Додик домаћин Сабора у Гучи. Мирослав Илић: Гуча је светиња
Све спремно за почетак 56. драгачевског сабора трубача у гучи
Додик домаћин Сабора у Гучи. Мирослав Илић: Гуча је светиња
Све спремно за почетак 56. драгачевског сабора трубача у гучи

Дванаста седница колегијума 08.08.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник  водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком  управном  округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Весна Станић, здравствени инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању), Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције (на годишњем одмору) и Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку (на годишњем одмору).

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је  дванаести редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са jеданаестог састанка колегијума
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јулу 2016. године,

-информација о карактеристичним појавама и контролама.

  1. Информација о плановима инспекцијског надзора за август 2016. године
  1. Текућа питања

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са једанаестог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јулу 2016. године и информација о карактеристичним појавама и контролама

Здравствена инспекција

Весна Станић, здравствени инспектор, у извештају о раду за јул 2016. године, навела је да је њена инспекција извршила 18 надзора по плану, 10 утврђујућих по захтеву субјеката и 14 надзора ван плана. Изречено је 20 мера за отклањање недостатака и донето 10 решења за почетак обављања здравствене делатности. Током претходног месеца радило се уобичајено и није било случајева драстичнијег  кршења закона из области здравствене заштите

Еколошка инспекција

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је у претходном месецу у рад примила 9 предмета, извршила 11 контрола, 3 контроле код нерегистрованих субјеката, саставила 10 записника, 3 дописа и 1 службену белешку. У истом периоду  донела је 4 решења о отклањању неправилности, 3 решења са изреченим забранама и поднела 3 пријаве за покретање прекршајног поступка. Навела је да су у складу са Законом о инспекцијском надзору почели са саветодавним посетама. Према њеним речима,  у  претходном месецу није било неких карактеристичних контрола.

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник  Санитарне инспекције, навела је да је санитарна инспекција током претходног месеца радила уобичајено и да је у рад примила 83 предмета, извршила 72 редовна надзора, 10 контролних и 11 ванредних. Укупан број надзора је 93. У наведеном периоду донето је укупно 22 решења, од тога 3 решења за отклањање недостатака и 19 решења за забрану  рада лицима. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током јула спроведен је План рада по типу Акција за јул 2016. године у угоститељским објектима у Трепчи бањи. Контролама је обухваћено  17 објеката.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да је њена инспекција у претходном месецу у рад примила 275  предмета, а  решила 234, сачинила 210 записника, донела 99 решења, издала 29 сертификата, сачинила 125 службених белешки и  поднела 5 прекршајних пријава. Навела је да је у општини Ивањица утврђен један позитиван случај нодуларног дерматитиса, код једне краве у насељеном месту Дајићи. У вези са тим предузете су све законом прописане мере. Општина Ивањица проглашена је зараженим подручијем, а  Град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани, угроженим подручјем. Током јула завршена је вакцинација говеда на територији општине Ивањица, а отпочела  у Граду Чачку  и општинама Горњи Милановац и Лучани.

