Шеста седница колегијума 30.03.2016.
Одржан округли сто о предузетништву
Шеста седница колегијума 30.03.2016.
Одржан округли сто о предузетништву

Седма седница колегијума 06.04.2016.

Састанак је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Никола Савић, инспектор рада, уместо Љиљане Мајсторовић, начелника Инспекције рада, Живорад  Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, пољопривредни инспектор, уместо Ане Лапчевић, координатора Пољопривредне инспекције, Весна Милекић, туристички инспектор, уместо Валентине Стефановић, начелника Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе у Чачку, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни   инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању) и Биљана Станојевић, еколошки инспектор.

Начелник Моравичког управног округа мр Слободан Јоловић, отворио је седми састанак окружних подручних јединица органа државне управе Моравичког управног округа (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили, следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са претходног састанка (колегијума).
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту, као и прва три месеца 2016. године,
  • Информација о карактеристичним појавама и контролама, са посебним освртом на заједничке контроле са другим инспекцијама, државним и органима локалних самоуправа.
  1. Информација о упознавању инспектора о објављеним видео снимцима и другим материјалима са обука за инспекторе на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и о одржаном састанку у Влади Републике Србије са начелницима управних округа.
  1. Информација о одржаним заједничким састанцима и презентацијама републичких и инспекција из локалних самоуправа ради координације заједничке израде планова инспекцијског надзора.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка  дневног реда

Усвајање записника са претходног  састанка

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у марту, као и у прва три месеца 2016. године и информације о карактеристичним појавама, са посебним освртом на заједничке контроле са другим инспекцијама, државним и органима локалних самоуправа

            Начелник  Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне инспекторе да поднесу извештаје о раду за март, као и  прва три месеца 2016. године, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду или карактеристичних контрола током  претходног месеца.

Туристичка инспекција

Весна Милекић, туристички инспектор, поднела је извештаје о раду туристичке инспекције, уместо Валентине Стефановић, начелника Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, у коме је истакла, да је туристичка инспекција у марту 2016. године, извршила укупно 36 контрола и то: 28 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 2 контроле по пријави грађана у угоститељским објектима за исхрану и пиће (1 у Чачку, 1 у Ивањици), 5 контрола извршења решења и 1 контролу туристичке агенције. У контролисаном периоду донето је 1 решење којим је нерегистрованом субјекту – физичком лицу наложено да покрене поступак за упис у Регистар привредних субјеката и којем је забрањено да обавља  делатност до испуњења за то прописаних услова и 1 решење о отклањању  недостатака. Истакла је  да је поднето 7 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду. Истакла је да су у ноћи између 11 и 12.03. 2016. године, уз асистенцију МУП ПУ Чачак, вршене  контроле, у ноћним сатима, у угоститељским објектима у Чачку, и то контрола точења и служења алкохолних пића малолетним лицима.Том приликом нису затечене неправилности у раду.

У кварталном извештају за 2016. годину, навела је да је туристичка инспекција на подручју Моравичког управног округа извршила укупно 84 контроле, којима је обухваћено  83 објекта за исхрану и пиће и  1 туристичка агенција. У наведеном периоду инспектори су донели 5 решења којима је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену поступак за упис у Регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају делатност до испуњења за то прописаних услова. Донето је  7 решења којима је наложено отклањање утврђених неправилности и 1 закључак о дозволи извршења решења. Поднето је укупно 16 прекршајних захтева  и издат 1 прекршајни налог. У овом кварталу,  инспектори Моравичког управног округа, били су ангажовани на дежурствима у вршењу инспекцијског надзора у зимским туристичким центрима Копаоник и Златибор. У фебруару  месецу, у Ивањици и у јануару и марту у Чачку, организоване су циљане контроле угоститељских објеката за пиће у којима се пружају и услуге забаве, са предметом контроле служења алкохолних  пића малолетним лицима. Извршено је 7 контрола у касним ноћним сатима, уз асистенцију полиције из Чачка и Ивањице. У једном случају, у угоститељском објекту у Чачку, утврђена је повреда закона у том делу. Овакве врсте контроле биће организоване и даље, у наредним месецима. Започете су и контроле туристичких агенција.

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је здравствена  инспекција  у марту имала 50 предмета по службеној дужности, по захтеву

странака 11 и 4 захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности. Изречено је 14 мера за отклањање недостатака и донето 4 решења за почетак обављања здравствене делатности. Према његовим речима у извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

У тромесечном извештају навео је да је његова инспекција за претходна три месец  примила  у  рад по службеној дужности 112 предмета, а  по захтеву странака 97.

