У Горњем Милановцу одржане две седнице савета
Јоловић: Чачак воде Чачани
У Горњем Милановцу одржане две седнице савета
Јоловић: Чачак воде Чачани

Десета седница колегијума 05.10.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа.

Састанку присуствују: Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Братислав Танасковић, инспектор инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, коордионатор Пољопривредне инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в.д руководиоца Школске управе, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције Краљево.
Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор, не присуствује састанку из разлога што је на боловању.

Карактеристичне појаве и контроле у септембру месецу 2015.године

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, у вези проблема кромпировог мољца, који се појавио у Заблаћу и који је нанео велику штету пољопривредницима, истиче да чекају инструкције из Београда, у вези даљег поступања и начина решавања овог проблема.

Биљана Станојевић, фитосанитарни инспектор, говорећи о истој проблематици, наводи да њена инспекција такође чека инструкције од Управе за заштиту биља из Београда.

Братислав Танасковић, испектор рада, обавестио је присутне о активностима које је његова инспекција предузела у вези експлозије која се догодила у фабрици „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима. Обавестио је присутне да инспектор,

Вукић Лекић поступа у наведеном случају, да су у контакту са Инспекторатом и Основним јавним тужилаштвом у Чачку.

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције истиче да су у септембру месецу контролисали квалитет кафе и хладњаче. У складу са прописима Европске уније, контролисаће се квалитет воћа који се извози, у погледу присуства вируса.У том смислу веома је битан квалитет воде, почев од заливања, па до растварања хемикалија којима се малине третирају. Неопходно је пратити цео ток производње малина, нарочито период брања и складиштења у хладњаче.

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, говорећи о контроли објеката у којима се организују свадбе и друга весеља, предложио је да туристичка, пореска и инспекција рада да предузиму све неопходне мере у погледу контроле објеката који организују свадбе и друга весеља, јер је реч о раду у “сивој зони”.

Презентација Закона о инспекцијском данзору

Договорено је да се организује обука инспектора у вези са применом Закона о инспекцијским надзору и методолошких упустава и по могућности да се прикаже нови софтвер.

Извештај о контролама инспекција у септембру 2015.године

Начелник Јоловић је позвао присутне да поднесу извештај о раду инспекција за претходни месец.

Санитарна инспекција реализовала све активности у складу са планом рада

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је санитарна инспекција реализовала све активности у складу са планом рада за септембар 2015. године. Током септембра у рад је примљено 178 предмета, обављено 12 редовна надзора, 70 контролисаних надзора, 57 ванредних надзора, тако да је укупан број надзора 249.У наведеном периоду донето је 71 решење, 21 решење о отклањању недостатака, 50 решења о забрани рада лицима, поднето 10 прекршајних пријава и наплаћено 14 мандатних казни. Истакла је да у извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015.годину. У септембру месецу 2015. године план је реализован у објектима: за брзу припрему хране, киосцима, у близини школских објеката, школским кухињама, кухињама колективне исхране и сл. Планом Акције извршен је надзор у 59 објеката.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, наводи да је његова инспекција у претходном месецу примила и обрадила 285 захтева, извршила исти број контрола и сачинила 285 записника. У контролисаном периоду санитарна инспекција реализовала све активности у складу са планом рада и издато 44 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Милош Рисимовић, гранички санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за септембар 2015.годину, истиче да је у наведеном периоду извршен санитарни преглед код 332 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 317, док је број пошиљки животних намирница износио 15. У исто време није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 332 сагласности за царињење увозних пошиљки. Коначна решења о одобрењу-промету пошиљке се доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Братислав Танасковић, инспектор рада, наводи да је Планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за МУО, за септембар месец 2015.године, предвиђено да се изврши надзор код послодаваца у делатностима грађевине, угоститељства, брзе хране, обезбеђења дневног боравка деце, здравства, личних услуга и др. У току месеца извршено је укупно 49 инспекцијска надзора, по захтеву странака 14, по службеној дужности 30 и 5 контролних надзора. На фактичком раду затечено је 10 лица, док је након надзора 6 лица склопило уговор о раду. Донето је укупно 5 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду.У наведеном периоду поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка и изречена 1 мандатна казна. Што се тиче надзора у области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 26 надзора, од тога 19 редовних и 3 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 34 тешке повреде на раду и 1 лака, донето је 1 решење, којим је наложено отклањање 3 повреде закона, донето 1 решење о забрани рада и 3 решења о испуњености услова.У септембру месецу извршено је укупно 35 интегрисана надзора, донето 2 решења, којима је наложено отклањање 2 повреде закона. Број лица на фактичком раду је 7, од којих је са 7 заснован радни однос. Извршена су 2 контролна надзора извршења решења. У току извршења планираних задатака инспектори овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, а што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. У септембру месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 5 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7. У току септембра месеца, први део годишњег одмора користила је Љиљана Мајсторовић, која је у преосталом делу месеца била на боловању.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истиче да су инспектори подручних једница у свакодневној комуникацији са седиштем одељења, ради издавања конкретних налога за инспекцијску контролу и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонски. По добијању директива и инструкција, разрађује се план активности, а потом се организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих.У контролисаном периоду, Републичка тржишна инспекција извршила је укупно 59 инспекцијска прегледа, састављено 59 записника, донето 11 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 23 захтева за покретање прекршајног поступка, стављено ван промета робе у вредности од 70.536,00 дин.

