Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа
Шеста редовна седница Савета Моравичког управног округа
Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа
Шеста редовна седница Савета Моравичког управног округа

Дванаеста седница колегијума

  ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА  03.12.2018.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у новембру  2018. године, специфичне контроле и акције, рад ван седишта града/општине

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за новембар 2018. године, истакао је да се радило уобичајено, као и да су присуствовали обуци за Е – инспектор. Извршено 19 надзора по плану, утврђујућих 14 и ванредних 6. У контролисаном периоду донето је  14 решења за почетак обављања здравствене делатности и 3 мере за отклањање недостатака. Обављено је 46 службених, саветодавних посета. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током претходног месеца, у складу са Планом рада за 2018. годину и Радним циљевима за 2018. годину, вршила редовне инспекцијске надзоре индустријских постројења на територији Моравичког  и Шумадијског управног округа. Предмет контрола  била је заштита ваздуха, управљање отпадом и обавезе  из  Закона о процени утицаја на животну  средину. У рад је примљено 5 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 5 записника,4 дописа и донето 1 решење.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада. Инспекција је у рад  примила  140 предмета, извршила 106 редовних и 70 контролних надзора. Укупан број надзора је 176. Током претходног месеца донето је укупно 46 решења, за отклањање недостатака 8 и 38 решење за забрану рада лицима. Поднет  је 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у новембру, у рад  примљено укупно 292 предмета, решено 247, сачињено 213 записника, донето 72 решење, издато 25 сертификата, сачињено 9 службених белешки, поднето 11 прекршајних  пријаве и 1  пријава за привредни преступ.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за новембар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 45 инспекцијских надзора, од којих, 2 редовна и 9 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 37, 4 контролна и 1 допунски инспекцијски надзор. На фактичком раду је затечено 14 лица, с тим што је са 10 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 7 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271  је било 1, а поднето је 7 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током новембра извршен је 67 надзор у области безбедности и здравља на раду и то 1 редовни и 60 ванредних, по захтеву странака. У претходном месецу извршено је 6 надзора поводом тешких телесних повреда на раду.У контролисаном периоду донета су 2 решења којим је наложено отклањање 3 повреде закона. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 7 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је  затечено 20 лица, с тим што је са 13 лица склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 13 интегрисаних надзора, редовних  4 и 9 ванредних. Донето је 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона. На фактичком раду су затечена 2 лица, с тим што је са 1 лицем закључен уговор о раду. Инспекција је  по налогу Инспектората вршила појачане надзоре ван округа и то у Барајеву, Сремчици, као и појачане надзоре на територији МУО. Три инспектора рада су похађала обуку за Е- инспектор.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 292 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 275, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 286 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 81 контролу, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 1, контрола извоза за РФ 3, контрола примене пестицида 1, контрола дораде семена 3, контрола производње садног материјала 1, контрола  промета садног материјала 1, контрола производње семена 1, промета биља 1, контрола ГМО у соји 4, декларисање у промету 1, узорковање кукуруза на микотоксине 10, контрола по правилнику за подстицајна средства 2. У контролисаном периоду донето је 1 решење о забрани промета и 3 решења о препакивању семена. Извршене су 53 контроле и узорковање  биља на остатке пестицида. Узето је  67 узорака.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца обавила већи број саветодавних посета фирмама које се баве откупом злата, из разлога што у одређеним ситуацијама постоји могућност прања новца. У новембру су, између осталог, вршене контроле предузећа која су привремено одјавила делатност у АПР, контроле интелектуалне својине, као и контроле по пријавама грађана. Током претходног месеца, тржишна инспекција је извршила 37 инспекцијских прегледа, сачинила 37 записника, донела 2 решења о одузимању робе, 2 решења о отклањању утврђених неправилности и поднела 4 захтева за покретање прекршајног поступка. Обавестио је присутне да су  тржишни инспектори присуствовали обуци за Е – инспектор.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за новембар  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 288 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 276 решења о дозволи увоза и издато 57 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила: 17 контрола, донела 3 решења, ставила ван промета 6 литара ракије у ринфузном стању, укупне вредности 12.000 динара и поднела 3 прекршајне пријаве. Пољопривредна инспекција је извршила  и 10 контрола и донела 1 решење. Инспектор задужене за контролу земљишта извршио је током претходног месеца 7 контрола заштите и уређења пољопривредног земљишта. Тим поводом донето је 1 решење.

 

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за новембар 2018. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављен 41 инспекцијски надзор и то: према Закону о шумама 37, Закону о дивљачи и ловству 2 и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2. У току рада донето је 12  решења и поднета 21 прекршајна пријава. Одузето  је 122 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 14 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 378.000 динара.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, истакла је да је током новембра извршено укупно 35 инспекцијских контрола и то: 6 контрола извршења раније донетих решења, 24 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 4 ванредне контроле бесправног обављања угоститељске делатности и 1 ванредна контрола по представци. У контролисаном периоду донета су 4 решења којима је нерегистрованим субјектима – физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјекаста и којима је забрањено даље обављање делатности до испуњења за то прописаних услова. Донето је 1 решење о извршењу, због непоступања по решењу туристичког инспектора. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду и то: 4 због бесправног обављања делатности и 1 због непоступања по решењу туристичког инспектора. Током викенда, у ноћним сатима,  уз асистенцију МУП-а, вршене су контроле у угоститељским објектима у Чачку, по предмету контроле служења алкохолних пића малолетним лицима. Ове контроле су вршене заједно са Санитарном инспекцијом. Контроле су вршене и са Пољопривредном инспекцијом, у Гучи и Чачку.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за новембар 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа; активи директора основних школа у Чачку, појединачни састанци и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама: саветодавни рад, појединачне консултације са наставницима, технолошки вишкови, радници са непуним радним временом. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Састанак Радне подгрупе за решавање технолошких вишкова. Пружање стручно-педагошке подршке у школама: ОШ „Филип Филиповић“ Чачак, ОШ „Милица Павловић“ Чачак, ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, ОШ „Свети  Саво“ Горњи Милановац. Праћење кандидата  за напредовање у звању: Гимназија- Ивањица, ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица, ОШ „Краљ Александар 1“ Горњи Милановац. Дводневно истраживање ефеката SHARE пројекта у ОШ „Краљ Александар 1“ Горњи Милановац. Дан Предшколске установе „Моје детињство“. Рад на утврђивању права  на финансирање школа у Чачку и Горњем Милановцу. Присуство руководиоца Школске управе састанку руководилаца  у Београду, просветног саветника обуци у ЗВКОВ-у у Београду, просветног саветника округлом столу о екстремном тероризму у Београду. Сарадња са представницима синдиката, ЈЛС, са Моравичким управним округом. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих  информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.11.2018- 30.11.2018. године, заведено је укупно 911 предмета, активних је 760, а архивираних 47.

 

План рада републичких инспекција за децембар 2018. године

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током децембра 2018. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Припрема извештаја о раду у 2018. години, садржај и рок за доставу шефу Стручне службе округа

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, подсетио је присутне руководиоце инспекцијских служби да крајем године доставе  извештаје о раду својих инспекција у 2018. године, како би благовремено био сачињен извештај о раду Моравичког управног округа, који се  почетком јануара  доставља Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

 

 

 

 

 

 

Дванаеста седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више