Захтева за утврђивање услова за почетак обављања здравствене делатности  било је 36. Изречено је 28 мера за отклањање недостатака и донето 97 решења за почетак обављања здравствене делатности.

Тржишна инспекција

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакао је да је тржишна инспекција у свакодневној  комуникацији са седиштем одељења, ради издавања конкретних налога за инспекцијске контроле. По добијању директива и инструкција разрађује се план активности, а потом организује конкретан рад на терену. У марту месецу извршено је 57 инспекцијских прегледа, састављено 57 записника, донето 25 решења о отклањању утврђених неправилности, поднето 22 захтева за покретање прекршајног поступка и донето 10 решења о одузимању робе. Истакао је да су међуљудски односи у колективу добри.

У тромесечном извештају о раду  навео је да је тржишна инспекција  извршила 142 инспекцијска прегледа, саставила 142 записника, донела 47 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 46 захтева за покретање прекршајног поступка и 18 решења о одузимању робе.

Фитосанитарна инспекција

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, навела је да је у претходном месецу извршено 56 контрола, издато 14 фитосертификата, донето 4 решења о препакивању семена, 1 решење о забрани промета, узет 1 узорак и поднето 2 извештаја.

Фитосанитарна инспекција је током првог квартала  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд, и извршила 132 контроле, донела 11 решења о препакивању семена, издала 82 уверења о признавању семена, донела 3 решења o  непризнавању семена, издала 40 фитосертификата, 5 решења о налагању мера, 1 решење о забрани промета, 4 решења о забрани производње, узела 17 узорака и послала 2 извештаја.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, пољопривредни инспектор, у извештају о раду за претходни месец, навела је да је пољопривредна инспекција извршила укупно 56 контрола код субјеката надзора, донела 2 решења о одузимању, уништавању и забрани промета, поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 кривичну пријаву. Истакла је да је њена инспекција током марта радила на пословима појачане контроле на поплављеним подручјима.

У извештају о раду пољопривредне инспекције за претходна три месеца, истакла је да је пољопривередна инспекција  извршила 150 контрола код субјеката надзора,  донела 22 решења о одузимању, уништавању и забрани промета, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка, 3 пријаве за привредни преступ и 1 кривичну пријаву.

Инспекција рада

            Никола Савић, инспектор рада, подносећи извештај, уместо Љиљане Мајсторовић, шефа Одсека инспекције рада, истакао је да је планом  рада предвиђено да   се   изврше   надзори   код   послодаваца   у   делатности   грађевине, трговине,  угоститељства,  делатности ветеринарских и пољопривредних станица и услуга. Када је

у питању надзор у области радних односа, извршено је укупно 67 инспекцијских надзора, од тога по захтеву странака 26, по службеној дужности 38 и контролних 2. На фактичком раду затечено је 4 лица која су након надзора склопила уговор о раду.У контролисном периоду донето је 2 решења о отклањању повреде Закона у смислу одредби чл. 269. Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271 било је 2. Када су у питању надзори  у области безбедности и здравља  на раду, истакао је да је извршено  укупно 12 надзора, 8 редовних, 4 надзора поводом повреде на раду. Констатоване су 4 тешке повреде на раду. Извршено је укупно 52 интегрисана надзора, а на фактичком раду је затечено  100 лица, од којих је са 88 склопљен уговор о раду. Превентивних поступања је било 2 и указивања 2. У току извршења планираних задатака инспектори су наилазили на проблем проналажења послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције. У марту месецу у Одсеку је радило 6 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7. Инспектори су током марта  учествовали у акцијама Инспектората, о чему су уредно достављали извештај Инспекторату за рад. Инспектор, Вукић Лекић, користио је други део годишњег одмора.

