ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ПОНОВО СЕ ЛЕТИ СА АЕРОДРОМА МОРАВА
ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ПОНОВО СЕ ЛЕТИ СА АЕРОДРОМА МОРАВА

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА одржана 06.07.2021.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Информација о раду републичких инспекција у јуну и план рада  за јул 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током јуна извршила 30 надзора по плану, утврђујућих 12 и 47 ванредних надзора. У наведеном периоду изречено је 6 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 12 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током јуна у рад примили 524 предмета, обавили 28 саветодавних посета, извршили 82 редовна, 12 контролних и 402  ванредна надзора. Укупан број надзора је 496. Укупан број решења је 496. Донето је 13 решења за забрану рада лицима, 23 решења за отклањање утврђених недостатака, 153 решења о кућној изолацији. Поднето је 18 прекршајних налога и 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 639 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 611, док је број пошиљки животних намирница износио 28. У контролисаном периоду донета је укупно 639 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током јуна  у рад примљено и обрађено 326 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 326 записника. У истом периоду  донета су укупно 326 решења о дозволи увоза и 2 решења о забрани увоза, због истеклог рока упоотребе. . Навео је  да је од примљених захтева највећи број из групе производа од воћа и поврћа, односно замрзнуто  воће из БиХ, Пољске, Шпаније, Канаде, Индије, затим група кондиторских производа из Турске, Украјине, базне сировине за производњу сокова из Аустрије, Немачке, пасте и преливи за производњу сладоледа из Италије,  јестиво уље, односно палмину уље за производњу чипса и остали прехрамбени производи у мањим количинама. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола током претходног месеца.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током јуна 2021. године обављено укупно 27 надзора и то: на основу Закона о шумама 23 и Закону о дивљачи и ловству 4, док  по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донето је 1 решења и поднето 6 прекршајних пријава. Одузето је 4 м³ дрвета, изречено 7 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 114.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, токoм јуна у рад  примили 260 предмета, решили 245 предмета, сачинили 128 записника, донели 52 решења, издали 35 сертификата, сачинили 3 службене белешке и поднели 3 прекршајне пријаве.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током јуна радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 109 контрола, од којих: производње семена 90, пријем 128 пријава за производњу семена,5 контрола  у производњи садног материјала. Донет 1 сертификат о производњи семена, узето 995 узорака садног материјала у матичњацима, заједно са ПССС Чачак, 1 контрола по Правилнику за подстицаје подизања вишегодишњих засада воћа. Извршене су 3 контроле испуњености услова за упис у Регистар промета на мало и узетто 13 узорака увозног ђубрива. Обављено је 9 контрола производње биља, 16 контрола промета биља, узето 20 узорака на остатке пестицида. Донето је 1 решење о забрани промета (повећано присуство остатака пестицида) издата 2 фитосертификата. Током претходног месеца извршене су 31 контроле код произвођача малина (добра произвођачка и хигијенска пракса у производњи малина).

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је у јуну извршила укупно 16 контрола, од чега 13 контрола произвођача јаких алкохолних пића у Златиборском управном округуи 3 ванредне  контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Донела је 1 решење и поднела 1 прекршајну пријаву. Ранка Милосављевић је извршила укупно 48 контрола, 20 контрола везано за хладњаче, откуп воћа, млинове, тестенине, кондиторе, прерада воћа, узорковање D/Zмалине. Милун Вранић је извршио 11 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор,  истакла је да су током јуна 2021. године вршени ванредни инспекцијски надзори увозника и извозника отпада са седиштем на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано  за  њихове поднете захтеве за добијање дозволе за увоз или извоз отпада, као  инадзори везани за заштиту воде од загађивања. У рад је примљено 6 предмета, сачињено 3 записника и 2 службене белешке. Истакла је да је током јуна користила део годишњег одмора.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у јуну месецу извршила 27 инспекцијских прегледа и сачинила исто толико  записника,  донела 3 решења о отклањању неправилности, поднела  6 захтева за покретање прекршајног поступка, и донела 3 управне мере. Током претходног месеца стављено је ван промета робе у вредности од 12.890, 00 динара.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током јуна 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 42 инспекцијска надзора од којих 34  ванредне контроле, од чега 3 по представкама у угоститељским објектима за исхрану и пиће,  7 контрола извршења раније наложених мера, 1 надзор по захтеву надзираног субјекта за доношење потврђујућег решења.У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. У 4 случаја надзираним субјектима наложено је отклањање утврђених недостатака на записник.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да су током јуна, инспектори рада  извршили 27 инспекцијских  надзора из области радних односа и 11 ванредних надзора по представци. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 26, 1 контролни инспекцијски надзор. На фактичком раду су затечена 2 лица , с тим што је са 1 лицем закључен уговор о раду. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка, указивања је било 6 и 1 упозорење. Донето је 1 решење по ЗУП-у. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 8 надзора, редовних 2, ванредних 8 и контролних 5. Извршена је 1 контрола поводом повреде на раду и то тешких телесних повреда. У области инспекцијских интегралних надзора извршено је укупно 7 контрола, 5 ванредних инспекцијских надзора и 2  контролна надзора извршења решења. Истакао је да ће инспекција рада у јулу месецу вршити контроле из области :грађевинарства, омладинске задруге, прерада и обрада дрвета, пољопривреда и салони за улепшавање.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у извештају за јун навела је да је у рад примила укупно 5 управних и вануправних предмета, извршила 38 редовних надзора, 1 ванредни, сачинила 4 записника, донела 2 решења, сачинила 3 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење, поднела 9 прекршајних налога. У периоду од 24.06.- 30.06.2021. године користила је део годишњег одмора.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за јун,  истакла да је у рад примила 9 управних и вануправних предмета, извршила 2 редовна надзора и 7 ванредних, обавила је 2 службене саветодавне посете, сачинила је 9 записника и 21 обавештење- извештај.

Слађана  Парезановић,  руководилац  Школске  управе  у  Чачку, у извештају о  раду за јун 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: активи директора основних школа за припрему завршног испита, појединачни састанци, све потребне консултације… Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама. Рад са родитељима и другим странкама. Организација Завршног испита из српског језика, математике, комбинованог теста за све основне школе Моравичког округа (23., 24. и 25. јуни); праћење скенирања у скенинг-центру у Краљеву, организација електронског прегледања тестова после Завршног испита. (Организација ЗИ подразумева: праћење целокупног тока испита, распоред супервизора, распоред саветника-спољњих сарадника; преузимање тестова у Београду, организација преузимања тестова у сва три дана тестова; паковање тестова после испита и дистрибуција од Школске управе до скенинг-центра…)  Рад лекарске комисије за помоћ при распоређивању у средње школе ученика са здравственим проблемима. Рад окружне уписне комисије и распоређивање у средње школе ученика који су основну школу завршили по ИОП-у2. Рад на пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Подршка школама у изради базе „ЈИС-а“.Подршка просветног саветника основним школама у области „подршка ученицима” (припрема ученика за Завршни испит). Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

У Стручној служби Моравичког управног округа, у периоду од 01.06.2021.- 30.06.2021. године заведено је укупно 1252 предмета, активних је 675, а архивираних 248.

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више