Девета седница, одржана 08.06.2015.године у Чачку
Десета седница, одржана 06.07.2015.године у Чачку
Девета седница, одржана 08.06.2015.године у Чачку
Десета седница, одржана 06.07.2015.године у Чачку

Седма седница колегијума 06.07.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.

Присутни: шеф Одсека за опште послове, Слађана Спасовић, др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпспекције, Мирјана Зарић, координатор ветеринарске инспекције, Валентина Стефановић, начелник туристичке инспекције, Предраг Васиљеивић, начелник Тржишне инпспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Драгана Шћекић фитосанитарни инспектор, Живорад Богосављевић, водопривредни инспектор, Слађана Мијатовић, овлашћено лице за Школску управу Чачак. Састанку не присуствује Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању).

Начелник Округа, мр Слободан Јоловић, упознао је чланове колегијума са шефом Одсека за опште послове Слађаном Спасовић, која је по завршеном јавном конкурсу примљена у радни однос на упражњено радно место због одласка Брана Дробњака у пензију. Начелник је пожелео много успеха у даљем раду и у кратким цртама упознао присутне са обавезама које ће убудуће преузети Спасовић.

Извештај о раду инспекција у првих шест месеци у 2015. години

Начелник Слободан Јоловић је позвао присутне да изнесу информацију ако је било неких карактеристичних појава и контрола у јуну месецу. Како није било таквих случајева, Јоловић је позвао присутне да поднесу извештај о раду инспекција у претходном месецу, као и осврт на првих шест месеци у 2015. години.

Др Светлана Тадић шеф Одсека истакла је да је Санитарна инпсекција у јуну месецу реализовала све активности у складу са планом рада за јун 2015.године. Истиче да је примљено 161 предмет, да је инспекција извршила редовних надзора 104, контролних надзора 50, број ванредних надзора је било, што укупно износи 161 надзор, од чега је донето укупно решења 52, за отклањање недостатака било је 21, решења за забрану рада лицима 30. Инспекција је у јуну поднела захтева за покретање прекршајног поступка 6, а дванаест мандатних казни је наплаћено.
У извештајном периоду санитарна инспекција није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља.
На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015. годину. План Акција спроводи се јединствено на територији Одсека. У јуну 2015. године план је реализован у објектима за промет сладоледа, угоститељским објектима на Ибарској магистрали и з апромет на мало флаширане воде. У објектима за занатску производњу сладоледа и угоститељским објектима за промет сладоледа вршен је надзор на општом хигијеном (провера микробиолошке чистоће брисевима) и личном хигијеном запсолених лица. Опште хигијенско стање у објектима за занатску производњу сладоледа и угоститељским објектима за промет сладоледа још увек није задовољавајуће, истиче да је уочен напредак у односу на претходне контроле. Због неисправних брисева 15% донета су решења за спровођење корективних мера у погледу чишћења, прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије. Због наведеног изречено је седам мандатних казни. Тадић је истакла да су сва запослена лица уредно носила радну одећу, такође и да два лица нису имала обављен здравствени преглед. У угоститељским објектима на Ибарској магистрали вршен је надзор над општом хигијеном, односно провера микробиолошке чистоће брисевима и личном хигијеном запослених лица.
Тадић истиче да је опште хигијенско стање незадовољавајуће, да је због неисправних брисева 17% донета решења за спровођење корективних мера у погледу чишћења, прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије. Због таквог стања изречене су 4 мандатне казне. Др Тадић истиче да у два објекта запослена лица нису носила радну одећу, па су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка.
Како истиче начелник Санитарне инспекције, Др Тадић у објектима за промет на мало вршен је надзор флаширане воде, контрола опште хигијене и запослених лица. Након извршених контрола резултат је да је флаширана вода у промету декларисана, задовољавајућих сензорских својстава и у року употребе.
Опште санитарно хигијенско стање је задовољавајуће, што се тиче радне одеће сва запослена лица су носила исту, а два лица нису имала обављен здравствени преглед.
На крају излагања др Тадић је истакла да је на нивоу Одсека уочен комплексан проблем, све је више запослених лица која нису едукована за послове које обављају и не препознају у довољној мери значај одржавања хигијене и професионалног руковања храном. Тај проблем су препознали и послодавци, који се обраћају захтевима за обуком запослених лица.
Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор је укратко упознала присутне са радом ове инспекције у јуну месецу. Изнела је да је Фитосанитарна инспекција урадила 73 контроле, донела једно решење о препакивању семена, издали су један фитосертификат узето је 63 узорка. Када је реч о пријави производње њих је било 334.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор изнела је податке да је у јуну месецу примила у рад три предмета. Станојевић истиче да је извршила четири контроле, четири записника саставила, сачинила једну службену белешку. У јуну месецу написала два дописа, док није било захтева за покретање прекршајног поступка. Станојевић је је истакла да је у јуну користила годишњи одмор.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције истакла је да је у јуну месеу примљено укупно 245 предмета, од тога решено је 214 предмета, направљено 185 записника. Зарић износи податак да је донето 80 решења, издато 41 сертификат, сачињено 28 службених белешки. У току јуна Ветеринарска инспекција је поднела 4 захтева за покретање прекршајног поступка. Зарић је за првих шест месеци у 2015. години изнела податке да је инспекција у рад примила 1895 предмета, решених предмета је 1989, сачињено је 1513 записника, донето решења 630, издато сертификата 213, као и сачињено 106 службене белешке. Зарић истиче да је у наведеном периоду поднето 74 захтева за покретање прекршајног поступка, као и три пријаве за привредни преступ. Битно је истаћи да је за ветеринарско-санитарне прегледе наплаћено 837.087,00 динара, а на име републичке административне такске износ од 893.125,00 динара.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор,рекао је да је у јуну 2015. године примљено и обрађено укупно 248 захтева, извршен је исти број контрола, као и сачињено записника. Јововић истиче да је у назначеном периоду донето решења 255 о дозволи увоза, као и да је 57 издато сертификата за извоз у Републику Македонију. Јововић је изнео податке за период 01.01. до 30.06.2015. године и то да је укупно примљено 1565 захтева, колико је и извршено контрола и сачињено записника. Донето је 1606 решења о увозу и донето једно решење о забрани увоза. Издато је 253 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истиче да је у јуну месецу ова инспекција извршила 65 инспекцијских прегледа, саставила толико записника. Васиљевић истиче да су инспектори овог Одељења донели 11 решења о отклањању утврђених неправилности, једно решење о забрани рада, поднели су 22 захтева за покретање прекршајног поступка. У извештајном периоду стављено је ван промета робе у вредности од 104.050,00 динара.
Васиљевић истиче да су међуљудски односи у колективу добри.

