Прва редовна седница штаба за ванредне ситуације
01/03/2018
ДЕСЕТИ КОЛЕГИЈУМ 02.10.2017.године
01/03/2018

ДЕВЕТИ КОЛЕГИЈУМ 04.09.2017.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Весна Милекић, туристички инспектор.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за август  2017. године.

 

Извештај о раду инспекција за август 2017. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је у августу извршено 10 надзора по плану, утврђујућих 6 и ванредних 15. Донето је 6 решења за почетак обављања здравствене делатности и 6 решења за отклањање уочених недостатака.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у рад  примљено 8 предмета, извршено 9 инспекцијских прегледа, сачињено 7 записника, 3 службене белешке, 1 допис и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да јењена инспекција у рад  примила 114 предмета, извршила 58 редовних, 25 контролних и 9 ванредних надзора. Обављено је 46 службених саветодавних посета. Укупан број надзора је 138. Током претходног месеца донето је укупно 39 решења, за отклањање недостатака 11 и 27 решења за забрану рада лицима и 1 решење за забрану коришћења. Поднето  је 6 захтева за покретање прекршајног поступка и уручена 2 прекршајна налога.Узето је 49 брисева за контролу хигијенског стања.

 

Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, у извештају за август, навела је да је у рад примљено укупно 280 предмета, решено 245, сачињено 215 записника, донето 66 решења, издато 32 сертификата, сачињено 6 службених белешки и поднето 10 прекршајних  пријава и 4 пријаве за привредни преступ.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за август, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 38 инспекцијских надзора, по захтеву странака 8 и 26 по службеној дужности. Контролних  надзора је било 4. На фактичком раду је затечено 8 лица с тим да је са 7 лица  закључен  уговор о раду. Донето је 2 решења о отклањању повреда Закона, Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. било је 1. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Извршено је 27 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 12 редовних 2 надзора по захтеву странака, 13 надзорa поводом повреда на раду, од којих 13 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Истакао је да су вршени надзори поводом смртних повреда, колективних тешких повреда са смртних исходом (Елит инкос- Чачак и Милан Благојевић-Наменска, Лучани), који су још увек у току и нису завршени. Донето је 2 решења којима је наложено отклањање 2 повреде закона и 2 решење о забрани рада. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица. Током августа извршено је укупно 12 интегрисаних  надзора. Донето је 2 решења којим је наложено отклањање 3 повреде Закона, 3 решења о забрани рада и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, као и 2 захтева против предузетника.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, навео је да је преглед извршен код 111 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 106, док је број пошиљки животних намирница износио 5. Није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 111 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је инспекција извршила  укупно 80 контрола, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 1, контрола и узорковање свеже малине на остатке пестицида 6, израда сертификата за садни материјал 2, производња семена 72, дорада семена 1, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 5. У контролисаном периоду донето је 1 решење о препакивању семена. Узето је 42 узорка и донето 7 решења о забрани промета. Вршен је свакодневни унос података у систем о извозу воћа за Руску Федеарацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је у августу  тржишна инспекција извршила 81 инспекцијски преглед, сачинила 81 записник, донела 5 решења о отклањању утврђених неправилности, 4 решења о одузимању робе и поднела 10 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за август, навео је да је примљено и обрађено 173 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 143 решења о дозволи увоза и издато 2 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Ранка Милосавић, пољопривредни инспектор, истакла је да је  инспекција извршила укупно 45 контрола, у СУР 19 контрола промета алкохолних и безалкохолних пића, донела 2 решења и поднела 2 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 6 литара ракије у ринфузном стању, у вредности од 46.000,00 динара. Извршена је и 21 контрола, од чега 11 контрола у хладњачама, 7 контрола откупа воћа, 1 контрола по пријави потрошача и 2 контроле остало. Обављене су и 3 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и тим поводом донето 3 закључка.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током августа обављено укупно 27 инспекцијских надзора. Донето је 1 решење и поднете 3 прекршајне пријаве. Одузето 17 м³ дрвета. Изречено је 10 осуђујућих пресуда, са казном у износу од  38.000,00 динара.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у извештају је навела да је извршено 13 редовних и 10 ванредних инспекцијских надзора, сачињено 23 записника, донето 5 решења и прослеђена 4 обавештења.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је у августу извршено укупно 37 инспекцијских контрола и то: 1 ванредна контрола по пријави, 23 контроле повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и другим јавним манифестацијама и то: 15 контрола у време одржавања Сабора трубача у Гучи, 3 контроле на вашару у Приликама и 8 контрола у време одржавања Нушићијаде у Ивањици, 2 контрола извршења раније донетог решења и 9 редовних, циљаних, контрола у објектима домаће радиности у Горњој Трепчи и Ивањици, 2 редовне циљане контроле угоститељских објеката на купалиштима и базенима. У вези са тим донето је 1 решење о отклањању недостатака и поднете 4 прекршајна налога. Вршене су и ванредне контроле по пријавама. Извршена је 1 контрола у Клатичеву, СО Горњи Милановац. Поступак је у току. Обављене су и редовне контроле повременог пружања угоститељских услуга на сајмовима, вашарима и другим манифестацијама. У вези са тим извршено је 23 контроле у време одржавања вашара у Приликама, Гучи и Ивањици. Донето је 1 решење о отклањању уочених недостатака због неистакнутих ценовника угоститељских услуга. Издата су 4 прекршајна налога. Извршене су 2 контроле извршења раније донетих решења. Вршене су и контроле у објектима домаће радиности у Горњој Трепчи и Приликама. Нису утврђене никакве неправилности.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је претходног месеца одржала појединачне састанке са директорима школа, састанци са технолошким вишковима. Дато је мишљење о избору директора. Обавила је појединачне састанке и све потребне консултације  са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Спровођење активности у вези уписа ученика у средње школе. Присуство састанку у Београду руководилаца ШУ. Рад са родитељима и другим странкама, достављање одговора на представке и др. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

 

У августу 2017. године, у писарници МУО заведено је укупно 1007 предмета, активних је 828, а архивираних 63.

 

План рада инспекцијских служби за септембар 2017. године

 

Руководиоци инспекцијских служби су навели да ће током септембра радити уобичајене контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

%d bloggers like this: