Начелници управних Округа републике Србије у посети Моравичком Округу
АУТОПУТ ДО БУГАРСКЕ: Отворена последња деоница Коридора 10
Начелници управних Округа републике Србије у посети Моравичком Округу
АУТОПУТ ДО БУГАРСКЕ: Отворена последња деоница Коридора 10

JEДАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА

JEДАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 04.11.2019.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне  инспекције.

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у октобру и план рада за новембар  2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакао је да надзора по плану било 55, утврђујућих 10 и ванредних 10. У наведеном периоду изреченe су 4 мера за отклањање недостатака и донето 14 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за октобар, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом, са наложених 17 мера за отклањање незаконитости. У рад су примљена 3 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 4 записника, 2 дописа и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Др Светлана Тадић, начелник  Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец истакла је да је у рад примљено 98 предмета. Извршено је 97 редовних надзора, 33 контролних и 2 ванредна. Укупан број надзора је 133. Укупан број решења је 22. Обављена је и 1 службена саветодавна посета. У контролисаном периоду донето је 13 решења за отклањање недостатака и 7 решења за забрану рада лицима. Решењима је одлучено и о 9 превентивних мера. Уручено је 7 прекршајних налога и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да је у октобру вршено узорковање сточне хране, у мешаонама, као  и у кланицама. Током претходног месеца у рад је примљено 311 предмета, решено 267, сачињено 173 записника, донето 57 решења, издато 23 сертификата, сачињене 3 службене белешке, поднето 8 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 56 инспекцијских надзора, 1 редовни инспекцијски надзор и 12 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 49, 3 контролна инспекцијска надзора и 3 допунска инспекцијска надзора. На фактичком раду је затечено 9 лица, с тим што је са 7 лица закључен уговор о раду након извршених контрола. Донета су 3 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање није било, а поднето је 4 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 114 надзора, од којих 4 редовна, 98 ванредних, контролних 2 и 2 надзора по захтеву странака. У контролисаном периоду извршено је 10 надзора поводом  повреда на раду, од тога  9 надзора поводом тешких телесних повреда на раду и 1 надзор поводом колективне повреде на раду. Донета су 3 решења којима је наложено отклањање 10 повреда закона, поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу, као и 8 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 13 лица, с тим што је са 10 лица склопљен уговор о раду. Инспекција рада је у октобру 2019. године извршила укупно 21 интегрисани  надзор, редовних инспекцијских надзора 1,  ванредних инспекцијских надзора 17 и контролних надзора извршења решења 3. Донето је 3 решење којим је наложено отклањање 9 повреда Закона о БЗНР. Истакао је да су током претходног месеца вршени појачани инспекцијски надзори по налогу Инспектората, као и да је током октобра било преко 850 пријава градилишта на територији округа, више него што је то било целе претходне године.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 269 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 253, док је број пошиљки животних намирница износио 16. Донете су укупно —– сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција у току октобра 2019. године, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 61 контролу, производње семена 29,  дораде семена 2, производње садног материјала 4, промета садног материјала 1, промета биља 2, остатака пестицида 8, промета пестицида 1. Контрола по Правилнику за подстицајна средства 10 и осталих контрола 2. Узета су 52 узорка и донето 1 решења о непризнавању семена, 2 решење о препакивању семена. Издато је 6 уверења о признавању семена и 21 сертификат за производњу садног материјала.

