ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА САМО УЗ ОДОБРЕЊЕ КРИЗНОГ ШТАБА
ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА САМО УЗ ОДОБРЕЊЕ КРИЗНОГ ШТАБА
ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 02.08.2021.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Информација о раду републичких инспекција у јулу и план рада за август 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током јула извршила 17 надзора по плану, утврђујућих 12 и 52 ванредна надзора. У наведеном периоду изречено је 12 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. У контролисаном периоду поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током јула у рад примили 310 предмета, обавили 9 саветодавних посета, извршили 55 редовних, 6 контролних и 247 ванредних надзора. Укупан број надзора је 317. Укупан број решења је 237. Донето је 25 решења за забрану рада лицима, 3 решења за отклањање утврђених недостатака, 209 решења о кућној изолацији. Поднето су 4 прекршајна налога.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 5499 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 522, док је број пошиљки животних намирница износио 27. У контролисаном периоду донето је укупно 522 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током јула у рад примљено и обрађено 292 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 292 записника. У истом периоду донето је укупно 281 решење о дозволи увоза. Навео је да је од примљених захтева највећи број из групе производа од воћа и поврћа, односно замрзнуто воће из БиХ, Пољске, Шпаније, Канаде, Индије, затим група кондиторских производа из Турске, Украјине, базне сировине за производњу сокова из Аустрије, Немачке, пасте и преливи за производњу сладоледа из Италије, јестиво уље, односно палмину уље за производњу чипса и остали прехрамбени производи у мањим количинама. Истакао је да није било посебних и специфичних контрола током претходног месеца, као и да је у периоду од 12.07.2021- 02.08.2021. године користио годишњи одмор.
Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да су током јула 2021. године обављена укупно 23 надзора и то: на основу Закона о шумама 23, док по Закону о дивљачи и ловству, Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донета су 2 решења и поднето 6 прекршајних пријава. Одузето је 4 м³ дрвета, изречено 4 осуђујуће пресуде, са казном у износу од 65.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, токoм јула у рад примили 281 предмет, решили 277 предмета, сачинили 164 записника, донели 42 решења, издали 34 сертификата, сачинили 5 службених белешки и поднели 8 прекршајних пријаве.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током јула радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 122 контроле, од којих: производње семена 2, дораде семена 2, производња садног материјала 1, промет пестицида 3, промет ђубрива 5, производња биља 71, производња пестицида 2, остаци пестицида 23, промет семена 3, промет садног материјала 1, остале контроле 1, 3 контроле по Правилнику за подстицаје подизања вишегодишњих засада воћа, 1 контрола по захтеву за коришћење ИПАРД субвенција. У контролисаном периоду донето је 1 решење о забрани производње, 1 решење о уништењу, 1 решење о забрани промета. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и узето 107 узорака.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је у јулу извршила укупно 19 контрола, од чега 13 контрола НАССР произвођача јаких алкохолних пића у Златиборском управном округу и 6 ванредних контрола везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Донета су 3 решења. Ранка Милосављевић је извршила укупно 43 контроле, 15 контрола везано за хладњаче, 13 контрола откупа воћа, 4 контроле откупа пшенице, 3 контроле кондиторских производа,1 контрола млина и 7 ванредних контрола КОВИД-19. Милун Вранић је извршио 5 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током јула 2021. године извршено укупно 6 ванредних инспекцијских надзора увозника и извозника отпада са седиштем на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано за сачињавање записника у вези са њиховим поднетим захтевима за добијање дозволе за увоз или извоз отпада, као и надзори везани за управљање отпадом и заштиту од буке. У рад је примљено 6 предмета, сачињено 4 записника, донето 1 решење и сачињене 2 службене белешке.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у јулу месецу извршила 39 инспекцијских прегледа и сачинила исто толико записника, донела 2 решења о отклањању неправилности, поднела 3 захтева за покретање прекршајног поступка, и донела 3 управне мере.