JEДАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 06.11.2017.
Трећа седница колегијума
JEДАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 06.11.2017.
Трећа седница колегијума

ДВАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 04.12.2017.

Колегијум  је сазвала, његовим радом руководила и записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић,  туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције и  Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 

Шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа, Слађана Спасовић, позвала је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за новембар 2017. године, са посебним освртом на специфичне контроле.

 

Извештај о раду инспекција за новембар 2017. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за новембар 2017. године, истакаo је да се радило уобичајено и да је извршено 26 надзора по плану, утврђујућих 7 и ванредних 10. Обављено је 8 службених саветодавних посета. У контролисаном периоду донето је 7 решења за почетак обављања здравствене делатности, 6 мера за отклањање недостатака и 8 препорука о поступању по службеним саветодавним посетама. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током новембра  вршила како редовне, тако и ванредне инспекцијске надзоре на територији Моравичког управног округа, а и ван њега. У рад је примљено 10 предмета, извршено 10 инспекцијских прегледа, сачињено 9 записника и 1 службена белешка. У контролисаном периоду донето је 2 решења, сачињен 1 допис, 1 извештај и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да није било карактеристичних појава и контрола и да се углавном радило по плану министарства. Инспекција је у рад  примила  118 предмет, извршила 110 редовних, 63 контролна и 8 ванредних надзора. Укупан број надзора је 181. Током претходног месеца донето је укупно 50 решења, за отклањање недостатака 14 и 36 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 2 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 8 прекршајних налога.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за новембар, навела је да је у рад примљено укупно 288 предмета, решено 256, сачињено 218 записника, донето 83 решења, издато 42 сертификата, сачињено 5 службених белешки и поднето 13 прекршајних  пријаве.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за новембар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 45 инспекцијских надзора, од којих, по захтеву странака 11 и 25 по службеној дужности. Контролних  инспекцијских надзора је било 5, а потпуних надзора 4. На фактичком раду је затечено 13 лица, с тим што је са 12 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 5 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било, а поднето је 4 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током новембра извршен је 51 надзор у области безбедности и здравља на раду и то: 42 редовна, 9 надзорa поводом повреде на раду, од којих 8 надзора поводом тешких телесних повреда на раду и  1 надзор поводом смртних повреда. У контролисаном периоду донето је 4 решења којима је наложено отклањање 4 повреде закона, 2 решења о забрани рада, поднет  1 захтев за покретање прекршајног поступка против  послодавца и одговорног лица, 1 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника и 1 кривична пријава. У овој области, приликом контрола, на фактичком раду затечено је 21 лице, с тим што је са истима закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 55 интегрисаних надзора. Донето је 5 решења којима је наложено отклањање 15 повреда Закона. Превентивних поступања је било 9, а указивања 5. У новембру месецу извршен је укупно 151 инспекцијски надзор код послодаваца у области: производње и дистрибуције хране, школа, грађевинарства, производње пластике, комуналне делатности, транспорта  робе, такси службе и шпедиције. Осим тога, Одсек инспекције рада у Чачку је од Министарства одбране и Министарства за рад, борачка и социјална питања добио налог да учествује у интегрисаном инспекцијском надзору у предузећу наменске индустрије „Слобода“, заједно са Инспекторатом одбране, у периоду од 06.11 – 15.11.2017. године. На фактичком раду, у контролисаном периоду, затечено је укупно 44 лица, с тим да је након извршених контрола са 43 лица закључен уговор о раду. У новембру су спроведене 3 координисане акције са другим инспекцијама, 03.11.2017. године са пореском инспекцијом и 14.11 и 29.11.2017. године, са саобраћајном инспекцијом и саобраћајном полицијом. Током новембра завршен је заједнички инспекцијски надзор са Инспекторатом одбране у предузећу наменске индустрије компаније „Слобода“, по налогу Министарства одбране и Министарства рада. Записник о инспекцијском надзору који се односи на БЗЗР биће достављен Министарству рада од стране руководиоца заједничке инспекције из Инспектората рада. Дана 23 и 24 новембра, у Шапцу, инспектор рада, Никола Савић, учествовао је на семинару. За децембар месец, према речима Радосавчевића, планирано је спровођење неколико координисаних инспекцијских акција у сарадњи са другим инспекцијама, као и контрола рада у другој смени на утврђивању радног статуса затечених лица (рад на црно).

