Подршка акцији борбе против организованог криминала
ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Подршка акцији борбе против организованог криминала
ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Никола Савић, инспектор  рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Ђорђе Ђоковић, начелник Оделења за инспекцијске послове  из Горњег Милановца, Лидија Ристић, начелник Одељења за инспекцијске послове општине Ивањица, Светлана Илић, комунални инспектор из Лучана и Милена Јовановић, начелник комуналне милиције Града Чачка.

Информација о раду инспекција у фебруару 2021. години, са посебним освртом на појачан и заједнички инспекцијски надзор санитарне и више републичких, локалних инспекција и комуналне милиције у спровођењу мера које се односе на  COVID-19

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током фебруара вршила контроле у складу са својим овлашћењима и да није било неких специфичних случајева. Похвалио је рад здравствених установа у Чачку и истакао да није било примедби грађана на њихов рад. Истакао је да вакцинација становништва иде својим током и да је на задовољавајућем  нивоу. У извештају о раду за фебруар 2021. године, навео је да је ова инспекција извршила 11 утврђујућих и 40 ванредних надзора. У наведеном периоду изречене су 4 мере за отклањање утврђених недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током фебруара месеца обавили већи број ванредних, теренских, циљаних контрола. Највећи број контрола се односио на угоститељске објекте и објекте за промет хране. Током фебруара, ова инспекција је у рад примила 1482 предмета, извршила 36 редовних, 21 контролни и 1446  ванредних надзора. Укупан број надзора је 1503. Укупан број решења је 1150. Донето је 25 решења за забрану рада лицима, 40 решење о отклањању недостатака, 1110 решења о кућној изолацији. Поднет је 21 прекршајни налог и 9 захтева за покретање прекршајног поступка.

           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 458 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 441, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду донета је укупно 441 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки. Приметан је повећан број пошиљки из разлога што мења колегу из Крагујевца који је отишао у пензију.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да су током фебруара  у рад примљено и обрађено 243 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 243 записника. У истом периоду  донето је  242 решења о дозволи увоза. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током фебруара 2021. године обављено  укупно 29 надзора и то: на основу Закона о шумама 26, Закону о дивљачи и ловству 3, док по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донето је 7 решења, поднете 3 прекршајне и 1 кривична пријава. Одузето је 2 м³ дрвета, изречено 22 осуђујуће пресуда, са казном у износу од 317.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, поред уобичајених контрола, учествовали и у контролама везаним за спречавање ширења вируса корона. Токoм фебруара  месеца ветеринарска инспекција је у рад  примила 167 предмета, решила 164 предмета, сачинили 133 записника, донели 56 решења, издали 20 сертификата, сачинили 4 службене белешке и поднела 3 прекршајне пријаве.

Mирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, навео је да његова инспекција није укључена у контроле везано за спречавање ширења вируса Ковид-19. Истакао је да је фитосанитарна инспекција током фебруара радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 29 контрола: дораде семена 4, промет ђубрива 7, промет биља 1, промет  пестицида 1, промет семена 8, промет  садног материјала 1, контрола по Правилнику за испуњеност  националних и ЕУ услова1, контрола по Правилнику за подизање вишегодишњих засада 1. Издато је 31 уверење о признавању семена, донето је 3 решења о препакивању семена и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, осим уобичајених контрола, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Истакла је да је у фебруару извршила укупно 25 контрола, од чега 8 контрола у СТР, 2 код произвођача ракије где су узета 4 узорка јаког алкохолног пића, 2 контроле у велетрговинама где су узета 4 узорка јаког алкохолног пића, 12 ванредних контрола КОВИД-19, 1 ванредна контрола код произвођача јаког алкохолног пића у сарадњи са МУП-ом Ужице. Донета су 2 решења и поднете 2 пријаве за привредни преступ. Стављено је ван промета 31,5 литара пива, због истеклог рока употребе, у вредности од 4.350,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила укупно 33 контроле, 6 редовних и 27 ванредних контрола КОВИД-19. Милун Вранић је извршио 7 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају истакла је да је током фебруара 2021. године извршила укупно 7 инспекцијских контрола и сачинила 5 записника.  Навела је да су ванредни, теренски инспекцијски надзори  вршени ван територије Моравичког управног округа и то: по захтевима фирми које се баве рециклажом отпада, везано за издавање налаза којим се потврђује да је оператер постројења поново искористио, рециклирао, односно третирао отпад (електрични отпад, отпадно уље) у 2020 години, а у складу са Јавним конкурсом за доделу подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије за 2020.годину; по захтевима за сачињавање записника у поступку издавања дозвола за извоз отпада; по захтеву за издавање дозвола за третман отпадних возила, складиштење електричног отпада и минералног уља.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, осим контрола предвиђених планом и програмом, вршила и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Током претходног месеца ова инспекција је извршила 35 инспекцијских  прегледа  и сачинила исто толико  записника. Донела  је  3 решења о отклањању неправилности, поднела 4 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 управну меру.

Весна Милекић, туристички инспектор, у достављеном извештају, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током фебруара 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 9 службених саветодавних посета и извршила 47 инспекцијских надзора и то: 9 редовних/циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 6 редовних/циљаних контрола у објектима за смештај, 30 ванредовних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 ванредна, по представци,  контрола у угоститељском објекту за смештај, 1 контрола пружања услуга на скијалишту/зимске спортске активности/. У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. Обављено је 9 службених саветодавних посета у угоститељским објектима за исхрану и пиће у погледу провере примене одредаба Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Током овог месеца један туристички инспектор је био ангажован на пословима и радним задацима ван Моравичког управног округа у Зимском туристичком центру Копаоник.

