Шеста редовна седница Савета МУО
Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације
Шеста редовна седница Савета МУО
Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације

Први редован колегијум за 2018. годину

 

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

08.01.2018.

Колегијум  је сазвао и његовим радом руководио, начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције,  Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Никитовић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Гордана Крсмановић, водни инспектор, Славољуб Јањић, ветеринарски инспектор у Горњем Милановцу, Божидар Гројић, туристички инспектор у Ивањици и Гордана Гавриловић, тржишни инспектору у  Гучи.

 

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне руководиоце инспекцијских служби да поднесу извештај о раду својих инспекција за децембар 2017. године, као и годишњи извештај за 2017. годину.

Извештај о раду инспекција за децембар 2017. године и годишњи извештај о раду за 2017. годину

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да је у децембру извршено 8 надзора по плану, утврђујућих 21 и ванредних 6. Донето је 8 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 14 мера за отклањање недостатака. Током 2017. године, инспекција је  извршила 190 надзора по плану, 141 утврђујућих и 218 ванредних надзора. Обављено је 8 службених, саветодавних посета. Изречено је 123 мере за отклањање недостатака, донето 141 решење за почетак обављања здравствене делатности, поднета 1 прекршајна пријава и 8 препорука о поступању по службеним, саветодавним посетама.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да је у рад  примљено 8 предмета, извршено 8  инспекцијских прегледа, сачињено 8 записника и 1 допис. У току 2017. године, у рад је примила 91 предмет, извршила 94 инспекцијска надзора, саставила 77 записника, 17 службених белешки, 24 дописа, донела 11 решења о отклањању неправилности, 1 закључак, сачинила 7 извештаја и поднела 8 прекршајних пријава.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, истакла је да је у рад  примила 86 предмет, извршила 80 редовних, 66 контролних и 6 ванредних надзора. Укупан број надзора је 152. Током претходног месеца донето је укупно 44 решења, за отклањање недостатака 2 и 39 решења за забрану рада лицима. Поднето  је 12 захтева за покретање прекршајног поступка и уручена 3 прекршајна налога. У току 2017. године, инспекција је у рад примила 2360 предмета, извршила 1808 редовних, 108 ванредних и 444 контролних надзора, донето укупно 610 решења, од којих 179 решење за отклањање недостатака, 423 решења о забрани рада лицима и 8 решења о забрани коришћења. Поднето је 110 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 70 прекршајних налога. Узето је 498 брисева за контролу хигијене.

Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за децембар, навела је да је у рад примљено укупно 236 предмета, решено 210, сачињено 177 записника, донето 73 решења, издато 23 сертификата, сачињено 7 службених белешки и поднето 5 прекршајних  пријаве. У 2017. години примљено је у рад 3268 предмета, инспектори су решили 2860 предмета, сачинили 2295 записника, донели 836 решења, издали 381 сертификат, сачинили 63 службене белешке, поднели 72 прекршајне пријаве и 12 пријава за привредни преступ.

Владимир Радосавчевић, координатор Инспекције рада, у извештају за децембар, истакао је да је инспекција рада, у области радних односа извршила укупно 54 инспекцијска надзора, по захтеву странака 12 и 35 по службеној дужности. Контролних  надзора је било 5, а потпуних 2. На фактичком раду је затечено 7 лица са којима је закључен  уговор о раду. Донето је 4 решења о отклањању повреда Закона, Захтевa за одлагање и поступање по чл. 271. није било. Извршено је 99 надзора у области безбедности и здравља на раду и то: 90 редовних, 1 контролни, 8 надзорa поводом повреде на раду, од којих 8 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. Донета су 2 решења којима је наложено отклањање 3 повреде закона. На фактичком раду затечено је 13 лице и са истима је закључен уговор о раду. Извршено је укупно 13 интегрисаних надзора. Превентивних поступања је било 1. У току 2017. године, инспекција рада је у области радних односа извршила укупно 489 инспекцијских надзора, по захтеву странака 123, по службеној дужности 285, контролних 70 и 9 потпуних надзора. На фактичком раду је затечено 91 лице, а са 84 је закључен уговор о раду. Донето је 25 решења о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл. 269. Закона о раду. Поднет је 21 захтев за покретање прекршајног поступка и 4 прекршајна налога. Захтева за одлагање и поступање по члану 271. било је 4. У области безбедности и здравља на раду извршен је укупно 331 надзор, редовних надзора је било 230, контролних 10, 2 надзора по захтеву странака, 86 надзора поводом повреда на раду од којих: 81 надзор поводом тешких телесних повреда на раду, 1 надзор поводом колективне повреде на раду, 1 надзор поводом тешке колективне повреде на раду са смртним исходом, 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом и 1 надзор поводом лаке телесне повреде на раду. Донето је 13 решења којима је наложено отклањање 16 повреда закона, 6 решења о забрани рада, 3 решења о испуњености услова, поднето је 3 захтева за покретање прекршајног поступка против запосленог, 22 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 4 захтева за покретање прекршајног поступка против предузетника и 6 захтева против лица за БЗНР. На фактичком раду је затечено 90 лица, са којима је након извршених контрола закључен уговор о раду. Током 2017. године извршено је укупно 276 интегрисаних надзора, контролних надзора и извршења решења 4. Донето је  20 решења којима је наложено отклањање 44 повреде Закона. Донето је 2 решења о забрани рада. На фактичком раду је затечено 137 лица, с тим што је са 141 лицем закључен уговор о раду. Превентивних поступања је било 14, а указивања 36. Поднет је 1 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника.

