ШЕСТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Слободау Јоловићу начелнику Моравичког округа признање за сарадњу са Другом копненом бригадом Војске Србије
ШЕСТА  СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Слободау Јоловићу начелнику Моравичког округа признање за сарадњу са Другом копненом бригадом Војске Србије

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНА 01.07.2019.

 

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Мирјана Томић, технички секретар у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић,   координатор Пољопривредне инспекције и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Извештај о раду инспекција у првих шест месеци 2019. године, за период 01.01. –  30.06.2019. године

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у шестомесечном  извештају о раду своје инспекције навео је да су извршили 102 надзора по плану,  утврђујућих 45 и ванредних 87. Извршено је 7 надзора над објектима брисаним из регистра АПР-а по плану и поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка. У контролисаном периоду изречено је 65 мера за отклањање недостатака и донето 45 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, подносећи извештај за првих шест месеци 2019. године, истакла је да су у складу са достављеним Планом рада за 2019.годину вршени редовни и ванредни теренски инспекцијски надзори углавном индустријских постројења на територији Моравичког, Златиборског и Шумадијског управног округа. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом. За првих шест месеци у овој години, у рад је примљено 30 предмета, извршено 27 контрола, сачињено 26 записника, донето 14 решења, 22  дописа и 4 службене белешке. Поднете су 3 пријаве за привредни преступ и 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је у претходних 6 месеци санитарна инспекција у рад примила укупно 560 предмета, извршила 542 редовна надзора, контролних 131 и ванредних 18. Укупан број надзора је 691. У контролисаном периоду донето је укупно 177 решења, од којих 66 решења којима су изречене превентивне мере, 70 решења за отклањање недостатака, 93 решења за забрану рада лицима. У истом периоду поднета су 22 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 20 прекршајних налога.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи шестомесечни извештај навела је  да је у рад примљено 1442 предмета, решено 1340, сачињено 982 записника, донето 346 решења, издато 163 сертификата, сачињено 44 службене белешке, поднето 58 прекршајних пријава.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за првих 6 месеци, истакао је да је у области радних односа извршено укупно 221 инспекцијских надзора, 7 редовних и 25 ванредних надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 205, 9 контролних инспекцијских надзора. Поднето је 34 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 303 надзора, редовних 4, ванредних 177 и контролних 5. У наведеном периоду извршено је 28 надзора поводом повреда на раду, од тога: 26 надзора поводом тешких повреда на раду, 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом и 1 надзор поводом лаке телесне повреде. Донето је 17 решења којима је наложено отклањање 43 повреде закона, 3 решења о забрани рада и поднето 57 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца. У протеклих 6 месеци извршен је 61 интегрисани надзор, редовних инспекцијских надзора било је 5, ванредних 52, контролних надзора извршења решења 4.  На фактичком раду, у периоду од јануара до јуна 2019. године затечено је 113 лица, с тим што је са 107 лица закључен уговор о раду.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао  је да је у периоду од 01.01-30.06.2019.године, извршио преглед 1580 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 1492, док је број пошиљки животних намирница износио 88. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је 1492 сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Морослав Вујовић, фитосанитарни  инспектор, у шестомесечном извештају о раду своје инспекције навео је  да је извршено 485 контрола, производње семена 153, дораде семена 42, промета семена 1, производња и узорковање биља 13, промет ђубрива 23,  промет ђубрива 23, промет биља 127, промет пестицида 28, примена пестицида 6, промет садног материјала 16, производња садног материјала 8, производња биља-хигијена бербе 60, промет и узорковање биља на остатке пестицида 36, издато 13 биљних пасоша, контрола по правилнику ИПАРД 5, контрола уписа у регистар за извоз у РФ 2, контрола по Правилнику за подстицајна средства 5, пријем пријава за производњу садног материјала 62. Донето је 19 решења о препакивању семена, 13 решења о налагању мера. Издато је 95 решења о признавању семена, донето 11 решења о непризнавању семена, поднета 1 прекршајна пријава и 1 пријава за привредни преступ. Узето је 444 узорка.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције истакао је да је његова инспекција у првих 6 месеци  извршила 276 инспекцијских прегледа, саставила исто толико записника, донела 20 решења о одузимању робе, 23 решења о отклањању неправилности, поднела 26 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријаву за привредни преступ.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор у свом шестомесечном извештају навео је да је примио и обрадио 1335 захтева, извршио исти број контрола, сачинио исти број записника и донео 1358 решења. У истом периоду издато је 324 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције,  подносећи извештај о раду за првих 6 месеци 2019. године навела је да је извршила 101 контролу, донела 27 решења, поднела 22 прекршајне пријаве и 2 пријаве за привредни преступ. Уништено је 39 литара домаће ракије у ринфузном стању, у вредности од 94.000,00 динара. Стављено је ван промета 70 литара пива  са истеклим роком употребе, у вредности од 21.150,00 динара и 4.900 литара ракије због декларације, вредности 5.880.000  динара. Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор, извршила је 83 контроле, донела 7 решења и поднела 4 прекршајне пријаве, а Милун Вранић је извршио  48 контрола, донео 3 решења и поднео 7 прекршајних пријава.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају за првих 6 месеци 2019. године истакао је да је његова инспекција  извршила укупно 180 надзора и то према: Закону о шумама 148, Закону о дивљачи и ловству 26, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 5 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 1. У току рада донето је 17 решења, поднето 58 прекршајних пријава и 10 кривичних пријава. Издата су 3 уверења и одузето 630 м³ дрвета. Изречене су 82 осуђујуће пресуде са казном у износу од 945.000 динара.

