Жена први директор Пољопривредне задруге у Велесу
Шеста седница колегијума
Жена први директор Пољопривредне задруге у Велесу
Шеста седница колегијума

Пета седница колегијума

ПЕТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

07.05.2018.

 

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Никола Савић, инспектор рада, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Гордана Крсмановић, водни инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за април 2018. године.

 

Извештај о раду инспекција за април 2018. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, подносећи извештај о раду за април 2018. године, истакао је да се радило уобичајено и да је извршено укупно 29 надзора по плану, утврђујућих 8 и ванредних 11. У контролисаном периоду донето је  7 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 8 мера за отклањање недостатака. Навео је да су током предходног месеца, заједно са еколошком инспекцијом, обавили више саветодавних посета у општини Лучани.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је током априла вршила како редовне, тако и ванредне инспекцијске надзоре на територији Моравичког управног округа, везано за испуњеност услова за увоз и извоз отпада; контролу услова утврђених у дозволи за складиштење опасног отпада; третман опасног отпада издатој од стране министарства; контрола управљања отпадом од стране произвођача отпада и других власника отпада. У рад је примљено 4 предмета, извршено 7 инспекцијских прегледа, сачињено 7 записника, 3 службене белешке, 2 дописа, донето 2 решења и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција у рад примила 123 предмета, извршила 110 редовних, 21 контролни и 13 ванредних инспекцијских надзора. Укупан број надзора је 144. Током претходног месеца донето је укупно 56 решења, за отклањање недостатака 27 и 27 решење за забрану рада лицима. Поднето је  7 захтева за покретање прекршајног поступка и уручено 11 прекршајних налога. Навела је да су претходног месеца, заједно са ветеринарском инспекцијом, у Горњем Милановцу, вршили надзор индустријске производње хране.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за април, навела је да је њена инспекција у рад примила укупно 282 предмета, решила 255, сачинила 239 записника, донела 87 решења, издала 33 сертификата и сачинила 1 службену белешку. Поднела је 2 прекршајне пријаве. Када су у питању контроле ван седишта округа, истакао је да су вршене посебене контроле у општини Ивањица, нарочито имајући у виду да ова локална самоуправа тренутно нема ветеринарског инспектора.

 

Никола Савић, инспектор рада, у извештају за април, истакао је да је  Годишњим планом рада Инспектората за рад и планом рада Одсека са седиштем у Чачку, за април, предвиђено да се изврше контроле у области:  производња  АЛ и ПВЦ столарије, контрола актуелних градилишта, кланице и прераде меса и стоваришта грађевинског материјала. Такође је предвиђено да се изврше најмање 2 акције појачаног надзора над субјектима из предвиђених делатности у организацији Одсека, као и да се изврше појачани надзори у другим окрузима и акције „реци НЕ  раду на црно“, према упутствима Инспектората рада. У области радних односа инспекција је извршила укупно 54 инспекцијска надзора, од којих, 4 редовна и 19 ванредних, по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 37, а  контролних 7. На фактичком раду је затечено 9 лица, с тим што је са 5 лица, након извршених контрола, закључен  уговор о раду. У наведеном периоду донето је 6 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка. Током априла извршено је укупно 62 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 5 редовних, 52 ванредна и 2 контролна надзорa. Током претходног месеца извршено је 3 надзора поводом тешких телесних на раду. У контролисаном периоду донето је 3 решења којима је наложено отклањање 3 повреде закона. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду затечено је 5 лице, с тим што је са 3 лица закључен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 13 интегрисаних надзора, редовни 1 и ванредних 10. Донето је 3 решења којима је наложено отклањање 5 повреда Закона. На фактичком раду затечено је 3 лица и са њима је након извршене контроле закључен уговор о раду. Поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 захтев против предузетника. Истакао је да је током априла спроведено укупно 129 инспекцијских надзора код послодаваца из напред наведених области, којом приликом ја затечено 17 лица на фактичком раду, с тим што је са 11 склопљен уговор о раду. Током априла поднето је укупно 14 захтева за покретање прекршајног поступка. У априлу је изведена 1 акција појачаног надзора у организацији Одсека и 4 акције у организацији Инспектората (градилишта у Чачку, Горњем Милановцу, Вреоцима и Великим Црљанима, као и пекаре у Чачку). Одсек је вршио и контроле поводом акције „реци НЕ раду на црно“. Извршене су укупно 3 акције којима су покривене пријаве послодаваца где се то могло урадити, а да је била надлежност инспекције рада. Истакао је да су за мај планирани надзори у предузећима која се баве производњом и прерадом папира, штампарије, откуп секундарних сировина, апотеке, лабораторије, као и најмање две акције појачаног надзора у организацији Одсека и пратеће акције појачаног надзора које организује Инспекторат.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 288 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 271, док је број пошиљки животних намирница износио 17. У контролисаном периоду није било здравствено неисправних пошиљки. Донета је укупно 271 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција, током априла, радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 74 контроле, фитосанитарни прегледи и издавање фитосертификата 7, контрола промета семена 4, контрола биља у промету 13, контрола призводње семена и узорковање 26, контрола садног материјала по Правилнику за коришћење подстицајних средстава 3, дораде семена 3, контроле промета ђубрива 3, контрола промета пестицида 2, остале контроле 8. У  наведеном периоду донето је 3 решења о препакивању  семена. Узето је 36 узорака. Највећи број контрола везан је за извоз производа у Руску Федерацију.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција током претходног месеца, ван седишта округа, у Горњем Милановцу, вршила контроле, према договору са претходног колегијума. У априлу су конгтролисане  ауто куће, откуп и промет злата, техничка сагласност код текстилних производа и др. Вршене су  и контроле по пријавама грађана. Тржишна инспекција је током претходног месеца извршила укупно 56 инспекцијских прегледа, сачинила 56 записник, донела 6 решења о отклањању утврђених неправилности, 3 решења о одузимању робе и поднела 6 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за април  2018. године, навео је да је примљено и обрађено 225 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 221 решење о дозволи увоза и издато 49 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца пољопривредна инспекција извршила укупно 44 контроле, донела 6 решења, поднела 3 прекршајне пријаве и 3 кривичне пријаве. Извршено је 12 контрола  у СУР, 3 контроле код произвођача ракије, 1 контрола код произвођача вина и узорковање.У вази напред наведених контрола донето је 3 решења и поднете 3 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 4 литра домаће ракије у вредности од 8.000,00 динара. Пољопривредна инсапекција је током априла извршила и 9 контрола пекара, 2 контроле кафе, 2 контроле зачина 1 контрола прераде поврћа и узела 2 узорка зачина. Током претходног месеца извршено је 12 контрола фактичког стања коришћења  пољопривредног земљишта и том приликом је донето 3 решења и поднете 3 кривичне пријаве.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 45 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 37, Закону о дивљачи и ловству 4 и према Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 4. У току рада донето је 14 решења и поднето 17 прекршајних пријава. Издато је 4 уверења и одузет 91 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречене су 4 осуђујуће  пресуде, са казном у износу од 45.000,00 динара. Истакао је да су, током претходног месеца,  заједно са инспекторима Златиборског округа, на територији општине Горњи Милановац, извршене одређене контроле.

