СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Влада Србије именовала Марка Парезановића за новог начелника Моравичког округа
СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Влада Србије именовала Марка Парезановића за новог начелника Моравичког округа

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 06.09.2021.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Начелник Моравичког управног округа мр Слободан Јоловић, отворио је oсми редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум) у 2021. години, предложио, а чланови колегијума усвојили следећи:

Информација о раду републичких инспекција у августу и план рада за септембар 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током августа извршила 12 надзора по плану, утврђујућих 3 и 53 ванредна надзора. У наведеном периоду изречене су 4 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 3 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током августа у рад примили 702 предмета, извршили 140 редовних, 31 контролни и 562 ванредна надзора. Укупан број надзора је 733. Укупан број решења је 498. Донето је 45 решења за забрану рада лицима, 7 решења за отклањање утврђених недостатака, 446 решења о кућној изолацији. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 12 прекршајних налога.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 354 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 329, док је број пошиљки животних намирница износио 25. У контролисаном периоду донето је укупно 329 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током августа у рад примљено и обрађено 308 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 308 записника. У истом периоду донето је укупно 298 решење о дозволи увоза. Навео је да је од примљених захтева највећи број из групе производа од воћа и поврћа, односно замрзнуто воће из БиХ, Пољске, Шпаније, Канаде, Индије, затим група кондиторских производа из Турске, Украјине, базне сировине за производњу сокова из Аустрије, Немачке, пасте и преливи за производњу сладоледа из Италије, јестиво уље, односно палмину уље за производњу чипса и остали прехрамбени производи у мањим количинама. Истакао је да није било посебних и специфичних контрола током претходног месеца.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током августа 2021. године обављено укупно 23 надзора и то: на основу Закона о шумама 14, Закону о дивљачи и ловству 3, по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина није било контрола, а по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1. Поднето је 8 прекршајних пријава. Одузето је 20 м³ дрвета, изречено 7 осуђујућих пресуде, са казном у износу од 104.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, токoм августа у рад примили 310 предмета, решили 294 предмета, сачинили 191 записник, донели 67 решења, издали 35 сертификата, сачинили 5 службених белешки и поднели 4 прекршајне пријаве.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током августа радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је следеће контроле: производња садног материјала 26, промет пестицида 2, биља промет 2, остаци пестицида 24, промет садног материјала, подстицаји 12, издали 4 фитоуверења, Гмо 13, остало 5. Током претходног месеца узета су 64 узорка. Извршене су укупно 84 контроле.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је у августу извршила укупно 6 контрола, од чега 3 контроле код произвођача ЈАР и 3 ванредне контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Донета су 2 решења. Истакла је да је у периоду од 09.08.-31.08.2021. године користила годишњи одмор. Ранка Милосављевић је извршила укупно 33 контроле, 7 контрола везано за хладњаче, 8 контрола откупа, 1 контролу воћних сокова, 3 контроле прераде воћа и 14 ванредних контрола КОВИД-19. Донела је 1 решење. Милун Вранић је извршио 12 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта, поднео 12 кривичних пријава и 1 прекршајну пријаву.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током августа 2021. године извршено укупно 5 ванредних инспекцијских надзора увозника и извозника отпада са седиштем на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано за сачињавање записника у вези са њиховим поднетим захтевима за добијање дозволе за увоз или извоз отпада, као и надзори по пријави везани за заштиту ваздуха. У рад је примљено 5 предмета, сачињено 4 записника и 1 допис.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у августу месецу извршила 70 инспекцијских прегледа и сачинила исто толико записника, донела 1 решења о отклањању неправилности, поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка, и донела 1 управну меру.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током августа 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 7 службених саветодавних посета и извршила 59 инспекцијских надзора од којих 32 ванредне контроле, од чега 1 по представкама у угоститељским објектима за пиће, 25 редовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и смештај, 2 контроле извршења раније наложених мера. Током овог месеца туристичка инспекција је била присутна на следећемим туристичким манифестацијама и то: Сабор трубача у Гучи, Сабор виолиниста у Прањанима, Сабор народног стваралаштва у Приликама и Нушићијада у Ивањици. У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. Током августа испекцијски надзор је вршен и у угоститељским објектима домаће радиности и сеоским туристичким домаћинствима на подручју општине Горњи Милановац и Ивањица.У контролисаном периоду, у 1 случају, записником је наложено отклањање утврђених недостатака.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да су током августа, инспектори рада извршили укупно 14 инспекцијских надзора из области радних односа, 1 редовни и 3 ванредна надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 13. Указивања је било 9, упозорења 4. Сачињено је 7 записника којима су наложене мере, а изречено 7 мера наложених записником. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 22 надзора, редовних 3, ванредних 10, контролних 3. Извршено је 6 контрола поводом повреде на раду и то 6 надзора поводом тешких повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 5 повреда закона. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица. На фактичком раду је затечено 5 лица са којима је закључен уговор о раду. У области инспекцијских интегрисаних надзора извршено је укупно 25 контрола, редовних 1, 17 ванредних инспекцијских надзора, 6 контролних надзора извршења решења, 1 допунско. Донета су 4 решења којима је наложено отклањање 6 повреда Закона о БЗР, сачињен је 1 записник, којим је наложена 1 мера. Превентивних поступања је било 5. Истакао је да ће инспекција рада у септембру месецу вршити контроле по плану предвиђеном годишњим планом рада за 2021. годину: Наздори ће се спроводити у области: грађевинарства, узгој и сеча шуме, домови за смештај старих лица, машинска обрада метала, чишћење и одржавање објеката и физичко и техничко обезбеђење. Одсек ће и даље учествовати у заједничким координисаним акцијама појачаног инспекцијскиг надзора у контроли придржавања противепидемијских мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у извештају за август навела је да је у рад примила укупно 5 управних и вануправних предмета, извршила 26 редовних надзора, 4 ванредна, 1 контролни.Сачинила је 9 записника, донела 3 решења, сачинила 4 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење, поднела 1 прекршајну пријаву и 5 прекршајних налога.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за август, истакла да је у рад примила 9 управних и вануправних предмета, извршила 1 ванредни надзор, 2 контролна, сачинила је 5 записника, 27 службених белешки, обавештења, извештаја и дописа, обавила 1 службену саветодавну посету, донела 2 решења.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за август 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Кречење, чишћење и сређивање просторија Школске управе, први пут после 15 година од усељења (донација школе) Рад са директорима школа: појединачни састанци, све потребне консултације, активи директора пред почетак школске године, организација рада ( три могућа модела наставе).Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима; појединачни саветодавни рад. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење Завршног испита и уписних активности (августовски испитни рок). Састанак руководилаца школских управа у Београду. Подршка школама у изради базе „ЈИСП“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

У Стручној служби Моравичког управног округа, у периоду од 01.08.2021.- 31.08.2021. године заведено је укупно 1654 предмета, активних је 1014, а архивираних 0.

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више