У Чачку одржана прва трбина о запошљавању
Девета седница, одржана 08.06.2015.године у Чачку
У Чачку одржана прва трбина о запошљавању
Девета седница, одржана 08.06.2015.године у Чачку

Шеста седница колегијума 05.06.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Присутни: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Мирјана Зарић, координатор ветеринарске инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор (замена за Валентину Стефановић, начелника туристичке инспекције), Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор и Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор. Састанку не присуствују: Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне испекције (користи годишњи одмор), Слађана Мијатовић, овлашћено лице за Школску управу Чачак (службено одсутна).

Остваривање планова рада окружних подручних органа државне управе у мају 2015.годинe

Начелник Слободан Јоловић је позвао присутне да изнесу информацију ако је било неких карактеристичних појава и контрола у мају месецу. Како није било таквих случајева, Јоловић је позвао присутне да поднесу извештај о раду инспекција у претходном месецу.

Др Светлана Тадић шеф Одсека истакла је да је Санитарна инпсекција у мају месецу по плану вршила контроле и то: у општим болницама – оперативним одељењима, објектима за занатскуу прозводњу хране, киосцима брзе хране, објектима з апромет хране на мало и објектима за негу лица и тела (соларијуми). Тадић је истакла да је планом Акција извршен надзор у 117 објеката.Број надзора опште болнице је 11, узетих брисева 24 и 238 лица под надзоромЧ занатске прозводња хране број надзора 37, број донетих решења 11, узетих брисева 33 од чега неисправних брисева у процентима 9, лица под надзором 89, донетих захтева за прекршаје 1, наплаћене три мандатне казне, у овој акцији обухваћени су и киосци брзе хране па је надзора било 37, 15 донетих решења узето 43 брисева од чега је 11,6% неиспавно, број лица под надзором је 84. Поднета су два захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћене четири мандатне казне. Контролом промета на мало извршено је 18 надзора, донето 7 решења, лица под надзором је 51, поднет један захтев за покретање прекршајног поступка и наплаћена једна мандатна казна.у објектима за негу лица и тела урађено 14 надзора, донето пет решења, узето 20 брисева, нема неисправних, лица под надзором 28, поднет један захтев за покретање прекршајног поступка и наплаћене две мандатне казне. Тадић истиче да је на оперативним одељењима вршен надзор над спровођењем мера дезинфекције (провера микробиолошке чистоће брисевима) и запосленим лицима. Општа и лична хигијена на оперативним одељењима општих болница Чачак и Горњи Милановац је добра. Имунизација запослених лица против Хепатита „Б“ је потпуно спроведена.

У објектима за занатску производњу хране вршен је надзор над општом хигијеном

У објектима за занатску производњу хране вршен је надзор над општом хигијеном (провера микробиолошке чистоће брисевима) и личном хигијеном запсолених лица. Опште хигијенско стање у објектима за занатску прозводњу хране још увек не задовољава, мада је уочен напредак у односу на претходне контроле. Због неисправних брисева што је чинило 9% донета су решења за спровођење корективних мера у погледу чишћења, прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије. Због наведеног изречене су три мандатне казне. Светлана Тадић је изнела податак да је приликом вршења надзора у киосцима брзе хране уочено да да опште хигијенско стање у киосцима брзе хране није задовољавајуће, због неисправности брисева у процентима 11,6% донета су решења за спровођење корективних мера у погледу чишћења, прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије. У објектима за промет на мало вршен је надзор, флаширане воде, контрола опште хигијене и запсолених лица. Флаширана вода у промету је декларисана, задовољавајућих сензорских својстава и у року употребе. Опште санитарно хигијенско стање је задовољавајуће, изречена је 1 мандатна казна због незадовољавајуће опште хигијене. Запослена лица су носила радну одећу, једно лице није имало обављен здравствени преглед. Када је реч о објектима за негу лица и тела вршен је надзор: козметичких производа, опште хигијене (провера микробиолошке чистоће брисевима) и хигијене запсолених лица. Производи опште употребе су декларисани, задовољавајућих сензорских својстава и у року употребе. Због незадовољавајуће опште хигијене изречене су мандатне казне у два објекта, једно лице није носило радну одећу.

Све више запослених лица која нису едукована за послове које обављају

На крају Др Светалана Тадић је истакла да на нивоу Одсека уочен је комплексан проблем да је све више запослених лица која нису едукована за послове које обављају и не препознају у довољној мери значај одржавања хигијене и професионалног руковања храном. Тај проб лем су препознали и послодавци који се обраћају захтевима за обуком запослених лица међу њима и „Swislion“ д.о.о., „Металац-Пролетер“ ПУ „Радост“ и други.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор изнела је податке да је у мају месецу примила у рад шест предмета, да је извршила седам контрола, толико саставила записника, сачинила једну службену белешку. Станојевић је истакла да је у претходном месецу донела једно решење о отклањању неправилности и да је поднела један захтев за покретање прекршајног поступка. Станојевић је упознала начелника и чланове колегијума да је на службеном возилу које користи истекла регистрација у априлу месецу.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор истакла је да је ова инспекција у мају месецу извршила укупно 54 контроле, донела 7 решења о препакивању семена, донела два решења о налагању мера. У претходном месецу фитосанитарни инспектори издали су 10 сертификата, донели два решења о забрани промета. Количина робе стављене ван промета је 5050, узето је 4 узорка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције истакла је да је у мају месецу ова инспекција примила 221 предмет у рад, од тога је 170 решених предмета, урађено 141 записник, донето 85 решења, издала 32 сертификата, направљено је 17 службених белешки. Зарић је истакла да је у претходном месецу поднето пет захтева за покретање прекршајног поступка.

