Састанак начелника управних округа у Ваљеву
СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Састанак начелника управних округа у Ваљеву
СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ШЕСТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ШЕСТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 03.06.2019.

Колегијум је сазвао и његовим  радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

 

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор и Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у мају 2019. године, специфичне контроле и акције, рад ван седишта града/општине

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека  здравствене инспекције у достављеном извештају о раду за мај 2019. године, истакао је да је извршено 10 надзора по плану, утврђујућих 5 и ванредних 10. Надзора  над објектима брисаним из регистра АПР-а по плану било је 5. У контролисаном периоду донето је 5 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречене 22 мера за отклањање недостатака. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у достављеном извештају навела је да је у мају, у складу са Планом рада за 2019. годину, вршила редовне и ванредне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења како на територији округа, тако и ван њега. Надзори су вршени везано за примену Закона о процени утицаја, Закона о заштити животне средине, Закона о заштити вода и Закона о управљању отпадом. Током претходног месеца, у рад је примљено 7 предмета, извршено 5 контрола, сачињено 7 записника, донето 3 решења, сачињено 9 дописа и 1 службена белешка.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је остварен план рада и да је њена инспекција током претходног месеца у рад  примила 90 предмета, извршила 85 редовних, 28 контролних надзора и 5 ванредних надзора. Укупан број надзора је 118. Током претходног месеца донета су укупно 52 решења, од којих за отклањање недостатака 6, 16 решења о превентивним мерама, 1 решење за забрану коришћења и 19 решења за забрану рада лицима. Донет је 1 прекршајни налог и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за претходни месец, навела је да је у мају, у рад примљено 236 предмета, решено 234, сачињен 161 записник, донето 54 решењa, издато 25 сертификата, сачињено 11 службених белешки и поднето 7 прекршајних пријава.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за мај, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 28 инспекцијских надзора, 2 редовна и 7 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 21, а  контролних 5. На фактичком раду није било затечених лица. У наведеном периоду донета су 2 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271 није било. У истом периоду  поднета су 2 захтева за  покретање прекршајног поступка. Током маја извршена су укупно 54 надзора у области безбедности и здравља на раду и то 6 редовних и 41 ванредни. У претходном месецу извршена су 2 контролна надзора. Није било надзора по захтеву странака. У мају је извршено 5 надзора поводом повреда на раду и то поводом 4 тешке телесне повреде на раду и 1 поводом лаке телесне повреде. У контролисаном периоду донета су 2 решења  којим је наложено отклањање 2 повреде закона, 1 решење о забрани рада и поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 9 захтева против предузетника. На фактичком раду су затечена 23 лица, а са 26 лица је склопљен уговор о раду. Током претходног месеца извршено је укупно 6 интегрисаних надзора, редовних 4 и 4 ванредна. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 4 повреде закона. Сачињена су 2 записника којима су наложене 4 мере. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица.

 

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, у извештају  за мај месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 276 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 257, док је број пошиљки животних намирница износио 19. У контролисаном периоду није било  здравствено  неисправних пошиљки. Донето је укупно 257 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа.

 

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је фитосанитарна инспекција током маја радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 71 контролу, производње семена 36, дораде семена 2, производње и узорковања биља 13, промет ђубрива 4, промет биља 1, промет  пестицида 3, примене пестицида 6 и промет садног материјала 1. Издат је 1 биљни пасош. Вршене су контроле по уредби за ИПАРД 3 и 1 контрола уписа у регистар за извоз у РФ. Извршене су 2  контроле подстицајних средстава, по Правилнику. Узет је 81 узорак, донето 2 решења о  препакивању семена и  4 решења о налагању мера.