Милош Рисимовић, гранични  санитарни инспектор, навео је да је преглед извршен код 327 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 309, док је број пошиљки животних намирница износио 18. Није било  здравствено неисправних пошиљки. Донето је укупно 327 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења доносе континуирано, у зависности од завршених  лабораторијских анализа. Током 2017. године извршен је санитарни преглед код 3239 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3057, док је број пошиљки животних намирница износио 182. У току 2017. године биле су 2 здравствено неисправне пошиљке, код предмета опште употребе, у укупној количини од 20.264 кг. Донето је решење о њиховом уништењу. У контролисаном периоду донето је укупно 3239 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је инспекција извршила  укупно 31 контролу, фитосанитарних прегледа и издавања фитосертификата 1, контрола по програму мера 2, контрола промета семена 2, контрола промета биља 1, остале контроле 1, контрола и узорковање воћа и поврћа на остатке пестицида 21, израда уверења о чистоти сорте 1, израда уверења о признавању семена 51, израда решења о непризнавању семена 15, дорада сема 1, контрола по правилнику за коришћење подстицајних средстава 1 и донето 1 решење о препакивању семена. У контролисаном периоду узет је 21 узорак. Вршен је свакодневни унос података у систем  о извозу воћа за Руску Федерацију. У 2017. години, извршила 912 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 47, 132 контроле и узорковања биља на остатке пестицида у промету, 78 фитосанитарних прегледа и издавање фитосертификата, дораде семена 48, производње семена 264, 11 контрола семена у промету, 12 контрола ђубрива у промету, 126 контрола биља у производњи, 116 контрола биља у промету, 37 контрола садног материјала у промету, 4 контроле садног материјала у производњи, 11 контрола примене пестицида, 18 контрола промета пестицида, 2 контроле по програму мера, 70 контрола осталог. Током 2017. године издато 26 биљних пасоша, 22 сертификата садног материјала, донето је 34 решења о препакивању семена, 49 решења о непризнавању семена, издато 127 уверења о признавању семена, 1 уверење о чистоти сорте руже, 10 решења о налагању мера, 13 решења о забрани промета, 5 решења о забрани производње. Поднето је укупно 7 прекршајних пријава и узето 623 узорка и семена са ПССС 156.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, навео је да је у децембру  тржишна инспекција извршила 49 инспекцијских прегледа, донела 5 решења о отклањању утврђених неправилности, 3 решења о одузимању робе, 2 решења из области техничког надзора и поднела  15 захтев за покретање прекршајног поступка. Током 2017. године извршила је  укупно 743 контроле, поднела 168 захтева за покретање прекршајних поступака и донела 113 решења.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у извештају за децембар  2017. године, навео је да је примљено и обрађено 273 захтева, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 264 решења о дозволи увоза и издато 52 сертификата за извоз у Републику Македонију. Током 2017. године,  у рад је примљено и обрађено 2630 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 2630 записника, донето је 2686 решења о дозволи увоза, 3 решење о забрани увоза и издато 613 сертификата  за извоз у Републику Македонију.

