gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Стратешко решење за отпадне воде
11/11/2015
Одржана презентација Закона о шумама
17/11/2015

Једанаеста седница колегијума 12.11.2015.

Колегијум сазвао, и његовим радом руководиo, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа.
Састанку присуствују: Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в.д руководиоца Школске управе, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор, др. Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције и Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције.  Отсутни: Живорад Богосављевић, водни инспектор (на боловању),Биљана Станојевић, еколошки инспектор (на годишњем одмору) и Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције у Краљеву (замењује је Весна Милекић, туристички инспектор).

Контроле у октобру 2015.године

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, позвао је присутне да поднесу извештаје о остваривању месечних планова рада, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду, као и карактеристичних појава и контрола у октобру месецу 2015.године.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да је у октобру месецу организована заједничка акција тржишне, пореске и инспекције за привредни криминал, усмерене на сузбијању сиве економије, односно на контролу нерегистрованих субјеката на подручју Округа.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, навела је да је санитарна инспекција реализовала све активности у складу са планом рада за октобар 2015. године. Током октобра у рад је примљено 167 предмета, обављено 149 редовна надзора, 65 контролисаних надзора, 18 ванредних надзора, тако да је укупан број надзора 232.У наведеном периоду донето је 54 решења, од тога 32 решења о отклањању недостатака, 22 решења о забрани рада лицима, поднето 12 прекршајних пријава и наплаћено 10 мандатних казни. Истакла је да у извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015.годину. У октобру месецу 2015. године план је реализован у објектима за занатску производњу хране и објектима предшколских кухиња. Планом Акције извршен је надзор у 49 објеката.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је његова инспекција у претходном месецу примила и обрадила 329 захтева, извршила исти број контрола и сачинила 329 записника. У контролисаном периоду донето је 330 решења о дозволи увоза и издато 56 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Милош Рисимовић, гранички санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за октобар 2015. годину, истакао је да је у наведеном периоду извршен санитарни преглед 309 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 291, док је број пошиљки животних намирница износио 18. У исто време није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 309 сагласности за царињење увозних пошиљки. Коначна решења о одобрењу-промету пошиљке се доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Љиљана Мајсторовић, шеф Одсека инспекције рада, је навела да је Планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за МУО, за октобар месец 2015. године, предвиђено да се изврши надзор код послодаваца у делатностима грађевине, угоститељства, брзе хране, аутосервиса, трговине, услуга и др. У току месеца извршено је укупно 46 инспекцијска надзора, по захтеву странака 17, по службеној дужности 20, 8 контролних надзора и 1 потпуни надзор. На фактичком раду затечено је 36 лица, док је након надзора 35 лица склопило уговор о раду. Донето је укупно 8 решења о отклањању повреда закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. У наведеном периоду поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Што се тиче надзора у области безбедности и здравља на раду, извршен је укупно 21 надзор, од тога 14 редовних и 7 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. У октобру месецу извршено је укупно 104 интегрисана надзора, донето 8 решења, којима је наложено отклањање 19 повреде закона. Инспекција је превентивно поступала у 5 случаја и имала 3 указивања. Број лица на фактичком раду је 16, од којих је са 13 заснован радни однос.У току извршења планираних задатака инспектори овог Одсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно или привремено одјавили, а што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из наведеног разлога инспектори су и поред свог ангажовања умањили ефекат рада. У октобру месецу, у Одсеку инспекције рада радило је 6 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да су инспектори подручних једница у свакодневној комуникацији са седиштем одељења, ради издавања конкретних налога за инспекцијску контролу и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонским путем. По добијању директива и инструкција, разрађује се план активности, а потом се организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. У контролисаном периоду, Републичка тржишна инспекција извршила је укупно 68 инспекцијских прегледа, саставила 68 записника, донела 15 решења о отклањању утврђених неправилности, 19 решења о одузимању робе, поднела 16 захтева за покретање прекршајног поступка, ставила ван промета робе у вредности од 3.877.760,00 дин. Навео је и да су међуљудски односи у колективу добри.

