Четврта редовна седница Савета Моравичког управног округа
Окружни штаб за ванредне ситуације: Спремно ћемо дочекати зимску сезону
Четврта редовна седница Савета Моравичког управног округа
Окружни штаб за ванредне ситуације: Спремно ћемо дочекати зимску сезону

Десета седница колегијума

ДЕСЕТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 01.10.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни инспектор,  Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор,  Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор и Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за септембар 2018. године.

Извештај о раду инспекција за септембар 2018. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за септембар 2018. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 17 надзора по плану, утврђујућих 7 и ванредних 17. У контролисаном периоду изречено је 7 мера за отклањање недостатака, донето је 7 решења за почетак обављања здравствене делатности, изречено 5 забрана обављања и рада здравствене делатности и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током септембра  вршила редовне инспекцијске надзоре у складу са Планом  рада за 2018. годину: обавезни надзори објеката у раду, а вршени су и редовни инспекцијски надзори како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега (контроле површинских копова – каменолома). На два каменолома контроле су вршене заједно са републичким рударским инспектором. У рад је примљено 8 предмета, извршено 7 инспекцијских прегледа, сачињено 5 записника, 7 дописа и донето 1 решење.

Милић Ђукановић, санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакао је да је његова инспекција у рад примила 95 предмета, извршила 65 редовних и 29 контролних  инспекцијских надзора. Укупан број надзора је 94. Током претходног месеца донето је укупно 35 решења, за отклањање недостатака 19 и 16 решења за забрану рада лицима. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка и уручена 4 прекршајна  налога.

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске  инспеције, у извештају за септембар, навела је да је њена инспекција у рад примила укупно 253 предмета, решила 225, сачинила 153 записника, донела 62 решења, издала 29 сертификата и сачинила 5 службених белешки. Поднела је 10 прекршајних пријава.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за септембар, истакао је да је  Годишњим планом рада Инспектората за рад и планом рада Одсека са седиштем у Чачку, за септембар 2018. године, предвиђено да се изврше контроле у области: грађевинарства, прераде метала, узгој и сеча шума, машинска обрада метала, домови за смештај старих, ФТО. Такође је предвиђено да се изврше најмање 2 акције појачаног надзора над субјектима из предвиђених делатности у организацији Одсека, као и да се изврше акције „реци НЕ  раду на црно“, према упутствима Инспектората рада. У области радних односа инспекција је извршила укупно 32 инспекцијска надзора, од којих  3 редовна и 10 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 23, од којих контролних 6. На фактичком раду је затечено 1 лице. У наведеном периоду донето је 7 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током септембра извршено је укупно 43 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 2  редовна, 36 ванредних и 1 надзор по захтеву странке. У претходном месецу извршено је 5 надзора поводом повреда на раду, од тога: 5 надзора поводом тешких повреда на раду. У контролисаном периоду донета су 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 3 захтев против предузетника. На фактичком раду затечено је 8 лице, с тим што је са 10 лица закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 58 интегрисаних надзора, редовних 1, контролних 3 и ванредних 54. Донето је 1 решења којима је наложено отклањање 3 повреда Закона. Сачињено је 3 записника којима је наложено 7 мера. Донето је 1 решење  о забрани рада. На фактичком раду затечено је 6 лица и са њима је након извршене контроле закључен уговор о раду. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у  достављеном извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 332 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 311, док је број пошиљки животних намирница износио 21. У контролисаном периоду није било здравствено неисправних пошиљки. Донета је укупно 311 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа. Истакао је и да је у периоду од 01.09.2018. године до 30.09.2018. године, због коришћења годишњег одмора, мењао колегу из Крагујевца, из којих разлога је повећан број контрола током септембра.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током септембра, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 144 контроле, фитосанитарних прегледа 1, контрола извоза ра РФ 4, контрола примене пестицида 1, контрола призводње семена и узорковање 113.У наведеном периоду донета су 2 решења о налагању мера. Израђен је 1 сетификат за садни материјал, контрола и узорковање биља на остатке пестицида 8. Узето је 129 узорака.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео  је да је са колегама присуствовао саветовању које је за тему имало спречавање прања новца. Истакао је да је његоваа инспекција током претходног месеца извршила 33 инспекцијска прегледа, сачинила 33 записника, донела 5 решења о отклањању утврђених неправилности, 2 решења о одузимању робе, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријаву за привредни преступ.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за септембар  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 320 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 264 решења о дозволи увоза и издато 48 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила 13 контрола, 10 контрола у СУР – контрола промета јаких алкохолних пића  и 3 контроле код произвођача јаких алкохолних пића. Пољопривредна инспекција је током септембра извршила и 11 контрола производње (супе, зачини, кафа) којом приликом су узета 2 узорка супе. Пољопривредни инспектор је извршио и 5 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 54 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 46, Закону о дивљачи и ловству 2 и према Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 6. У току рада донета су 4 решења и поднето 20 прекршајних пријава. Одузето је 92 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 10 осуђујућих  пресуде, са казном у износу од 102.000,00 динара.

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током септембра извршено укупно 14 инспекцијских контрола и то: 1 контрола извршења раније донетог  решења, 12 редовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и 1 ванредна контрола, по представци туристичке агенције. У вези напред наведених контрола поднет је 1 захтев Прекршајном суду против правног и одговорног лица у туристичкој агенцији због непотпуно извршених услуга обухваћених програмом путовања. Обавестила је присутне да је један туристички инспектор током септембра користио део годишњег одмора.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за септембар 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала све потребне консултације са директорима, појединачни састанци, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Одржала два састанка Радне подгрупе за решавање технолошких вишкова. Организација састанка коме су присуствовали директори школа, представници Полицијске управе у Чачку и представници других институција задужених за безбедност ученика. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.09.2018- 30.09.2018. године заведено је укупно 876 предмета, активних је 770, а архивираних 55.

 

План рада републичких инспекција за октобар  2018. године

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је руководиоце инспекцијских служби да изнесу план рада за октобар 2018. године.

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током октобра радити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Информација са састанка начелника управних округа са министром Државне  управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем одржаног 26.09.2018. године у Алибунару

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је 26.09.2018. године, у Алибунару,  одржан састанак начелника управних округа са министром за Државну управу и локалну самоуправу, Бранком Ружићем и државним секретарима  из наведеног министарства. Према његовим речима, на састанку се поново потенцирао превентивни и саветодавни  рад  инспекција. Указано је на неопходност смањења јаза између привреде, односно надзираних субјеката и самих инспекција. Међутим, уколико се утврди да контролисани субјекти са умишљајем избегавају примену закона, односно уколико чине кривична дела или прекршаје, у том случају њихово понашање мора бити санкционисано. Истакао је и да се ускоро очекују измене Закона о инспекцијском надзору, али  још увек није познато у ком делу ће измене бити вршене.

Десета седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више