Емисијиа “Путем економије” гост Слободан Јоловић начелник МУО
Михајловић: Моравски коридор, пример како се реализују велики пројекти у Србији
Емисијиа “Путем економије” гост Слободан Јоловић начелник МУО
Михајловић: Моравски коридор, пример како се реализују велики пројекти у Србији

ДВАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМA

ДВАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМA 02.12.2019.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне  инспекције.

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у новембру и план рада за децембар 2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта округа.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакао је да надзора по плану било 22, утврђујућих 10 и ванредних 18. У наведеном периоду изречено је 11 мера за отклањање недостатака и донето 10 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за новембар, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом, са наложених 17 мера за отклањање незаконитости. У рад су примљена 3 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 4 записника, 2 дописа и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец истакла је да је у рад примљено 96 предмета. Извршена су 92 редовна надзора, 30 контролних и 4 ванредна. Укупан број надзора је 126. Укупан број решења је 22. У контролисаном периоду донето је 6 решења за отклањање недостатака и 10 решења за забрану рада лицима. Решењима је одлучено и о 7 превентивних мера. Уручено је 4 прекршајних налога и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да је у новембру вршено узорковање сточне хране код произвођача и на млечним пијацама. Током претходног месеца у рад је примљено 265 предмета, решено 230, сачињено 162 записника, донето 54 решења, издато 26 сертификата, сачињене 11 службених белешки и поднето 9 захтева за покретање прекршајног поступка.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијских надзора, 1 редовни инспекцијски надзор и 7 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 37, 3 контролна инспекцијска надзора и 3 допунска инспекцијска надзора. На фактичком раду су затечена 2 лица, с тим што је са истима закључен уговор о раду након извршених контрола. Донета су 3 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање није било, а поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 103 надзора, од којих 7 редовних, 87 ванредних и контролних 3.У контролисаном периоду извршено је 7 надзора поводом  повреда на раду, и то поводом тешких телесних повреда на раду. Донета су 4 решења којима је наложено отклањање 6 повреда закона, донето 1`решење о забрани рада, поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу, као и 5 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са истима склопљен уговор о раду. Инспекција рада је у новембру 2019. године извршила укупно 50 интегрисаних  надзора, ванредних инспекцијских надзора 47 и контролних надзора извршења решења 3. Донето је 6 решење којим је наложено отклањање 14 повреда Закона о БЗНР. Сачињено је 5 записника којима је наложено 7 мера. На фактичком раду је затечено 15 лица, с тим што је уговор о раду закључен са 12 лица. Поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 3 тахтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. Истакао је да су за децембар планирани надзори из области:РО (тржни центри, ветеринарске амбуланте, дечији вртићи), БЗР (машинска обрада метала, производња и прерада кафе, чајева и других кондиторских производа). Према његовим речима, инспектори рада учествоваће и у организованим акцијама појачаног надзора Инспектората на територију МУО или ван њега.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 277 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 265, док је број пошиљки животних намирница износио 12. Донете су укупно 265 сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа. Није било забрањених пошиљки.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција у току новембра 2019. године, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 92 контроле, производње семена 10, дораде семена 4, производње садног материјала 8, промета садног материјала 1, промета биља 1, производња биља 2, остатака пестицида 44, промета пестицида 6. Контрола по Правилнику за подстицајна средства 13 и програм мера 1 и осталих контрола 1. Узето је 80 узорака, издато 34 уверења о признавању семена, донето 1 решења о непризнавању семена, 3 решење о препакивању семена, 1 решење о налагању мера и 1 решење о забрани промета. Поднета је 1 прекршајна пријава и издато 7 сертификата за производњу садног материјала.