 

Татјана Никитовић, тржишни инспектор, навела је да је њена инспекција током претходног месеца извршила 58 инспекцијских прегледа, сачинила 58 записника, донела 2 решење о одузимању робе.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за мај  2019. године, навео је да је примљено и обрађено 197 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 189 решења о дозволи увоза и издато 48 сертификата за извоз у Републику Македонију.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је током претходног месеца извршила 16 контрола, донела 4 решења и поднела 4 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета- уништено 8 литар алкохолног пића, у вредности од 16.000,00 динара. Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор је извршила 4 контроле пекара, а Милун Вранић је извршио 12 контрола и донео 1 решења.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају  о раду своје инспекције за мај 2019. године, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено 25 инспекцијских надзора и то: према Закону о шумама 29,  Закону о дивљачи и ловству 3, Закон уо репродуктивном материјалу  шумског дрвећа 1 и 1 по Закону  о заштити биља од биљних болести и штеточина. У току рада донета су 2 решења, поднето 7 прекршајних и 3 кривичне пријаве. Одузет је 101 м³ дрвета. У контролисаном периоду изречено  је 5 осуђујућих  пресуда, са казном у износу од 50.000 динара.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, истакла је да је током маја обављено 30 службених саветодавних посета угоститељских објеката за исхрану, пиће и смештај у Чачаку, Лучанима и Ивањици. Надзираним субјектима су достављени дописи са препорукама и роком отклањања уочених неправилности. Извршене су 3 ванредне контроле по представкама и у једном случају је поднет захтев Прекршајном суду због обављања угоститељске делатности у време регистрованог прекида. У другим контролама, које су вршене, нису утврђене неправилности  у раду надзираних субјеката.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у достављеном  извештају за претходни месец, истакла је да је одржала актив директора основних школа, са темом „Обогаћеног једносменског рада“, обављени су појединачни састанци, као и све потребне консултације. Радило се са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: пружање стручне помоћи, стручно-педагошки надзор, пружање помоћи у различитим активностима у ОШ „Милинко Кушић“ 2 пута и ОШ „Др драгиша Мишовић“. Школска управа је вршила рад са родитељима и одговарала на представке. Праћен је рад кандидата- наставника, који напредују у звању, као и рад саветника-спољних сарадника. Организоване су обуке  за наставнике за нове програме наставе и учења (планирано је да се обуке реализују у августу месецу). Присуствовали су семинару – саветодању помоћнице министра Весне Недељковић и њених сарадника, на тему ученичке задруге и мреже основних школа. Представници Школске управе присуствовали су састанку руководилаца школских управа у Тршићу и промоцији научног центра. Организован је стручни скуп за наставнике „Песничке бројанице Добрице Ерића“, праћен је  крос РТС-а, као и пријемни испит у Музичкој и Машинско саобраћајној школи. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.

 

План рада републичких инспекција за јун 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће инспекције током јуна 2019. године, вршити уобичајене, редовне контроле, а поступаће и по пријавама грађана.

 

Текућа питања

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, скренуо је пажњу руководиоцима инспекција на потребу да инспектори сарађују са њим и да не дозволе да се понашају према колегама и странкама супротно кодексу и правилима службе. Посебно је нагласио да се инспекцијски надзор мора вршити професионално, у коректној комуникацији са странкама и да никако не смеју дозволити да странка, ма ко то био, стекне утисак о пристрасности инспектора. Као негативан пример навео је поступак инспектора пољопривреде, Милуна Вранића који 8 година „вуче“ предмет у поступку инспекцоијског надзора Крунића, којег је, највероватније, без разлога пријавио ПУ у Чачку, а да о евентуалном проблему није обавестио ни свог претпостављеног, а ни начелника округа. Јоловић је рекао да такви поступци штете угледу државног органа и остављају лош утисак код грађана, те да се они због тога са правом љуте на њихово понашање. Највише штете и самим инспекторима. Јоловић је скренуо пажњу и затражио да то пренесу инспекторима, да се неће мешати у рад инспектора, нити у конкретне предмете и да то никада није ни чинио, али да неће толерисати ничије недозвољено понашање које нарушава углед ове институције и да ће о свему предузети прописане мере, те обавестити непосредне руководиоце инспекцијских служби. Тим пре што се ради о испадима појединаца који нарушавају углед огромене већине запослених у овом округу која  свима у Србији може само да служи као пример добре праксе. Начелник је подсетио да су услови рада инспектора у Моравичком управном округу  међу најбољима у Србији и захвалио се свима који то поштују, па и Вранићу са којим никада лично није имао никаквих проблема.

ШЕСТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више