 

Весна Милекић, туристички инспектор, у шестомесечном извештају о раду навела је да је туристичка инспекција извршила укупно 92 контроле и то: 68 контрола угоститељских објеката за исхрану и пиће, 7 контрола у угоститељским објектима за смештај, 8 контрола туристичких агенција, 6 контрола објеката у домаћој радиности, 3 контроле пружања услуга на скијалиштима. У извештајном периоду обављене су 42 службене саветодавне посете. Том приликом надзираним субјектима су достављани дописи са препорукама и роковима за отклањање утврђених неправилностима. У истом периоду донета су 3 решења о забрани рада и 1 решење о извршењу. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка и издата 4 прекршајна налога.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају за првих 6 месеци 2019. године истакла је да је у наведеном периоду обављен рад  са директорима школа и предшколских установа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације, давање мишљења у избору директора школа). Рад са наставницима, васпитачима и другим запосленим у школама (стручно-педагошки надзор, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима….). Рад са 6 саветника спољних сарадника (праћење њихових активности: саветовање, посете часовима). Посете школама (стручно-педагошки рад, присуство тематским већима и састанцима, праћење завршног испита, прославе школа, посете ваннаставним активностима). Решавање  различитих ситуација по представкама родитеља, грађана, по пријавама или на основу сазнања. Саветовање за основне и средње школе пред нови круг спољњег вредновања. Израда Плана уписа и састанци са директорима школа, представницима локалних самоуправа,  Регионалном привредном комором, Националном службом за запошљавање, привредницима око планирања уписа у 2019/20. Припрема школа за реализовање пријемних испита у школама где се овај испит одржавао и завршних испита у свим основним школама и праћење реализације ових испита. Праћење уписа у средњим школама. Распоређивање у средње школе ученика са здравственим проблемима који завршавају основну школу и ученика који су основну школу завршили по ИОП-у. Давање мишљења на локалне предлоге за мреже школа. Подршке школама за укључивање у пројекат обогаћеног једносмерног рада. Пружање подршке школама при уношењу података у јединствени информациони програм „Доситеј“. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године заведено је укупно 4746,  активних је 3069, а архивираних 1531.

 

Остваривање редовних планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јуну 2019. године, специфичне контроле и акције, рад ван седишта града/општине

