ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
11/08/2019
Моравички округ добио међународну награду и признање
24/09/2019

ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 02.09.2019.

ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 02.09.2019.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Никола Савић, шеф Одсека инспекције рада, Божидар Гројић, туристички инспектор, Тања Никитовић тржишни инспектор, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне  управе у августу 2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта инспекције.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакао је да надзора по плану било 12, утврђујућих 3 и ванредних 12. У наведеном периоду изреченe су 4 мера за отклањање недостатака и донето 3 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за август, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне и ванредне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом. У рад су примљена 4 предмета, извршене 3 контроле, сачињено 5 записника, 1 службена белешка, донето 1 решења и сачињен 1 допис.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец истакла је да су у рад примљена 97 предмета. Извршена су  62 редовна надзора, 40 контролних и 5 ванредни. Укупан број надзора је 107. Укупан број решења је 43. У контролисаном периоду решењем су изречене 2 превентивне мере, донето 14 решења за отклањање утврђених недостатака, 37 решења о забрани рада лицима, издато 12 прекршајних налога и поднете 3 прекршајне пријаве. У току претходног месеца обављено је 30 службених саветодавних посета. Вршене су контроле промета воде и сладоледа.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да је у августу већи број ветеринарских инспектора био на годишњем одмору. Због појаве афричке куге код свиња, биле су појачане контроле, с тим што на територији Моравичког управниг округа није било регистрованих случајева ове болести. У рад је примљено 320 предмета, решено 275, сачињено 206 записника, донето 128 решења, издато 15 сертификата, сачињено 15 службених белешки и поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка.

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 59 инспекцијских надзора, 12 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 56, 3 контролна инспекцијска надзора. На фактичком раду је затечено 6 лица, с тим што је са 2 лица закључен уговор о раду након извршених контрола. Донета су 2 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду, а поднето је и 5 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 77 надзора, од којих 4 редовна и 67 ванредних. У контролисаном периоду извршено је 6 надзора поводом  повреда на раду, од тога  6 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 12 повреда закона. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу, 5 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 5 лица, с тим што је са 3 лица склопљен уговор о раду. Инспекција рада је у августу 2019. године извршила укупно 5 интегрисаних надзора, ванредних инспекцијских надзора 4, контролних надзора извршења решења 1. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона о БЗНР. Сачињен је 1 записник којим су наложене 2 мере. На фактичком раду је затечено 1 лице, с тим што је са истим  закључен уговор о раду.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 128 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 12, док је број пошиљки животних намирница износио 6. Донето је укупно 122 сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да је фитосанитарна инспекција у току јула 2019. године, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 32 контроле, производње семена,  дораде семена 2, производње биља 5, промета биља 3, остатака пестицида 9. Провера испуњености услова за упис у Фито регистар 2, контрола по Уредби за подстицајна средства 8. Узето је 13 узорака и донето 2  решења о препакивању семена.

Тања Никитовић, тржишни инспектор, навела  је да је Тржишна инспекција у претходном месецу извршила 55 инспекцијских прегледа, саставила 55 записника. Истакла је да се радило по плану и да су вршене контроле везано за заштиту интелектуалне својине, као и контроле по пријавама грађана. Донета су 3 решења о одузимању робе, 5 решења о отклањању неправилности. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка и уручен 1 допис.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 191 захтев, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 177 решења о дозволи увоза и издао 60 сертификата за извоз у Републику Северну Македонију. Напоменуо је да је у периоду од 05.08.2019. год. до 26.08.2019. године користио  годишњи одмор.

 

Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор навела је да је Сузана Каровић, претходног месеца извршила 12 контрола у СУР, а од 19.08.2019. године до  06.09.2019. године налази се на годишњем одмору. Ранка Милосављевић је извршила 25 контрола, 4 контроле хладњача, 3 контроле откупних места воћа, 2 откупних места пшенице, 1 произвођача кафе, 1 произвођача крем производа, 1 контролу млинских производа, 1 контролу пекарских производа. Узето је 12 узорака и стављено ван промета 48 кг чаја „Млечика“, због присуства гриња, у вредности од 20.400,00 динара. Донето је 1 решење о стављању ван промета,  а Милун Вранић је извршио 11 контрола и поднео 1 кривичну пријаву.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају навео је да је током августа извршено укупно 25 надзора и то према: Закону о шумама 25,  док по Закону о дивљачи и ловству  и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа није било надзора. У току рада донета су 2 решења, поднето је 13 прекршајних пријава, 1 кривична пријава и 1 пријава за привредни преступ. Одузето је 142 м³ дрвета и изречено 9 осуђујућих пресуда са казном у износу од 70.000,00 динара.

Божидар Гројић, туристички инспектор у извештају о раду ове инспекције за август 2019. године навео  је да су обављена 2  ванредна инспекцијска наадзора (по представци). Пријаве се односе на бесправан рад у угоститељству, једна пријава је основана, а друга није. Извршено је 35 редовних инспекцијских надзора контроле обављања угоститељске делатности и 2 контролна инспекцијска надзора. Обављено је 8 заједничких координисаних инспекцијских надзора са другим инспекцијама (пољопривредна). Донето је 1 решење о забрани рада физичким лицима због обављања угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар и поднета 2 захтева Прекршајном суду због неиздавања прописаних рачуна и бесправног рада у угоститељству.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, током претходног месеца, обавила је следеће активности: рад са директорима школа; појединачни састанци, све потребне консултације, активи директора пред почетак школске године. Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење  Завршног испита и уписних активности (августовски испитни рок). Састанак руководилаца  школских управа. Организација и реализација обука за наставу орјентисану на исходе (10 група). Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.08.2019 – 30.08.2019. године, заведено је укупно 1009 предмета, активних је 805, а архивираних 60.

 

Извештај о раду инспекција у време одржавања јавних манифестација

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да су и ове године, као и претходних година, у време одржавања манифестација на територији Моравичког управног округа, „Сабора трубача“ у Гучи, „Нушићијаде“ у Ивањици, „Сабора фрулаша“ у Прислоници, вршили контроле у оквиру своје надлежности. Том приликом нису утврђене неке веће неправилности у раду надзираних субјеката.

 

План рада за септембар 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током септембра 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

Поштовање Упутства о правилима понашања запослених у просторијама Моравичког управног округа и Кодекса понашања државних службеника

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, истакао је да последњи пут упозорава и скреће пажњу на понашање појединих инспектора. Према његовим речима, неће се толерисати понашање запослених које није у складу са Упутствима о правилима понашања запослених у просторијама округа и које је у супротности са Кодексом понашања државних службеника, нарочито када су у питању физички напади и вређање.

 

%d bloggers like this: