Пета седница колегијума
Поповић: Кроз трубу видимо културу нашег народа
Пета седница колегијума
Поповић: Кроз трубу видимо културу нашег народа

Шеста седница колегијума

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

04.06.2018.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник сачинила Мирјана Томић, технички секретар.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Гордана Крсмановић, водни инспектор и Слађана Пашајлић, шеф Водне инспекције Рашког и Моравичког округа.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду за мај 2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за мај 2018. године

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном извештају о раду за месец мај 2018. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено 14 надзора по плану, утврђујућих 11 и ванредних 8. У контролисаном периоду донето је 11 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 6 мера за отклањање недостатака.

 

Биљана Станојевић, инспектор за заштиту животне средине, са седиштем у Чачку, од 24.04.2018. године, распоређена је у Одсек за интегрисано загађење. Одељење за индустрију за Златиборски, Моравички и Колубарски управни округ. Поред годишњег одмора који је користила, у мају месецу се започело са контролом индустријских објеката (две ливнице) везано за контролу ваздуха и контролу управљања отпадом произвођача отпада. У рад је примила 7 предмета.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да није било карактеристичних појава и контрола и да се углавном радило по плану министарства. Инспекција је у рад  примила 118 предмет, извршила 106 редовних, 49 контролних и 16 ванредних надзора. Укупан број надзора је 171. Током претходног месеца донето је укупно 60 решења, за отклањање недостатака 21 и 33 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 10 захтева за покретање прекршајног поступка и уручена 13 прекршајна налога.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за мај 2018. године, навела је да је у рад примљено укупно 271 предмета, решено 248, сачињено 199 записника, донето 72 решења, издато 34 сертификата, сачињено 1 службена белешка,  поднето 4 прекршајних  пријаве и две пријаве за привредни преступ.

 

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за мај, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 44 инспекцијска надзора, од којих, 4 редовна инспекцијска прегледа и 14 ванредних надзора по представкама. У извештајном периоду  извршено је 30 ванредних инспекцијских надзора, 7 контролних инспекцијских надзора, допунских инспекцијских надзора извршено је 3. На фактичком раду је затечено 5 лица, до сачињавања извештаја ни са једним лицем није склопљен уговор о раду. Донето је 8 решења о отклањању  повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 није било, а у мају су поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка.  Инспекцијских надзори у области безбедности и здравља на раду укупно је извршено 35 надзора, редовних надзора 4, ванредних 27, контролних надзора 1. Извшрена су три надзора поводом тешких повреда на раду. Поднето је два захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, као и 2 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено 2 лица, и са оба су склопљени уговори о раду. У извшетајном периоду извршено је укупнјо 29 интегрисаних надзора, ванредних 28, једна контрола извршења решења, донето је једно решење којим је наложено отклањање повреда Закон. Урађен је записник у коме је наложена 1 мера. На фактичком раду затечено три лица , од којих је са два склопљен уговор о раду. У месецу мају радило је 5 инспектора у Чачку раде четири а у Ивањици један инспектор и они покривају цео Моравички управни округ. Два правника за облат радно правних односа и три инжењера за област БЗЗР. Два инспектора су користила други део годишњег одмора из 2017 године , тако да је Одсек радио са смањеним капацитетом. У мају месецу је спроведено 108 инспекцијских надзора код послодаваца из наведениих области. Укупно је затечено 10 радника на фактичком раду, од којих су 5 склопили уговор о раду. Такође, у мају месецу поднето је укупно 9 захтева за покретање прекршајног поступка. 25.05.2018. године била је једна акција појачаног надзора у организацији Одсека на градилиштима на територији Округа. Две акције у организацији Инспектората у Моравичком и другим окрузима у којима је учествовао Одсек Чачак (брзе поште 08.05 на територији Чачка, послодавци Београд, ул. Џорџа Вашингтон, 11.05.2018.године). Одсек Чачак је у континуитету вршио надзореповодом акције „реци НЕ раду на црно“, укупно три акције надзора са којима су покриване пријаве послодаваца где се то могло урадити а да је била надлежност Инспекције рада у Чачку (14, 21. и 28.05.2018.године).