Инспекција рада

            Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, навела је да је Планом Инспектората за рад Одсека инспекције рада за Моравички управни округ предвиђено да се током јула изврше надзори код послодаваца у делатности грађевине, производње прехрамбених производа, производње и прераде  пољопривредних производа, трговине, угоститељства и др. Извршено је укупно 14 надзора у области радних односа, од тога 11  по захтеву странака и 3 по службеној дужности. На фактичком раду је затечено  23 лица од којих је са 15 лица закључен уговор о раду. Донето је 1 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. У наведеном периоду поднет је и 1 захтев за одлагање и поступање по члану 271.  Када су у питању надзори у области безбедности и здравља на раду, истакла је да је извршено укупно 2 надзора, 1 редован и 1 поводом повреде на раду, којом приликом је констатована 1 тешка повреда на раду. Током јула извршено је 40 интегрисаних надзора, донето  2 решења којим је наложено отклањање 4 повреде Закона. На фактичком раду затечено је 25 лица, од којих је са 3 лица закључен уговор о раду. Превентивних поступања је било 2 и указивања 2. Навела је да су инспектори рада наилазили на проблем проналажења послодаваца из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из  евиденција или су радње трајно или привремено одјавили. Инспектори су учествовали у акцијама Инспектората, о чему су уредно достављали извештај Инспекторату рада. Навела је и да су први део годишњег одмора за 2016. годину, користили инспектори Станимирка Константиновић и Братислав Танасковић.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је да је током јула 2016. године, извршио санитарни преглед код 229 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 225, док јер број пошиљки животних намирница износио 4. У наведеном периоду је донето укупно 229 сагласности за царињење увозних пошиљки. Током јула била је 1 забрањена пошиљка.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, навела је да је у претходном месецу њена инспекција извршила укупно 92 контроле, од чега 4 у производњи садног материјала, 4 по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава, 49 контрола добре произвођачке праксе код произвођача малина и купина, 6 контрола и узорковања малина и купина на остатке пестицида и норо вирус, 11 контрола и узорковање биља на остатке пестицида у промету, 13 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, остале контроле  биља у промету 3. У наведеном периоду донето је 2 решења о непризнавању семена, издато 13 фитосертификата, примљена 1 пријава за производњу садног материјала, узето 15  узорака на остатке пестицида, норо вирус 3 и садног материјала са ПССС 7.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је  да је током  јула његова инспекција извршила 56 инспекцијских прегледа, саставила 56 записника, донела 10 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 12 захтева за покретање прекршајног поступка и донела  3 решења о одузимању робе.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни  месец, навео је да је током јула примљено и обрађено 247 захтева, извршен исти број контрола, сачињено 247 записника, донето 212  решења о дозволи увоза и издат 31 сертификат  за извоз у Републику Македонију. Напоменуо је да ће у периоду од 08.08.2016. године до 29.08.2016. године, користити први део годишњег одмор за 2016. годину.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је  да је њена инспекција током јула извршила укупно  64 контроле. Током наведеног периода вршене су контроле угоститељских објеката, хладњача, откуп воћа, пшенице, као и експлоатација песка и шљунка.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник  Шумарске и ловне инспекције, због коришћења годишњег одмора није присуствовао колегијуму, али је доставио извештај у писаној форми, у коме је навео  да је  током јула извршен план рада и да је обављено укупно 35 надзора и то по: Закону о шумама 31, Закону о дивљачи и ловству 3 и  Закону  о  заштити биља од биљних болести и штеточина 1. У току рада донето је 5 решења и поднето 12 прекршајних пријава. Привремено је одузето 33 м³ дрвета, изречено 2 осуђујуће пресуде, уз новчану казну у износу од 10.000, 00 динара. Према његовим речима, за бољи  и ефикаснији рад инспекције, неопходно је повећати број извршилаца и побољшати услове рада инспектора.

Водна инспекција

            Живорад Богосављевић, водни инспектор, у извештају о раду за јул 2016. године, истакао је да је  извршио 18 контрола по налогу шефа РВИ, сачинио 18 записника на терену, издао 3 решења и проследио 8 дописа странкама. Према његовима речима, у претходном месецу радило се уобичајено и није било неких карактеристичних контрола.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је Туристичка инспекција, на територији Моравичког управног округа,  током   јула  извршила  укупно  15 контрола   и то: 4  контроле  по  пријавама    грађана