У току првог квартала, инспекција рада је извршила укупно 200 инспекцијских надзора, од тога, по захтеву странака 66, по службеној дужности 120 и контролисаних 2. На фактичком раду затечено је 16 лица, након чега је склопљено 15 уговора о раду.  Донето је 6 решења о отклањању повреда  Закона у смислу  одредбе  члана 269. Закона о раду. Захтева за  одлагање и поступање по члану 271. било је 5. Поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка. У наведеном периоду извршено је укупно 43 надзора у области безбедности и здравља на раду, од тога 36 редовних и 8 надзора поводом повреде на раду. Том приликом констатовано је 8 тешких повреда на раду. Донето је 3 решења, којима је наложено отклањање 5 повреда закона, 2 решења о испуњености услова, 1 захтев за покретање прекршајног поступка, а једно лице је затечено на фактичком раду. У претходна 3 месеца  извршено је  укупно 133 интегрисана  надзора, донето је 2 решења, којима је наложено отклањање  5  повреда Закона. На фактичком раду затечено је  100 лица, а са 88  је закључен уговор о раду. Превентивних поступања је било 2, а указивања  такође 2.

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, инспектор за заштиту  животне средине, у извештају о раду за март, навела је да је у рад примила 17 предмета, извршила 11 контрола, саставила 9 записника, 6 дописа, донела 1 решење о отклањању неправилности и сачинила 6 службених белешки. Пријава  и захтева за покретање  прекршајног поступка није било.

У извештају о раду за претходна три месеца, истакла  је да је у рад примила 37 предмета, извршила 31 контролу, сааставила 29 записника,15 дописа, донела 8 решења о отклањању неправилности, сачинила 8 службених белешки. Истакла је да у контролисаном периоду није било прекршајних пријава, ни захтева за покретање прекршајног поступка.

Водна инспекција

Живорад Богосављевић, водни инспектор, навео је да је у марту 2016. године, извршено 24 контроле по налогу шефа РВИ, сачињено 24 записника на терену, донето 13 решења и прослеђено 17 дописа странкама.

У извештају за први квартал, истакао је да је у првих 3 месеца 2016. године, извршено укупно 45 контрола, сачињено исто толико записника, донето 24 решења, поднета 1 прекршајна пријава и прослеђено 34 дописа странкама.

Гранична фитосанитарна инспекција

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о  раду за март, истакао  је  да  је  у претходном месецу примљено и обрађено 182 захтева,

извршено исто толико контрола и сачињен исти број записника. Донето је 194 решења о дозволи увоза и издато 38 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Подносећи квартални извештај, навео је да је у контролисаном периоду у рад примљено 607 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број записника. Донето је 664 решења о дозволи увоза и издато 126 сертификата за извоз у Републику  Македонију.

Санитарна инспекција

Др Светлана Тадић, шеф  Одсека санитарне  инспекције, навела је да је санитарна инспекција реализовала активности у складу са планом рада за 2016. годину.

У рад је примљено 165 предмета, извршено 157 редовних надзора, 32 контролисаних и 8 ванредних. Укупан број надзора је 197. Донето је 45 решења,од тога 36 решења за отклањање недостатака, 11 решења о забрани рада лицима.Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 6 мандатних казни.У марту је спроведен  План рада по типу Акција за март 2016. године у предшколским  и кухињама колективне  исхране, као и у објектима за промет на мало козметичким производима. Контролом је обухваћено укупно 70 објеката.

У кварталном извештају, Тадић је истакла да је санитарна инспекција у рад примила укупно 398 предмета, извршила 387 редовних надзора, 116 контролних и 11 ванредних.Укупан број надзора за претходна 3 месеца је 614. У том периоду донето је 135 решења, од тога 91 решење о отклањању недостатака, решење за забрану рада лицима 66 и поднето 18 захтева за покретање прекршајног поступка. Наплаћено је 14 мандатних казни. У контролисаном периоду вршена је контрола рада угоститељских објеката који су организовали дочек Српске нове године, објектима за брзу припрему хране у близини школских  објеката, кухињама школских и  предшколских објеката,   кухињама колективне исхране и објектима за промет на мало  козметичким производима. Контгролом је  обухваћено  130 објеката.

Ветеринарска инспекција

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за  претходни месец, истакла је да је у марту, у рад примљено 285 предмета, решено 268 предмета, сачињено 227 записника, донето 79 решења, издато 31 сертификат, сачињено 17 службених белешки, поднето 5 прекршајних пријава и поднета 1 пријава за привредни преступ.

Зарић је истакла да је у претходна 3 месеца у рад примљено 811 предмета, решено 694, сачињено 619 записника, донето 227 решења, издато 79 сертификата, сачињено 39 службених белешки, поднете  44 прекршајне пријаве, поднета 1 пријава за привредни преступ и 1 кривична пријава.

