1. МАРТ СВЕТСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“
1. МАРТ СВЕТСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“

Трећа седница колегијума

ТРЕЋА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 04.03.2019.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Божидар Гројић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Извештај о раду републичких инспекција за фебруар 2019. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за фебруар 2019. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршен 31  надзора по плану, утврђујућих 7 и ванредних 11. У контролисаном периоду донето је  7 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 7 решења за отклањање недостатака. Навео је да у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у фебруару, у складу са достављеним Планом рада за 2019. годину, вршила редовне и ванредне инспекцијске надзоре инспекцијских постројења. Надзори су вршени везано за примену Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштитити ваздуха и Закона о управљању отпадом. Током претходног месеца, у рад су примљена 5 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 5 записника, 2 дописа и донето 1 решење.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада и да је њена инспекција током претходног месеца у рад  примила  100 предмета, извршила 99 редовних, 11 контролних надзора и 1 ванредни. Укупан број надзора је 111. Током претходног месеца донето је укупно 18 решења за отклањање недостатака и 4 решења за забрану рада лицима. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка и 4 прекршајна налога.

 

Мирјана Зарић, шеф Ветеринарске инспекције, у достављеном извештају  навела је да је у фебруару, у рад  примљено 244 предмета, решено 226, сачињен 161 записник, донето 55 решењa, издато 26 сертификата, сачињено 6 службених белешки и поднето 14 прекршајних пријава.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за фебруар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, 3 редовна и 8 ванредних по представкама.Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 39, 2 контролна и 1 допунски. На фактичком раду је затечено 9 лица, с тим што је са 7 лица, након извршених контрола, закључен уговор о раду. У наведеном периоду донето је 7 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271  није било, а поднето је и 7 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током фебруара извршена су укупно 53 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 6 редовних и 42 ванредна. У претходном месецу извршено је 5 надзора поводом повреда на раду и то поводом 5 тешких повреда на раду. У контролисаном периоду донето је 1 решење којим је наложено отклањање 2 повреде закона и поднета 3 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 4 захтева против предузетника. На фактичком раду су затечена 4 лица, с тим што је са 5 лица склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршена су укупно 4 интегрисана надзора, редовних 1, 2 ванредна и 1 контролни. Донета су 3 решења којим је наложено отклањање 7 повреде закона. Сачињена су 4 записника којима су наложене 4 мере. Приликом контрола нису затечена лица на фактичком раду. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника.За месец март планирани су инспекцијски надзори из области производње текстила, коже и обуће, ауто центри, ауто сервиси и продаја аутомобила, спортске кладионице, такси превоз и аутоперионице. Истакао је да ће Одсек учествовати и у акцима појачаног надзора које ће организовати  Инспекторат.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 252 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 238, док је број пошиљки животних намирница износио 14. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 252 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 52 контроле,  дораде семена 12, промет ђубрива 3, промет биља 28, промет  пестицида 5 и промет садног материјала 3. Узета су 2 узорка и донето 12 решења о препакивању семена.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца извршила 47 инспекцијских прегледа, сачинила 47 записника, донела 8 решење о отклањању утврђених неправилности, 1 решење о одузимању робе и поднела 9 захтев за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за фебруар  2019. године, навео је да је примљено и обрађено 206 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 195 решења о дозволи увоза и издато 45 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредни  инспектор Сузана Каровић извршила 17 контрола, донела 3 решења, поднела 2 прекршајне пријаве и 1 пријаву за привредни преступ. Стављено је ван промета- уништено 42 литра алкохолног пића- пива, у вредности од 6.100,00 динара и 2 литра ракије у ринфузном стању, вредности 4.000,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила 18 контрола пекара, а Милун Вранић 14 контрола.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за фебруар 2019. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 26 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 24 и Закону о дивљачи и ловству 2. У току рада донето је 6 решења и поднето 17 прекршајних и 1 кривична пријава. Одузето је 166 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 8 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 89.000 динара.

Божидар Гројић, туристички инспектор, истакао је да је током фебруара  извршено укупно 14 инспекцијских контрола и то: 4 контроле извршења раније донетих решења, 7 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 2 ванредне контроле по представкама (1 туристичка делатност, 1 угоститељске делатности) и  1 редовна контрола  пружања услуга на скијалишту/ подучавање скијању  на  планини Голија. У контролисаном периоду донето је 1 решење којима је нерегистрованим субјектима – физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено обављање угоститељске делатности до испуњења за то прописаних услова. Донето је 1 решење којим је спортском удружењу Ски клуб „Голија“, забрањено пружање услуга подучавања скијању на планини Голија до уписа привредне делатности у одговарајући регистар. Донето је 1 решење о извршењу. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном суду против физичког лица због бесправног обављања делатности, спортском удружењу због пружања услуга подучање скијању без уписа привредне делатности у одговарајући регистар и привредном друштву/туристичкој агенцији због неуручивања програма путовања путника. Издата су 2 прекршајна налога правном лицу и одговорном лицу у правном лицу, због неиздавања потврде путнику/уговора о путовању. Током викенда, у поподневним и ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, вршене су контроле у угоститељским објектима у Горњем Милановцу, по предмету контроле служења алкохолних пића малолетним лицима. У фебруару су вршене контроле обављања угоститељске делатности у угоститељским објектима у Чачку, заједно са Пољопривредном  инспекцијом. У фебруару је један туристички инспектор био ангажован на пословима и радним задацима ван округа, у зимском туристичком центру Копаоник, где се вршио појачан инспекцијски надзор у складу са Планом рада Сектора туристичке инспекције за зимску туристичку сезону.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за претходни месец истакла је да је одржала актив директора основних школа у Моравичком управном округу; појединачне састанке и одржала све неопходне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи (ОШ „Ратко Митровић“- Чачак, Основна школа за образовање одраслих – Чачак), праћење напредовања (ОШ „Краљ Александар I“);  појединачни стручно-педагошки надзор; праћење рада саветника- спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Рад руководиоца Школске управе са заменицом председника општине Горњи Милановац и са директорима средњих школа у Горњем Милановцу. Састанак руководиоца Школске управе и саветника са представницима свих интересних група у вези са Предлогом плана уписа за школску 2019/2020 (начелник МУО, представници ЈЛС, представници НСЗ, представници РПК, директори средњих школа у Моравичком управном округу). Састанак руководилаца ШУ у Београду. Просветни саветници припремали саветовање за школе, намењене подршци пред нови круг спољашњег вредновања. Просветни саветник реализовао састанак са представницима Полицијске управе у Чачку и договорене предстојеће активности. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Пријем странака. Сви остали послови по налогу Министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2019 – 28.02.2019. године, заведено је укупно 935 предмета, активних је 790, а архивираних 8.

План рада републичких инспекција за март 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током марта 2019. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Набавка и одржавање опреме, канцеларијског  намештаја, материјални трошкови и текуће одржавање објеката и просторија

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да ће током марта, према расположивим новчаним средствима, бити  извршена набавка најнеопходније опреме за рад. Према његовим речима, уколико то могућности буду дозвољавале, набавиће се и део намештаја, односно столица, које ће бити једнообразне. Навео је да је приоритет набавка опреме за инспекцијске службе у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи.

 

Трећа седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више