ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Министарка Чомић у посети Моравичком округу
ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Министарка Чомић у посети Моравичком округу

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор, Валентина Стефановић, туристички инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

 Информација о раду републичких инспекција у априлу и план рада  за мај 2021. године, са освртом на контролу спровођења мера које се односе на COVID-19.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, навео је да је здравствена инспекција током априла извршила 28 надзора по плану, утврђујућих 13 и 29 ванредних надзора. У наведеном периоду изречено је 13 мера за отклањање утврђених недостатака и донето 13 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су инспектори санитарне инспекције током априла у рад примили 3594 предмета, извршила 60 редовних, 18 контролних и 3534  ванредних надзора. Укупан број надзора је 3612. Укупан број решења је 3220. Донето је 42 решења за забрану рада лицима, 9 решење о отклањању недостатака и 3169 решења о кућној изолацији. Поднета су 22 прекршајна налога и 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

           

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током претходног месеца извршен санитарни преглед код 558 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 529, док је број пошиљки животних намирница износио 29. У контролисаном периоду донета је укупно 529 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. Током овог периода није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током априла  у рад примљено и обрађено 306 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 306 записника. У истом периоду  донета су укупно 308 решења о дозволи увоза. Навео је  да је од примљених захтева највећи број из групе производа од воћа и поврћа, односно замрзнуто  воће из БиХ, Пољске, Шпаније, Канаде, Индије, затим група кондиторских производа из Турске, Украјине, базне сировине за производњу сокова из Аустрије, Немачке, пасте и преливи за производњу сладоледа из Италије,  јестиво уље, односно палмину уље за производњу чипса и остали прехрамбени производи у мањим количинама. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола током претходног месеца.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да су током априла 2021. године обављена укупно 32 надзора и то: на основу Закона о шумама 29, Закону о дивљачи и ловству 3, док по Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било контрола. Током претходног месеца донето је 7 решења и поднето 10 прекршајних пријава. Одузето је 63 м³ дрвета, изречено 14 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 165.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Василије Рајчевић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навео је да су инспектори ове инспекције, токoм априла у рад  примили 263 предмета, решили 242 предмета, сачинили 151 записник, донели 48 решења, издали 26 сертификата, сачинили 6 службених белешки и поднели 1 прекршајну пријаву.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током априла радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 34 контроле: дораде семена 4, промет ђубрива 3, промет биља 9, промет  пестицида 6, промет семена 5, промет  садног материјала 6, остале контроле 1. Примила је 18 пријава за производњу садног материјала. Извршила 3 контроле по Правилнику за подизање вишегодишњих засада. Донето је 4 решења о препакивању семена, издато 5 фитосертификата, 3 биљна пасоша, узето 5 узорака пестицида и 5 узорака садног материјала.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да су инспектори ове инспекције, осим уобичајених контрола, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Истакла је да је у априлу извршила укупно 27 контрола, од чега 8 контрола произвођача јаких алкохолних пића у Златиборском округу, 16 ванредних контрола везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Узела је 1 узорак јаког алкохолног пића. Извршене су 2 контроле у СТР. Донела је 1 решење и поднела 1 пријаву за привредни преступ. Ранка Милосављевић је извршила укупно 40 контрола, 3 контроле пекара, 2 контроле хладњача, 1 контрола код произвођача сокова, 1 контрола код произвођача кафе, 33 ванредне контроле везано за КОВИД -19. Милун Вранић је извршио 13 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта, донео 1 решење  и поднео 2 прекршајне пријаве.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор,  истакла је да су током aприла 2021. године вршени ванредни инспекцијски надзори увозника и извозника отпада са седиштем на територији и ван територије Моравичког управног округа, везано за сачињавање записника у вези са њиховим поднетим захтевима министарству за добијање дозволе за увоз или извоз отпада. У рад је примила 11 предмета, сачинила 4 записника, донела 1 решење са изреченом  забраном обављања делатности до прибављања  одговарајуће дозволе и поднела 1 пријаву за привредни преступ