Шумарска инспекција

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, истакао је да је  његова инспекција у марту  извршила 29 надзора и то: према Закону о шумама 18, Закону о дивљачи и ловству 8 и  Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 3. У току рада донето је 3 решења, поднето 5 прекршајних пријава и 3 кривичне пријаве. Издато је 39 уверења, изречено је 2 осуђујуће  пресуде, са новчаном казном у износу од 15.000 динара.

Подносећи  тромесечни извештај, Ковачевић је навео да је шумарска инспекција извршила према Закону о шумама 74 надзора, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 42, Закону о ловству  12. У наведеном периоду донето је укупно 9 решења, издато 39 уверења, поднета 21 прекршајна пријава, привремено одузето 99 м³ дрва, а трајно 46  м³ и поднето 7 кривичних пријава. Изречене су новчане казне у износу од 370 000 динара.

Гранична санитарна инспекција

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у извештају о раду за март, навео је да је извршен санитарни преглед код  278 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 268, док је број пошиљки животних намирница износио 10. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 278 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу  доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

У кварталном извештају је навео да је његова инспекција извршила санитарни преглед код 719 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе је износио  69, док је број пошиљки животних намирница износио 29. У наведеном периоду била је 1 забрањена пошиљка у вези које је донето решење о уништењу. Донето је 719 сагласности за царињење увозних пошиљки.

Школска управа

Владан Сеизовић, в. д.  руководиоца Школске управе у Чачку,  у извештају за март, истакао је да је реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је 3 састанка са свим запосленим лицима у Школској управи, направио план рада за март месец, реализовао 4 састанка са Радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом, примио 18 странака у вези са захтевима за  премештај  или упућивање у одговарајуће школе, обишао неколико школа на територији општине Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Реализовао је 1 састанак са директорима основних и средњих школа из свих општина и Града Чачка. Учествовао  је као екстерни евалуатор у стручно-педагошком надзору ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима и ОШ „Вук Караџић“ у Чачку. Организовао је састанак саветника из ШУ Чачак са педагошким саветницима из основних и средњих школа у Моравичком управном округу. Са Министарством просвете и сарадницима посетио је поплављену школу „Краљ Александар I“  у Горњем Милановцу и радове на доградњи Гимназије у Ивањици. Учествовао је у комисији за полагање испита за лиценцу  у Београду. Решавао је по претставци родитеља за насиље у ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку и ОШ „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. Обављао је свакодневне консултативне састанке са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно-васпитним установама, на подручју Моравичког управног округа. Саветници и остали запослени у ШУ Чачак  реализовали су активности, предвиђене за март 2016. године.

Подносећи квартални извештај, Сеизовић је истакао да је у претходном периоду  одржао 4 састанка са свим запосленим у Школској управи Чачак. Реализовао је 6 састанака са Радном  групом за упућивање технолошких  вишкова и радника са непуном нормом. Примио је 19 странака, у вези  са захтевима за премештај или упућивање у одговорајуће школе. Обишао је 10 школа на територији општина Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Учествовао је на 3 састанка као представник Школске управе у Моравичком управном округу и  као екстерни евалуатор у стручно-педагошком надзору,  ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима и ОШ „Вук Караџић“ у Чачку. Организовао је састанак саветника из ШУ Чачак са стручним сарадницима из основних и средњих школа Моравичког управног округа. Организовао је састанак у Музичкој школи, директора Моравичког и Златиборског округа са државним секретаром др Зораном Лужанин, помоћником министра др Милованом  Шуваковом и представницима школских управа из Ужица и Чачка. Са министром просвете и сарадницима, посетио је поплављену школу „Краљ Александар I“ у  Горњем  Милановцу и радове на доградњи Гимназије у Ивањици. Учествовао је у комисији за полагање испита за лиценцу  04.03.2016. и 14.03.2016. године у Београду. Решавао је по претставци родитеља за насиље у ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку и ОШ „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. У Регионалном центру у Чачку учествовао је на презентацији КОБСОН пројекта Народне библиотеке из Београда и презентацији Центра за промоцију науке. Обављао је свакодневне консултације са директорима образовно- васпитних установа на територији Школске управе  у Чачку.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.02.2016. – 31.03.2016. године, заведено је  укупно 1146 предмета, активних је 885, резервисаних 132 и архивираних 129.

У периоду од  01.01.2016. – 31.03.2016. године, у писарници Моравичког управног округа,  заведено је укупно 2617 предмета, активних је 1958, резервисаних 115 и архивираних 544.