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, у извештају о  раду ове инспекције у протеклом месецу, истакао је да је у јуну 2019. године, надзора по плану било 8, утврђујућих 9 и ванредних 11. Надзора над објектима брисаним из регистра АПР-а по плану 2. У наведеном периоду изречено је 9 мера за отклањање недостатака и донето 9 решења за почетак обављања  здравствене делатности.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у извештају за јун, навела је да је у складу са Планом рада за 2019. годину вршила редовне и ванредне теренске инспекцијске надзоре индустријских постројења на територији Моравичког, Златиборског и Шумадијског управног округа. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја, Закона о заштити вода, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом. У рад су примљена 2 предмета, извршене 3 контроле, сачињено 3 записника, донето 2 решења и сачињена 3 дописа. Истакла је да је у првој половини месеца била на годишњем одмору.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец истакла је да је у рад примљено 79 предмета. Извршено 69 редовних надзора, 15 контролних и 7 ванредних. Укупан број надзора је 91. Укупан број решења је 47. У контролисаном периоду решењем су изречене 4 превентивне мере, донето 10 решења за отклањање утврђених недостатака, 22 решења о забрани рада лицима, издато 5 прекршајних налога и поднето 10 прекршајних пријава.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, истакла је да је у јуну у рад примљено 213 предмета, решено 205, сачињено 115 записника, донето 28 решења, издато 35 сертификата, сачињено 7 службених белешки и поднето 5 захтева за покретање прекршајног поступка.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, у извештају за предходни месец истакао је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 33 инспекцијска надзора, 3 ванредна по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора  је 31, 2 контролна инспекцијска надзора. На фактичком раду је затечено 5 лица, с тим што је са истима закључен уговор о раду након извршених контрола. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 70 надзора, од којих 4 редовна, 34 ванредних и 1 контролни. У контролисаном периоду извршена су 3 надзора поводом тешких повреда на раду. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде закона. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка против правног лица и одговорног лица у правном лицу и 3 захтева против предузетника. На фактичком раду је затечено 15 лица, од којих је са 11 закључен уговор о раду. Инспекција рада је у јуну 2019. године извршила укупно 7 интегрисаних надзора, редовних инспекцијских надзора 1 и ванредних 6. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 4 повреде Закона, сачињено је 2 записника којима су наложене 4 мере. На фактичком раду је затечено 4 лица, с тим што је са 1 лицем закључен уговор о раду. У контролисаном периоду поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка  протв предузетника. Обавестио је присутне да је у јуну месецу један део инспектора користио годишњи одмор из 2018. године.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају за претходни месец, навео је да је санитарни преглед извршен код 263 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је  је 253, док је број пошиљки животних намирница износио 10. Донето је укупно 253 сагласности за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, истакао је да је фитосанитарна инспекција у току јуна 2019. године радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 145 контрола, производње семена 57, производње садног материјала 8, производње биља-хигијена бербе 60, промет ђубрива 2, промет биља 8, промет пестицида 4, остаци пестицида 8, контрола по Правилнику за ИПАРД 1, контрола уписа у регистар за извоз у РФ, контрола по правилнику – подстицајна средства 3. У наведеном периоду донета су 3 решења о налагању мера и узето 115 узорака.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је његова инспекција у претходном месецу извршила 54 инспекцијских прегледа, саставила 54 записника, донела 5 решења о одузимању робе, 7 решења о отклањању неправилности и поднела 7 захтева за покретање прекршајног посгупка.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи шестомесечни извештај истакао је да је у рад примио и обрадио 256 захтева, извршио исти број контрола и сачинио исто толико записника. У контролисаном периоду донео је 242 решења о дозволи увоза и издао 64 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције навела је да је претходног месеца извршила 10 контрола СУР, донела 2 решења и поднела 2 прекршајне пријаве. Стављено је ван промета 16 литара пива у вредности од 7.600 динара и 1 литар ракије у вредности од 2.000 динара. Ранка Милосављевић је извршила 10 контрола хладњача и откупа меса, а Милун Вранић је извршио 9 контрола, тако да је пољопривредна инспекција током јуна извршила укупно 29 контрола.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи месечни извештај навео је да је током јуна извршено укупно 34 надзора и то према: Закону о шумама 23 и Закону о дивљачи и ловству 11. Поднете су 3 прекршајне пријаве и одузето 37 м³ дрвета и изречена 31 осуђујућа пресуда са казном у износу од 346.000 динара.

Весна Милекић, туристички инспектор у  извештају о раду ове инспекције за јун 2019. године навела је да је извршено 23 инспекцијских надзора и то: 3 ванредне контроле и то 1 по представци и 2 ванредне контроле пословања  туристичких агенција организатора путовања, 14 редовних контрола обављања угоститељске делатности у угоститељским објектима за исхрану и пиће, по предмету контроле легалности рада и издавања рачуна, 6 контрола у објектима домаће радиности. Нису утврђене неправилности у раду надзираних субјеката. Истакла је да је у јуну један туристички инспектор био на годишњем одмору.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, током претходног месеца обавила јер следеће активности: рад са директорима школа, актив директора основних школа за припрему завршног испита, појединачни састанци, све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школским и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно педагошки надзор (ОШ „Милица Павловић“, ОШ „Милинко Кушић“, Гимназија Ивањица…). Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке: Прехрамбено-угоститељска школа Чачак, Техничка школа Чачак. Организација завршног испита (српски језик, математика, комбиновани тест) за школе Моравичког управног округа, за 40 школа: 18 школа у Чачку, 7 у Горњем Милановцу, 9 у Ивањици, 6 у Лучанима. Организација подразумева:праћење целокупног тока испита, распоред супервизора, распоред дежурних наставника, распоред прегледача; одређивање пунктова за прегледање текстова; дистрибуција текстова од  Школске управе до школа, именовање комисије за жалбе на прегледање текстова, тродневно праћење испита у школама у којима су дежурни наставници из тих школа. Рад лекарске комисије (два састанка) за помоћ при распоређивању ученика са здравственим проблемима. Рад Окружне уписне комисије и распоређивање ученика који су основну школу завршили по ИОП-у 2. Рад на пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Састанак Радне подгрупе за решавање технолошких вишкова. Састанак руководилаца ШУ у Београду, дводневни семинар просветног саветника у Београду. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.06.2019 – 30.06.2019. године, заведено је укупно 773 предмета, активних је 623, а архивираних 38.

