Све спремно за почетак 56. драгачевског сабора трубача у гучи
Четврти састанак Савета Моравичког управног округа
Све спремно за почетак 56. драгачевског сабора трубача у гучи
Четврти састанак Савета Моравичког управног округа

Четрнаеста седница колегијума 05.09.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Др Светлана  Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске  и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Братислав Танасковић, инспектор рада, Божидар Гројић, туристички инспектор из Ивањице,  Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф  Одсека ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Тања Никитовић, тржишни инспектор, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор и Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

            Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању), Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је четрнаести редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са дванаестог састанка колегијума.
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у августу 2016. године,
  • информација о карактеристичним појавама и контролама.
  1. Спровођење Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у септембру и октобру 2016. године.
  1. Текућа питања

 

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са дванаестог састанка колегијума

Како није било примедби на записник са  дванаестог састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

 

II тачка дневног реда

Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у августу 2016. године и информација о карактеристичним појавама и контролама

Здравствена инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за август 2016. године, навео је да је здравствена инспекција  извршила 43 надзора по плану, 12 утврђујућих по захтеву странака и 13 надзора ван плана. Изречено је 13 мера за отклањање недостатака и донето 13 решења за почетак обављања делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током августа  у рад примила 8 предмета, извршила 10 контрола, сачинила 9 записника, 1 службену белешку и донела 1 решење о отклањању неправилности. Током августа није било карактеристичних појава и контрола, већ се радило уобичајено. У том периоду били су актуелни  захтеви за добијање подстицајних средстава, као и за увоз отпада, а примљена су  и 2 захтева за испуњеност услова.

Санитарна инспекција

            Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, навела је да је у рад примљен  61 предмет, извршено 34 редовних надзора, 16 контролних и 27 ванредних. Укупан број надзора је 77. Службених, саветодавних посета било је 41.  У наведеном периоду донето је укупно 23 решења, од чега 6 решења за отклањање недостатака и 17 решења о забрани рада лицима. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, подносећи извештај о раду за август, истакла је да је већи део инспектора у наведеном  периоду био на годишњем одмору, а да су остали радили уобичајено. Током претходног месеца, према њеним речима, у рад је примљено 256 предмета, решено 246, сачињено 254 записника, донето 100 решења, издато 34 сертификата, сачињено 9 службених белешки и поднето 7 прекршајних пријава. Током августа завршена је вакцинација  говеда против заразне болести  нодуларни дерматитис, а вакцинисано је укупно 38.960 говеда, свих категорија.

Инспекција рада

            Братислав Танасковић, инспектор рада, навео је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 26 инспекцијских надзора, по захтеву странака 8, по службеној дужности 14, контролних 3 и 1 потпуни надзор. На фактичком раду затечено је 4 лица, са којима је након контроле, закључен уговор о раду. У контролисаном периоду донето је  укупно 3 решења о отклањању  повреда закона, у смислу одредбе чл. 269. Закона о раду.  Током августа извршено је укупно 5 надзора у области безбедности и здравља на раду, којом приликом је констатовано 4 тешке повреде на раду. Донето је и 1 решење о испуњености услова. Интегрисаних надзора    је било  укупно 39. Донето је 3 решења којима је наложено отклањање 11 повреда закона. На фактичком раду је затечено 15 лица, од којих су 12 закључила  уговор о раду. Превентивних поступања је било 7, а указивања 4. Регистрован је  1 субјекат, за који је  претходно  утврђено да је био  нерегистрован. Током августа  инспектори рада су учествовали у акцијама Инспектората, о чему су уредно достављали извештај Инспекторату за рад. Према његовим речима, први део годишњег одмора за 2016. годину, користили су инспектори Никола Савић, Вукић Лекић и Владимир Радосавчевић.

Гранична  фитосанитарна инспекција

Драган  Јововић, гранични  фитосанитарни  инспектор, подносећи   извештај за

август, истакао  је да  је у  контролисаном периоду примљено је и обрађено 226 захтева,

извршен исти број контрола и сачињено 226 записника. Донето је 229 решења о дозволи увоза и издато 36 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, навела је да су током августа обављене 52 контроле, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 3, 8 контрола и узорковања малина и купина на остатке пестицида и норо вируса, 22 контроле  и узорковања биља на остатке пестицида у промету, фитосанитарни преглед и издавање фитосертификата, дорада семена 2, пост тест контрола у производњи семена кромпира и узимање узорака 6,  ђубрива у промету 1, остале контроле биља у промету 3, издато сертификата за садни материјал 4, донето 2 решења о препакивању семена, примљена 1 пријава за производњу семена и садног материјала, узето 11 узорака на остатке пестицида, норо вирус 4 и семена са ПССС 24.

Тржишна инспекција

            Тања Никитовић, тржишни инспектор, у извештају о раду за август 2016. године, навела је  да је извршено 119 инспекцијских прегледа, састављено исто толико записника,  донето 7 решења о отклањању утврђених неправилности, донето 7 решења о одузимању робе. Поднето је 11 захтева за покретање прекршајног поступка и стављено ван промета робе у вредности од 54.320,00 динара.

Гранична санитарна инспекција

            Милош  Рисимовић, гранични санитарни инспектор, истакао је  да је у извештајном периоду извршен санитарни преглед код 138 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 128, док је број пошиљки животних намирница износио 10. У контролисаном периоду није било забрањених пошиљки. Донето је укупно 138 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, подносећи извештај за август, истакла је да су током претходног месеца углавном вршене контроле хладњача и млинова. Радило се уобичајено, без неких карактеристичних контрола. Извршено је 15 контрола у СУР, везано за  промет алкохола и освежавајућих безалкохолних пића, 5 контрола промета вина у СТР, 17 контрола производње, промета и складиштења жита и брашна. Извршена је 1 контрола утврђивања МТУ за производњу млинских производа и 2 контроле експлоатације минералних сировина. Током августа извршено је укупно 39 контрола.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током августа  извршено укупно 37 надзора и то према: Закону о шумама 34 и Закону о дивљачи и ловству 3. У току рада донето је 9 решења, поднето 9 прекршајних и 3 кривичне  пријаве. У наведеном  периоду привремено је одузето 5 м³ дрвета и изречено 4 осуђујуће пресуде,  са казном у  износу од 56.000,00 динара.

Водна инспекција

            Живорад Богосављевић, водни инспектор, истакао је да је током августа извршио укупно 12 контрола по налогу  шефа РВИ, сачинио 9 записника на терену, донео 2 решења, поднео 1 прекршајну пријаву и проследио 8 дописа странкама.

Туристичка инспекција

Божидар Гројић, туристички инспектор, навео је да је Туристичка инспекција током претходног  месеца, на територији Моравичког управног округа, извршила укупно  18  контрола. Контроле су  вршене  по  налозима  издатим од стране начелника Одељења, уз обавештавање надзираних субјеката, у складу са  одредбама  Закона о инспекцијском надзору. Приоритет у раду био је надзор обављања угоститељске делатности. У контролисаном периоду донето је 1 решење о привременој забрани обављања делатности, 2 закључка о обустави поступка и поднете 2 прекршајне пријаве. Током августа, туристички инспектор из Чачка, Весна Милекић, користила је годишњи одмор.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.08.2016 – 31.08.2016. године заведено укупно 952 предмета, активних је 685, а архивираних 172.

III тачка дневног реда

Спровођење Плана координисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у септембру и октобру 2016. године

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са чињеницом да је на тему спровођења Плана координисаног инспекцијског надзора, на територији Моравичког управног округа, већ одржан један састанак. Циљ тог састанка био је, између осталог, да се одреде одговорна лица за планирање инспекцијских контрола. Та лица су у обавези да планове контрола ураде уз консултације и сагласност са својим и другим инспекцијама, Пореском управом  и органима државне управе и локалне самоуправе.

Према његовим речима, са Пореском управом, теже је  организовати заједничке контроле, обзиром  да располажу малим бројем инспектора теренске контроле и да њихове контроле могу трајати и по 10 дана. Међутим, уколико  неко од  републичких инспектора, утврди да контролисани субјекат није правилно обрачунао порез и доприносе, неопходно је да о томе обавести Пореску управу у циљу предузимања одговарајућих мера из њихове законом прописане надлежности. При изради плана контроле, треба водити рачуна да не долази до преклапања, као и да њима буду обухваћени сви субјекти, почев од највећих предузећа, ка нижима.

Јоловић је нагласио да нико не сме бити поштеђен и да сви субјекти морају имати подједнак третман. Здравствена инспекција би, према његовим речима, требало да обави контроле Домова здравља, болница и стационара, а Санитарна да изврши контролу  свих  школа, како  основних, тако и средњих, као и предшколских установа. Односно, у планирању водити рачуна да не долази до преклапања али и да се планирају заједничке контроле од стране неколико инспекција у специфичним ситуацијама.

Са оваквом праксом треба наставити и на нивоу округа најмање једном у три месеца сви инспектори да обеве једну или више инспекцијских надзора у граду, односно општинама, ван свој седишта, рекао је Јоловић, након чега је донет закључак да одговорност за планирање контрола, у округу, преузму руководиоци оделења републичких инспекција и задужени инспектори, а у сарадњи са локалним инспекцијама и другим државним органима, према следећем плану:

Рб. Подручје/локална самоуправа Период контроле Одговоран за планирање
1 Град Чачак 01-10.09.2016.године Тања Никитовић
2 Општина Горњи Милановац 12-17.09.2016.године Никола Савић
3 Општина Ивањица 19-24.09.2016.године Бошко Гројић
4 Општина Лучани 26-30.09.2016.године Гордана Гавриловић
Рб. Подручје/локална самоуправа Период контроле Одговоран за планирање
1 Град Чачак 03-15.10.2016.године Предраг Всиљевић
2 Општина Горњи Милановац 17-22.10.2016.године Никола Савић
3 Општина Ивањица 24-26.10.2016.године Бошко Гројић
4 Општина Лучани 26-29.10.2016.године Гордана Гавриловић

Инспекције ће водити рачуна о спровођењу добијених налога за контроле са републичког нивора, али и поштовању сопственог плана контроле у округу, који се спроводи сагласно члану 28. Закона о државној управи, којим је прописано да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе и да у управном округу органи државне управе могу по сопственој одлуци да врше инспекцијски надзор као посао државне управе, а чланом 40. истог Закона, и 12. Закона о инспекцијском надзору је прописана надлежност и обавеза начелника управног округа, између осталог, да вршењем послова из свог делокруга стално унапређује усклађивање и координацију рада инспекција и делотворност инспекцијског надзора, па то он на и овај начин чини.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је сходно обављеним обукама са инспекторима републичких и локалних органа управе покренуо заједничку активност на доношењу и спровођењу плана инспекцијског назора на територији Моравичког управног округа у септембру/октобру 2016.године у који треба да буду укључене све републичке и локалне инспекције, а да ће он лично на Савету Моравичког управног округа упознати градоначелника/председнике општина.

 

IV тачка дневног реда

Текућа питања

Како под тачком  4. дневног реда, није било предлога, ни питања, начелник Моравичког управног округа, закључио је састанак у 9,20 часова.

Четрнаеста седница колегијума 05.09.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више