ДЕВЕТИ КОЛЕГИЈУМ 04.09.2017.
JEДАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 06.11.2017.
ДЕВЕТИ КОЛЕГИЈУМ 04.09.2017.
JEДАНАЕСТИ КОЛЕГИЈУМ 06.11.2017.

ДЕСЕТИ КОЛЕГИЈУМ 02.10.2017.године

ДЕСЕТИ  КОЛЕГИЈУМ

02.10.2017.године

 

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни  инспектор, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за септембар  2017. године, са посебним освртом на број примљених и архивираних предмета по инспекцијама и инспектору.

 

Извештај о раду инспекција за септембар и првих 9 месеци 2017. године  

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је у септембру извршено 25 надзора по плану, утврђујућих 8 и ванредних 16. Донето је 8 решења за почетак обављања здравствене делатности, 7 решења за отклањање уочених недостатака и поднете 2 прекршајне пријаве. У току првих 9 месеци 2017. године, његова инспекција је извршила 133 надзора по плану, 99 утврђујућих и 186 ванредних. У контролисаном периоду изречено је 82 мере за отклањање недостатака, донето 99 решења за почетак обављања делатности и поднете 3 прекршајне пријаве.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у септембру, у рад  примљено 9 предмета, извршено 9 инспекцијских прегледа, сачињено 9 записника и 1 допис.У протеклих 9 месеци у рад овог инспектора примљено је укупно 70 предмета, извршено 75 контрола, састављено 60 записника, 15 службених белешки и 22 дописа. Донето је 9 решења, 1 закључак, сачињено 5 извештаја и поднето 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Милић Ђукановић, санитарни инспектор, истакао је да је његова инспекција у рад  примила 109 предмета, извршила 108 редовних, 33 контролна и 12 ванредних надзора.  Укупан број надзора је 196. Током претходног месеца донето је укупно 75 решења, за отклањање недостатака 15 и 61 решење за забрану рада лицима. Поднет  је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и уручено 5 прекршајних налога.Узето је 37 брисева за контролу хигијенског стања. За 9 месеци инспекција је у рад примила  905 предмета. Извршила је 1440 редовних, 273 контролна и 52 ванредна надзора. Укупан број надзора је 1802. Донето је укупно 457 решења, 162 за отклањање недостатака, 296 за забрану рада лицима и 1 решење за забрану промета. Узето је 415 брисева за контролу хигијенске исправности, 2 узорка хране по мониторингу. Уручено је 42 прекршајна налога и поднето 24 зхтева за покретање прекршајног поступка.

 