Милош Рисимовић, санитарни инспектор истиче да је у извештајном периоду од јануара до јуна 2015. године извршио санитарни преглед код 1697 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 1603 док је број пошиљки животних намирница износио 94. У извештајном периоду Рисимовић истиче, донето је укупно 1697 сагласности за царињење увозних пошиљки, 1228 коначних решења док су остала решења у поступку за коначно одобрење – промет пошиљке и доносе се континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа, истакао је.
Рисимовић је изнео и податке конкретно за јун месец 2015. години, тако да је у јуну извршено санитарних прегледа пошиљки из увоза 341, број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 326 док је број пошиљки животних намирница износи 15. У односу на претходни месец број захтева за преглед увозне пошиљке бележи благи раст. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 341 сагласности за царињење увозних пошиљки.

Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције, изнела је податке везане за рад Туристичке инпсекције за јун месец 2015. године., истиче да је урађено укупно 29 контрола, од тога седам редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објектима за исхрану и пиће, четири контроле по пријави у Ивањици једна, и у Чачку три. Шест контрола извршеа раније донетих решења, као и дванаест контрола пословања туристичких агенција. Стефановић истиче да је донето једно решење о забрани рада због бесправног обављања угоситељске делатности физичком лицу у Чачку, једно решење о привременој забрани обављања делатности организатора туристичког путавања, због непоседовања гаранције путовања, такође Агенција из Чачка, донето једно решење о забрани рада , због непоступања по решењу туристичог инспектора. Поднето је шест захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду. Стефановић је истакла да ова инспекција у ноћним контролама има потребу за асистенцијом полиције, којој се у тим случајевима обраћа писаним захтевом и да са истом има одличну сарадњу.
Што се тиче радне дисциплине и понашања инспектора, нема никаквих проблема и да је иста на највишем нивоу, нагласила је Стефановић. Такође, Стефановић Валентина изнела је и податке за рад ове Инспекције у периоду од јануара до јуна ове године, па тако истиче да је урађено 107 редовних контрола у некатегорисаним угоститељским објектима за исхрану и пиће, 25 контрола по пријавама у Ивањици 11, у Чачку 11, док је у Горњем Милановцу оваквих контрола било три. Урађено је и 34 контроле извршења раниије донетих решења, две контроле боравишне таксе, десет ноћних контрола пословања угоситељских објеката и двадесет туристичких агенција. Када је реч о предузетим мерама донето је десет решења о забрани рада и то: 9 због бесправног обављања угоститељске делатности и један због обављања угоситељске делантости правном лицу које је уписано у Регистар удружења, без уписа привредне делатности. Стефановић износи податак да је донето једно решење о забрани рада туристичкој агенцији организатору туристичких путовања у Ччаку због непоседовања гаранције путовања и поднет предлог за одузимање лиценце. Када је реч о казненим мерама, истиче да је поднето 47 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном Суду.