Живорад Богосављевић, водни инспектор, наводи да је у септембру месецу извршено 22 контроле, од тога 1 редовна, по поднесцима 10, по налогу МПЗЖС 11 и донето 6 решења.

Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине у извештају о раду, за претходни месец, истиче да је у рад примљено 10 предмета, извршено 10 контрола, састављено 9 записника, сачињено 2 службене белешке, донето 2 решења о отклањању неправилности. У наведеном периоду није било дописа и захтева за покретање прекршајног поступка.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције истиче да је његова инспекција у претходном месецу извршила 33 контроле, сачинила 33 записника, донела 5 решења о налагању отклањања неправилности, поднела 2 прекршајне пријаве, решена 1 пријава, а износ казни је 10.000.Поднета је и 1 кривична пријава. За унапређење рада овог Одсека потребно је попунити систематизована радна места, извршити измене и допуне Закона о шумама и Закона о дивљачи и ловству, као и побољшати материјалне услове рада инспектора.

Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, подносећи извештај о раду своје инспекције, наводи да је у септембру месецу 2015.године извршено 60 контрола код субјеката надзора, донето 7 решења о одузимању и уништавању, забрани промета и налагању отклањања недостатака, као и да је поднето 4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, наводи да је ветеринарска инспекција у септембру 2015.године примила 290 предмета, решила 285, сачинила 211 записника, донела 83 решења, издала 33 сефтификата, сачинила 21 службену белешку, поднела 7 прекршајних пријава и 1 пријаву за привредни преступ.

У фабрици „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима избила експлозија

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, наводи да је здравствена инспекција, у септембру месецу 2015.године, у раду имала укупно 83 предмета, од тога по службеној дужности 48, по захтеву странака 24, 11 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности, 3 изречене мере за отклањање недостака, 11 решења за почетак обављања здравствене делатности и поднела 2 пријаве за покретање прекршајног поступка. Шеварлић истиче да је дана 30.09.2015.године у фабрици „Милан Благојевић-Наменска“ у Лучанима, у преподневним сатима избила експлозија, а затим и пожар у коме је повређено 5 радника. Повређена лица су санитетским возилом довежена у ОБ Чачак, где су збринути, а затим у пратњи др Ане Весовић транспортовани у Војномедицинску клинику у Београду. Министарство одбране је одмах по избијању пожара контактирало ОБ Чачак. Повређени Милољуб Ћебић, збринут је на пријемо-ургентном одељењу чачанске болнице и отпуштен кући. Пети повређени, збринут је у Дому здравља Лучани и није приман на лечење у ОБ Чачак.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, у извештају о раду за претходни месец истиче да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и да је извршила:145 контроле, донела 1 решења о препакивању семена, издала 3 сертификата, узела 162 узорка, издала 4 уверења о признавању семена, издала 12 сертификата за садни материјал, донела 1 решење о забрани промета и 1 решење о одузимању и уништењу.

Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву, наводи да је на подручју Моравичког управног округа туристичка инспекција у септембру 2015.године извршила укупно 62 контроле и то: 42 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 18 контрола по пријавама грађана, 10 контрола у угоститељским објектима за смештај, 4 контроле у објектима домаће радиности и 4 контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће и 2 контроле извршења решења.У том периоду донето је 1 решење о забрани рада због непоступања по решењу о отклањању недостатака, 9 решења са налогом да се отклоне утврђене неправилности. Од казнених мера, поднето 17 захтева за покретање прекршајног пострупка надлежном Прекршајном суду.У септембру су вршене контроле точења алкохолних пића лицима млађим од 18 година, викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици. Остварена је и сарадња са пореском инспекцијом, у поступку вршења заједничког инспекцијског надзора, који је вршен 2 дана, по пријавама грађана у угоститељским објектима у Горњој Трепчи.

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку, изнео је да је Школска управа у Чачку надлежна за 53 школе Моравичког округа и за 5 предшколских установа: 12 средњих, 2 мешовите (за основно и средњошколско образовање), 1 школа за образовање одраслих, 38 основних школа.

Истиче да је у Управи 7 запослених и најважнији послови које обављамо су: утврђивање права на финансирање школама; стручно-педагошки надзор у школама; подршка стручном усавршавању наставникаи развојном планирању и прикупљање свих података о раду школа (број ученика, број одељења, ученици који раде по ИОП-у, бесплатни уџбеници, презентација насиљу и насилне ситуације…)

Месец септембар су обележили послови у вези са распоређивањем технолошких вишкова и допуне норме наставницима, који су запослени са непуном нормом; прикупљање и обрада података у вези са финансирањем установа према новим правилницима о цени услуга.

У Школској управи Чачак је од 17.9.2015. нови в.д. руководиоца Владан Сеизовић из Краљева

У Школској управи Чачак је од 17.9.2015. нови в.д. руководиоца Владан Сеизовић из Краљева. (Радио на пословима просветног саветника у Школској управи у Краљеву 12 година.) Саветник за материјално-финансијске послове, Слађана Мијатовић је отишла 15.9.2015. године на породиљско боловање. Владан Сеизовић, в.д. руководиоца ШУ Чачак, је од 17.9.2015. године реализовао све законом утврђене послове руководиоца. (Примио дужност у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; одржао састанак са свим запосленима у ШУ Чачак, направио план рада за месец септембар, реализовао четири састанка са Радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом; Примио 48 странака, у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајуће школе, присуствовао седници Савета Моравичког управног округа у Горњем Милановцу; састао се са Градоначелником Града Чачка и разоварао са актуелним стањем у школама на територији Града Чачка.)

Просветни саветници ШУ Чачак у септембру извршили су увид у рад установа, годишње планове рада и извештаји о раду; спољашње вредновање: ПУ Ивањица, ОШ „Марко Пајић“, Вича и ОШ „Вук Караџић“, Каона; израду извештаја за трећи квартал и плана рада за четврти квартал; ажурирање сајта Школске управе; учешствовали на обукама Завода и МПНТР и др. Школе достављају Школској управи у електронској или штампаној форми годишње планове рада до 20. септембра за текућу годину и извештаје о раду за прошлу школску годину а просветни саветници су, ради ефикасне припреме установа за спољашње вредновање, одржали следећа саветовања наставничких већа у ОШ „Марко Пајић“, Вича; ОШ „Вук Караџић“, Каоона, ОШ „Татомир Анђелић“, Мрчајевци; саветовање са представницима колектива у Прехрамбено-угоститељској и Техничкој школи у Чачку; Васпитно-образовном већу у ПУ „Бајка“, Ивањица; Обављени су и припремни разговори са директорима установа из Каоне, Виче, Мрчајеваца, Ивањице и Чачка, сходно Правилнику о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа.