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у извештају за септембар, навела је да је у рад примљено укупно 286 предмета, решено 253, сачињено 211 записника, донето 53 решења, издато 28 сертификата, сачињене 2 службене белешке и поднете 4 прекршајне  пријаве. Током претходних 9 месеци 2017. године, инспекција је у рад примила 2400 предмета, решила 2141 и сачинила 1676 записника. Донето је 597 решења, издато 278 сертификата, сачињено 47 службених белешки, поднете 34 прекршајне пријаве и 12 пријава за привредни преступ.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за септембар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 37 инспекцијских надзора, по захтеву странака 6 и 21 по службеној дужности. Контролних  надзора је било 9. На фактичком раду је затечено 10 лица с тим да је са 8 лица  закључен  уговор о раду. Донето је 4 решења о отклањању повреда Закона, Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. било је 1. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и 1 прекршајни налог. Извршено је 20 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 9 редовних 2 надзора по захтеву странака, 1 контролни надзор, 19 надзора поводом повреда на раду, од којих 8 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзора поводом  колективне повреде на раду и 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. Донето је 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона, 1 решење о забрани рада и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и решења за покретање прекршајног поступка против предузетника. Нису затечена лица на бесправном раду. Током септембра извршено је укупно 11 интегрисаних  надзора. Контролних надзора извршења решења је било 1. Током првих 9 месеци инспекција је у области радних односа извршила укупно 343 инспекцијска надзора, од којих по захтеву странака 86, по службеној дужности 200, контролних 56 и 1 потпуни. На фактичком раду је затечено 66 лица, с тим што је са 60 закључен уговор о раду. Донето је 16 решења о отклањању повреда закона у смислу чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271. било је 4. Поднето је 10 захтева за покретање прекршајног поступка  и издата 2 прекршајна налога. У области безбедности и здравља на раду  извршено је укупно 150 надзора, од чега  79 редовних, 5 контролних, 2 по захтеву странака, 61 поводом повреде на раду, од којих 58 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом лаке телесне повреде, 1 надзор поводом колективне повреде на раду, 1 надзор поводом тешке телесне повреде са смртним исходом. Донето је 6 решења којима је наложено отклањање 6 повреда закона, 4 решења о забрани рада, 3 решења о испуњености услова, 3 решења  о покретању прекршајног поступка против запосленог, 16 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 4 решења против предузетника, 2 против лица за БЗНР и 1 кривична пријава. На фактичком раду је затечено 54 лица, с којима је закључен уговор о раду. У протеклих 9 месеци извршено је укупно 190 интегрисаних надзора и 4 контролна надзора извршења решења. Донето је 10 решења којима је наложено отклањање повреда Закона о раду и 2 решења о забрани рада. На фактичком раду је затечено 126 лица, с тим што је са 130 лица закључен уговор о раду. Било је 1 превентивно поступање, а указивања 27. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, навео је да је преглед извршен код 362 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 340, док је број пошиљки животних намирница износио 22. Није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 362 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа. Истакао је да је за протеклих 9 месеци извршен санитарни  преглед код 2346 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 2211, док је број пошиљки животних намирница износио 135. У наведеном периоду било је 2 здравствено неисправне пошиљке, у количини од 20.264 кг, у вези чега су донета 2 решења о уништењу, а пошиљке су уништене. У период од 9 месеци донето је 2331 решење којим се одобрава промет пошиљки, а код 15 увозних пошиљки, лабораторијски прегледи су у току.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је инспекција извршила  укупно 56 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 2, 1 контрола промета ђубрива, 1 контрола промета пестицида, 2 контроле примене пестицида, 1 контрола сузбијања амброзије, 2 контроле промета садног материјала и издавања фитосертификата 2, израда сертификата за садни материјал 11, производња семена 37, дорада семена 4, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 6. Донето је 2 решења о препакивању семена. Узето је 36 узорака и донето 4 решења о налагању мера. Вршен је свакодневни унос података у систем о извозу воћа за Руску Федерацију. У деветомесечном извештају истакла је да је њена инспекција извршила 706 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 59, фитосанитарних прегледа и издавања биљних пасоша 12, 21 контролу добре произвођачко хигијенске  праксе код произвођача малина, 54 контроле и узорковања свеже малине на остатке пестицида, 44 контроле и узорковања свеже малине на норо вирус, 17 контрола промета пестицида, 4 контроле примене пестицида, 9 контрола промета ђубрива, 36 контрола промета семена, 48 контрола промета биља, 16 контрола садног материјала и 15 контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава. У контролисаном периоду издато је 74 уверења о признавању семена, донето 33 решења о непризнавању семена, 5 решења о налагању мера, 10 решења о забрани промета, израда сертификата за садни материјал 13, производње семена 273, дораде семена 22, донето је 20 решења о препакивању семена, узето 716 узорака и поднето 10 прекршајних пријава. Вршен је и свакодневни унос података у систем о извозу воћа за Руску Федерацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца радила по налогу министарства. Вршена је контрола промета робе на даљину (преко интернета), контрола радњи које су привремено одјављене, а поступало је и по представкама грађана. У септембру месецу тржишна инспекција је извршила 47 инспекцијских прегледа, сачинила 47 записника, донела 9 решења о отклањању утврђених неправилности, 5 решења о одузимању робе, донела 1 управну меру на записник и поднела 16 захтева за покретање прекршајног поступка. У извештају за 9 месеци истакао је да је тржишна инспекција извршила  укупно 570 инспекцијских прегледа, саставила 570 записника, донела 79 решења о отклањању утврђених неправилности, 34 решења о одузимању робе, поднела 116 захтева за покретање прекршајног поступка и  7 управних мера на записник.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за септембар, навео је да је примљено и обрађено 256 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 252 решења о дозволи увоза и издато 53 сертификата за извоз у Републику Македонију. Истакао је да је за девет месеци у рад примио 1821 захтев, извршио 1821 контролу, сачинио 1821 записник, донео 1230 решења о дозволи увоза и издао 451 сертификат за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је  инспекција извршила укупно 32 контрола, у СУР 8 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића, 1 контрола СТР и узето 3 узорка воћне ракије. Извршено је 10 контрола произвођача брашна, зачина и супа, као и 10 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. За девет месеци 2017. године извршено укупно 405 инспекцијских контрола, донето 40 решења, поднете 22 прекршајне пријаве, 3 пријаве за привредни преступ и 1 кривична пријава.