Татјана Никитовић,  тржишни инспектор, навела је да су претходног месеца  инспектори извршили  45 инспекцијских прегледа, саставила  45 записника. Истакла је да се радило по плану и да су вршене контроле везано за заштиту интелектуалне својине, пијаце,  промет кафе, дувана, као  и контроле по пријавама грађана. Донета су 4 решења о одузимању робе и 1 решење о забрани рада. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 269 захтева, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 246 решења о дозволи увоза и издао 61 сертификат за извоз у Републику Северну Македонију.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције навела је да је  претходног месеца извршено 25 контрола, од којих 23 контроле  у СУР. Донета су 4 решења и поднете 4 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 19 литара пива са истеклим роком трајања, у вредности од  7.000,00 динара и 3 литра домаће ракије у ринфузном стању, у вредности од 6.000,00 динара. Обављене су и 2 контроле производње етил-алкохола. Ранка Милосављевић је извршила 11 контрола, а Милун Вранић, пољопривредни инспектор,11 инспекцијских контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају навео је да је током октобра извршено укупно 42 надзора и то према: Закону о шумама 38 и Закону о дивљачи и ловству 4. У току рада су донета су 4 решења, поднето 16 прекршајних пријава. Одузето је 47 м³ дрвета и изречено 14 осуђујућих пресуда са казном у износу од 130.000,00 динара.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, у достављеном извештају о раду ове инспекције за октобар 2019. године навела  је да je обављенo 45 инспекцијских надзора и то: 3 ванредна инспекцијска наадзора (по представкама) и 27 редовних/циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 15 контролних инспекцијских надзора од чега 2 контроле извршења раније донетих решења и 13 извршења мера наложених на записник. Донето је 1 решење о забрани рада физичком лицу због обављања угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар. Наложене мере за отклањање неправилности записницима о инспекцијском надзору- 13. У контролисаном периоду поднета су и 3 захтева за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку,у достављеном извештају о раду истакла је да је током претходног месеца, обавила следеће активности Одржан Актив директора основних школа МУО и Актив директора средњих школа МУО. Праћење реализације пројекта „Обогаћени једносменски рад“ (Пријевор, Доња Трепча, Котража, припрема са Сајам “Школа из другог угла”). Састанак са представницима већа и стручном службом у Медицинској школи (саветодавни рад – “Обезбеђивање квалитета рада”). Консултације са спољним сарадницима за предмете и групе предмета и превенцију насиља. Стручно педагошки надзор – посебни (Медицинска школа, Прехрамбено-угоститељска школа и ОШ “Владислав Петковић Дис” Заблаће). Присуство рукодоводиоца Школске управе дводневној обуци у ПУ “Радост” .Састанак руководиоца ШУ у Новом Пазару (тродневни). Присуство обележавању Дана школа (Музичка школа, ОШ “Милица Павловић”). Подршка израде развојног плана ШОСО “1. новембар” (консултативни састанак са стручним сарадником). Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке (Вук Караџић Чачак, Саобраћајно-машинска школа, Марко Пајић Вича, Техничка школа Чачак, Др Драгиша Мишовић, Проф. Др Недељко Кошанин Девићи, ШОСО “1. новембар”, Економска школа Чачак, Ратко Митровић. Посета фирмама: МБ “Фампромал” и “Метал инжењеринг” у вези са акредитацијом компанија које су исказале потребу за дуалним системом образовања. Спољашње вредновање ОШ “Котража” (три дана). Израда текста за приручник “Смернице за стручне сараднике – библиотекаре”. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…).Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током новембра 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.10.2019 – 31.10.2019. године, заведено је укупно 1116 предмета, активних је 945, а архивираних 21.

Упознавање са акционим планом запошљавања републичких инспекција у наредне три године у Моравичком управном округу

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је  у Зрењанину одржан састанак Координационе комисије. Jедна од тема овог састанка била и број инспектора који ће бити примљен у окрузима, у наредних 3 године. На основу спроведених анализа, предложено је да у Моравичком управном округу буде примљено укупно 39 инспектора, од којих санитарних 2, здравствених 5, геолошких и рударских 2, инспектора рада 2, тржишних 3, туристичких 1, инспектора  за заштиту животне средине 1, пољопривредних инспектора 3, шумарских и ловних инспектора 2, водних 3, ветеринарских 11, инспектора за превентивну заштиту 2 и инспектора за управљање ризиком 2. Навео је и да је број од 11 инспектора, који је предвиђен за ветеринарску инспекцију вероватно погрешан. Истакао је да је у плану  доношење нових Правилника о систематизацији радних места инспектора. Из тих разлога је неопходно да се руководиоци инспекцијских служби укључе у ову проблематику, како би у своје инспекције добили потребан број нових инспектора, а инспекцијама којима недостају инспектори, повећати њихов број. Нове инспекторе, у зависности од потреба, распоредити по јединицама локалних самоуправа, на територији округа.

JEДАНАЕСТА  СЕДНИЦА  КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више