Спољашње вредновање квалитета рада обављено је у ОШ „Вук Караџић“, Каона, 22. и 23. септембра 2015. године; ОШ „Марко Пајић“, Вича, 29. и 30. септембра 2015. Године а вредновање квалитета рада ПУ „Бајка“ из Ивањице одложено је због организационих потешкоћа (склапање уговора МНПТР са агенцијом). Осим писања извештаја за трећи квартал и плана рада за четврти квартал, просветни саветници пишу извештаје о спољашњем вредновању (општем надзору установа), као и одговоре на представке родитеља, остварујући сарадњу са просветном инспекцијом (нпр. упис једног ученика са посебним образовним потребама у ОШ „Милица Павловић“). Такође, прикупљају се многи подаци за Министарство, нпр. број деце у четворочасовном и целодневном припремном предшколском програму у свим предшколским установама Моравичког округа и школама које су верификоване за реализацију ППП.  Просветни саветник Данијела Ковачевић Микић је један од администратора сајта Школске управе. Захваљујући овом сајту, Школска управа Чачак је надалеко позната и призната, и добија бројне похвале за редовано ажурирање и информативност сајта.
Просветни саветник Данијела Ковачевић Микић је присуствовала пленарном делу Конференције „Evaluating School Leadership”, Удружења образовних инспектората земаља Европе „SICI“ и Завода за вредновање квалитета образвоања и васпитања, у Београду, 16. септембра 2015. године.

У писарници Моравичког управног округа, у септембру 2015.године, заведено је 1055 предмета, архивирано 132, а активних 923.

Закон о инспекцијском надзору, боља координација рада

Слађана Спасовић, секретар Савета МУО, говорећи о примени Закона о инспекцијском надзору, која се односи на координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе, истакла је да је циљ доношења новог Закона о инспекцијском надзору да се на систематски начин уреди координација рада инспекција, како би се избегла преклапања и непотребно понављање инспекцијског надзора. Да би се постигао свеобухватнији и делотворнији надзор и избегло непотребно преклапање, неопходна је сарадња између инспекција и других органа, која подразумева међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и предузимање заједничких мера и радњи. У том циљу предвиђен је систем вертикалне координације инспекцијског надзора, почев од Координационе комисије, коју је влада својом одлуком формирала, преко управних округа, до координационих тела у јединицама локалне самоуправе. Координациона комисија доставља смернице и упутства које доноси, начелнику управног округа, ради вршења послова из свог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Надлежност начелника управног округа предвиђена је чланом 40. став 2. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, на основу којих начелник управног округа: усклађује рад окружних подручних једница органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих. Према члану 32. Закона о државној управи, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање њиховог рада. Положај и надлежност јединица локалних самоуправа, дефинисан је Уставом РС и Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе обављају изворне и повере послове, а између осталог образују и своје инспекцијске службе. Према Закону о инспекцијском надзору скупштине општина-града су дужне да донесу акт о одређивању органа или унутрашње организационе јединице или тела које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности јединица локалне самоуправе. На челу координационе комисије налази се председник општине, односно градоначелник.

Методолошка упуства, сузбити рад на црно

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, излагао је о одредбама закона које се односе на поступање инспекција према нерегистрованим субјектима. Истакао је да је Законом о инспекцијском надзору прописано овлашћење и дужност сваке инспекције да врши инспекцијски надзор према нерегистрованим субјектима и примењује корективне и репресивне мере. Нерегистровани субјекат је надзирани субјекат који обавља делатност или врши активности, а није уписан у одговорајући регистар који води Агенција за привредне регистре. Обављање делатности нерегистрованих субјеката сусреће се готово у свим областима.Те делатности се најчешће обављају у становима, кућама, подрумима, помоћним објектима и сл. Инспектор је дужан да одмах, пошто открије нерегистровани субјекат, донесе решење о мерама за отклањање незаконитости,а ту се пре свега мисли на упис у регистар који води Агенција за привредне регистре, забрану обављања делатности или вршење активности и заплену робе, документације и других предмета. Нерегистрованом субјекту се налаже да без одлагања покрене поступак за упис у одговорајући регистар који води Агенција за привредне регистре. Инспекција је дужна да прати да ли је нерегистровани субјекат поступио према донетом решењу, односно да ли је извршио упис и испунио друге обавезе предвиђене законом.

Вршењ увиђаја у стамбеном простору

Предраг Васиљевић је излагао и о делу закона који се односи на поступање инспекција приликом вршења увиђаја у стамбеном простору. Он је истакао да је законом прописано да се увиђај у стамбеном простору врши на захтев или уз изричит писани пристанак власника или корисника. Пристанак може бити и усмен, када је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или отклањања опасности по живот и здравље људи, имовину веће вредности или ради заштите животне средине. Уколико не постоји сагласност власника,односно држаоца, инспектор је дужан да поднесе писани предлог за издавање наредбе о вршењу увиђаја у стамбеном простору, Основном суду. Поступак за издавање наредбе је хитан и Основни суд, у ванпарничном поступку, у року од 48 часова, издаје наредбу о вршењу увиђаја. Инспекција је овлашћена да започне увиђај најкасније у року од 8 дана од дана изавања наредбе.Уколико то не учини у овом преклузивном року, она губи право на вршење увиђаја и у том случају је дужна да затражи изадавање нове наредбе од стране суда. Увиђај се врши у присуству два пунолетна лица.Власник има права да присуствује сам, или да ангажује пуномоћника. Изузетно, увиђај се може започети и у одсуству ових лица, ако постоји опасност по људе и имовину, која чињеница се посебно образлаже у записнику.

