Седма седница колегијума
Одржана седница Савета МУО
Седма седница колегијума
Одржана седница Савета МУО

Девета седница колегијума

ДЕВЕТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

03.09.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,   Никола Савић, инспектор рада, Божидар Гројић, туристички инспектор, Татјана Никитовић, тржишни  инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Вукосављевић, ветеринарски инспектор, Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Гордана Гавриловић, тржишни инспектор у Гучи, Зоран Вучићевић, шеф инспекцијских служби општине Лучани, Светлана Илић, комунални инспектор из Лучана, Зоран Крљанчевић, грађевински инспектор из Лучана и Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани.

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за август 2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за август 2018. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном извештају о раду за август 2018. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 6 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 4. У контролисаном периоду донето је 11 решења за почетак обављања здравствене делатности.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током августа  вршила редовне инспекцијске надзоре у складу са Планом обавезних објеката за надзор у 2018. години и ванредне инспекцијске надзоре по захтеву увозника везано за   испуњеност услова за прекогранично кретање отпада. Надзори су вршени како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Редовни инспекцијски надзори односе се на контролу индустријских постројења везано за: за заштиту од буке, заштиту ваздуха, поступање са отпадом и контролу  отпадних вода. У рад је примљено 3 предмета, извршено 6 инспекцијских прегледа, сачињено 6 записника, 2 дописа.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 114 предмета, извршила 99 редовних, 64 контролна и 5 ванредних инспекцијских надзора. Укупан број надзора је 178. У истом периоду обављено је 10 службених саветодавних посета. Током претходног месеца донето је укупно 50 решења, за отклањање недостатака 8, за забрану коришћења 8 и 34 решење за забрану рада лицима. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 9 прекршајних налога. Навела је да су претходног месеца вршили контроле у Гучи, у време одржавања Сабора труба, као и у Ивањици, у време одржавања Нушићијаде. Напоменула је да је у августу, због појаве нафтне мрље изречена  забрана купања, на купалишту поред бране.

Биљана Вукосављевић, ветеринарски  инспектор, у извештају за август, навела је да је њена инспекција у рад примила укупно 284 предмета, решила 259, сачинила 201 записник, донела 69 решења, издала 39 сертификата и сачинила 7 службених белешки. Поднела је 11 прекршајних пријава и 1  пријаву за привредни преступ.

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за август, истакао је да је  Годишњим планом рада Инспектората за рад и планом рада Одсека са седиштем у Чачку, за август, предвиђено да се изврше контроле у области: грађевинарства, производње алкохолних и бехалкохолних пића, пољопривреде – узгоја животиња, трговине на мало горивима. Такође је предвиђено да се изврше најмање 2 акције појачаног надзора над субјектима из предвиђених делатности у организацији Одсека, као и да се изврше акције „реци НЕ  раду на црно“, према упутствима Инспектората рада. У области радних односа инспекција је извршила укупно 43 инспекцијска надзора, од којих  9 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 36, од којих контролних 7. На фактичком раду је затечено 5 лица, са којима је након извршених контрола закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 3 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка. Током августа извршено је укупно 33 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 3 редовна и 21 ванредних. У претходном месецу извршено је 5 надзора поводом повреда на раду, од тога: 5 надзора поводом тешких повреда на раду. У контролисаном периоду донето је 1 решење којима је наложено отклањање 2 повреде закона. Поднет је 1 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 1 захтев против предузетника. На фактичком раду затечено је 1 лице, с тим што је са истим закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 38 интегрисаних надзора, редовних 1, контролних 4 и ванредних 33. Донето је 5 решења којима је наложено отклањање 11 повреда Закона. Сачињено је 3 записника којима је наложено 7 мера. Донето је 1 решење  о забрани рада. На фактичком раду затечено је 2 лица и са њима је након извршене контроле закључен уговор о раду. Поднет је 1 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 захтев против предузетника. У августу су извршена 2 надзора нерегистрованих субјеката, од којих је 1  надзирани субјекат извршио регистрацију до момента сачињавања извештаја. На фактичном раду је затечено 5 лица. Приликом одржавања Сабора трубача у Гучи затечена су 72 радника на фактичком раду.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у  достављеном извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 138 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 129, док је број пошиљки животних намирница износио 9. У контролисаном периоду није било здравствено неисправних пошиљки. Донета је укупно 138 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа. Истакао је и да је током августа користио део годишњег одмора.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током августа, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 56 контрола, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 1, контрола промета пестицида 2, контрола биља у промету 14, контрола призводње семена и узорковање 22, контрола ђубрива у промету 1, контрола по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 11. У наведеном периоду донета су 2 решења о налагању мера. Израђена су 2 сетификата за садни материјал, контрола и узорковање биља на остатке пестицида 6. Узето је 10 узорака. Истакла је да извоз у Руску Федерацију тренутно у застоју, али се очекује  да ће се он активније одвијати  после бербе јабука.

Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да је њена инспекција током претходног месеца извршила 73 инспекцијска прегледа, сачинила 73 записника, донела 1 решења о отклањању утврђених неправилности, 1 решења о одузимању робе, 1 препоруку и поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају за август  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 324 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 246 решење о дозволи увоза и издато 57 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила 19 контрола, 17 контрола у СУР, донела 4  решења, ставила ван промета 10 литара домаће ракије у ринфузном стању, вредности 54.000,00 динара. Стављено је ван промета 6 литара пива због истеклог рока употребе, вредности 3.000,00 динара. Поднете су 2 прекршајне пријаве, 2 пријаве за привредни преступ, извршене  2 контроле производње ЈАП. Пољопривредна инспекција је током августа извршила и 8 контрола  складиштења и прераде воћа- хладњаче  и 8 контрола трговина на велико воћем-откуп. Обавестила је да је Милун Вранић, пољопривредни инспектор, на боловању.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 37 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 34, Закону о дивљачи и ловству 1 и према Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2. У току рада донета су 3 решења и поднето 25 прекршајних и 1 кривична пријава. Одузето је 82 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречене су 13 осуђујућих  пресуде, са казном у износу од 299.000,00 динара.

Божидар Гројић, туристички инспектор, навео је да су током августа извршене укупно 62 инспекцијске контроле и то: 2 контроле извршења раније донетих решења, 35 редовних  контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и то: 31 у време одржавања туристичке манифестације „Сабор трубача“ у Гучи, од чега 2 ванредне, 3 у време одржавања „Нушићијаде“ у Ивањици и 1 у време одржавања вашара у Приликама; 4 ванредне контроле по представкама; 21 редовних контрола у објектима домаће радиности и то 10 у Гучи и 11 у Горњој Трепчи. У контролисаном периоду донето је 1 решење о забрани рада физичком лицу због издавања некатегорисаних соба, 1 решење о отклањању неправилности у погледу МТУ, издата су 4 прекршајна налога и поднета 2 захтева Прекршајном суду за 2 прекршаја. Туристичка инспекција је извршила и 6 ванредних контрола по представкама и то: 5 у угоститељским објектима за исхрану и пиће у Чачку и Гучи и 1 у објекту домаће радиности. Издата су 2 прекршајна налога због неиздавања прописаних рачуна. Извршене су 2 ванредне контроле у угоститељским објектима у Гучи. Донето је 1 решење о отклањању утврђених неправилности у погледу опреме у кухињи. Поднет је захтев Прекршајном суду. Током августа извршене су и 33 контроле у угоститељским објектима у Чачку, Гучи, Ивањици и Приликама у време одржавања туристичких манифестација. Извршено је 15 контрола у заједничком раду са другим инспекцијама и то 2 са санитарном и 13 са пољопривредном инспекцијом. Током претходног месеца извршене су и 2 контроле извршења раније донетих решења. Констатовано је да су решења извршена. Туристичка инспекција је извршила и 21 контролу у објектима домаће радиности и то 10 у Гучи и 11 у Горњој Трепчи. Донето је 1 решење о забрани рада  због издавања некатегорисаних соба. Поднет је захтев Прекршајном суду и издат 1 прекршајни налог. У августу је обављено 6 службених саветодавних посета у угоститељским објектима у Гучи. Надзираним субјектима достављени дописи са препорукама и роком за отклањање уочених недостатака. Истакао је да је Туристичка инспекција била присутна за време одржавања Драгачевског сабора. Инспекцијски надзор је обухватао надзор: у привремено постављеним угоститељским објектима (31) са предметом контроле утврђивање легалности рада, контроле издавања рачуна за пружене угоститељске услуге, истицање и придржавање цена и у објектима домаће радиности (10) са предметом контроле легалност рада, пословање по уговору са овлашћеним лицем, контрола евиденције гостију. Према његовим речима, од напред наведених контрола, туристичка инспекција је извршила 2 надзора заједно са санитарном инспекцијом и 13 са пољопривредном инспекцијом. Вршене су и службене саветодавне посете.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за aвгуст 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала све потребне консултације са директорима, појединачни састанци, све потребне консултације, актив директора основних школа МУО, актив директора основних и средњих школа у Чачку и актив директора основних  и средњих школа у Горњем Милановцу.  Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад. Праћење рада саветника-спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење Завршног испита и уписних активности (августовски испитни рок). Састанак руководилаца школских управа са помоћником министра просвете, науке и технолошког развоја, начелницом одељења за координацију рада школских управа и начелницом одељења за предшколско и основношколско образовање. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.08.2018- 31.08.2018. године заведено је укупно 950 предмета, активних је 810, а архивираних 19.

 

План рада републичких инспекција за септембар  2018. године

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је руководиоце инспекцијских служби да изнесу план рада за септембар 2018. године.

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током септембра радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Сарадња републичких и локалних инспекција на територији општине Лучани

Зоран Вучићевић, шеф инспекцијских служби општине Лучани, истакао је да је сарадња инспекцијских служби са територије општине Лучани и републичких инспекција Моравичког управног округа, на задовољавајућем нивоу. Нагласио је да  је локалним инспекцијама увек пружена помоћ у ситуацијама када је она била неопходна. Према његовим речима, током претходне године, на основу плана координисаног инспекцијског надзора, локалне и републичке инспекције предузимале су заједничке акције и контроле, које су дале задовољавајуће резултате.

Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, упознао је присутне са проблемом нелегалног такси превоза који постоји на територији ове општине и замолио да се предузму одређене мере како би се овај проблем решио.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да слични проблеми постоје и у другим локалним самоуправама. Према његовим речима, потребно је евидентирати лица која се баве нелегалним такси превозом и у сарадњи са инспекцијом рада спровести контроле у циљу решавања нелегалног такси превоза на овом територији.

Девета седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више