Живорад Богосављевић, водни инспектор, није доставио извештај о раду за октобар 2015. године, из разлога што се већ дуже времена налази на боловању.

Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине, није присуствовала састанку окружних подручних јединица органа државне управе, због коришћења годишњег одмора, али је доставила извештај о свом раду за претходни месец. У наведеном извештају је истакла да је у рад примљено 4 предмета, извршено 5 контрола, састављено 4 записника, сачињена 1 службена белешка, 4 дописа и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, истакао је да је његова инспекција у претходном месецу извршила 29 контрола, сачинила 29 записника, донела 3 решења о налагању отклањања неправилности, поднела 8 прекршајних пријава, а износ изречених казни је 1.120.000 динара. За унапређење рада овог Одсека потребно је попунити систематизована радна места, извршити измене и допуне Закона о дивљачи и ловству, као и побољшати материјалне услове рада инспектора.

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, подносећи извештај о раду своје инспекције, навела је да је у октобру месецу 2015. године извршено 88 контрола код субјеката надзора, донето 17 решења о одузимању, уништавању, забрани промета и налагању отклањања недостатака, као и да је поднето 10 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ.У току месеца вршене су акцијске контроле код произвођача кукурузног брашна, са посебним акцентом на присуство Афла токсина и др. микотоксина, контроле у угоститељским објектима, као и контрола промета вина и ракије у ринфузном стању.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла je да је ветеринарска инспекција у октобру 2015. године примила у рад 336 предмета, а решила 330, сачинила 274 записника, донела 115 решења, издала 26 сефтификата, сачинила 22 службене белешке, поднела 4 прекршајне пријаве и 1 пријаву за привредни преступ.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је здравствена инспекција, у октобру месецу 2015. године, у раду имала укупно 50 предмета, од тога по службеној дужности 31, по захтеву странака 19, 26 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности, изречено 10 мере за отклањање недостака и донето 26 решења за почетак обављања здравствене делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, у извештају о раду за претходни месец, навела је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и да је извршила: 49 контрола, донела 1 решење о препакивању семена, издала 18 сертификата за садни материјал, узела 59 узорака, издала 2 уверења о чистоти сорте и 1 решење о забрани промета.

Весна Милекић, туристички инспектор, подносећи извршај о раду Туристичке инспекције за претходни месец, уместо одсутне, Валентине Стефановић, начелника Одељења туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је на подручју Моравичког управног округа туристичка инспекција у октобру 2015.године извршила укупно 40 контрола и то: 31 контролу у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 4 контроле по пријавама грађана, 2 контроле у категорисаним угоститељским објектима за смештај (хотелима), 3 контроле извршења решења. У том периоду донето је 3 решења којим је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у Регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају делатност до испуњења за то прописаних услова. У октобру је поднето и 4 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду. Туристичка инспекција је вршила контролу викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију МУП-а, у угоститељским објектима у Горњем Милановцу (Велереч), као и акцијске контроле откривања и сузбијања нелегалног рада у Чачку и Ивањици, којим контролама је обухваћено укупно 85 угоститељских објеката.