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током септембра обављено укупно 49 инспекцијских надзора. Донето је 3 решење и поднете 24 прекршајне пријаве. Одузето 160 м³ дрвета. Изречено је 13 осуђујућих пресуда, са казном у износу од  196.000,00 динара. Поднета је и 1 кривична пријава за одузимање добити у вредности од 4.000.000,00 динара. За претходних 9 месеци шумарска инспекција је  извршила укупно  341 инспекцијских  контрола и то: према Закону о шумама 276, Закону о дивљачи и ловству 40, Закону о репродуктивном материјалу  шумског дрвећа 12 и 13 према Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току рада донето је 35 решења, поднета 1 пријава за привредни преступ, 150 прекршајних  и 11 кривичних пријава. Издато је 7 уверења и одузето 262 м³ дрвета. Изречено је  73 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 825.000,00 динара.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у извештају за септембар је навела да су извршена 2 редовна и 13 ванредних инспекцијских надзора, сачињено 25 записника, донето 2 решења и прослеђено 8 обавештења. Истакла је да је на место водног инспектора распоређена од 16.06.2017. године и да је њеним извештајем обухваћен период од  16.06.2017. – 29.09.2017. године. У наведеном периоду извршено је укупно 16 редовних инспекцијских надзора и 40 ванредних. Донето је укупно 8 решења и прослеђено 19 обавештења.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да су у септембру вршене како ванредне контроле, по пријавама грађана, тако и редовне контроле. На подручју Моравичког управног округа извршена  је укупно 26 контрола и то: 6 ванредних контрола по пријавама, 6 редовних контрола повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама, 10 редовних, циљаних  контрола у објектима домаће радиности у Горњој Трепчи, 1 редовна, циљана контрола у угоститељском  објекту за исхрану и пиће и обављене 3 саветодавне посете. У вези са тим издат је 1 прекршајни налог. Вршене су и ванредне контроле по пријавама. Извршено је укупно 6 контрола и то: 4 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће (Клатичево-1, Каменица-1, Кушићи.1, Лучани-1), 1 контрола у објекту домаће радиности у Горњој Трепчи и 1 контролу у ТА, организатору туристичких путовања, у Чачку. Утврђено је да пријаве нису основане. Обављене су и редовне контроле повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама. У вези са тим, извршено је 6 контрола и то: 2 у време одржавања вашара у Чачку и 4 у време одржавања туристичке манифестације „Купусијада 2017“ у Мрчајевцима. Издат је 1 прекршајни налог (због неиздавања рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима). Вршене су и редовне-свеобухватне контроле обављања делатности у објектима домаће радиности. Извршено је 10 контрола у Горњој Трепчи. Нису утврђене неправилности у поступању надзираних субјеката. Туристичка инспекција је током септембра вршила и редовне циљане контроле пословања угоститељских објеката за исхрану и пиће. Извршена је 1 контрола у Горњем Милановцу и том приликом код надзираног субјекта нису утврђене неправилности у раду. Током претходног месеца обављене су и 3 саветодавне посете у угоститељским објектима у Чачку. Надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роком за отклањање неправилности. Контролисани субјекти обавестили су инспекцију да су поступали по препорукама, односно да су отклонили неправилности. Истакла је да је током девет месеци извршено укупно 188 контрола и то: 132 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, од чега 25 контрола по пријавама, 29 редовних, свеобухватних контрола, 13 редовних, циљаних контрола, 16 ноћних контрола, 34 контроле обављања угоститељских делатности  на сајмовима, вашарима и сличним манифестацијама и 15 контрола извршења раније донетих решења; 12 контрола у угоститељским објектима за смештај, од чега је 1 контрола извршења раније донетог решења; 25 контрола у објектима домаће радиности; 16 контрола туристичких агенција, од чега 3 контроле по пријавама и 3 службене саветодавне посете. У контролисаном периоду донето је укупно 10 решења о забрани рада, 2 решења о отклањању утврђених недостатака, 1 закључак о дозволи извршења решења, а постигнут је и 1 договор у турустичкој агенцији. Поднето је 15 захтева за покретање прекршајних поступака и издато 14 прекршајних налога.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа и 2 састанка Радне подгрупе у вези са технолошким вишковима. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стучно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника- спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Састанак руководилаца и представника Школских управа у Београду. Састанак са директорима ОВУ и представницима спољашње заштитне мреже -безбедност у ОВУ. Учешће руководилаца Школске управе у процесу мирног решавања сукоба у Прехрамбено – угоститељској школи (преговори за прекид штрајка). Посете школама. Састанак са директорима Гимназије и Техничке школе у Ивањици и библиотекаром, саветником Дубравком Илић из Градске библиотеке, у вези са раздвајањем заједничке школске библиотеке. Координација активности  и праћење реализације часова у оквиру програма „ Основи безбедности деце“. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Обављана је свакодневна  електронска координација између школа и Министарства (прослеђивање свих информација, упутстава…). Вршено је ажурирање и обједињавање многобројних података који се прикупљају из школа. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Обављани су и други послови по налогу Министарства. Подносећи извештај за девет месеци 2017. године навела је да су најважније активности Школске управе у наведеном периоду биле везане за реализацију Плана уписа у средње школе, који је прављен у сарадњи са  јединицама локалних самоуправа на територији МУО. Организован је Завршни испит у свим основним школама и пријемни испит у школама у којима су се полагали (Гимназија Ивањица, Гимназија Горњи Милановац, Гимназија Чачак, Музичка школа, Машинско саобраћајна школа). Обављени су послови у вези уписа у средње школе, као и послови везани за почетак школске 2017/2018. године. Организовано је збрињавање технолошких вишкова и запослених са непуним радним временом.

 

У септембру 2017. године, у писарници МУО заведено је укупно 794 предмета, активних је 627, а архивираних 42.

План рада инспекцијских служби за октобар 2017. године

Руководиоци инспекцијских служби су навели да ће током октобра радити уобичајене контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

ДЕСЕТИ  КОЛЕГИЈУМ 02.10.2017.године
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више