Емисија “Јавна реч” – Начелник округа
Пречишћавање отпадних вода – регионално решење
Емисија “Јавна реч” – Начелник округа
Пречишћавање отпадних вода – регионално решење

Дванаеста седница колегијума 07.12.2015.

Колегијум сазвао, и његовим радом руководио,мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа.

Састанкуприсуствују: Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Мирјана Зарић, шеф Oдсека ветеринарске инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић,гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, граничнисанитарни инспектор,др. Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор и Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције.

Отсутни: Владан Сеизовић, в.д руководиоца Школске управе, Слободан Адамовић саобраћајни инспектор (на боловању) и Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву (замењује је Весна Милекић, туристички инспектор).

Остваривање планова рада у новембру 2015. године

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, позвао је присутне да поднесу извештаје о остваривању месечних планова рада, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду, као и карактеристичних појава и контрола у новембру месецу 2015.године.

Тржишна инспекција

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да су инспектори подручних једница у свакодневној комуникацији са седиштем одељења,ради издавања конкретних налога за инспекцијске контроле, и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. По добијању директива и инструкција из Сектора министарства, у седишту одељења се са инспекторима разрађује план активности за реализацију добијене инструкције, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка тржишна инспекција је у новембру месецу 2015. године извршила 66 инспекцијских прегледа,саставила 66 записника,донела 10 решења о отклањању утврђених неправилности,донела 7 решења о одузимању робе, поднела 18 захтева за покретање прекршајног поступка.У наведеном периоду стављено је ван промета робе у вредности од 143.782,00 динара. Васиљевић је истакао да су међуљудски односи у колективу добри.

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић,фитосанитарни инспектор,у извештају о раду за претходни месец,навела је да је фитосанитарна инспекција у новембру месецурадила према добијеним радним задацима од Управе за заштиту биља Београд и да је извршила 59 контрола, донела 2 решења о препакивању семена, узела 43 узорка, примила и завела 2 пријаве за производњу садног материјала и издала 5 фитосертификата.

Инспекција рада

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада је истакла да је планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за Моравички управни округ за месец новембар 2015.године, предвиђено да се изврше надзори код послодаваца у делатностима грађевинарства,угоститељства, штампарства, конфекције, прерадемеса, аутосервисирања, трговине, услуга, теретанаи др.Сходно наведеном плану сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору.У новембу 2015.године извршено је укупно 70 инспекцијских надзора у области радних односа,од тога по захтеву странака 32,по службеној дужности 29, контролисаних надзора 8 и 12 потпуних надзора. На фактичком раду затечено је 19 лица,док је након надзора са 19 лица склопљен уговор о раду.У наведеном периоду донето је укупно 5 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл.269. Закона о раду,поднет је 1 захтев за одлагање и поступање по чл.271 и 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Инспекција рада је вршила и надзор у области безбедности и здравља на раду. У наведеном периоду је извршено укупно 23 надзора, од тога 15 редовних и 6 надзора поводом повреда на раду,којом приликом је констатовано 6 тешких повреда на раду.Донето је и 2 решења о испуњености услова. У новембру месецу је извршено укупно 48 интегрисаних надзора,донето 1 решење којим је наложено отклањање 1 повреде закона,превентивних поступања је било 5, а указивања такође 5. На фактичком раду је затечено 27 лица, с тим што је са 26 лица заснован радни однос. Мајсторовић је указала на чињеницу да су инспектори овог Одсека наилазили на проблеме везане за проналажење послодаваца,из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из еведенције или су радњу трајно или привремено одјавили,што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из тих разлога, ефекат рада инспектора био је умањен и поред њиховог ангажовања. У новембру месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 6 инспектора,док је систематизацијом предвиђено 7.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић,републички инспектор за заштиту животне средине је навела да је еколошка инспекција у новембру месецу 2015.године примила у рад 10 предмета, извршила 10 контрола, саставила 10 записника, 1 службену белешку, донела 1 решење о отклањању неправилности,сачинила 2 дописа.Захтева за покретање прекршајног поступка није било.

Пољопривредна инспекција

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције,није присуствовала састанку,али је доставила извешај о раду у коме се наводи да је пољопривредна инспекција у новембру месецу 2015.године извршила 78 контрола код субјеката надзора, донела 16 решења о одузимању,уништавању,забрани промета и налагању отклањања недостатака и поднела 10 захтева за покретање прекршајног поступка. У току месеца вршене су акцијске контроле код складиштара жита,брашна и млинских производа,угоститељских објеката,промета вина и ракије у ринфузном стању, а узорковани су хлеб и воћни сокови.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, у извештају о радуза претходни месец указује да је обавио 20 контрола, сачинио 10 записника, издао 5 решења, сачинио 3 службене белешке и поднео 1 прекршајну пријаву.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић,гранични фитосанитарни инспектор наводи да је у рад његове инспекције,за претходни месец,примљењен и обрађен 231 захтев,извршен исти број контрола,сачињено 231 записник, донето 235 решења о дозволи увоза и издато 34 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Санитарна инспекција

Др. Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције истакла је да је санитарна инспекција реализовала активности у складу са планом рада за новембар 2015.године. У рад је примљено 220 предмета, обављено 175 редовних надзора,40 контролних и 45 ванредних. Укупан број надзора је 260. У наведеном периоду донето је 55 решења,39 решења за отклањање недостатака,16 решења о забрани рада лицима,поднето 4 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 25 мандатних казни. Др. Тадић је истакла да у извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. На основу анализеситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015.годину. У новембру месецу план је реализован у објектима за занатску производњу хране,обдаништима,(издвојена предшколска одељења при сеоским школама) и апотекама. Планом Акције извршен је надзор у 92 објекта.

