства. У фебруару, тржишна инспекција је извршила 52 инспекцијска прегледа, сачинила 52 записника, донела 4 решења о отклањању утврђених неправилности, 2 решења о одузимању робе, поднела 6 захтева за покретање прекршајног поступка и донела 1 управну меру. Истакао је да је у сарадњи са ПУ Чачак извршена контрола пословања једног предузећа, које је папиролошки приказивало да робу извози на Косово, а у ствари је та роба продавана на територији Републике Србије, Роба, у вредности више милиона динара, стављена је ван промета.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 156 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 161 решење о дозволи увоза и издато 40 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила укупно 37 контрола, донела 5 решења и поднела 3 прекршајне пријаве. Стављен је ван промета 1 литар домаће ракије. Вршене су контроле у СТР, у угоститељским радњама, контроле брашна, хлеба, чоколаде, бомбонских производа, финих пекарских производа, као и контрола коришћења обрадивог пољопривредног земљишта. Извршено је 8 контрола у СТР, 2 контроле у угоститељским радњама, и 6 контрола промета етанола. У вези са тим донето је 1 решење и стављен ван промета 1 литар домаће ракије. Извршено је и 13 контрола брашна, хлеба, чоколаде, бомбонских производа, финих пекарских производа. Донета су 2 решења и поднете 2 прекршајне пријаве. Пољопривредна инспекција је извршила и 8 ванредних контрола експлоатације минералних сировина, контрола коришћења обрадивог пољопривредног земљишта и фактичког стања коришћења пољопривредног земљишта без правног основа. Након извршених контрола донета су 2 решења.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за фебруар 2018. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 36 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 33, Закону о дивљачи и ловству 2, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1. У току рада донето је 6 решења, поднете 22 прекршајне пријаве и 2 кривичне пријаве. Издато је 1 уверење. Одузет је 161 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 5 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 60.000 динара.

Гордана Крсмановић, водни инспектор, подносећи извештај за претходни месец, навела је да је током фебруара извршила 6 редовних и 2 ванредна инспекцијска надзора, донела 5 решења и проследила 8 обавештења. Редовни инспекцијски надзори су вршени по плану РВИ и односили су се на ЈКП у Моравичком управном округу, прикупљање података о количини захваћене сирове воде у 2017. години, за водоснабдевање и у производњи безалкохолних пића. Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднесцима физичких и правних лица.

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током фебруара извршено укупно 17 инспекцијских контрола и то: 3 ванредне контроле по пријави, 3 контроле извршења раније донетог решења и 11 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће. Обавила је 12 службених саветодавних посета. Донета су 2 решења о забрани рада, 1 решење о отклањању утврђених неправилности, поднета 3 захтева Прекршајном суду и издат 1 прекршајни налог. Извршене су 3 ванредне контроле по пријави у угоститељском објекту за пиће у Вичи, Угриновцима и Горњем Милановцу. У једном случају утврђено је да угоститељску делатност обавља нерегистровани субјекат, у другом случају затечен је предузетник да обавља угоститељску делатност без уписа простора ван седишта за обављање те делатности. У трећем случају није утврђена основаност пријаве. Донето је решење о забрани рада до уписа привредне делатности. Донето је решење о налагању регистровању огранка – простора ван седишта за обављање угоститељске делатности и поднета 2 захтева Прекршајном суду. Извршене су и 2 контроле по представци (у Горњем Милановцу и Угриновцима), заједно са инспекцијом рада. Током фебруара извршено је 11 редовних циљаних контрола пословања угоститељских објеката за исхрану и пиће у Чачку и Ивањици, по предмету контроле легалности рада, истицања пословног имена, седишта, врсте радног времена, истицања и придржавања цена, издавања рачуна и служења алкохолних пића малолетним лицима у угоститељским објектима у Чачку. У једном случају донето је решење о забрани рада због бесправног рада. Поднет је захтев Прекршајном суду. Издат 1 прекршајни налог. У Чачку су вршене заједничке контроле са Пољопривредном инспекцијом. Извршене су 3 контроле (2 у Чачку и 1 у Вичи) раније донетих решења. Решења су извршена. У једном случају регистрована је угоститељска радња, а у 2 случаја контролисани субјекти су престали са радом. Током фебруара извршено је 12 службених саветодавних посета у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици. Надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роковима за отклањање утврђених неправилности.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за фебруар 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала актив директора у циљу израде Плана уписа за школску 2018/2019. годину. Одржан је актив директора средњих школа, Града Чачка и Ивањице, са ПКС, са градским односно општинским руководством и привредницима, као и састанак са директором средње школе „Драгачево“ и ПКС. Обавила је појединачне састанке и све потребне консултације. Осим тога, обављене су и друге активности. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Посете школама: праћење рада спољних сарадника у посети часовима у ОШ „Божо Томић“ у Чачку, ОШ „Филип Филиповић“ у Чачку. Рад са родитељима и другим странкама, достављање одговора на представке. Учешће просветног саветника на састанку УНИЦЕФ-а у Београду, везано за превенцију насиља. Рад саветника ШУ у координисању општинских такмичења. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих  информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2018- 28.02.2018. године заведено је укупно 950 предмета, активних је 759, а архивираних 55.

 

План рада за март  2018. године (организовање по једне заједничке контроле свих инспекција у једној локалној самоуправи на подручју Моравичког управног округа, а у граду Чачку једне недеље)

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, скренуо је пажњу присутнима  на учестали промет који се обавља преко интернета, на који проблем су указали и представници Привредне коморе. У вези са тим, неопходно је предузети одговарајуће мере како би се такве појаве што више сузбиле а промет свео у легалне токове. Предложио је да се у договору са инспекцијама из Горњег Милановца, Ивањице и Лучана, без израде посебног плана, једном месечно организују контроле у тим локалним самоуправама а у Граду Чачку једне недеље.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, у вези плана рада за март, истакла је да ће се вршити контроле објеката јавног водоснабдевања, предшколских установа и школа.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор навела је да је за ову недељу планирана 1 контрола у Ужицу.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције истакла је да ће током марта бити вршене контроле  предузећа која се баве производњом боја и лакова.

Остали руководиоци инспекцијских служби навели су да ће током марта радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са Правима и обавезама привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору, које је објавила  Јединица за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор, а која ће бити постављена и на сајту Моравичког управног округа. У припреми је и нови софтвер Е – инспектор, тако да ће, према његовим речима, заинтересовани субјекти имати  на располагању све неопходне податке, не само о раду појединих инспекција, већ и о раду привредних субјеката итд.

 

%d bloggers like this: