Републичке инспекције поступиле у свему по закону у случају појава нафтних мрља у реци Западна Морава и њеној притоци Лупњачи
Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа
Републичке инспекције поступиле у свему по закону у случају појава нафтних мрља у реци Западна Морава и њеној притоци Лупњачи
Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа

Једанеста седница колегијума

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 05.11.2018.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције и Гордана Крсмановић, водни инспектор.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у октобру  2017. године, са посебним освртом на специфичне контроле

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за oктобар 2017. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 23 надзора по плану, утврђујућих 14 и ванредних 16. У контролисаном периоду донето је  14 решења за почетак обављања здравствене делатности, 21 мера за отклањање недостатака и поднете 3 прекршајне пријаве. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током претходног месеца била на годишњем одмору и обавестила присутне да је усвојена нова систематизација.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да није било карактеристичних појава и контрола и да се углавном радило по плану министарства. Вршене су контроле дечије хране, дијететских производа и кухиња. Инспекција је у рад  примила  131 предмет, извршила 125 редовних, 47 контролних и 5 ванредних надзора. Укупан број надзора је 178. Током претходног месеца донето је укупно 65 решења, за отклањање недостатака 15 и 50 решење за забрану рада лицима. Обављена је 1 службена саветодавна посета. Поднето  је 2 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 8 прекршајних налога. Узето  је 85 брисева за контролу хигијенског стања.

 

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у oктoбру, у рад  примљено укупно 344 предмета, решено 253, сачињено 224 записника, донето 83 решење, издато 38 сертификата, сачињене 4 службене белешке и поднето 20 прекршајних  пријаве.

 

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за октобар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 48 инспекцијских надзора, од којих, по захтеву странака 17 и 25 по службеној дужности. Контролних  инспекцијских надзора је било 4, а потпуних надзора 2. На фактичком раду је затечено 5 лица, с тим што је са истима, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 4 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271 није било, а поднето је 7 захтева за  покретање прекршајног поступка и 2 прекршајна налога. Током октобра извршен је 31 надзор у области безбедности и здравља на раду и то 19 редовних, 14 контролни надзор, надзорa поводом повреде на раду, од којих 7 надзора поводом тешких телесних повреда на раду и  1 надзор поводом колективне повреде на раду са смртним исходом. У контролисаном периоду донето је 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде закона, 1 решење о забрани рада, 1 решење за покретање прекршајног поступка против запосленог, 5 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 3 решења за покретање прекршајног поступка против лица за БЗНР. У овој области, приликом контрола, на фактичком раду затечено је 2 лица, с тим што је са истима закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 18 интегрисаних надзора. Контролних надзора извршења решења није било. Превентивних поступања је било 4, а  указивања 4. Донето је 5 решења којима је наложено отклањање повреда закона. У октобру месецу спроведено је 97 инспекцијских надзора код послодаваца у области: грађевинарства, јавна предузећа локалне самоуправе, производње хемијских производа, електронски медији и кабловски провајдери. Осим тога, Одсек инспекције рада у Чачку је од Министарства одбране и Министарства за рад, борачка и социјална питања добио налог да учествује у интегрисаном инспекцијском надзору у предузећу наменске индустрије „Милан Благојевић“ у Лучанима, заједно са Инспекторатом одбране, у  периоду  од  25.09 – 06.10.2017. године. На фактичком раду, у контролисаном периоду, затечено је укупно 7 лица, са којима је након извршених контрола закључен уговор о раду. У октобру је завршен инспекцијски надзор у предузећу „Милан Благојевић“ у Лучанима,  у коме су 2 радника настрадала. Током октобра извршене су и 2 координисане акције са другим инспекцијама, 14.10.2017. године, са туристичком инспекцијом и 28.10.2017. године са пореском инспекцијом. Током претходног месеца завршен је заједнички ванредни инспекцијски надзор са Инспекторатом одбране у предузећу наменске индустрије „Милан Благојевић“ у Лучанима, по налогу Министарства одбране и Министарства рада. Дана 16 и 17 октобра, у Аранђеловцу, инспектор рада, Никола Савић, учествовао је на семинару „Превенција и борба против трговине људима у Србији“.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 273 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 256, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 273 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 81 контролу, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 7, контрола примене пестицида 1, контрола и узорковање воћа и поврћа на остатке пестицида 11, контрола производње садног материјала 1, контрола  промета садног материјала и издавање биљног пасоша 9, израда сертификата за садни материјал 5, производња семена 29, дорада семена 4, промета семена 1, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 17, контрола ПССС Чачак. У контролисаном периоду донето је 4 решења о препакивању семена. Узето је 19 узорака. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да је њена инспекција током претходног месеца радила по налогу Сектора. Вршене су, између осталог, контроле агенција за некретнине, као и бесправни рад привредних субјеката. У октобру месецу тржишна инспекција је извршила 63 инспекцијска прегледа, сачинила 63 записника, донела 16 решења о отклањању утврђених неправилности, 2 решења о одузимању робе, донела 2 управне мере на записник и поднела 19 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за октобар  2017. године, навео је да је примљен и обрађен 251 захтев, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 240 решења о дозволи увоза и издато 50 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила укупно 35 контрола, донела  8 решења и поднела 4 прекршајне пријаве. Вршене су контроле угоститељских објеката, произвођача вина и ракије, као и произвођача киселог купуса. У СУР извршено је 8 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића и донето 4 решења. Стављено је 42 литра алкохолних пића ван промета, у вредности од 27.650,00 динара. Извршене су 3 контроле за утврђивање услова за производњу ракије и донета 3 решења. Поднете су 4 прекршајне пријаве. У наведеном периоду  извршено је и 13 контрола произвођача брашна, хлеба, чоколаде, бомбонских производа и финих пекарских производа. Током октобра обављено је 9 контрола и то: контрола експлоатације минералних сировина, контрола коришћења обрадивог земљишта и фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Донето је 1 решење.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за октобар 2017. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 52 инспекцијска надзора и то: према Закону о шумама 46, Закону о дивљачи и ловству 1, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 5. У току рада донето је 4 решења и поднето 40 прекршајних пријава, као и 2 кривичне пријаве. Издато је 4 уверења и одузето 97 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 9 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 130.000 динара.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, истакла је да су током октобра вршене редовне инспекцијске контроле по плану РВИ, а односиле су се на контроле објеката бране са акумулацијом и ретензије са припадајућим објектима  у Моравичком управном округу. Ванредне контроле вршене су по поднесцима физичких и правних лица. Током претходног месеца извршене су 3 редовне контроле и 14 ванредних надзора. Донета су 2 решења и прослеђено 5 обавештења.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да су током октобра извршене укупно 24 инспекцијске контроле и то: 2 ванредне контроле по пријави; 2 редовне циљане контроле у угоститељским објектима за пиће; обављено 9 службених саветодавних посета; 7 редовних контрола туристичких агенција- посредника; 2 редовне контроле категорисаних угоститељских објеката (хотела); 2 контроле извршења раније донетих решења. Предузете су следеће мере: донето 1 решење о забрани рада; 1 решење о отклањању недостатака и поднета 2 захтева Прекршајном суду. Током октобра извршене су 2 ванредне контроле по пријави: 1 контрола у угоститељском објекту за пиће (Чачак 1), 1 контрола у туристичкој агенцији-посреднику у Чачку. У једном случају донето је решење о забрани рада због бесправног рада. Поднет је захтев Прекршајном суду. Друга пријава није била основана. Извршене су редовне циљане контроле пословања угоститељских објеката за исхрану и пиће; 2 контроле по предмету контроле истицања и придржавања цена, издавања рачуна и служења алкохолних пића малолетним лицима у угоститељским објектима у Чачку. Нису утврђене неправилности у поступању надзираних субјеката. Обе контроле су вршене ноћу, уз асистенцију полиције. Током претходног месеца извршено је 7 редовних циљаних контрола пословања туристичких агенција- посредника. У једном случају донето је решење о отклањању недостатака, наложено је надзираном субјекту да обезбеди запослено лице у својству руководиоца пословнице, који испуњава прописане услове. Поднет је захтев Прекршајном суду. Извршене су 2 редовне циљане контроле пословања категорисаних угоститељских објеката- хотела у Ивањици. Нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Извршене су и 2 контроле раније донетих решења у Чачку. У једном случају решење је извршено. Поступак је у току. У другом случају, у моменту  контроле није затечено обављање делатности у контролисаном угоститељском објекту, тако да ће се контроле поновити. Током октобра обављено је 9 службених саветодавних посета у угоститељским објектима, у Чачку и Ивањици. Надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роком за отклањање уочених недостатака.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за октобар 2017. године, навела је да је током претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа, обавила све потребне консултације, одржала актив директора школа у Горњем Милановцу, као и актив директора основних школа у Чачку. Осим тога обављене су и друге активности. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Састанак руководилаца и представника Школских управа у Београду, обука два саветника за реализовање обуке за наставнике технике и технологије у Београду, припрема два саветника за полагање испита за просветне саветнике у ОШ „Браћа Барух“ у Београду. Учешће руководиоца Школске управе у процесу мирног решавања сукоба у Прехрамбено-угоститељској школи (преговори за прекид штрајка). Посете школама и ПУ. Подела кованица ученицима који су у школама са територије Града Чачка били ученици генерације у 2016/2017. Присуство три саветника обуци за Формативно оцењивање, намењеној за спољне сараднике. Подршка школама у изради базе „Доситеј“.Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих  информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.10.2017- 31.10.2017. године заведено је укупно 1069 предмета, активних је 816, а архивираних 87.

 

План рада републичких инспекција за новембар 2017. године

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, говорећи о плану рада за новембар, истакла је да ће акценат инспекцијских надзора бити контроле стационарних установа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, навела је да ће њена инспекција,  између осталог, вршити и контролу присуства  афлатоксина у одређеним производима.

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, истакао је да ће током новембра бити вршене контроле предшколских установа, гинеколошких, стоматолошких и хирушких ординација, а поступаће се и по представкама грађана.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Одељења инспекције рада истакао је да ће током новембра бити вршене контроле: школа, делатност производње и дистрибуције хране, грађевинарство, производња пластике, комунална делатност, путнички саобраћај, транспорт робе, такси службе, аутобуски превоз, шпедиције. По налогу Министарства одбране и Министарства рада вршиће се интегрисани надзор у предузећу „Милан Благојевић“ у Лучанима ( два инспектора БЗЗР).

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео  је да ће се  током месеца новембра, између осталог, вршити и контрола коришћења подстицајних средстава за кориснике шума.

 

Руководиоци осталих инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током новембра 2017. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Једанеста седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више