Ветеринарска инспекција

Mирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, у извештају о раду за новембар 2015.године, навела је да је ветеринарска инспекција у рад примила 296 предмета, да је од тог броја решено 288,сачињено 201 записник, донето 79 решења,издато 34 сертификата,сачињено 22 службене белешке и поднето 2 прекршајне пријаве.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, навео је да је његова инспекција током новембра извршила 30 контрола,саставила 30 записника,поднела 5 прекршајних пријава, 2 кривичне пријаве и издала 1 уверење. Ковачевић је истакао да је за унапређење рада одсека неопходно попунити систематизована радна места,извршити измене и допуне Закона о дивљачи и ловству,побољшати услове за рад инспектора.
Гранична фитосанитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец, навео је да је извршен санитарни преглед код 281 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износи 262,док је број пошиљки животних намирница износио 19. Истакао је да у наведеном периоду није било забрањених пошиљки. У истом периоду донето је укупно 281 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу-промету пошиљке доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Туристичка инспекција

Весна Милекић, туристички инспектор, у извештају о раду Туристичке инспекције за новембар 2015. године, истакла је да је туристичка инспекција на подручју Моравичког управног округа, у новембру 2015.године, извршила укупно 37 контрола и то: 24 контроле угоститељских објеката за исхрану и пиће, 2 контроле по пријавама грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (Горњи Милановац -2), 7 контрола извршења решења, 4 редовне контроле у категорисаним угоститељским објектима за смештај (хотелима). У контролисаном периоду донета су 3 решења којима је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају делатност до испуњења за то прописаних услова. Туристичка инспекција је донела 1 решење о отклањању утврђених неправилности,поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 3 прекршајна налога. У новембру месецу вршена је контрола викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Горњем Милановцу по предмету контроле точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година. Током месеца су вршене акцијске контроле откривања и сузбијања нелегалног рада у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу, којим контролама је обухваћено укупно 75 угоститељских објеката.

Школска управа

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку, није присуствовао састанку, али је доставио извештај о раду за претходни месец у коме наводи да је као руководилац реализовао све законом утврђене послове. Одржао је 2 састанка са свим запосленима у Школској управи у Чачку,направио план рада за месец новембар, реализовао 2 састанка са Радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са неиспуњеном нормом, примио 45 странака у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајуће школе,обишао неколико школа на подручју Ивањице, Горњег Милановца, Лучана и Града Чачка. У наведеном периоду реализовао је 4 састанка са директорима основних и средњих школа, у свим општинама.Учествовао је као естерни евалуатор у стручно-педагошком надзору у Техничкој школи у Чачку. Учествовао је у комисији за полагање испита за лиценцу у Министарству просвете,науке и технолошког развоја у Београду.Организовао је састанке саветника из ШУ Чачак са учитељима, који имају звање педагошких саветника у вези са применом нових подзаконских аката у основним школама. Организовао је састанак Актива стручних сарадника Моравичког округа у регионалном центру у Чачку. У новембру месецу, просветни саветници Данијела Ковачевић Микић и Милорад Крунић извршили су контролни надзор у ОШ „Академик М. Шушић„ у Гучи,ванредни, појединачни, стручно-педагошки надзор у ОШ „Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу,извршили припреме спољашњег вредновања у више школа, ажурирање сајта школске управе Чачак,као и друге послове по налогу руководиоца.

Здравствена инспекција.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је здравствена инспекција у претходном месецу имала у раду 50 предмета по службеној дужности и 22 по захтеву странака. У истом периоду поднето је 4 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности,изречено је 5 мера за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања здравствене делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

У писарници Моравичког управног округа, у новембру 2015.године,заведено је 1127 предмета, архивирано 86, а активних је 1041.

Пресељење стручне и инспекцијских служби у седишту округа у Чачку,
на локацију у ул. Жупана Страцимира бр.4.

Прелазећи на 3 тачку дневног реда, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне о активностима везаним за пресељење стручне и инспекцијских служби на локацију, у ул. Жупана Страцимира бр. 4, као и о распореду запослених по канцеларијама. Указао је и на неоходност да свака инспекција сагледа своје потребе у погледу канцеларијског намештаја, како би се благовремено планирала куповина истог. Јоловић је предложио присутнима да након састанка, заједно обиђу просторије у које је планирано пресељење и да се на лицу места упознају са радовима који се тренутно изводе на објекту, као и о распореду просторија у којима ће бити смештени. Обавестио их да ће стручна и инспекцијске службе бити пресељене у нови простор у првој половини јануара 2016.године.

Дванаеста седница колегијума 07.12.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више