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 293 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 281, док је број пошиљки животних намирница износио 12. У контролисаном периоду није било  здравствено неисправних пошиљки. Донета је укупно 281 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током новембра, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 79 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 6, контрола примене пестицида 1, контрола и узорковање воћа и поврћа на остатке пестицида 42, контрола производње садног материјала  и издавање биљног пасоша 3, израда сертификата за садни материјал 5, дорада семена 2, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 10. У контролисаном периоду донето је 2 решења о препакивању семена. Узето је 49 узорака. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца радила по налогу Сектора. У новембру месецу тржишна инспекција је извршила 62 инспекцијска прегледа, сачинила 62 записника, донела 13 решења о отклањању утврђених неправилности и поднела 21 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за новембар  2017. године, навео је да је примљено и обрађено 285 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 279 решења о дозволи увоза и издато 59 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила укупно 48 контрола, донела 4 решења и поднела 1 прекршајну пријаву. У СУР извршене су 4 контроле промета алкохолних и безалкохолних пића, донето 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава. Извршено је 15 контрола код произвођача јаких алкохолних пића. Стављен је  ван промета 1литар ракије, у ринфузном стању, у вредности од 2.000,00 динара. Извршено је 16 контрола и то: 9 контрола производње, узето 3 узорка прерађевине од воћа и донето 3 решења. У наведеном периоду  извршено је и 12 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и то 2 контроле редовне обраде пољопривредног земљишта и 10 контрола годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за новембар 2017. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 42 инспекцијска надзора и то: према Закону о шумама 37, Закону о дивљачи и ловству 3, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 1. У току рада донета су 2 решења, поднете 34 прекршајне пријаве, као и 1 кривична пријава. Одузето 126 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 7 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 80.000 динара.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у достављеном извештају истакла је да су током новембра вршене редовне инспекцијске контроле код свих субјеката надзора који користе и испуштају воду са комплекса индустријских и производних објеката (објекти за производњу и прераду производа од меса и млека) и водних објеката-бране са акумулацијом и ретензије са припадајућим објектима у Моравичком управном округу, као и инспекцијски надзори по поднесцима. Извршено је 11 редовних инспекцијских надзора и 2 ванредне контроле. Сачињено је 14 записника, донето 8 решења и послато 2 обавештења.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да су током новембра извршене укупно 23 инспекцијске контроле и то: 1 ванредна контрола по захтеву надзираног субјекта за потврђујући инспекцијски надзор; обављено  је 16 службених саветодавних посета; 2 редовне контроле туристичких агенција-посредника; 1 контрола извршења раније донетог решења и 3 редовне, циљане контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће. Извршена је 1 ванредна контрола по захтеву надзираног субјекта, за вршење потврђујућег инспекцијског надзора, у погледу испуњености минималних техничких услова за остваривање права за обављање угоститељске делатности. Током новембра извршене су 3 контроле у погледу легалности рада, истицања и придржавања цена и издавања рачуна у угоститељским објектима за исхрану и пиће. Том приликом нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Извршене су и 2 контроле рада туристичких агенција-посредника у Чачку, којом приликом такође нису утврђене неправилности у раду. У Чачку је извршена 1 контрола извршења раније донетог решења. Решење је извршено, а угоститељска радња је основана. Током новембра обављено је и 16 службених саветодавних посета у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици. У 15 случајева надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роковима за отклањање утврђених неправилности.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за новембар 2017. године, навела је да је током претходног месеца одржала актив директора основних и средњих школа, обавила појединачне састанке и све потребне консултације. Осим тога обављене су и друге активности. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Током претходног месеца два саветника из Школске управе положила су испит за просветне саветнике. Реализација обуке за све наставнике технике и технологије, техничког образовања и информатике у основним школама. Обављене су посете школама и ПУ. Подела кованица ученицима који су у школама са територије Горњег Милановца, Лучана и Ивањице били ученици генерације у 2016/2017. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих  информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.11.2017- 30.11.2017. године заведено је укупно 1049 предмета, активних је 790, а архивираних 127.

 

План рада републичких инспекција за децембар 2017. године

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током децембра 2017. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

ДВАНАЕСТИ  КОЛЕГИЈУМ 04.12.2017.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више