Моравички округ добио међународну награду и признање
Моравичком управном округу и начелнику Слободану Јоловићу додељена међународна златна награда и признање „GlobalLocal“ за 2019 годину.
Моравички округ добио међународну награду и признање
Моравичком управном округу и начелнику Слободану Јоловићу додељена међународна златна награда и признање „GlobalLocal“ за 2019 годину.

ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 07.10.2019.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни инспектор, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Никола Савић,  инспектор  рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љујић, инспектор за друмски саобраћај и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне  инспекције.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у септембру и план рада за октобар  2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакао је да надзора по плану било 22, утврђујућих 11 и ванредних 14. У наведеном периоду изреченe су 4 мера за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за септембар, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом. У рад су примљена 4 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 3 записника, 2 службене белешке, донето 3 решења, сачињено 5 дописа и поднета 1 пријава за привредни преступ.

 

Милић Ђукановић, санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец истакао је да је у рад примљено 112 предмета. Извршено је 111 редовних надзора, 35 контролних и 1 ванредни. Укупан број надзора је 147. Укупан број решења је 64. У контролисаном периоду донето је 15 решења за отклањање недостатака и 36 решења за забрану лицима. У току претходног месеца узето је 48 брисева за контролу хигијенског стања. Уручено је 5 прекршајних налога и поднето 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да су у септембру  због појаве афричке куге код свиња, биле су појачане контроле, с тим што на територији Моравичког управниг округа није било регистрованих случајева ове болести. У рад је примљено 334 предмета, решен 291, сачињено 175 записника, донето 89 решења, издато 37 сертификата, сачињено 3 службених белешки и поднето 6 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ. Навела је и да ће уследити категоризација објеката, односно да ће доћи до њихове структурне промене, што ће захтевати појачано ангажовање ветеринарских инспектора.

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 56 инспекцијских надзора, 1 редовни инспекцијски надзор и 6 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 49, 3 контролна инспекцијска надзора, 3 допунска инспекцијска надзора. На фактичком раду је затечено 13 лица, с тим што је са 8 лица закључен уговор о раду након извршених контрола. Донета су 2 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање није било, а поднето је и 3 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 113 надзора, од којих 6 редовних, 98 ванредних и контролних 1. У контролисаном периоду извршено је 5 надзора поводом  повреда на раду, од тога  6 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 9 повреда закона, донето је 1 решење о забрани рада. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 5 лица склопљен уговор о раду. Инспекција рада је у септембру 2019. године извршила укупно 5 интегрисаних надзора, ванредних инспекцијских надзора 4, контролних надзора извршења решења 1. Донето је 3 решење којим је наложено отклањање 9 повреда Закона о БЗНР.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 361 пошиљке из увоза, као и да је у овом периоду мењао колегу из Крагујевца, из којих разлога је повећан број контрола. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 342, док је број пошиљки животних намирница износио 19. Донете су укупно 342 сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да је фитосанитарна инспекција у току септембра 2019. године, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 146 контрола, производње семена 96,  дораде семена 1, производње садног материјала 20, промета садног материјала 14, промета биља 5, остатака пестицида 2, промета ђубрива 1. Контрола по Правилнику за подстицајна средства 3. Узето је 95 узорака и донето 1 решења о забрани промета, 2 решења о забрани производње.

 

Предраг Васиљевић,  начелник Тржишне инспекције, навео је да су претходног месеца присуствовали саветовању у Београду, на тему заштите интелектуалне својине. Према његовиом речима, Тржишна инспекција је у претходном месецу извршила 36 инспекцијских прегледа, саставила 36 записника. Истакао  је да се радило по плану и да су вршене контроле везано за заштиту интелектуалне својине, промет дувана, контроле рада привредних субјеката који су у АПР одјављени, као и контроле по пријавама грађана. Донета су 2 решења о одузимању робе и 2 решења о отклањању неправилности. Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 275 захтева, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 250 решења о дозволи увоза и издао 57 сертификата за извоз у Републику Северну Македонију.

Сузана Каровић, координатор  пољопривредне инспекције навела је да је  претходног месеца извршила 10 контрола у СУР, 4 контроле у СТР,  1 контролу за утврђивање услова за производњу вина. Донета су 2 решења. Стављено је ван промета 5,5 литара пива, у вредности од 880 динара и 2 литра домаће ракије у ринфузном стању, у вредности од 4.000,00 динара. Поднета је 1 прекршајна пријава и 1 пријава за привредни преступ. Ранка Милосављевић је извршила 37 контрола, за утврђивање услова 2. Узето је 12 узорака (брашна и сувих шљива) и донето 3 решења.

 

Милун Вранић, пољопривредни инспектор, у достављеном извештају навео је да су у септембру вршене редовне инспекцијске контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље и општини Ивањица. Урађено је 7 других инспекцијских контрола и сачињено исто толико записника.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају навео је да је током септембра извршено укупно 32 надзора и то према: Закону о шумама 29, Закону о дивљачи и ловству 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 2. У току рада су донета 2 решења, поднето 16 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Одузето је 56 м³ дрвета и изречено 11 осуђујућих пресуда са казном у износу од 110.000,00 динара.

 

Весна Милекић, туристички инспектор у извештају о раду ове инспекције за септембар 2019. године навела  је да су обављене 4  ванредна инспекцијска наадзора (по представци) и 1 ванредна контрола, 18 редовних- циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, од чега 7 контрола боравишних такси. Извршене су и 2 контроле извршења раније донетих решења. Донето је 1 решење о забрани рада физичким лицима због обављања угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар, 1 решење о отклањању недостатака, наложена 1 мера за отклањање неправилности записником о инспекцијском надзору  и поднета 2 захтева Прекршајном суду.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је током претходног месеца, обавила следеће активности: рад са директорима школа; појединачни састанци, све потребне консултације, активи директора пред почетак школске године. Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, пружање стручне подршке школама. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Састанак Радне погрупе за решавање технолошких вишкова. Организовање састанка коме су присуствовали директори школа, представници Полицијске управе Чачак и представници других институција задужених за безбедност ученика. Присуство просветних саветника тродневној обуци у Тршићу (припрема за нови круг спољашњег вредновања), присуство руководиоца Школске управе састанку у Влади РС, присуство просветног саветника дводневној обуци у Београду. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током октобра 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.09.2019 – 30.09.2019. године, заведено је укупно 1065 предмета, активних је 895, а архивираних 55.

Презентација Интернационалног признања Моравичком управном округу- Златне награде и признања најбољим јавним институцијама са извршним овлашћењима за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи „GlobalLocal“

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је Моравички управни округ номинован за Интернационалну награду и признање  које се додељује заједницама и институцијама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи „Globallokal“. Награду и признање додељује Међународни економски форум Perspektive, са седиштем у Дубровнику и независни Међународни комитет за доделу награда „Globallokal“, који чине 18 експерата из различитих области, из 9 европских земаља. Свечаност поводом дедела награда и признања биће одржана у Скопљу, у Северној Македонији 17. и 18. октобра 2019. године, у оквиру званичног програма Светског конгреса предузетника, под високим покровитељством Владе  Северне  Македоније. Навео је да  је ова награда резултат рада свих запослених у стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа. Из тих разлога  неопходно да запослени у свом раду оправдају ово признање и указано поверење.

ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више