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је тржишна инспекција, у априлу месецу, осим контрола предвиђених планом и програмом, вршила и контроле везано за спречавање ширења вируса корона. Током претходног месеца ова инспекција је извршила 111 инспекцијских прегледа и сачинила исто толико  записника. Донела је 1 решење о отклањању неправилности  и 1 управну меру. Поднела је 4 захтева за покретање прекршајног поступка, и уручила 9 дописа са препорукама.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да су туристички инспектори, осим уобичајених активности, вршили и контроле везано за спречавање ширења вируса КОВИД-19. Током априла 2021. године, туристичка инспекција је на територији Моравичког управног округа обавила 37  инспекцијских надзора и то: 36 ванредних, у угоститељским објектима за исхрану, пиће и смештај (исхрана и пиће 27, смештај 9) и 1 ванредни инспекцијски надзор по представци. У ванредним контролама које су вршене у оквиру усклађеног-координисаног инспекцијског надзора и пружања правне помоћи санитарној инспекцији у надзору над применом прописаних обавеза и мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19, нису уочене неправилности у поступању надзираних субјеката. Контроле су вршене на подручју општине Ивањица- 18, Лучана- 2, Чачка- 16 и Горњег Милановца 1. Током претходног месеца један туристички инспектор је користио годишњи одмор.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да су током априла, инспектори рада  извршили 29 инспекцијских  надзора из области радних односа и 8 ванредни надзор по представци. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 26, 3 контролна инспекцијска надзора. Указивања је било 5. Донето је 1 решења по ЗУП-у. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 32 надзора, редовних 6, ванредних 13 и контролних 2. Извршено је и 11 контрола поводом повреде на раду и 11 тешких телесних повреда. Донета су 2 решења којим је наложено отклањање 7 повреда закона, 1 решење о забрани рада. Поднет је 1 захтева за покретање прекршајног поступка против запосленог и 1 против послодавца и одговорног лица, 1 захтев за покретање прекршајног поступку  против предузетника. У области инспекцијских интегралних надзора извршене су 23 контроле, 5 редовних инспекцијских надзора, 6 ванредних и 12 контролних. Сачињен је 1 записник, којим су наложене 4 мере. Навео је да ће током маја инспектори рада контролисати: грађевинарство, апотеке, домове здравља, медицинске и стоматолошке ординације, прикупљање отпада, ливење метала, штампарије, прерада папира и картона, пољопривредне и ветеринарске апотеке. Одсек ће, према његовим речима, учествовати и у контролама везано за спречавање ширења  вируса Ковид- 19.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, истакла је да је током априла, у рад  примила укупно 6 управних и вануправних предмета. Извршила је 18 редовних  надзора, сачинила 6 записника, донела 3 решења. Сачинила је и 6 обавештења, извештаја и захтева за изјашњење. Поднела је 7 прекршајних налога. Навела је да је у периоду од 16.04.2021.- 29.04.2021. године користила део годишњег одмора.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештају о раду за април,  истакла да је у рад примила 4 управна и вануправна  предмета, извршила 3 редовна, 1 ванредни и 4 контролна надзора, сачинила је 9 записника и 8 службених белешки, обавештења и извештаја.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за април 2021. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима основних школа МО, рад са директорима средњих школа МО. Одржани су активи директора основних школа у вези са припремом пробних завршних испита. Праћена је организација Пробних завршних испита. Рад са тимовима, наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи телефоном, мејлом, одласцима у установе (ОШ „Академик Миленко Шушић“, Машинско-саобраћајна школа). Рад са родитељима и другим странкама. Учешће руководиоца ШУ у комисији за полагање испита за лиценцу директора установа; учешће просветних саветника на састанку са начелником за координацију рада школских управа, руководиоцима школских управа, просветним саветницима. Праћење часова које су наставници Моравичког округа снимали за ртс-планету. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра. Истакла је да се стање у предшколским установама, основни и средњим школама, што се тиче заражавања вирусом корона, држи под контролом. Ученици другог циклуса основних школа и ученици средњих школа налазе се на режиму учења на даљину, а ученици првог циклуса основних школа наставу похађају у групама које не могу бити веће од 15 ученика. У свим установама спроводе се све мере безбедности  прописане од стране републичког кризног штаба, које греба да допринесе очувању безбедности и здравља све деце, ученика и запослених.

            У Стручној служби Моравичког управног округа, у периоду од 01.04.2021.- 29.04.2021. године заведено је укупно 4681 предмет, активних је 1211, а архивираних 192.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више