 

Гордана Крсмановић, водни инспектор, у извештају за претходни месец, навела је да је током априла извршила 27 редовних, 5 ванредних и 1 допунски инспекцијски надзор. Донела је 11 решења и проследила 15 обавештења. Редовни инспекцијски надзори су вршени по плану РВИ и односили су се на контролу надзираних субјеката у Моравичком и Поморавском управном округу, контроле  Оперативног плана одбране од поплава код надлежних органа јединице локалне самоуправе и правних лица чија је имовина угрожена полавама. За наредни период је планирана контрола надзираних субјеката које обављају послове вађења речног наноса, као и индустријских и производних објеката који користе и испуштају воду са комплекса својих објеката и надзираних субјеката који користе и испуштај уводу са компелса базена за спорт и рекреацију. Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднесцима физичких и правних лица.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да је током априла извршено укупно 19 инспекцијских контрола и то: 3 контроле извршења раније донетих решења, 10 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 редовна-циљана контрола у угоститељским објектима за сметај, 4 редовне контроле у туристичким агенцијама-организаторима туристичких путовања и 1 контрола у рента-кар објекту. У контролисаном периоду донета 2 решење о отклањању утврђених неправилности, поднета 3 захтева Прекршајном суду и издата 4 прекршајна налога. Извршено је укупно 10 контрола у Чачку и Ивањици, по предмету контроле легалности рада, истицања пословног имена и седишта, врсте и назива, као и радног времена, истицање и придржавање цена и издавање прописаних рачуна. Издата су 2 прекршајна налога, због неиздавања рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима. Донето је 1 решење о отклањању неправилности и поднет 1 захтев  Прекршајном суду. Вршене су и редовне циљане контроле пословања угоститењских објеката за смештај и то у Горњем Милановцу. Том приликом издата су 2 прекршајна налога правном лицу и одговорном лицу, због науплаћивања боравишне таксе у прописаним роковима надлежном органу. У априлу су извршене и 3 контроле извршења раније донетих решења и констатовано да су решења извршена. У једном случају регистрована је делатност, а у 2 случаја контролисани субјекти су престали са радом. У Чачку је извршена и 1 контрола рента-кар објекта и донето решење о отклањању неправилности-регистровању огранка за обављање те делатности. Поднет је захтев Прекршајном суду. Контролисане су и туристичке агенције. Извршене су 4 контроле у Чачку и том приликом нису утврђене неправилности у пословању надзираних субјеката. Истакла је да ће  током маја  највећа пажња бити посвећена  контролама туристичких агенција, обзиром на предстојећу туристичку сезону. Навела је и да је један туристички инспектор, у априлу, био на  годишњем одмору.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за aприл 2018. године, навела је да је током претходног месеца одржала све потребне консултације са директорима. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника-спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке: ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. Посете школама: спољaшње вредновање у ОШ у Дудовици (Школска управа Београд) обавила три просветна саветника из ШУ Чачак. Поступање по пријавама за насиље или консултације са школама у вези са ситуацијама насиља. Руководилац ШУ организовао састанак са представницима локалних самоуправа  и представницима министарства просвете (Мрежа јавних предшколских установа и основних  школа). Присуство руководиоца Школске управе и просветног саветника састанку у Београду (припрема Националног испитивања за ученице 7. разреда ОШ  и 3. разреда СШ). Рад  саветника ШУ у координирању такмичења. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.04.2018- 30.04.2018. године заведено је укупно 922 предмета, активних је 786, а архивираних 13.

 

План рада републичких инспекција за јун  2018. године

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, позвао је руководиоце инспекцијских служби да изнесу план рада за јун 2018. године.

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током јуна радити уобичајене редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

Набавка и одржавање опреме

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је извршена набавка опреме која је недостајала, а која је неопходна за нормалан рад инспекцијских служби округа. Према његовим речима, остало је  једино да се набави клима уређај, за потребе инспектора у Гучи.

Пета седница колегијума
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више