Контролне листе

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, говорио је о припремама контролних листа у инспекцијском надзору. Прелазним одредбама Закона о инспекцијском надзору предвиђено је да ће иснпекцијске службе сачинити обрасце контролних листа и објавити их на својој интернет страници у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона,тј.закључно са 29.октобром 2015.године. Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи, одређених према тежини могућих последица, правилима о процени ризика, предмет и обим провере. Координациона комисија даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и о њиховим изменама и допунама. Законом је предвиђено да инспектор предузима оне радње и провере које су садржане у контролној листи, а друге радње и провере може предузети само ако је то неопходно ради отклањања опасности по живот и здравље људи и ради заштите имовине и животне средине. Ако утврди да постоје одређене незаконитости, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. Садржина контролне листе мора бити оверена потписом инспектора и надзираног субјекта.Закон прописује да по потреби, а најмање два пута годишње, инспекција преиспитује садржину контролних лист, мења их и допуњује,ако је то неопходно. Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика. Уз тај извештај, дужан је да достави и одговорајућу докумантацију која поткрепљује податке из извештаја. Лажно приказивање података повлачи одговорност за лице које те податке доставља. Прелазним одредбама је предвиђено да инспекције сачињавају обрасце контролних листа и објављују на својој интернет страници у року од 6 месеци, од дана ступања на снагу закона, што ако не учине, руководилац инспекције се кажњава новчаном казном у износу од 120.000 до 150.000 дин.

Неопходно да начелник Округа, Стручна служба и инспекцијске службе буду на истој локацији

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, говорећи о пресељењу инспекцијских служби, истакао је да је у складу са применом новог Закона о инспекцијском надзору, неопходно да начелник Округа, Стручна служба са писарницом, као и инспекцијске службе, буду на истој локацији, у циљу координације инспекцијског рада. Обзиром да пословни простор у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр.35, који је био предмет уговора са Градом Чачак, не одговара стварним потребама инспекција и Стручне службе МУО, то су са директором УТП „Морава“ДОО Чачак, обављени преговори, у циљу узимања у закуп просторија бившег „Жито-промета“ у Чачку, у ул. Жупана Страцимира бр.4, чији је у међувремену постао власник УТП „Морава“ доо Чачак. Нагласио је да простор Града Чачак који нуди у замену је недовољан, мањи за око 180м2, да Град није у могућности да на истој локацији обезбеди додатних пет канцеларија, да исти није спреман за пресељење због неиспуњења обавеза из закљученог Уговора од стране Града, као и да инспекције због тога су незадовољне и одбијају да се у исти преселе, а да је његова обавеза да им створи коректне услове за рад. У том смислу, од Министарства финансија су затражена одговарајућа новчана средства која су неопходна за плаћање закупнине и трошкова закупа, чиме би се увећао буџет Округа за наредне године, али и то увећање не би било значајно обзиром да, осим закупа, све друге трошкове Округ и сада плаћа а неки њих ће бити и мањи.

На основу ове информације, а која је у складу са предлогом комисије коју су чинили руководиоци највећих инспекција у Округу, донет је закључак да се са УТП „Морава“ доо Чачак, Рајићева 5-7, закључи уговор о закупу 500 м2 пословног простора поред зграде Града Чачка, у ул. Жупана Страцимира бр. 4, а који је добро и оптимално решење за трајно решавање питања смештаја Стручне и инспекцијских служби Моравичког управног округа, у седишту Округа, уколико се за то створе услови, као и да начелник Округа да настави започете активности на стварању услова за обезбеђење наведеног простора (средства, уговор, привођење простора намени, раскид уговора са градом Чачком и друго).

Десета седница колегијума 05.10.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више