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током јула 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 29 инспекцијских надзора од којих 23 ванредне контроле, од чега 2 по представкама у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 5 редовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 контрола извршења раније наложених мера.У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. У контролисаном периоду, у 2 случаја, записником је наложено отклањање утврђених недостатака, а поднет је и 1 захтев Прекршајном суду. Навела је да је током јула један туристички инспектор користио годишњи одмор.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да су током јула, инспектори рада извршили укупно 18 инспекцијских надзора из области радних односа и 11 ванредних надзора по представци. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 15. На фактичком раду је затечено 1 лице, с тим што је са истим лицем закључен уговор о раду. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка, указивања је било 6 и 3 упозорења. Сачињен је 1 записник којим су наложене мере, а наложене су 2 мере записником. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 42 надзора, редовних 7, ванредних 23, контролних 1 и 1 надзор по захтеву странке. Извршено је 11 контрола поводом повреде на раду и то 10 надзора поводом и 1 надзор поводом тешких телесних повреда са смртним исходом. Донета су 4 решења којима је наложено отклањање 11 повреда закона, 2 решења о забрани рада. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника. Поднете су и 2 кривичне пријаве, а на фактичком раду су затечена 3 лица, с тим што је са 2 лица закључен уговор о раду. У области инспекцијских интегрисаних надзора извршено је укупно 19 контрола, 14 ванредних инспекцијских надзора и 5 контролних надзора извршења решења. Донето је 8 решења којима је наложено отклањање 9 повреда Закона о БЗР, сачињен је 1 записник, којим је наложена 1 мера. У контролисаном периоду донета су 3 решења о забрани рада. На фактиком раду, у јулу месецу, затечено је 11 лица, с тим што је након извршених контрола са 10 лица закључен уговор о раду. Поднето је 12 захтева за покретање прекршајног поступка.Истакао је да ће инспекција рада у августу месецу вршити контроле по плану предвиђеном годишњим планом рада за 2021. годину: Наздори ће се спроводити у области: грађевинарства, пољопривреде, узгој животиња, производња алкохолних и безалкохолних пића, фабрике воде, трговина на мало горивима за моторна возила. Одсек ће и даље учествовати у заједничким координисаним акцијама појачаног инспекцијскиг надзора у контроли придржавања противепидемијских мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у извештају за јул навела је да је у рад примила укупно 10 управних и вануправних предмета, извршила 65 редовних надзора, 2 ванредна, сачинила 8 записника, донела 5 решења, сачинила 5 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење, поднела 9 прекршајних налога.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за јул, истакла да је у рад примила 14 управних и вануправних предмета, извршила 11 редовна надзора и 6 ванредних, сачинила је 16 записника, 45 службених белешки, обавештења, извештаја и дописа, донела 1 решење и сачинила 1 одговор на жалбу. Истакла је да је грађевинска инспекција током претходног месеца имала већи број ванредних инспекцијских надзора по пријавама управљача заштићених подручја. На целокупном простору Парка природе „Голија“ евидентирана је појачана активност легалне и нелегалне градње објеката па је у сарадњи са управљачима извршен обилазак простора територије општине Рашка и општине Нови Пазар и том приликом спроведени ванредни и контролни инспекцијски надзори. По пријави управљача Туристичке организације Чачак у простору предела изузетних одлика „ Овчарско кабларска клисура“ у поступку ванредног инспекцијског надзора евидентирани су објекти на којима се тренутно изводе радови и извршени контролни надзори за објекте за које су власницима већ уручени Записници о инспекцијском надзору. По пријави Центра за разминирање из Београда извршен је ванредни инспекцијски надзор за извођење радова на деоници аутопута Сремска Рача-Кузмин.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за јун 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа, рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама, рад са родитељима и другим странкама, одговорање на захтеве Школа. Праћење уписних активности ( први и други круг уписа у средње школе). Подршка школама у изради базе „ЈИСП“ Свакодневна електронска кородинација између школа и министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…) Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

У Стручној служби Моравичког управног округа, у периоду од 01.07.2021.- 31.07.2021. године заведено је укупно 1367 предмета, активних је 1297, а архивираних 132.

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више