Слободан Јоловић: 55. Сабор трубача у Гучи је историјски
Дванаесета седница, одржана 08.09.2015.године у Краљеву
Слободан Јоловић: 55. Сабор трубача у Гучи је историјски
Дванаесета седница, одржана 08.09.2015.године у Краљеву

Девета седница колегијума 07.09.2015.

Колегијумом руководи: Слађана Спасовић, шеф Одсека за опште послове Моравичког управног округа. Начелник Округа, мр Слободан Јоловић, користи годишњи одмор.

Присутни: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор (замена за Валентину Стефановић, начелника туристичке инспекције), Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор, Братислав Танасковић, инспектор за заштиту на раду.
Састанку не присуствују: Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне испекције, Слађана Мијатовић, овлашћено лице за Школску управу Чачак, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању).

Спасовић је позвала присутне да изнесу информацију ако је било неких карактеристичних појава и контрола у августу месецу. Како није било таквих случајева, шеф Одсека за опште послове, Слађана Спасовић, је позвала присутне да поднесу извештај о раду инспекција у претходном месецу.

Др Светлана Тадић шеф Одсека истакла је да је Санитарна инпсекција у августу месецу број примљених предмета 172, број редовних надзора 117, док је број контролних предмета 57. У извештајном периоду број ванредних надзора је девет. Укупан број надзора је 183, донетих решења 40, 16 решења којима је наложено отклањање недостатака, донето је 24 решења о забрани рада лицима. Санитарна инспекција је у августу месецу поднела четири прекршајне пријаве, а број наплаћених мандатних казни је једанаест. У извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетхних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015. годину. У августу месецу план је реализован у објектима и то: сталним и привременим у Гучи, за време трајања Сабора трубача, угоститељским на Ибарској магистрали, свим угоситељским објектима за промет хране у Трепчи и Овчар бањи, као базенима и купалиштима.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор изнела је податке да је у августу месецу примила у рад седам предмета, да је извршила 11 контрола, саставила 10 записника, сачинила три службене белешке. Станојевић је истакла да у претходном месецу није донето нити једно решење о отклањању неправилности, писаних дописа није било, као и да није поднет нити један захтев за покретање прекршајног поступка.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор истакла је да је ова инспекција у августу месецу извршила укупно 40 контрола. У извештајном периоду издат је један сертификат, а узето узорака 101.

Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, присустна на колегијуму као замена за Мирјану Зарић, координатора Ветеринарске инспекције. Стевановић је поднела извештај о раду Ветеринарске инспекције у августу 2015. године. Број примљених предмета је 239, решених 178 предмета, сачињених записника 153. Донето је 82 решења, издато 33 сертификата. У извештајном периоду сачињено је 15 службених белешки. Поднето је 15 прекршајних пријава, и једна пријава за привредни преступ. У августу месецу наплаћено је за ветеринарско-санитарни преглед 137.532,42 динара, а на име републичке административне таксе наплаћено је 146.340,00 динара.

Братислав Танасковић, инспектор за заштиту на раду пре него што је дао информацију о раду инспекције, рекао је да је он присутан колегијуму из разлога што је начелник Инспекције Љиљана Мајсторовић на годишњем одмору. Танасковић је истакао да је у области надзора радних односа извршено укупно 58 надзора, по захтеву странака 23, а по службеној дужности 30. У току августа месеца било је пет котролна надзора. На фактичком раду затечено је 14 лица , од којих је 13 након надзора склопило уговор о раду. Донето је укупно 3 решења о отклањању повреда Закона. У претходном месецу захтева за одлагање и поступање није било. Поднета су два захтева за покретање прекршајног поступка. Танасковић износи податак да је у области безбедности и здравља на раду извшрено укупно 25 надзора, 21 редовних, четири надзора повреде на раду, истиче да су повреде тешке. У августу месецу је донето једно решење којим је наложено отклањање 4 повреде Закона. Интегрисаних надзора у августу је било 22, донето је једно решење којима је наложено отклањање две повреде Закона. Затечено је седам лица на фактичком раду и са њима заснован је радни однос. Танасковић је истакао да у току извршавања планираних задатака инспектора овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налаза на званичним адресама из евиденције или су радње трајно и привремено одјављене, што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из наведеног разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада. У извештајном периоду два инспектора су користила годишњи одмор.

Весна Милекић, туристички инспектор у Моравичком управном округу, дала је информацију о раду ове инспекције у протеклом месецу. Изнела је податак да је извршено укупно 52 контроле. Милекић је истакла да је урађено 35 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 15 контрола пружања услуга смештаја у домаћој радиности и две контроле у туристичким агенцијама. У Извештајном периоду донето је шест решења о забрани рада због бесправног обављања угоститељске делатности физичким лицима, донето једно решење са налогом да се отклоне недостатци у погледу опремљености објекта. Поднето је десет захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном Суду.
У време одржавања туристичке манифестације „55 Драгачевски Сабор трубача“ у Гучи у периоду од 03. До 09.августа 2015.године, Туристичка инспекција је имала организоване актиности о чему је достављен Извештај. Милекић истиче да су у августу месецу вршене и ноћне контроле уз асистенцију МУП-а којом приликом је откривен рад у сивој зони у четири угоститељска објекта.