(једну контролу туристичке агенције у Чачку и 3 контроле угоститељских објеката за  исхрану и пиће). Једна контрола је извршена у Калиманићима – СО Горњи Милановац, по пријави која је била неоснована  и 2 контроле у Чачку, од којих је једна била основана, а друга се није односила на надлежност туристичке инспекције. У контролисаном  периоду  извршене су 4 редовне контроле  обављања угоститељске делатности за време одржавања вашара у Котражи. Утврђена је 1 неправилност у раду, која се односила на  неиздавање прописаних рачуна за пружање угоститељских услуга. У вези с тим, издат је прекршајни налог. Током јула извршена је 1 ноћна контрола у Чачку, уз асистенцију ПУ, као и 6 контрола туристичких агенција. У наведеном периоду донето је 1 решење којим је нерегистрованом субјекту-физичком лицу забрањено да обавља угоститељску делатност до испуњења прописаних услова. Када су у питању казнене мере, према њеним речима, поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду и издат 1 прекршајни налог, због неиздавања прописаних рачуна. Истакла је и да је један инспектор користио годишњи одмор, током јула.

Школска управа

            Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак,  у извештају о раду за јул 2016. године, истакла је да је Владан Сеизовић, в. д. руководиоца Школске управе, током јула реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је састанак са Активом директора основних школа у Чачку. Обишао је  неколико школа на територији општина Ивањица, Горњи  Милановац, Лучани и Града Чачка. Пратио је стручне сараднике у процесу напредовања у струци у ОШ „Танаско Рајић“ и Угоститељско-прехрамбеној школи. Одржавао  је свакодневне консултативне састанке са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно-васпитним установама на подручју Моравичког управног округа. Реализовао је неколико састанака са представницима ПУ Чачак и свим директорима основних школа са подручија МУО у вези са задацима и припремама за реализацију Завршног испита у основним школама. Остало запослено особље у Школској управи у  Чачку, обавило је активности планиране за јул 2016. године.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.07. 2016 – 31.07.2016. године, заведено је  укупно 774 предмета, активних је 673, а архивираних 58.

III тачка дневног реда

Информација о плановима инспекцијског надзора за август 2016. године

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, излажући о плановима рада за август, истакла је да од свог министарства нису добили конкретне налоге. Према плану рада,  извршиће  40 редовних надзора.

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да ће током августа радити према добијеним налозима.

            Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције, истакла је да су за рад њене испекције, тренутно актуелна дешавања везана за 56. Сабор трубача у Гучи, као и „Нушићијаду“ у Ивањици.

            Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, навела је да сваке недеље добијају налоге за рад и да су последњих дана контроле вршили на ауто-путу. Истакла је да имају одређене налоге за „Дан грађевинара“, а да су претходне недеље имали налоге везане за пољопривреду и грађевинарство.

            Весна Станић, здравствени инспектор, говорећи о плановима  за август,  истакла  је да је тренутно актуелна контрола стоматолошких ординација, као и рад по представкама.

            Рада Каранац, саветник у Школској управи у Чачку,  навела је да је у августу други уписни рок, као и да се обављају друге активности везане за предстојећу школску годину.

            Остали чланови колегијума, истакли су да ће  током августа радити уобичајено и да немају неких посебних, планираних активности.

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, говорећи о предстојећем 56. Сабору трубача у Гучи, али и другим манифестацијама на подручју Моравичког управног округа, замолио  је  присутне инспекторе да контроле у Гучи обављају у преподневним часовима, како не би ометали нормалан рад надзираних субјеката. Из тих разлога, пожељно би било да се формирају тимови и да сви инспектори  врше контроле истовремено. У сваком случају, према речима Јоловића, сваки контролисани субјекат  мора имати дозволу за рад, пријављене раднике, санитарне књижице, као и да им месо и пиће, чијим прометом се баве, буде одговарајућег порекла,  квалитета и евидентирано у пословним књигама. Наравно, саветодавно превентивни рад не подразумева непоштовање законских прописа и одустајање од прописаних процедура контрола у случају непоштовања од стране истих.

            Пореска управа ће вршити одвојене контролу евидентирања производаи  услуга, обрачун и плаћање јавних прихода, као и инспекције локалне самоуправе.

IV тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под тачком 4. дневног реда, није било предлога, ни питања, начелник Моравичког управног округа, закључио је састанак

Дванаста седница колегијума 08.08.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више