Трубу разуме цео свет (ФОТО / ВИДЕО)
Девета седница колегијума
Трубу разуме цео свет (ФОТО / ВИДЕО)
Девета седница колегијума

Седма седница колегијума

Седма седница колегијума 02.07.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека  инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за јун 2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за јун 2018. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за јун 2018. године, истакао је да је извршено укупно 19 надзора по плану, утврђујућих 8 и ванредних 9. У контролисаном периоду донето је 8 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 3 мере за отклањање недостатака, 1 забрана обављања делатности и поднета 1 прекршајна пријава. Навео је да је током предходног месеца обављен већи број саветодавних посета.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током јуна вршила како редовне, тако и ванредне инспекцијске надзоре на територији Моравичког управног округа. Вршене су контроле каменолома, ливница и постројења за пречишћавање отпадних вода. Сачињено је 7 записника и донето 2 решења, од којих 1 за забрану обављања делатности до испуњења за то предвиђених услова. У контролисаном периоду поднета је и 1 пријава за привредни преступ.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 105 предмета, извршила 83 редовна, 37 контролних и 22 ванредна инспекцијска  надзора. Укупан број надзора је 142. Током претходног месеца донето је укупно 48 решења, за отклањање недостатака 20 и 32 решење за забрану рада лицима. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 12 прекршајних налога. Навела је да су претходног месеца обављене 2 саветодавне посете.

 

Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, у извештају за јун, навела је да је њена инспекција у рад примила укупно 186 предмета, решила 158, сачинила 127 записника, донела 66 решења, издала 40 сертификата. Поднела је и 2 прекршајне пријаве.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за јун, истакао је да је  Годишњим планом рада Инспектората за рад и планом рада Одсека са седиштем у Чачку, за јун, предвиђено да се изврше контроле у области: грађевинарства, омладинске задруге, прерада и обрада дрвета, производња намештаја од дрвета и плочастих материјала, пољопривреда и личне услуге, као и да се изврше најмање 2 акције појачаног надзора у организацији Одсека и пратеће акције појачаног надзора које организује Инспекторат рада. У области радних односа инспекција је извршила укупно 24 инспекцијска надзора, 6 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 16, 3 допунска и  контролних 4. На фактичком раду су затечена 3 лица, с тим што је са 2 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 2 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка. Током јуна извршена су укупно 23 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 17 ванредних и 1 контролни надзор. Током претходног месеца извршено је 5 надзора поводом повреда на раду и то: 4 надзора поводом тешких повреда на раду и 1 надзор поводом колекитвне повреде на раду. У контролисаном периоду донето је 1 решење о забрани рада.. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду затечена су 2 лице, са којима је .након извршених контрола закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 23 интегрисаних надзора и то  ванредних. На фактичком раду затечена су 4 лица и са њима је након извршене контроле закључен уговор о раду. Поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. Истакао је да је током јуна спроведено укупно 70 инспекцијских надзора код послодаваца из напред наведених области, којом приликом ја затечено 9 лица на фактичком раду, с тим што је са 8 лица склопљен уговор о раду. Током јуна поднето је укупно 8 захтева за покретање прекршајног поступка. У јуну је изведена 1 акција појачаног надзора у организацији Одсека (Горња Трепча, угоститељство и туризам) и 3 акције у организацији Инспектората (Коридор 11, Љиг-Лајковци, градилиште Чачак, угоститељски објекти поред реке Западна Морава). Одсек је вршио и контроле поводом акције „реци НЕ раду на црно“. Истакао је да су за јул  планирани надзори у предузећима која се баве грађевинарством, откупом, конзервисањем и прерадом воћа и поврћа, хладњаче, сечење и обликовање камена, туристичке агенције и центри за забаву и рекреацију деце и одраслих.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 261 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 251, док је број пошиљки животних намирница износио 10. У контролисаном периоду није било здравствено неисправних пошиљки. Донета је укупно 271 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током јуна, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 109 контрола, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 2, контрола промета семена и узорковање 90, контрола биља у промету 8, контрола призводње садног материјала 1, дораде семена 4, контрола промета ђубрива 1, контрола промета пестицида 1, остале контроле 2. У  наведеном периоду донето је 3 решења о препакивању  семена и 1 решење о налагању мера. Узето је 222 узорка.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 84 инспекцијских прегледа, сачинила 84 записника, донела 1 решење о одузимању робе и поднела 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за јун  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 182 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 164 решења о дозволи увоза и издато 39 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила укупно 53 контроле, донела 9 решења, поднела 9 прекршајних пријава. Извршено је 7 контрола  у СУР и 3 контроле код произвођача ракије. У вази напред наведених контрола донета су 3 решења и стављено ван промета 3 литра  ракије у ринфузном стању, у вредности од 6.000,00 динара. Пољопривредна инспекција је током јуна извршила и 9 контрола хладњача, 19 откупних места малина и 3 контроле жетве. Током претходног месеца извршено је 19 контрола фактичког стања коришћења  пољопривредног земљишта и том приликом су донета 4 решења и поднето 6 прекршајних пријава.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да су обављена укупно 42 инспекцијска надзора и то: према Закону о шумама 32, Закону о дивљачи и ловству 6 и према Закону о заштити биља од биљних штеточина 4. У току рада донето је 9 решења, поднето 8 прекршајних и 3 кривичне пријаве. Одузето је 417 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречене су 14 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 161.000,00 динара.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током јуна извршено укупно 19 инспекцијских контрола и то: 5 контроле извршења раније донетих решења, 12 редовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, и у туристичким агенцијама, 2 ванредне контроле, 1 по представци грађана и 1 контрола бесправног обав љања угоститељске делатности. У контролисаном периоду донето је 1 решење о забрани рада, 1 решење  о извршењу и поднета 2 захтева Прекршајном суду.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за јун 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала све потребне консултације са директорима. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника-спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење пријемних испита у Гимназији у Горњем Милановцу, у Музичкој школи у Чачку, у Машинско-саобраћајној школи у Чачку (уметничко одељење). Организација Завршног испита (српски језик, математика, комбиновани текст) за школе Моравичког округа, за 2180   ученика: 1239 у Чачку, 429 у Горњем Милановцу, 320 у Ивањици, 192 у Лучанима. Организација подразумева: праћење целокупног тока испита, распоред супервизора, распоред дежурних наставника, распоред прегледача, одређивање пунктова за прегледање текстова, распоред дистрибуције текстова  од Школске управе до школа, именовање комисије за жалбе на прегледање текстова. Рад лекарске комисије  (два састанка) за помоћ при распоређивању ученика са здравстверним проблемима. Распоређивање  ученика који су  основну школу завршили по ИОП-у. Прављење распореда обуке за наставнике 5. разреда из Моравичког округа (за српски, математику и биологију) и наставнике 1 разреда гимназије за ШУ Чачак, ШУ Краљево, ШУ Ваљево, ШУ Ужице, ШУ Нови Пазар, за све предмете. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.06.2018- 29.06.2018. године заведен  је укупно 831 предмет, активних је 725, а архивираних 11.

 

План рада републичких инспекција за јул  2018. године

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је руководиоце инспекцијских служби да изнесу план рада за јул 2018. године.

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током јула радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Седма седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више