План рада за јул 2019. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће њихове инспекције током јула 2019. године вршити инспекцијске надзоре према плану, а поступаће и по пријавама грађана.

Спровођење Плана уписа ученика у средње школе за школску 2019/20 годину

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела да није било проблема када је у питању реализација Плана уписа за следећу школску годину и истакла да ће резултати уписа бити познати следећег понедељка.

Попуњавање извршилачких места инспектора и распоред  просторија у седишту округа у Чачку

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа информисао је присутне колегијуму о попуни извршилачких места инспектора и распореду инспекција и запослених у стручној служби у седишту округа у Чачку. Нагласио је да је прописан број запослених у Стручној служби и потреба за пословима из њене надлежности налажу да  запослени морају обављати  више послова, па ће тако возач обављати и послове портира и текућег одржавања, дактилограф прећи у канцеларију у приземљу која је служила као депо како би поред наведених обављала и послове портира, референт за финансијско-рачуноводствене послове прећи у канцерларију у којој је сада писарница  и она и Весна ће мењати једна другу, јер је недопустиво да приликом отсутности са посла било који референт нема замену. Такође, критиковао је прелазак инспектора за заштиту животне средине у другу канцеларију без његове сагласности јер у исту треба да дође водни инспектор, а како је рекао, у канцеларији бр. 2. биће инспектори Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре (грађевински и инспектор за друмски саобраћај). Рекао је да ће водити рачуна да у једној или суседним просторијама буду сродне и инспекције које припадају истом министарству. Такође, Јоловић је рекао да се у Србији планира пријем већег броја инспектора, те да руководиоци појединих инспекција треба да затраже да се попуне упражњени број извршилаца али и планирају нове (тржишни инспектор у Чачку, водни инспектор у Чачку, грађевински који би радио и другостепени поступак у Чачку, инспектор рада у Горњем Милановцу, ветеринарски у Ивањици, туристички у Чачку и Горњем Милановцу…), као и да је и званично поднео захтев локалној самоуправи у Горњем Милановцу за помоћ у обезбеђењу адекватног простора за рад републичких инспектора на територији те општине и да је добио обећање председника општине Дејана Ковачевића да ће крајем године и то питање бити решено.Начелник Јоловић је нагласио да, за разлику од неких других округа, у Моравичком управном округу нема значајнијих проблема, нити неких озбиљнијих аргументованих притужби на понашање инспектора, инсистирао на поштовању  кодекса државних службеника и упутства које је он донео, те професионалном приступу у вршењу послова инспекцијског надзора, поштујући законске одредбе које се односе  на саветодавни и превентивни рад инспекција, али и нагласио да се он никада неће мешати у рад инспектора у конкретним предметима, те да за тај део они сносе искључиву одговрност. Скренуо је пажњу и на међусобну комуникацију и координацију  у рада различитих инспекција, потребу подношења информација о сваком значајнијем случају инспекцијског надзора, посебно уколико је о томе информисана јавност. На крају, начелник Јоловић је похвалио рад Стручне службе али и указао на навике неких запослених којих морају да се одрекну док је он начелник, али и убудуће, јер њему ништа није тешко да ради па не види разлога да тако буде и код других нижих извршилачких радних места. Рекао је, да неће толерисати обавезе као што су непосредни послови и задаци, остали послови које обављају по његовом и налогу непосредног руководиоца, као и непристојан и непримерени однос према осталим запосленима и странкама. Одржавање зграде и просторија не сме бити само задатак чистачице, већ и сваког запосленог у њој.

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више