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 300 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 288, док је број пошиљки животних намирница износио 12. У контролисаном периоду није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 300 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор,истакла је да је фитосанитарна инспекција, маја месеца, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 155 контролу, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 2, контрола промета пестицида 3, 25 кнтрола биља у промету, 112 контрола производњи семена и узорковање, контрола производње садног материјала 7, контрола и узорковање јагода на остатке пестицида укупно 5. Такође у назначеном периоду ова инспекција је примила пријава за контролу производње садног материјала укупно 38, као и за контролу производње семена 16 и остале контроле 1.  Узето је укупно 235 узорака.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца радила по налогу Сектора. У мају месецу тржишна инспекција је извршила 51 инспекцијских прегледа и толико сачињено записникa , донела 12 решења о отклањању утврђених неправилности, 3 решења о одузимању робе и поднела  13 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за мај 2018. године, навео је да је примљено и обрађено 239 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 229 решења о дозволи увоза и издато 57 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је у Одсеку за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, током претходног месеца извршено укупно 19 контрола, од тога 11 контрола у самостално-угоститељским радњама и 2 контроле код произвођа ракије. У мају месецу донето је два решења и поднете две прекршајне пријаве. У истом периоду стављено је ван промета 3 литра домаће ракије у ринфузном стању, вредности 6.000,00 динара. Када је реч о Одељењу пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и органску производњу, контрола обрађивача дувана и прозвођача дуванских производа у извештајном периоду извршено је укупно 13 контрола, донето 4 решења, поднете две прекршајне пријаве и 2 пријаве за привредни преступ. У мају месецу 2018. године у Одељењу инспекције за пољопривредно земљиште извршено је 9 контрола и донето 3 решења. Пољопривредна инспекција је у извештајном периоду урадила укупно 41 контролу, донела 9 решења, 4 прекршајне пријаве и поднела две пријаве за привредни преступ.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за мај 2018. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 40 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 36, Закону о дивљачи и ловству 2, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 2. У току рада донета су 2 решења, поднето 12 прекршајних пријава. Одузето 89 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено је 9 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 140.000 динара. према речима Ковачевића, за бољи и ефикаснији рад у спровођењу надзора над применом Закона ове Инспекције неопходно је повећати број извршиоца и побољшати услвое за рад инспектора.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, истакла је да је током маја месеца извршено 11 редовних инспекцијских контрола, 7 ванредних инспекцијских надзора, два контролна инспекцијска налога и прослеђено 13 обавештења. Редовни инспекцијски надзори су вршени по плану РВИ и односили су се на контролу надзорних субјеката који обављају послове вађења речног наноса у Моравичком и Поморавском округу. За наредни период  је планирана контрола индустријиских и производних објеката који користе и испуштају воду са комплекса својих објеката и надзираних субјеката који користе и испуштају воду са комплекса базена за спорт и рекреацију. Ванредни инспекцијски надзори су вршени по поднеску физичких и правних лица.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током маја месеца извршено укупно 25 инспекцијских надзора и то: 2 контроле  извршења раније донетог решења и 10 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће.Извршена је једна редовна – циљана контрола у угоститељском објекту за смештај, 11 редовних ко нтрола у туристичким агенцијама и једна редовна контрола у рента кар објекту. Донето је четири решења о забрани рада и поднета четири захтева за покретање прекршајног поступка.  Извршене су 10 контрола у Чачку и Ивањици по предмету контроле легалности рада, истицања и придржавања цена и издавања прописаних рачуна.  Донета три решења о забрани рада и то 1 предузетнику због обављања угоститељске делатности у време регистрованог прекида рада и два физичким лицима због обављања угоститељске делатности без уписа привредне делатности у одговарајући регистар.Поднета су три захтева за покретање прекршајног поступка. Извршена је један контрола у Чачку. Донето решење о привременој забрани обављања угоститељске делатности у врсти објекта „хотел“ до прибављања решења о категоризацији. Поднет захтев за покретање прекршајног поступка. Када је реч о контролама извршења раније донетих решења, извршене су две контроле, констатовано је да су решења извршена. У једном случају регистрована делатност у другом случају контролисани објекат престао са радом. Извршено укупно 11 контрола и то 4 контроле у туристичким агенцијама организаторима туристичких путавања и пет контрола код посредника. Нису утврђене неправилности у поступању надзорних субјеката.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за мај 2018. године, истакла је да је у месецу мају Школска управа  обавила више појединачних састанака као и све потребне консултације са директорима школа. Такође, рад са наставницима, запосленим у школама и предшколским установама, праћен је рад напредовања,  обављени су стручно-педагошки надзори, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћен рад саветника – спољних сарадника. Обављани су послови одговора на представнке, примане су странке на разговор. Вршене су посете школама, спољашне вредновање у основној школи „МихаилоПетровић Алас“ и Средњој школи „Колубара“ Лазаревац. (Школска упрва Београд).Поступало се по пријавама за насиље или консутлације са школама у вези са ситуацијама насиља. Обављани су састанци са представницима локалне самоуправе Чачак о мрежи јавних предшколских установа и основних школа. Вршена су национална испитивања за ученике седмог разреда у Основним школама у Ивањици, Чачку, као и у Техничкој школи у Ивањици, Чачку, Прехрамбено угоститељској школи и Машинско-саобраћајној школи) Вршена је обука два саветника за реализовање даљих обука за наставу оријентисану на исходе (наставници из петог разреда и првог разреда гимназије). Пружана је подршка школама у изради базе „Доситеј“. Вршена је свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…).  У току месеца маја постојала је добра сарадња са медијима. Ажуриран сајт Школске управе, и вршени су сви послови по налогу Министарства.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.05.2018- 31.05.2018. године заведено је укупно 988 предмета, активних је 811, а архивираних 32.

 

План рада за јун 2018. године, са посебним акцентом на Препоруку о превентивном деловању инспекција Координационе комисије Владе Републике Србије.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, обавестио је  присутне да су у материјалу за састанак добили и  Препоруку Координационе комисије Владе Републике Србије о превентивном деловању инспекција. Јоловић је предложио да се на целој територији округа уведу посебни дани за пружање саветодавне помоћи привредним субијектима и грађанима и донесе план превентивних  инспекцијских надзора и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања ради спречавања настанка штетних последица. Такође је предложио да се о оваквим посетама сачињавају службене белешке и да убудуће и оне буду саставни део месечних извештаја.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да Санитарна инспекција саветодавне посете обавља у току године. Када је реч о плану за наредни период, Тадић је навела да су у плану контроле базена и купалишта.

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције,обавестио је начелника и присутне, да ова Инспекција редовно врши овакав вид посета.

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током јуна радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Шеста седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више