Министарка Чомић у посети Моравичком округу
ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Министарка Чомић у посети Моравичком округу
ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Информација о раду републичких инспекција у мају и план рада  за јун 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током маја извршила 26 надзора по плану, утврђујућих 9 и 36 ванредних надзора. У наведеном периоду изречено је 10 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 9 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током маја у рад примили 1221 предмета, извршила 49 редовних, 52 контролна и 1172  ванредна надзора. Укупан број надзора је 1273. Укупан број решења је 941. Донето је 44 решења за забрану рада лицима, 897 решења о кућној изолацији. Поднето је 15 прекршајних налога и 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 501 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 471, док је број пошиљки животних намирница износио 30. У контролисаном периоду донета је укупно 471 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током маја  у рад примљено и обрађено 347 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 347 записника. У истом периоду  донета су укупно 340 решења о дозволи увоза. Навео је  да је од примљених захтева највећи број из групе производа од воћа и поврћа, односно замрзнуто  воће из БиХ, Пољске, Шпаније, Канаде, Индије, затим група кондиторских производа из Турске, Украјине, базне сировине за производњу сокова из Аустрије, Немачке, пасте и преливи за производњу сладоледа из Италије,  јестиво уље, односно палмину уље за производњу чипса и остали прехрамбени производи у мањим количинама. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола током претходног месеца.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током маја 2021. године обављен укупно 31 надзор и то: на основу Закона о шумама 29, Закону о дивљачи и ловству 1, по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 1, док по Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донето је 7 решења и поднета 21 прекршајна пријава. Одузето је 82 м³ дрвета, изречено 13 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 143.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, токoм маја у рад  примили 253 предмета, решили 229 предмета, сачинили 161 записник, донели 55 решења, издали 31 сертификат, сачинили 5 службених белешки и поднели 8 прекршајних пријава и 1 пријаву за привредни преступ.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током маја радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 126 контрола, од којих::производње семена 108, дораде семена 1, промет ђубрива 1, промет биља 4, промет  пестицида 5, промет  садног материјала 3, остале контроле 1. Примила је 18 пријава за производњу садног материјала. Извршила 3 контроле по Правилнику за подизање вишегодишњих засада. Донето је 1 решење о препакивању семена, издато 4 фитосертификата, 1 биљни пасош, узето 30 узорака садног материјала, 266 узорака земљишта и уништено 1300 комада садница.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, осим уобичајених контрола, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Истакла је да је у мају извршила укупно 25 контрола, од чега 6 контрола произвођача ракије, 6 контрола у СУР, 2 у СТР, 8 контрола везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Узела је 3 узорка ОБП Истакла је да је користила 15 дана годишњег одмора. Ранка Милосављевић је извршила укупно 31 контролу, 5 контрола  произвођача прехрамбених производа биљног порекла, 22 контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19, Узела је 3 узорка брашна. Поднета је 1 пријава потрошача. Током претходног месеца користила је 5 дана одмора. Милун Вранић је извршио 4 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта,.Користио је 13 дана годишњег одмора..

Биљана Станојевић, еколошки инспектор,  истакла је да су током маја 2021. године вршени ванредни инспекцијски надзори увозника и извозника отпада са седиштем на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано  за  њихове поднете захтеве за добијање дозволе за увоз или извоз отпада. Сачинила је 5 записника,  и поднела 1 пријаву за привредни преступ

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у мају месецу, осим контрола предвиђених планом и програмом, вршила и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Током претходног месеца ова инспекција је извршила 97 инспекцијских прегледа и сачинила исто толико  записника.  Поднела је 2 захтева за покретање прекршајног поступка, и донела 2 управне мере.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током маја 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 26  инспекцијских надзора од којих 2 по представкама у угоститељским објектима за исхрану, пиће и смештај. Од укупног броја извршено је 9 заједничких контрола са санитарном инспекцијом. У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. У 3 случаја надзираним субјектима наложено је отклањање утврђених недостатака на записник. Поднета су 2 захтева Прекршајном суду. Током маја месеца 1 инспектор је био на годишњем одмору.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да су током маја, инспектори рада  извршили 11 инспекцијских  надзора из области радних односа и 2 ванредна надзора по представци. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 6. Указивања је било 6 и 1 упозорење. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 19 надзора, редовних 9, ванредних 8 и контролних 2. Извршене су 4 контроле поводом повреде на раду и то тешких телесних повреда. Донета су 2 решења којим је наложено отклањање 4 повреда закона, донето је 1 решење о забрани рада. Поднет је 1 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица. У области инспекцијских интегралних надзора извршено је 28 контрола, 1 редовни инспекцијски надзор, 23 ванредна и 4 допунска надзора. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 5 повреда Закона о БЗР, 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде Закона о РО. Сачињено је 4 записника, којим је наложено 10 мера. Донето је 1 решење о забрани рада . превентивних поступања је било 1, указивања 1, а поднета су и 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Навео је да ће током јуна инспектори рада контролисати: грађевинарство, омладинске задруге, прерада и обрада дрвета, производња намештаја, пољопривреда, фризерски и козметички салони. Одсек ће, према његовим речима, учествовати и у контролама везано за спречавање ширења  вируса Ковид- 19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у извештају за мај навела је да је у рад примила укупно 6 управних и вануправних предмета, извршила 3 редовна надзора, 8 ванредних, сачинила 7 записника, донела 2 решења, сачинила 10 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење, поднела 1 прекршајну пријаву и 4 прекршајна налога.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за мај,  истакла да је у рад примила 11 управних и вануправних предмета, извршила 3 редовна надзора, сачинила је 3 записника и 16 обавештења и извештаја.

Слађана  Парезановић,  руководилац  Школске  управе  у  Чачку, у извештају о раду за мај 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: све потребне консултације.Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама. Праћење кандидата за напредовање у звању. Рад са саветницима-спољњим сарадницима. Рад са родитељима деце и ученика..Пружање стручне подршке ОШ „Ратко Митровић”, ОШ „Академик Миленко Шушић”,Техничкој школи „Јован Жујовић”, Техничкој школи у Ивањици, ОШ „Милица Павловић”, ОШ „Краљ Александар I”. Праћење пријемних испита у Гимназијама и у специјализованим средњим школама које те испите организују (Уметничка школа, Музичка школа). Присуство руководиоца  Школске управе  и просветног саветника представљању пројекта  „Заједно ка средњој школи –Подршка деци из осетљивих група на преласку у средњу школу”. Обилазак руководиоца ШУ сих одељења ОШ „ Иво Андрић” из Прањана. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра. Рад руководиоца Школске управе у раду Радног тима за праћење ширења Корона вируса на територији града Чачка.

            У Стручној служби Моравичког управног округа, у периоду од 01.05.2021.- 31.05.2021. године заведено је укупно 2060 предмета, активних је 1080, а архивираних 62.

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више