Никола Савић, инспектор рада, истакао је да су током фебруара, инспектори рада осим редовних и ванредних контрола, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса Ковид-19. Током претходног месеца извршена су 102 инспекцијска надзора и 3 увиђаја  поводом тешких телесних повреда. На фактичком раду су затечена 4 лица. Поднето је укупно 8 захтева за покретање прекршајног поступка. Навео је да ће током марта инспектори рада контролисати:  поправке и одржавање возила, продаја и сервис возила, прерада коже и кожне галантерије, производња текстила и текстилних производа, ауто школе и школе рачунара.Одсек ће учествовати и у контролама везано за спречавање ширења вируса Ковид- 19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, истакла је да је осим уобичајених контрола вршила и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током фебруара, у рад је примила укупно 18 управних и вануправних предмета. Извршила је 29+ 30 ванредних надзора, сачинила 18 записника, донела 1 решење. Сачинила је и 4 обавештења, извештаја и захтева за изјашњење. Поднела је 6 прекршајних налога. Навела је и да је дана 13.02.2021. године, на Аутобуској станици у Краљеву, Рашки управни округ, извршила 15 контрола

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за фебруар,  истакла да је у рад примила 4 управна и вануправна  предмета, извршила 5 редовних надзора, 4 ванредна надзора,обавила 2 службене саветодавне посете, сачинила је 4 записника и 15 службених белешки, обавештења и извештаја. Навела је да је током претходног месеца имала редовне теренске и канцеларијске инспекцијске надзоре у складу са спровођењем процедуре ЦЕОП на контроли темеља и конструкције за вишепородичне стамбене зграде које се изводе у КО Ковачи, град Краљево, и у Крагујевцу у пројекту „Изградња станова за припаднике снага безбедности“, објекат моста у Јарменовцу, објекат анемометарског стуба на територији општине Мајдампек. Извршени су заједнички теренски ванредни инспекцијски надзори са инспекцијом за заштиту животне средине, водном инспекцијом и ЈП НП „Ђердап“ као управљачима на простору националног парка „Ђердап“. Службена саветодавна посета и ванредни инспекцијски надзор спроведен је са урбанистичким инспектором у општинској управи Књажевац и Кладово.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за фебруар 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: појединачни састанци; све потребне консултације (расписивање конкурса, покретање дисциплинских поступака,смештање технолошког вишка). Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи. Рад са родитељима.  Рад са странкама. Просветни саветници радили супервизију часова за РТС планету. Састанци руководиоца Школске управе у јединицама локалних самоуправа у вези са плановима уписа. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

Светлана Илић, комунални инспектор из Лучана, истакла је да се врше редовни надзори у општини Лучани, Гучи и  околним селима, а све у циљу спречавања ширења вируса Ковид-19. Надзори се врше у сарадњи са ПС у Лучанима. Навела је да је у почетку било одређених проблема, међутим, сада се ситуација нормализовала. Грађани поштују сва упутства која су им дата.

Лидија Ристић, начелник инспекцијских служби у Ивањици, навела је да се на територији њене локалне самоуправе редовно врше контроле и да грађани углавном поштују противепидемиолошке мере, нарочито када је у питању рад угоститељских објеката.

Ђорђе Ђоковић, начелник инспекцијских служби у Горњем Милановцу је навео да је на територији ове општине у фебеуару извршено 199 инспекцијских надзора. Указао је и на добру сарадњу са санитарном инспекцијом.

Милена Јовановић, начелник комуналне милиције у Чачку навела је да је комунална милиција у фебруару имала 1281 контролу. О извршеним контролама свакодневно се достављају извештаји Игору Кривокапићу, начелнику инспекцијских служби Града Чачка. Истакла је да грађани углавном поштују прописане мере. Само у 1 случају поднет је захтев против једног правног лица, 4 захтева за непоштовање радног времена. Указала је и на одличну сарадњу са санитарном инспекцијом и Полицијском управом у Чачку.

План рада за март 2021. године, са посебним освртом на рад надлежних републичких и локалних инспекција у области спровођења прописа државне и локалне заједнице који се односе на заштиту животне средине и комуналну хигијену

           

Руководиоци инспекцијских служби истакли су  да ће током марта вршити уобичајене контроле предвиђене планом рада, а поступаће и по пријавама грађана.          .

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа подсетио је присутне да је претходне године покренута акција „Очистимо Моравички округ“. Према његовим речима, евидентно је да се стање, по питању заштите животне средине и комуналне хигијене, у појединим локалним самоуправама, поправило. То је пре свега  случај са Градом Чачком и општином Горњи Милановац, док је  мало лошија ситуација са општинама Ивањица и Лучани. Истакао је да вероватно постоји проблем у организацији и раду комуналних предузећа у тим срединама. Затражио је од присутних руководилаца надлежних инспекцијских служби да појачају контроле рада ових предузећа, да се направе акције како би се поред државних путева очистило смеће и дивље депоније. Истакао је да треба помоћи ЈП“ Путеви Србије“, како би заједнички извршили контролу и утврдили да ли извођачи радова заиста обављају послове како им је наложено или не.

ДРУГА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више