ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ
Школе и факултети у Моравичком округу свечано обележили Савиндан
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ
Школе и факултети у Моравичком округу свечано обележили Савиндан

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 13.01.2020.

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 13.01.2020.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић,  координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај и Гордана  Јовановић, грађевински инспектор.

Информација о раду инспекција у 2019. години, са конкретним предлозима  за унапређење рада и услова рада у 2020. години

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са извештајем о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за  2019. годину, који је достављен  министру за државну управу и локалну самоуправу, члановима Координационе комисије Владе РС, члановима Савета Моравичког управног округа, као и руководиоцима инспекцијских служби. Извештај садржи све неопходне податке о условима рада у округу, буџету, раду начелника округа, стручне службе, инспекцијских служби, Савета округа, Окружног штаба, као и друге неопходне податке. Обзиром да Моравички управни округ нема трајно решено питање простора за свој рад, према његовим речима, потребно је наставити са активностима у правцу решавања овог проблема. Од руководилаца инспекцијских служби захтевао је да се старају о условима рада њихових инспектора у другим локалним самоуправама, ван седишта округа, као и да их обилазе бар  једном месечно.

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене  инспекције, подносећи годишњи извештај о раду, истакао је да је  током 2019. године, ова инспекција извршила 270 надзора по плану, 93 утврђујућих и 235 ванредних надзора. Надзор над субјектима брисаним из регистра АПР-а 25, У наведеном периоду изречено је 66 мера за отклањање недостатака, донето 91 решења за почетак обављања здравствене делатности, поднета 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

У извештају о раду ове инспекције за децембар 2019. године, навео је да је извршено 12 надзора по плану, утврђујућих 5 и ванредних 17. Изречене су 4 мере за отклањање недостатака и донето 5 решења за почетак обављања здравствене делатности. Истакао је да његова инспекција има добру сарадњу са Стручном службом округа.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, истакла је да је у току 2019. године, ова инспекција у рад примила 1087, извршила 1053 редовних, 34 ванредних и 351 контролних надзора.Укупан број надзора је 1438. Укупан број решења је 351. Донето је 105 решења са изреченим превентивним мерама, 123 решења за отклањању  недостатака, 228 решења за забрану рада лицима, Поднето је 33 захтева за покретање  прекршајног поступка и 57 прекршајних налога.

У извештају о раду за децембар навела је  да су контроле вршене по плану и да је у рад примљено 50 предмета. Извршено је 43 редовних, 66 контролних и 6 ванредних надзора. Укупан број надзора је 114. Обављена је 1 службена саветодавна посета. Током децембра донета су укупно 34 решења, од којих 32 решења за забрану рада лицима и 2 решења којима су наложене превентивне мере. Издато је 7 прекршајних налога и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Навела је да постоји добра сарадња санитарне и Стручне службе.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи годишњи извештај истакао је да је током 2019. године извршен санитарни преглед код 3.201 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 3.019, док је број пошиљки животних намирница износио 182. У току 2019. године биле су 2 здравствено неисправне пошиљке у укупној количини од 56 кг. У контролисаном периоду донето је укупно 3019 сагласности за царињење  увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.

У децембарском извештају истакао је да је санитарни преглед извршен код  283 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед предмета опште употребе износио је 262, док је број пошиљки  животних намирница износио 21. Донета је 283 сагласности за царињење увозних пошиљки. Према његовим речима, сарадња са Стручном службом је коректна и у складу са потребама.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током 2019. године, у рад примљено и обрађено 2.834 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 2.834 записника, донето је 2.902 решења о дозволи увоза и издато 659 сертификата  за извоз у Северну Македонију.

У извештају за претходни месец, истакао је да је примљено и обрађено 244 захтева, извршен исти број контрола и сачињен исти број  записника. Током децембра донето је 246 решења о дозволи увоза и издато 36 сертификата за извоз у Македонију. Сарадња са Стручном службом Моравичког управног округа је, према његовим речима, добра и на задовољавајућем нивоу.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи годишњи извештај навео је да је током 2019. године, извршено  укупно 368 надзора и то: на основу Закона о шумама 320, Закона о дивљачи и ловству 36, Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 9 и Закона о заштити биља од биљних болести и  штеточина 3. У току претходне године донето је укупно 33 решења, поднете 173 прекршајне, 15 кривичних пријава и 1 пријава за привредни преступ.. Издато је 2 уверења и одузето 510 м³ дрвета, изречено 170 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 1.848.000,00 динара.

Током децембра 2019. године, извршено је укупно 28 надзора и то према: Закону о шумама 27 и Закону о дивљачи и ловству 1. У току рада донето је 1 решење и поднето 39 прекршајних пријава. Одузето је 510 м³ дрвета. Изречено је 20 осуђујућих пресуда са казном у износу од 260.000,00 динара. Према његовим речима, сарадња са Стручном службом је била коректна и нема никаквих примедби у том погледу.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су у току 2019. години инспектори овог Одељења примили су у рад 3.273 предмета, решили 2.954 предмета, сачинили 2.065 записника, донели 831 решење, издали 329 сертификата, сачинила 83 службене белешке, поднела 100 прекршајних пријава и 2 пријаве за привредни преступ.