Татјана Никитовић, тржишни инспектор, истакла је да су инспектори подручпних јединица у свакодневној комуникацији са седиштем Одељења ради издавања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, путем мејлова и телефонским путем. По добијању директива и инструкција из Сектора Министарства, у седишту Одељења се са инспекторима разрађује план активности за релаизацију добијене инструкције, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка тржишна инпсекција је у августу месецу 2015. године остварила резултате рада и то: извршено је 108 инспекцијских прегледа, састављено толико записника, донето 13 решења о отклањању утврђеног неправилности. Никитовић је изнела да је донето два решења о одузимању робе и поднето 11 захтева за покретање прекршајног поступка. Истакла је да су међуљудски односи у колективу су добри.

Драган Јововић, фитосанитарни инспектор у августу месецу примио је и обрадио укупно 219, извршен је исти број контрола, као и сачињен исти број записнијка. Јововић је рекао да је у августу месецу донето 200 решења о дозволи увоза, и издато 33 сертификата за извоз у Републику Македонију. Јововић је напоменуо да је у периоду од 03. до 24. августа користио годишњи одмор.

Милош Рисимовић, санитарни инспектор истиче да је у извештајном периоду од 01.08. до 31.08.2015. године извршио 131 санитарни преглед пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 122 док је број пошиљки животних намирница износио девет. Рисимовић је истакао да у наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донео је укупно 131 сагласност за царињење увозних пошиљки док коначна решења о одобрењу, односно промету пошиљки доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор информише да је у августу месецу урадио два записника на основу редовне контроле, три поднеска и једанаест записника урађена по налогу, што укупно износи 16 записника. Донето је седам решења. Поднет један захтев за покретање прекршајног поступка. У наведеном периоду урађено је седам дописа.

Богосављевић је истакао да је у извештајном периоду 15 дана користио годишњи одмор.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције информише присутне о оствареним резултатима ове инспекције у августу месецу. Извршено је 31 контрола, као и састављено толико записника. Донето је 9 решења о налагању отклањања неправилности. Ова инспекција је поднела 23 прекршајне пријаве. Ковачевић је истакао да за унапређење рада овог одсека у 2015.години и наредним годинама потребно је попунити систематизована рада места, извршити измене и допуне Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству, побољшати материјалне услове за рад инспектора.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека Ужице, истиче да је у току августа месеца у ОДсеку здравствене инспекције Ужице са седиштем у Чачку, поред шефа Одсека радила су још два здравствена инспектора док су два користила годишњи одмор. Шеварлић истиче да су извршена 36 редовна надзора, по пријави странака било је 18 контрола, а 11 оцена испуњености услова, што укупно износи 64 надзора. По захтеву ЗЦ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак након инспекцијског надзора издато је решење о испуњености услова за Општу болницу Чачак. Шеварлић наглашава да у извештајном периоду није било драстичнијих кршења права из области здравствене заштите.

Станка Ћендић, оператер за канцеларијске послове у Стручној служби Моравичког управног округа, доставила је преглед заведених и архивираних предмета по министарствима за период 01.08. до 31.08.2015. године. Увидом у табеларни приказ у наведеном периоду заведено је укупно 1049 предмета, од тога архивирано 164, а 885 предмета је активно.

Град и даље тражи да се иселе инспекције

Шеф Стручне службе, Слађана Спасовић упознала је присутне са чињеницом да је поново обишла просторије у Чачку у улици Жупана Страцимира бр. 35 у које је планирано пресељење инспекцијских служби и констатовала да Град Чачак није испунио обавезе преузете Уговором закљученим са Округом и да још увек нису испуњени услови за пресељење.
Спасовић је упознала присутне о састанку који је одржан 26.08.2015. године у Београду у Дирекцији за имовину, на коме су присуствовали директор Дирекције Јован Воркапић, Јелена Триван, директор ЈП „Службени гласник“, начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић и она. Спасаовић је истакла да је тема састанка била могућност трајног решавања проблема смештаја Моравичког управног округа, на начин да Дирекција за имовину Републике Србије покрене поступак пред Владом Републике Србије доношењем одлуке о прибављању у својину Републике Србије непокретност у Чачку уписану у листу непокретности број 2375 КО Чачак – који су сада у својини ЈП „Службени гласник“ Београд, те да Дирекција и ЈП „Службени гласник“ међусобно уреде сва питања у вези са тим, укључујући и питање накнаде, а након тога Дирекција покрене поступак о преносу права коришћења, без накнаде, на Моравички управни округ. Начелник Моравичког управног округа замолио је директора Воркапића и директора Триван да убрзају поступак како би се што пре то питање решило и како би Округ мога да планира финансијска средства за адаптацију.

Девета седница колегијума 07.09.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више