Братислав Танасковић, инспектор за заштиту на раду пре него што је дао информацију о раду инспекције, рекао је да је он присутан колегијуму из разлога што је начелник Инспекције Љиљана Мајсторовић на боловању. Танасковић је истакао да је у области надзора радних односа извршено укупно 60 надзора, по захтеву странака једанаест, а по службеној дужности 46. У току маја месеца било је три котролна надзора. На фактичком раду затечено је једно лице које је након надзора склопило уговор о раду.Донето је укупно 4 репења о отклањању повреда Закона. У претходном месецу захтева за одлагање и поступање није било и није поднет нити један захтев за покретање прекршајног поступка. Танасковић износи податак да је у области безбедности и здравља на раду извшрено укупно 22 надзора, 18 редовних, 2 надзора по захтеву странке, 2 надзора повреде на раду, истиче да су обе повреде тешке. У мају месецу су донета два решења о испуњености услова. Интегрисаних надзора у мају је било 69, донето је пет решења којима је наложено отклањање повреда Закона. Било је три указивања. Затечено је једно лица на фактичком раду и заснован је радни однос. Танасковић је истакао да у току изврфшавања планираних задатака инспектора овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налаза на званичним адресама из евиденције или су радње трајно и привремено одјављене, што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције.

Извршено 35 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објектима

Весна Милекић, туристички инспектор у Моравичком управном округу, дала је информацију о раду ове инспекције у протеклом месецу. Изнела је податак да је извршено 35 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објектима з аисхрану и пиће, две контроле по пријавама, десет контрола извршења ранијих донетих решења, четири контроле точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година, 8 контрола пословања туристичких агенција. У мају месецу је донето два решења о з абрани рада, бесправног обављања угоститељске делатности физичким лицима, донето пет решења о отклањању недостатака, као и два закључка о дозволи извршења. Поднето је 14 захтева за покретање прекершајног поступка надлежном прекршајном Суду. Милекић је истакла да је у мају месецу ова инспекција вршила контроле пословања угоститељских објеката у Чачку, Ивањици у ноћним сатима уз асистенцију МУП-а Полицијске управе Чачак и Полицијске станице Ивањица по предмету контроле точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година. Такође је истакла да ова инспекција приликом вршења контрола у ноћним сатима мора захтевом да тражи асистенцију полиције, и да са истом има коректну сарадњу.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истиче да је у мају месецу ова инспекција извршила 55 инспекцијских прегледа, толико сачинила записника, приликом конторола утврђене су и неправилности за које су донета решења о отклањању истих, донето је девет решења о окузимању робе, три решења о забрани рада, поднето је 20 захтева за покретање прекршајног поступка и стављено робе ван промета у вредности 248.758,00 динара. Васиљевић је истакао да су у овом одељењу међуљудски односи добри.

Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор у Моравичком управном округу, изнео је информацију о раду у протеклом месецу, истакао је да је редовних предмета било 13, по службеној дужности 21, ванредних по захтеву странке 3, написано је 8 записника, донетих два решења и два извршна.

Драган Јововић, фитосанитарни инспектор у мају месецу примио 197 захтева, сачинио 197 записника, урадио исто толико контрола, донео 197 решења о дозволи увоза, 37 сертификата о увозу.

Милош Рисимовић, санитарни инспектор истиче да је у извештајном периоду од 0’2.05. до 30.05.2015. године извршио санитарни преглед код 303 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед поши љки предмета опште употребе износио је 285, док је број пошиљки животних намирница износио 18. Рисимовић истиче да је у односу на претходни месец број захтева за преглед увозне пошиљке бележио благи реаст. У мају месецу није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 303 сагласности ѕа царињење увозних пошиљки, док коначна решења о одобрењу – промету пошиљке доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор обавештава начелника да је у мају месецу користио годишњи одмор, те да је у данима које је радио извршио 7 редовних контрола, пет поднесака, донео је шест решења, пет прекршајних пријава, сачинио три дописа.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције информише присутне о оствареним резултатима ове инспекције у мају месецу. Примио је у рад 62 предмета, исто толико извршио контрола и сачинио записника, службенијх белешки једну, донео решења о налагању отклањања неправилности пет, поднео једну прекршајну пријаву , наплаћено казни у износу од 5.000 дин., издато уверења 30.

Весна Станић, здравствени инспектор у Моравичком управном округу поднела је извештај о раду ове инспекције за протекли месец у коме је речено да је било 25 редовних контрола у Одсеку Ужице, 8 поступања по пријавама грађана. Донето је 6 решења о испуњености услова за почетак обављања здравствене делантости, и извршен је један контролни преглед. Укупно су извршена 39 инспекцијска надзора. Решењем су наложено отклањање недостатака, у два случаја.
Станић истиче да је у току маја месеца четири здравствена инспектора су користила део одмора за 2014. годину.

Просветни саветници вршили су спољашње вредновање, неке школе одбијају

Слађана Мијатовић, овлашћено лице за рад Школске управе у Чачку, доставила је кратак извештај у писаној форми из разлога што неће присуствовати састанку, односно биће службено одсутна ради састанка у Београду. У мају месецу све школе Моравичког округа почеле су са нормализованим радом. Већ уз априлску плату, исплаћивану 21.маја, неки од директора установа доставили су Школској управи Извештаје о надокнади радног времена изгубљеног у току фебруара и марта месеца, па се уз препоруку Министра почело и са повраћајем средстава која су у фебруару и марту умањена запосленима који су били у штрајку. Плате су исплаћиване у складу са бројем сати ефективног рада, што је у складу са Законом о штрајку, а саветник за финансијско-материјалне послове вршио је детаљну контролу извештаја и обрачуна. За 11.мај планирано је спољашње вредновање у ОШ „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку, али га просветни саветници у тој школи нису обавили, јер је одлука школског синдиката била да се просветни саветници не приме. О томе је сачињен детаљан извештај и прослеђен Министру. У мају месецу просветни саветници вршили су спољашње вредновање у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Г. Милановцу. Пре тога обављене су припреме наставничког већа и разговори са директором установе, а у циљу припреме школе за овај процес. Овлашћено лице за послове ШУ у Чачку и просветни саветници обавили су дводневну радну посету ОШ „Милнико Кушић“ у Ивањици у циљу вредновања пројекта „Развионица“. Том приликом посећени сус часови 30 наставника /нешто мање од 40% запослених у настави) и процењивани су ефекти учешћа у пројекту „Развионица“ на њихов рад.

У току маја месеца (15.мај 2015. године), ученици школа и деца предшколских установа Моравичког округа трчали су Кроз РТС-а, који се трчао на територији целе Србије. Саветник за информатичке послове прикупљао је и ажурирао податке о броју ученика који су се одазвали овој акцији.  Овлашћена за рад Школске управе и саветница за развојно планирање (обе у својству чланова Окружне киомисије за спровођење завршног испита) имале су 12.маја 2015.године састанак у Београду, посвећен активностима везаним за завршни испит. У вези са предстојећим завршним испитом одржан је Актив директора основних школа, формиране су Школске комисије за спровођење завршног испита, достављени су Школској управи спискови дежурних наставаника, супервизора, наставника-предлагача, а саветник за информатичке послвое имао је обавезу ажурирања и контроле ових спискова како би они могли да буду коришћени у време завршног испита. Формирана је и Окружна комисија за спровођење завршног испита чији су чланови Слађана Мијатовић, Рада Каранац и Андрија Обрадовић. Секретар окружне комисије за спровођење завршног испита Рада Каранас и референт за опште послвое Јелена Јовановић, прикупљале су документацију ученика ккоји ће у средњу школу моћи да се упишу уз препоруку Здравствене комисије.

У мају месецу пружана је континуирана подршка школама у прикупљању и ажурирању података за пројекат „Бесплатни уџбеници“ потом за електронски Ценус. Обављани су и сви други ванредни послови по налозима послодаваца.“
Преписку извештаја урадила Мирјана Томић на основу скенираног Извештаја који је електронским путем достављен у Моравички управни округ.

Станка Ћендић, оператер за канцеларијске послове у Стручној служби Моравичког управног округа, доставила је преглед заведених и архивираних предмета по министарствима за период 01.05. до 31.05.2015. године. Увидом у табеларни приказ у наведеном периоду заведено је укупно 1059 предмета, од тога архивирано 78, а 981 предмет је активан.

Инспекцијске службе и стручна служба Округа да буду под једним кровом

Слободан Јоловић, начелник Округа обавестио је присутне о захтеву Града Чачка за пресељење инспекцијских служби у Чачку у зграду Градске управе за урбанизам. Истакао је да град није одустао од захтева, напротив да су службе за урбанизам већ смештене по канцеларијама у згради града, те да ћемо по договору морати извршити пресељење. Начелник је истакао да ће и то бити привремено, да очекује да инспекцијске службе и Стручна служба Округа буду под једним кровом, као и да не може прецизирати када то може да се очекује.
Јоловић је упознао чланове колегијума и да је завршен конкурс о попуњавању извршилачког радног оместа, шефа Одсека, те да је на то место примљена Слађана Спасовић, која је након тестирања и провере у Београду добила највећу оцену, тако да ће она имати задужење да се бави пословима око пресељења и завршетка идеје о добијању зграде Просвете у Чачку.

Шеста седница колегијума 05.06.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више