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе Чачак, истакао је да је Школска управа у Чачку надлежна за 53 школе и 5 предшколских установа на територији Моравичког управног округа. У октобру 2015.године, приоритет Школске управе су били послови везани за распоређивање технолошких вишкова и допуне норме наставницима, који су запослени са непуном нормом, као и прикупљање и обрада података у вези са финансирањем установа према новим правилницима о цени услуга. Сеизовић је навео да је у претходном периоду одржао 2 састанка са свим запосленим у ШУ Чачак, реализовао 3 састанка са Радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуним радним временом. Током месеца примио је 54 странке у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајућу школу и обишао неколико школа на територији Ивањице, Горњег Милановца, Лучана и Града Чачка. У Школској управи раде 2 просветна саветника, Данијела Ковачевић Микић и Милорад Крунић чији је месечни план за октобар, између осталог, обухватао: увид у рад установа, годишњи планови рада и извештаји о раду, као и спољашње вредновање квалитета рада, које је обављено у ОШ „Татомир Анђелић у Мрчајевцима. Тим за спољашње вредновање био је спречен у реализацији свог плана у Прехрамбено-угоститељској школи, након чега је обустављено и спољашње вредновање (општи надзор) у Техничкој школи у Чачку. Чланови колектива су бојкотовали овај вид надзора. Ресорно Министарство је обавештено о догађајима и биће спроведене одговарајуће мере, у складу са законом.
У писарници Моравичког управног округа, у октобру 2015.године, заведено је 1257 предмета, архивирано 126, а активних 1131.

Информација о организацији презентације Закона о инспекцијском надзору

Прелазећи на 3 тачку дневног реда, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, је обавестио присутне да је за 5. новембар, у градској сали у Чачку, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, у сарадњи са УСАИД-ом, Моравичким и Златиборским управним округом, заказало презентација новог Закона о инспекцијском надзору. Наведеној презентацији присуствоваће инспектори из Моравичког и Рашког управног округа, као и представници привредника са територије Моравичког управног округа. Обуке инспектора – тренера предвиђене су до априла 2016.године. Што се тиче софтвера Е-инспектор, истакао је да ће на нивоу републике радити јединствени информациони систем.

Слободан Јоловић је позвао присутне да обавесте све инспекторе, како би присуствовали састанку који је заказан за 5. новембар, а уколико имају одређених питања, везаних за примену новог Закона о инспекцијском надзору, да исте проследе мејлом. Начелник Моравичког управног округа је навео да ће се у Краљеву, 9 и 10 децембра 2015.године, организовати обука инспектора, као и да ће се он лично заложити да се омогући присуство обуци и инспектора са територије Моравичког управног округа.

Број инспекција и инспектора на подручју Моравичког управног округа

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, упознао је присутне да је на састанку, коме је присуствовао у Београду, било говора и о броју инспекција и инспектора у окрузима. С тим у вези неопходно је у неким врстама инспекција смањити број инспектора, а у некима повећати, у зависности од указаних потреба. Имајући напред наведено у виду, затражио је од сваке инспекције да достави број тренутно запослених, као и недостајући број инспектора. Сагласно допису Ђорђа Степановића, саветника у Министартву државне управе и локалне самоуправе, од 23.10.2015.године, изнео je предлог о потребном броју инспекција и инспектора у Моравичком управном округу, ради ефикасније примене Закона о инспекцијским надзору („Службени гласник РС“, бр.36/15), и то:

Такође, навео је да у Моравичком управном округу постоји 13 инспекција, са 47 систематизованих радних места инспектора, од чега је 45 попуњених, а које припадају 5 министарстава, те да ради ефикасније примене Закона о инспекцијском надзору, треба да предлажимо повећање на 16 инспекција и 55 инспектора, чиме би се број инспектора повећао за 8 (осам).

Такође, распоред инспектора ван седишта Округа, по општинама (Г.Милановац, Ивањица и Лучани), требало би извршити у складу са бројем правних и физичких лица на територији коју покривају град Чачак и наведене општине, у зависности од броја инспектора у појединим инспекцијама (око 60% у седишту Округа у Чачку, по 15% у Горњем Милановцу и Ивањици и око 10% у Гучи, општина Лучани) а сва систематизована а не попуњена места инспектора требало би попунити најкасније до краја 2015. године, а остала у најкраћем року након доношења нове систематизације. Уколико није могуће извршити повећање броја извршилаца инспектора туристичке инспекције, онда то треба учинити смањењем броја тржишних инспектора. Јоловић је навео да повећање, односно попуну систематизованих, а упражњених, радних места инспектора, по министарствима.

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више