Татјана Никитовић,  тржишни инспектор, навела је да су претходног месеца тржишни инспектори извршили  44 инспекцијских прегледа и саставили  44 записника. Истакла је да се радило по плану и да су вршене контроле везано за заштиту интелектуалне својине, промет кафе, дувана, акцизне робе као  и контроле по пријавама грађана. Донета су 2 решења о одузимању робе и поднета 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 264 захтева, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 234 решења о дозволи увоза и издао 62 сертификат за извоз у Републику Северну Македонију.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције навела је да је  претходног месеца извршила 20 контрола, од којих 12 контроле  у СУР, 5 контрола у СТР,  као и 3 контроле узимања узорака јаких алкохолних пића. Донела је 7 решења и поднела 7 прекршајних пријава. Стављено је ван промета 8 литара пива са истеклим роком трајања, у вредности од  3.000,00 динара и уништено 15 литара  јаког алкохолног пића ракије, у вредности од 45.000,00 динара. Обављене су и 2 контроле производње етил-алкохола. Ранка Милосављевић је извршила 25 контрола, 6 контрола млинова, 6 контрола пекара, 2 контроле кондиторских производа, 3 контроле велетрговина. Узето је 10 узорака. Милун Вранић, пољопривредни инспектор је извршио 13 инспекцијских контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта, посивни статус РПГ-3. У контролисаном периоду поднео је 4 кривичне пријаве.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају навео је да је током новембра извршено укупно 33 надзора и то према: Закону о шумама 27, Закону о дивљачи и ловству 3 и према Закону о заштити репродуктивног материјала шумског дрвећа 3. У току рада су донета су 2 решења, поднето 25 прекршајних пријава и 2 кривичне пријаве. Издата су 2 уверења. Одузето је 155 м³ дрвета и изречено 18 осуђујућих пресуда са казном у износу од 169.000,00 динара.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, у извештају о раду ове инспекције за новембар 2019. године навела  је да je обављенo 48 инспекцијских надзора и то: 8 ванредних инспекцијских наадзора, од којих 7 по представкама и 24 редовне/циљане контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 16 контролних инспекцијских надзора извршења мера наложених на записник. Наложене мере за отклањање неправилности записницима о инспекцијском надзору- 16.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку,у извештају о раду истакла је да је током претходног месеца, обавила следеће активности: Рад са директорима школа Моравичког округа: појединачни састанци, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, стручно-педагошки надзори, појединачне консултације са наставницима; појединачни саветодавни рад, пружање стручне подршке у школама, рад са саветницима-спољњим сарадницима. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Састанак Радне подгрупе. Обогаћени једносменски рад: праћење реализације у ОШ „Степа Степановић“, ОШ „Свети ђакон Авакум“, ОШ „Мићо Матовић“. Припрема и тродневна реализација спољашњег вредновања у ОШ „Вучић Величковић“. Присуство руководиоца Школске управе састанку у Београду (ИПА 2014), присуство руководиоца и просветног саветника слушању у Народној скупштини о положају националних мањина у образовном систему Србије. Присуство просветног саветника Савету Моравичког управног округа.  Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током децембра 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.11.2019 – 29.11.2019. године, заведено је укупно 990 предмета, активних је 839, а архивираних 16.

Услови рада инспекција ван седишта Моравичког управног округа и лица задужена за координацију и побољшање услова рада инспекција у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је донео решење којим је именовао координаторе инспекција ван седишта Моравичког управног округа, за Горњи Милановац, Ивањицу и Гучу. За координатора у Горњем Милановцу именовао је Василија Рајчевића, у Ивањици Бошка Гројића, а у Гучи, Гордана Гавриловић. Према његовим речима, задатак координатора је да се старају о побољшању услова рада републичких инспекција у свом месту, поштовање упутства о правилима понашања запослених у стручној и инспекцијским службама, као координација са инспекцијама, локалним самоуправама, државним установама на свом подручју и Стручном службом Моравичког управног округа, ради побољшања услова рада инспекција и решавања текућих питања.

Aктуелна питања из рада Школске управе Чачак

 

Слађана Презановић, руководилац Школске управе у Чачку обавестила је присутне о пројекту „Обогаћени једносменски рад“, који се одвија у 20 основних школа у Моравичком управном округу, које изводе рад у једној смени. Руководилац Школске управе је посетио наведене школе. Истакла је да је свих 38 основних  школа  добило опрему у оквиру пројекта „8 хиљада дигиталних учионица“. Према њеним речима, две јавне предшколске установе у Чачку кренуле су са радом по Новим основама у предшколском васпитању и образовању, што подразумева нови приступ раду, који дете ставља у центар васпитно-образовног система. Истакла је да је на територији целе Србије  отпочео нови круг спољашњег вредновања.

Припрема годишњег извештаја о раду за 2019. годину

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, подсетио је присутне да се ближи крај године и да је неопходно почети са припремама годишњег извештаја о раду инспекција. На основу тих података сачињава се годишњи извештај о раду стручне и инспекцијских служби  који се доставља Министарству државне управе и локалне самоуправе. Осим тога, Јоловић је оценио да је потребно да представимо годишње резултате рада те да у том смислу све инспекције размисле на који начин да то учине, односно доставе кратке сажете информације за заједничку презентацију.

Текућа питања

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, указала је на проблем службених аутомобила, које користе инспектори санитарне инспекције. Према њеним речима, до сада се више пута дешавало да њихова возила, паркирана испред лучне зграде, буду оштећена од стране непознатих лица. Такве случајеве су пријављивали ПУ Чачак, али то није дало никакве резултате, иако је тај простор под видео надзором. Указала је и на проблем везан за паркирање службених возила.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, скренуо је пажњу на чињеницу да су службени аутомобили, које користе инспекцијске службе, веома стари и подложни честим кваровима, што свакако представља велики проблем за нормалан рад инспектора.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, затражио је од присутних чланова колегијума да му доставе податке о својим службеним возилима, како би заказао састанак са директорима паркиг сервиса у Чачку и Горњем Милановцу, у циљу решавања проблема паркирања службених возила, као и ради обраћања надлежним министарствима, како би се решио проблем старих возила.

ДВАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМA
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више