Живорад Богосављевић, водни инспектор у Моравичком округу, истиче да је у јуну месецу направио четири редовне контроле, направио 12 поднесака, сачинио једну службену белешку, донео осам решења, поднео два захтева за покретање прекршајног поступка, две пријаве за привредни преступ, сачинио три дописа. Богосављевић за период јануар-јун 2015. године износи податак да је у назначеном периду урадио 19 редовних контрола, по пријави странака 33, по налогу двадесет две контроле. Сачинио је шест службених белешки, донео је 46 решења, када је реч о захтевима за покретање прекршајног постука било их је 7, сачинио је 19 дописа.

Инспекција рада за Моравички управни округ, шеф Одсека Љиљана Мајсторовић, доставила је извештај о раду ове Инспекције за период 01.01. – 30.06.2015. године који чини саставни део овог записника. Састанку присуствује Братислав Танасковић, инспектор за заштиту на раду. Када је реч о реализацији плана за месец јун 2015.године, Танасковић истиче да је планом Инспектората за рад предвиђено да се изврше надзори код послодаваца у делатностима грађевине, приозводње бетонске галантерије, трговина, откупа и прераде воћа, личних услуга и др. Сходно наведеном плану сачињен је план рада Одсека и исти је достављен сваком инспектору лично. Тако је у току јуна извршено укупно 52 инспекцијска надзора, по захтеву странака 18, по службеној дужности 30 надзора, контролних надзора је било 4. На фактичком раду затечено је 10 лица од којих је након надзора девет лица склопило уговор о раду. Донето је укупно 6 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду, поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка.
Надзора у области безбедности и здравља на раду било је укупно двадесет девет, од тога 25 редовних, три надзора поводом повреда на раду, од тога: три тешке повреде на раду. Донето је 7 решења којим је наложено отклањање 22 повреда Закона , донето је једно решење о испуњености услова и један захтев за покретање прекршајног поступка против лица за обављање послова безбедности и здравља на раду. Интегрисаних надзора извршно је укупно четири, донето је пет решења којим је наложено отклањање 12 повреда Закона. Када је реч о броју лица на фактичком раду било их је шест и са њима је заснован радни однос. У току извршавања планираних задатака инспектори овог Одцсека су наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције или су радње трајно и привремено одјављене што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. Из наведеног разлога инспектори су и поред свог нагажовања умањили ефекат рада.

Референт писарнице Станка Ћендић доставила је табеларни приказ по министарствима о броју предмета за период од 01.01. до 30.06.2015. године. Укупан број заведених предмета за наведени период био је 5984, архивирано 2768 предмета, у раду 3216 предмета.

Град Чачак не одустаје од захтева за исељење инспекцијских служби

Мр Слободан Јоловић, подсетио је присутне да је постојао велики притисак од стране Града Чачак као и Министарства да се инспекцијске службе и део Стручне службе пресели у пословни простор у ул. Жупана Страцимира бр. 35. Начелник је истакао да је морао да потпише уговор, како је рекао пословни простор који добијамо под истим условима као и овај који смо користили. Незнатна је разлика у површини. Јоловић је истакао да је формирана комисија коју чине три инспектора Моравичког управног округа и да је Град формирао комисију за примопредају пословног простора између града Чачка и Моравичког управног округа.Јоловић истиче да је у току обезбеђење простора у згради Просвете, очекује да ће већ у току наредног месеца бити обављени разговори са директором ЈП „Службени гласник“ Београд, Јеленом Триван. Начелник је позвао присутне да ако има неких питања или проблема као и предлога да изнесу.

Зоран Шеварлић је подсетио да је још пре 20 година када је начелник Округа био Милош Нешовић скретао пажњу на потребу решавања питања трајног смештаја Округа. Шеварлић истиче да се слаже са начелником Јоловићем и указује да су инспектори државни службеници и да морају да извршавају задате послове. Шеварлић указује на специфичност рада Здравствене инспекције, истиче да је сама материја којом се баве и странке које им се обраћају врло осетљиве и да је јако битно да ова инспекција има засебну канцеларију, а не да је дели са саобраћајним инспектором.

Начелник Јоловић подсећа да ће се самим распоредом инспекција по канцеларија у новом простору комисија бавити у ходу и да очекује да се инспекције међу собом договоре, а такође да приликом распореда треба водити рачуна о броју инспектора и површини канцеларије у којој би били смештени.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, такође износи потребу ове инспекције за засебном канцеларијом и подсећа да је инспекција опремљена средствима из Управе.

Начелник поново истиче да ће тражити од Града да трошкове селидбе, односно раднике који ће вршити селидбу, сноси Град.
Јоловић је обавестио чланове Комисије да све обавезе, послове и решавање проблема око пресељења решавају у сарадњи са Слађаном Спасовић, шефом Одсека за опште послове.

Седма седница колегијума 06.07.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више