Јоловић:  Ускоро аутоматске противградне станице на подручју Моравичког округа
ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 02.09.2019.
Јоловић:  Ускоро аутоматске противградне станице на подручју Моравичког округа
ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 02.09.2019.

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 05.08.2019.

Колегијум је сазвао, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а његовим радом руководила и записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Валентина Стефановић, начелник Туристички инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јулу 2019. године, са посебним освртом на специфичне контроле и рад ван седишта инспекција

Весна Станић, здравствени инспектор, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакла је да надзора по плану било 12, утврђујућих 7 и ванредних 9. Надзора над објектима брисаним из регистра АПР-а по плану 1. У наведеном периоду изречено је 8 мера за отклањање недостатака и донето 7 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за јул, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне и ванредне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења, како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом. У рад је примљено 9 предмета, извршено 6 контрола, сачињено 5 записника, 1 службена белешка, донето 2 решења и сачињено 7 дописа.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец истакла је да су у рад примљена 92 предмета. Извршено 80 редовних надзора, 20 контролних и 1 ванредни. Укупан број надзора је 103. Укупан број решења је 30. У контролисаном периоду решењем је изречено 15 превентивних мере, донето 15 решења за отклањање утврђених недостатака, 12 решења о забрани рада лицима, издата 2 прекршајна налога и поднете 4 прекршајне пријаве.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да је у јулу у рад примљено 296 предмета, решено 272, сачињено 205 записника, донето 92 решења, издата 23 сертификата, сачињене 3 службене белешке и поднето 11 захтева за покретање прекршајног поступка.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 17 инспекцијских надзора, 2 редовна и 9 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 14, 1 контролни инспекцијски надзор. На фактичком раду је затечено 1 лице, с тим што је са истим закључен уговор о раду након извршених контрола. Донето је 1 решење о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду, а поднет је и 1 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 53 надзора, од којих 6 редовних и 34 ванредних. У контролисаном периоду извршено је 13 надзора поводом  повреда на раду, од тога  12 надзора поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом и 1 надзор поводом лаке повреде на раду. Донето је 1 решење о забрани рада, поднета 1 кривична пријава против одговорног лица у правном лицу, 7 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу, 4 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника, 1 захтев за покретање поступка против лица за БЗНР. На фактичком раду је затечено 10 лица, с тим што је са 5 лица склопљен уговор о раду. Инспекција рада је у јуну 2019. године извршила укупно 30 интегрисаних надзора, редовних инспекцијских надзора 2 и ванредних 28. Донето је 3 решење којим је наложено отклањање 3 повреде Закона о БЗНР. На фактичком раду су затечена 4 лица, с тим што је са истим лицима закључен уговор о раду. У контролисаном периоду поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка  протв послодавца и одговорног лица и 4 захтева против предузетника.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 303 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је  је 291, док је број пошиљки животних намирница износио 2. Донета је укупно 291 сагласност за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција у току јула 2019. године, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 108 контрола, производње семена 20, дораде семена 3, производње садног материјала 3, промета биља 33, остаци пестицида 28, примене пестицида 3,  контрола по правилнику – подстицајна средства 17, остале контроле 1. Узето је 89 узорака, донето 1 решење о налагању мера, 2 решења о препакивању семена. Израђено је 4 серификата за садни материјал.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција у претходном месецу извршила 77 инспекцијских прегледа, 6 контрола из области заштите права интелектуалне својине. Донето је 6 решења о одузимању робе, извршено 57 контрола откупа малина, 3 контроле усаглашености и безбедности (бицикле и наочаре), донето 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава. Током претходног месеца извршене су и 3 контроле привремено одјављених предузетника. Донето 1 решење о забрани обављања делатности и поднета 1 прекршајна пријава. Извршене су и 2 контроле заштите потрошача- рекламације и неизавање рачуна. Утврђено је да су пријаве биле неосноване. Тржишна инспекција је извршила и 7 контрола промета злата  и предмета од драгоцених метала по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма. Донето је 1 решење и поднета 1 прекршајна пријава.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 256 захтева, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 249 решења о дозволи увоза и издао 52 сертификата за извоз у Републику Северну Македонију. Напоменуо је да ће у периоду од 05.08.2019. год. до 26.08.2019. године користи  годишњи одмор.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције навела је да је претходног месеца извршила 16 контрола, донела 2 решења, поднела 1 прекршајну пријаву и 1 пријаву за привредни преступ. Стављено је ван промета 2 литра домаће ракије, у ринфузном стању, у вредности од 4.000 динара и 7 литара пива, са истеклим роком употребе, у вредности од 3.000 динара. Узет је један узорак освежавајућег безалкохолног пића који је дат на хемијску анализу која је показала да је узорак исправан. Ранка Милосављевић је извршила 40 контрола, од којих 16 контрола хладњача и 19 контрола откупних места пшенице, а Милун Вранић је извршио 8 контрола, тако да је пољопривредна инспекција током јула извршила укупно 64 контроле.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у достављеном извештају навео је да је током јула извршено укупно 30 надзора и то према: Закону о шумама 28, Закону о дивљачи и ловству 1 и Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1. У току рада донето је 6 решења, поднето 6 прекршајних пријава и 1 кривична пријава. Одузето је 46 м³ дрвета и изречено 16 осуђујућих пресуда са казном у износу од 164.000,00 динара.

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву у  извештају о раду ове инспекције за јул 2019. године навела је да су обављене 2 службене саветодавне посете и извршено 16 инспекцијских надзора и то: 3 ванредне контроле по представкама, 10 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхртану и пиће; 3 контроле обављања угоститељске делатности у привременим објектима за повремено пружање угоститељских услуга у Прислоници, за време одржавања туристичке манифестације „Сабор фрулаша“. Донета су 2 решења о забрани рада физичким лицима због обављања угоститељске делатности без уписа у одговарајући регистар и поднета 2 захтева Прекршајном суду.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, током претходног месеца обавила је следеће активности: рад са директорима школа, рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама, рад са родитељима и другим странкама, одговарање на захтеве школа. Праћење уписних активности (први и други круг уписа у средње школе). Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.07.2019 – 31.07.2019. године, заведено је укупно 954 предмета, активних је 849, а архивираних 21.

 

План рада за август 2019. године

 Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током августа 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

Вршење инспекцијског надзора у време одржавања јавних манифестација на подручју Моравичког управног округа

 Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу, обавестила је присутне да је начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, 01.08.2019. године, одржао састанак са руководиоцима санитарне, пољопривредне и ветеринарске инспекције, везано за предстојеће  јавне манифестације  које ће се одржати на територији Моравичког управног округа.

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више