ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Никола Савић, инспектор  рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Божидар Гројић, туристички инспектор, Василије Рајчевић, ветеринарски инспектор из Горњег Милановца, Гордана Гавриловић, тржини инспектор, Слађана Борисављевић, санитарни инспектор, Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор Града Чачка.

Информација начелника Школске управе о раду дечијих вртића, основних и средњих школа са становишта спровођења мера које се односе на COVID-19.

Слађана Парезановић, роководилац Школске управе у Чачку, истакла је да се стање у предшколским установама, основним и средњим школама, што се тиче заражавања вирусом корона, држи под контролом. Ученици другог циклуса основних школа и ученици средњих школа налазе се на режиму учења на даљину, а ученици првог циклуса основних школа наставу похађају у групама које не могу бити веће од 15 ученика. У свим установама спроводе се све мере безбедности прописане од стране републичког Кризног штаба, које треба да допринесу очувању безбедности и здравља све деце, ученика и запослених.

Извештај  координатора о извршеним инспекцијским надзорима спровођења мера које се односе на COVID-19, утврђеним неправилностима и предузетим мерама од стране републичких, локалних инспекција и комуналне милиције за период 01.01.-31.03.2021. године

 

Игор Кривокапић, координатор за инспекцијски надзор за Град Чачак, истакао је да је на територији Града Чачка, у претходна 3 месеца, извршено укупно 6.600 контрола, везано за спречавање ширења вируса COVID-19. У 106 случаја утврђено је постојање неправилности у вези примене противепидемијских мера (дезобарија 5, лична заштитна опрема запослених 48, лична заштитна опрема корисника 26, физичка дистанца- баријера 3, ограничено радно време 11, корона редар 13). У наведеном периоду изречено је 77 прекршајних налога (54 прекршајна налога од 5.000 динара, 10 од 30.000 динара, 3 од 50.000 динара, 2 од 150.000 и 8 од 300.000 динара). Изречено је 16 прекршајних налога и донето 6 решења са наложеним мерама (1 решење о забрани обављања угоститељске делатности). У вршењу надзора учествовало је 378 инспектора/милиционара, а у претходна 3 месеца, због болести изазване вирусом COVID-19,одсуствовало је са посла 24 инспектора/милиционара.

Василије Рајчевић, координатор за инспекцијски надзор за општину Горњи Милановац, навео је да је у периоду од 01.01.- 31.03.2021. године, на територији општине Горњи Милановац извршено укупно 1.077 контрола и то: угоститељски објекти 623, трговински објекти 376, јавни превоз 56, окупљање људи на скуповима 22, окупљање људи на спортиским догађајима 21 и пијаце 14. Због утврђених неправилности у раду и не придржавања мера за спречавање ширења  вируса,  против правних и физичких лица  поднета су 53  прекршајна налога и 11 захтева за покретање прекршајног поступка.

Слађана Борисављевић, координатор за инспекцијски надзор за општину Ивањица, истакла је да је на територији ове локалне самопоуправе, у претходна 3 месеца извршено укупно 527 контрола, којом приликом је у 19 објеката утврђено постојање 78 неправилности. У вези са тим, изречена је 1 забрана коришћења објекта, 1 казна у износу од 300.000,00 динара, 1 у износу од 50.000,00 динара, 2 казне у износу од 30.000,00 динара и 13 казни у износу од 5.000,00 динара. Поднето је 17 захтева судији за прекршаје и донето 42 решења о налагању мера.У контролама је учестовало укупно 7 инспектора.

Гордана Гаврловић, кординатор за инспекцијски надзор општине Лучани, навела је да је на територије ове општине, за претходна 3 месеца, извршено укупно 119 контрола. Код контролисаних субјеката утврђено је постојање 5 неправилности, за које су донета 3 прекршајна налога по 5.000,00  динара и 1 прекршајни налог на износ од 30.000,00 динара.

Информација о раду републичких инспекција у марту и план рада за април 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током марта извршила 19 надзора по плану, утврђујућих 4 и 21 ванредни надзор. У наведеном периоду изречене су 4 мере за отклањање утврђених недостатака и донето 4 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током марта  у рад примила 4286 предмета, извршила 53 редовна, 35 контролних и 4235  ванредних надзора. Укупан број надзора је 4323. Укупан број решења је 3899. Донето је 18 решења за забрану рада лицима, 28 решење о отклањању недостатака, 3853 решења о кућној изолацији. Поднето је 36 прекршајних налога и 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 619 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 587, док је број пошиљки животних намирница износио 32. У контролисаном периоду донета је укупно 587 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током марта  у рад примљено и обрађено 339 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 339 записника. У истом периоду  донета су укупно 342 решења о дозволи увоза. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током марта 2021. године обављено  укупно 26 надзора и то: на основу Закона о шумама 23, Закону о дивљачи и ловству 3, док по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донета су 2 решења и поднето 10 прекршајних пријава. Одузето је 24 м³ дрвета, изречено 9 осуђујуће пресуда, са казном у износу од 97.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, токoм марта у рад  примили 276 предмета, решили 221 предмет, сачинили 168 записника, донели 59 решења, издали 34 сертификата, сачинили 5 службених белешки и поднели 9 прекршајних пријава.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током марта радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 52 контроле: дораде семена 9, промет ђубрива 7, промет биља 4, промет  пестицида 6, промет семена 11, промет  садног материјала 5, остале контроле 5, контрола по Правилнику за испуњеност  националних и ЕУ услова2, контрола по Правилнику за подизање вишегодишњих засада 5. Донето је 7 решења о препакивању семена, 1 решење о налагању мера, издат 1 фитосертификат и узето 23 узорка.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, осим уобичајених контрола, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Истакла је да је у марту извршила укупно 35 контрола, од чега 16 контрола у СТР и 19 ванредних контрола везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Донела је 1 решење и поднела 1 прекршајну пријаву. Ранка Милосављевић је извршила укупно 53 контроле, 4 контроле СТР и 19 ванредних контрола КОВИД-19. Милун Вранић је извршио 5 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта, донео 1 решење о забрани, 1 решење о налагању мера и поднео 2 прекршајне пријаве.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају истакла је да је током марта 2021. године у рад примила 6 предмета, извршила 8 контрола и сачинила 11 записника, 1 допис и 1 извештај. Контроле су вршене по представкама везаним за незаконитости из области заштите животне средине, по захтевима увозника и извозника отпада везано за поднете захтеве министарству за добијање дозвола за прекогранично кретање отпада, по захтеву за проширење дозволе из области управљања отпадом (одлагање отпада), по захтеву Управе за аграрна плаћања, везано за Ipard подстицаје.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у марту месецу, осим контрола предвиђених планом и програмом, вршила и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Током претходног месеца ова инспекција је извршила 76 инспекцијских  прегледа и сачинила исто толико  записника. Донела  је  5 решења о отклањању неправилности  и 4 управне мере.

Божидар Гројић, туристички инспектор, навео је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током марта 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 21 службену саветодавну посету и извршила 74 инспекцијских надзора и то: 13 редовних/циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 60 ванредовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и смештај, 1 контролу извршења мера наложених на записник. У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. Обављено је 21 службених саветодавних посета у угоститељским објектима за исхрану и пиће у погледу провере примене одредаба Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Током овог месеца туристички инспектори су били ангажовани на пословима и радним задацима ван Моравичког управног округа.

Никола Савић, инспектор рада, истакао је да су током марта, инспектори рада  извршили 18 инспекцијских  надзора из области радних односа и 1 ванредни надзор по представци. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 13, 3 контролна инспекцијска надзора и 2 допунска. Донето је 8 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Указивања је било 12. Донета су 2 решења по ЗУП-у. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 35 надзора, редовних 6, ванредних 21 и контролних 1. Извршено је и 7 контрола поводом повреде на раду и то тешке телесне повреде. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 7 повреда закона. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 1 захтев за покретање прекршајног поступку  против предузетника. У области инспекцијских интегралних надзора извршено је 88 контрола. Обављено је 7 увиђаја поводом тешких телесних повреда. На фактичком раду је затечено 3 радника. Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка. Навео је да ће током априла инспектори рада контролисати: клање животиња, прераде меса грађевинарство, прераде АЛ и ПВЦ столарије, стоваришта грађевинског материја. Одсек ће, према његовим речима, учествовати и у контролама везано за спречавање ширења  вируса Ковид- 19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, истакла је да је током марта, у рад  примила укупно 16 управних и вануправних предмета. Извршила је 7 редовних и 8   ванредних надзора, сачинила 16 записника, донела 2 решења. Сачинила је и 4 обавештења, извештаја и захтева за изјашњење. Поднела је 1 прекршајни налога и 3 прекршајне пријаве.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за март,  истакла да је у рад примила 33 управна и вануправна  предмета, извршила 3 редовних надзора, сачинила је 3 записника и 17 службених белешки, обавештења и извештаја.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за март 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима основних школа МО, рад са директорима средњих школа МО. Сарадња са директорима средњих школа у вези са коначном израдом Плана уписа. Рад са тимовима, наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи телефоном, мејлом, одласцима у установе (ОШ „Филип Филиповић“). Рад са родитељима и другим странкама. Учешће руководиоца ШУ на састанку са помоћницима министра; начелником за координацију рада школских управа, руководиоцима школских управа (zoom платформа).Учешће просветних саветника на састанку са помоћницима министра; начелником за координацију рада школских управа, руководиоцима школских управа. Рад руководиоца школске управе у комисији за лиценцу директора установа образовања и васпитања.Организовање састанака Радне подгрупе у вези са 5. фазом запошљавања (предлог за пуштање конкурса у основним и средњим школама за сва места која су остала упражњена пре 31. децембра 2019 за 50 и више процената). Континуиран рад просветних саветника са наставницима око припреме часове за РТС Планету и око накнадних припрема за емитовање часова. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више