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је  инспекција извршила укупно 23 контроле, донела 3 решења и поднела 1 прекршајну пријаву и 1 пријаву за привредни преступ.  Стављено је ван промета 11 литара алкохолних пића, у вредности од 3.200,00 динара. Извршене су и 4 контроле фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта. Током 2017. године извршили су укупно 514 контроле, донели 57 решења, поднели 29 захтева за покретање прекршајног поступка, 2 кривичне пријаве и 4 пријаве за привредни преступ. Стављено је ван промета 143 литра алкохолних пића у вредности од 18.700,00 динара, 29 литара домаће ракије у ринфузном стању, у вредности од 46.000,00 динара и 544 кг дубоко замрзнуте малине, у вредности од 81.600,00 динара.

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је током претходног месеца извршен план рада и да је обављено укупно 55 инспекцијских надзора. Донето је 5 решења, поднето 28 прекршајних пријава и 3 кривичне пријаве. Одузето 317 м³ дрвета. Изречено је 7 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 69.000 динара. Током 2017. године, извршено је укупно 465 надзора. Донето је укупно 45 решења, поднето 234 прекршајнe пријавe и 19 кривичних пријава. Издато је 11 уверења и привремено одузето 956 м³ дрвета, изречена 81 осуђујућа пресуда, са казном у износу од 1.556.000,00 динара.

Гордана Крсмановић, водни инспектор, истакла је да је током децембра извршено 11 редовних и 4 ванредна инспекцијска надзора, донето 4 решења и прослеђено 7 обавештења. Током 2017. године извршила је укупно 41 редовних и 67 ванредних инспекцијских надзора, донела  24 решења и проследила 36 обавештења странкама.

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током децембра извршено укупно 15 инспекцијских контрола и то: 3 ванредне контроле по пријави, 1 контрола извршења раније донетог решења и 4 редовне, циљане контроле у угоститељским објектима за исхрану и пиће. Извршене су 2 ванредне контроле у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици. Приликом контрола није утврђено постојање неправилности у раду надзираних субјеката. Извршена је 1 контрола туристичке агенције – посредника у Чачку. Донето је решење о налагању уписа агенције у Регистар туризма. Поднет је захтев прекршајном суду. Извршена је и 1 контрола извршења раније донетог решења. Решење је извршено, у Регистар привредних субјеката уписан је наставак рада, након привременог прекида. Током децембра обављено је 7 службених саветодавних посета.У 6 случаја, надзираним субјектима достављени су дописи. Током 2017. године туристичка инспекција је извршила 130 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 39 контрола у угоститељским објектима за смештај, 19 контрола извршења раније донетих решења, 26 контрола туристичких агенција (22 редовне и 4 по пријави) и 1 ванредна контрола по захтеву надзираног субјекта за потврђујући инспекцијски надзор, обављено је 35 службених саветодавних посета. Извршено је и 29 контрола по пријавама, од чега 25 контрола пословања угоститељских објеката и 4 контроле обављања туристичке делатности. Донето је 11 решења о забрани рада, 3 решења о отклањању недостатака и 1 закључка о дозволи извршења решења. Постигнут је и 1 договор у туристичкој агенцији. У истом периоду поднето је 17 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 14 прекршајних налога. Током године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима у Чачку и Ивањици.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је претходног месеца одржала актив директора основних и средњих школа, обавила појединачне састанке и све потребне консултације. Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама: праћење напредовања, појединачни стручно-педагошки надзор, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, праћење рада саветника – спољних сарадника. Рад са родитељима и другим странкама, достављање одговора на представке. Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра. Током 2017. године одржани су активи директора, појединачни састанци, бројне консултације, праћење наставе, напредовања итд. Израда Плана уписа за 2017/18.Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Припрема школа за реализовање Пријемних испита и Завршних испита. Обављани су и други послови по налогу Министра.

У децембру, у писарници МУО заведено је укупно 844 предмета, активних је 608, а архивираних 234, а у 2017. години заведено је укупно 9364 предмета, од тога архивирано 6634, активних је 2720.

План рада инспекцијских служби за јанура 2018. године

 

Један део инспекцијских служби је већ добио план рада за 2018. годину, док други део очекује да план тек добије.

Улагање у одржавање објеката, набавку и одржавање опреме у 2018. години

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са планог да се изврши набавка дела опреме за инспекцијске службе у Ивањици и Горњем Милановцу и истакао да ће округ водити рачуна о текућем инвестиционом одржавању  и зграда и опреме, али је скренуо пажњу да се не могу вршити обимнији грађевински радови, обзиром да су просторије узете у закуп.

Први редован колегијум за 2018. годину
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више