III тачка дневног реда

Информација о упознавању инспектора о објављеним видео снимцима и другим материјалима са обука за инспекторе на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и  о одржаном састанку у Влади  Републике Србије са начелницима управних округа

Начелник Моравичког управног округа, скренуо је пажњу  присутним инспекторима, да би за њихов рад, било веома корисно да посете  сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и сајт Координационе комисије, како би се упознали са видео и другим материјалима и презентацијама са обука инспектора,  и са прописима које ће примењивати у свом раду.

Према његовим речима, постоји одређени број инспектора који никада нису ни ушли на поменуте сајтове, а вероватно многи од њих не прате ни прописе које  треба да примене у свакодневном раду.

Јоловић је обавестио присутне да је 04. априла 2016. године, у згради Владе Републике Србије у Београду, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржан састанак са начелницима управних округа, на тему размене података из службених евиденција. На том састанку, између осталог, начелници округа су упознати са плановима Министарства, у погледу њиховог ангажовања на имплементацији одредаба Закона о општем управном поступку, који се односи на размену података из службених евиденција, у смислу координације и сарадње са начелницима  градских и општинских управа. Према његовим речима, први корак координације сарадње на овом послу  је попуњавање упитника, како би се на основу одговора на одређена питања, пружио увид у тренутно стање, у погледу спровођења одредаба о размени података из службених евиденција  у јединицама локалних самоуправа.

 

IV тачка дневног реда

Информација о  одржаним заједничким састанцима и презентацијама републичких и инспекција из локалних самоуправа ради координације заједничке израде планова инспекцијског надзора.

Начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне да  је у Округу у априлу одржан састанак са 4 групе са око 20 – 25 инспектора, и то: један заједнички састанак републичких и инспекција из локалних самоуправа, Лучана, Ивањице, Горњег Милановца, један са инспекторима Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка и састанак републичких инспекцијских служби у седишту Округа, који нису присуствовали ранијим састанцима, саљ циљем да се упознају са начином коришћења сајта Моравичког управног округа а посебно Министарства за државну управу и локалну самоуправу преко којих могу доћи до свих објављених прописа и материјала са обука инспектора и објашњења за примену законских прописа.

Према речима Јоловића, Закон о инспекцијском надзору даје много шира овлашћења инспекторима. Из тих  разлога, инспектор који врши контролу може сачинити службену белешку  о питањима која нису у његовој надлежности, и о томе  обавестити  надлежну инспекцију, или Пореску управу. Као пример, навео је случајеве   када радници, који раде код субјекта контроле, имају уредне санитарне књижице, а нису пријављени. Постоје и случајеви када се  исплата плате врши  „у кешу“, а не преко рачуна, о чему, такође,  треба обавестити Пореску управу.

Како би се  одређене негативне појаве искорениле, неопходна је координација не само инспекција међусобно, већ и сарадња са  тужилаштвом, правосуђем, Пореском управо итд.Скренуо је  пажњу и на поступање судија Прекршајног суда у Чачку, који често изричу минималне казне за вишеструке  повратнике или дозвољавају да прекршајни поступак, према одређеним лицима, застари. На тај начин се обесмишљава инспекциски надзор па се о томе мора разговарати са прекршајцима.

У вези са овом  темом, према његовим речима, биће организован састанак са судијама Прекршајног суда у Чачку, на коме ће бити разматрана спорна питања. Наложио је присутним инспекторима да за тај састанак  припреме конкретне примере из своје праксе, у којима  Прекршајни суд није поступао по закону.

Јоловић је истакао да проблем у примени новог Закона о инспекцијском надзору представља и лоша навика коју тешко поједини инспектори мењају и прилагођавају се новим, ширим овлашћењима али и обавезама. За то су потребни знање, рад и упорност али и време. Потсетио је на обавезу прилагођавања јер се то од свих новим решењима тражи. И то ће бити мерљиво у наредном периоду.

V тачка дневног реда

Текућа питања

Начелник Моравичког управног округа,  упознао је присутне са чињеницом да су  средства, са  апропријације, која се односи на  текуће  потребе и одржавања,  већ потрошена, и то за целу  2016. годину. Из тих разлога, замолио је инспекторе  да прање службених возила не врше  у перионицама, за чије услуге плаћа Округ.

Седма седница колегијума 06.04.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више