У извештају за децембар истакла је да су у рад примили 305 предмета, решили 279, сачинили 162 записника, донели 65 решења, издали 25 сертификата и сачинили 4 службене белешке. Током децембра поднето је 5 прекршајних пријава. Сарадња са Стручном службом округа је, према њеним речима, добра и коректна.

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, подносећи годишњи извештај о раду своје инспекције истакла је да је у 2019. години, фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 946 контрола, по Правилнику о коришћењу подстицајних средстава 65, производње семена 308, дораде семена  55, промета семена 2, производња и узорковање биља 27, промет ђубрива 24, промет биља  171, промет пестицида 48, примена пестицида 9, промет садног материјала 33, производња садног материјала 43, производња биља-хигијена бербе 60. Промет и узорковање биља на остатке пестицида 119, издато је  13 биљних пасоша, контрола по Правилнику за ИПАРД 5, контрола уписа у регистар за извоз у РФ 2, контрола по програму мера 1, остале контроле 5.  У току године примљене су 62 пријаве за производњу садног материјала. Донето је 29  решења о препакивању семена, 15 решења о налагању мера. Издато је 156 уверења о признавању семена  и 33 сертификата за производњу садног материјала. Донето је  15 решења о налагању мера, 2 решења о забрани производње, 4 решења о забрани промета. Током  2019.године поднете су  2 прекршајне пријаве и 1 пријава за привредни преступ. Узето је 789 узорака.

У извештају за децембар навела је да су извршене укупно 22 контроле. Дораде семена 1, промета садног материјала 1, промета биља 1, производње биља 2, остаци пестицида 1, промет пестицида 4, контрола по Правилнику за подстицајна средства 9. Донето је 1 решење о препакивању семена, 2 решења о забрани промета и 2 решења о непризнавању семена. Издат је 1 сертификат за производњу садног материјала и узето 18 узорака. Навела је да фитосанитарна инспекција има добру сарадњу са Стручном службом округа.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, у годишњем извештају о раду ове инспекције истакла је да је током 2019. године, извршила укупно 209 контрола, донела 48 решења, поднела 39 захтева за покретање прекршајног поступка и 7 пријава за привредни преступ. Уништено је 67 литара јаког алкохолног пића ракије, у вредности од 134.000 и стављено ван промета пиво у количини од 137,5 литара са истеклим роком употребе, вредности 50.800,00 динара. Ранка Милосављевић је  извршила 233 контроле, донела 20 решња и поднела 3 прекршајне пријаве. Милун Вранић извршио 93 контроле и донео 3 решења. Пасивни статус РПГ 5, МТУ 1, 1 закључак и поднео 7 прекршајних пријава и 8 кривичних.

У извештају за децембар 2019. године навела је да је извршила 17 контрола и донела 6 решења, поднела 3 прекршајне пријаве и 3 пријаве за привредни преступ. Уништено је 6 литара јаког алкохолног пића-ракије, у вредности од 12.000,00 динара и стављено ван промета 26,5 литара пива са истеклим роком трајања, у вредности од 13.100,00 динара. Ранка Милосављевић је извршила 10 контрола, а Милун Вранић је извршио 7 контрола и поднео 3 кривичне пријаве. Навела је да је задовољна сарадњом са Стручном службом.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да су у току 2019. године, у складу са  достављеним  Планом рада за 2019.годину вршени редовни и ванредни теренски инспекцијски надзори углавном индустријских постројења али и осталих објеката на територији Моравичког, Златиборског и Шумадијског и Расинског  управног округа. У рад  је примљено 56 предмета, извршених контрола на локацији постројења 58 од чега је 57 контрола као поступајући инспектор, од чега је 15 ванредних надзора. С обзиром да су све контроле  вршене везане за примену више закона,  по областима  то изгледа овако: по Закону о процени утицаја на животну средину,  20 надзора; по Закону о заштити ваздуха  23; по Закону о управљању отпадом  24; по Закону о заштити вода 11; по Закону о заштити животне средине 6 и по Закону о заштити земљишта заштите 3. Сачињен је 51 записник, донето 26 решења, са 63 наложене мере, 41 допис, 13 службених белешки, поднето 5 пријава за привредни преступ  и 2 захтева за покретање прекршајног поступка.

Подносећи извештај за децембар 2019. године, навела је да је у рад примила 2 предмета, извршила 5 контрола, сачинила 5 записника, 4 дописа и донела 4 решења. Према њеним речима, сарадња са Стручном службом је на задовољавајућем нивоу.

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у годишњем извештају о раду  ове  инспекције, навео  је да је током 2019. године тржишна инспекција извршила

укупно 595 контрола и саставила 595 записника. Поднето је укупно 63 захтева за покретање прекршајних поступака и 1 за привредни преступ. Донела укупно 44 решења за откањање утврђених неправилности и 39 решења за одузимање робе. Донета је 1 препорука.

У извештају за децембар 2019. године, истакао је  да је тржишна инспекција извршила 62 контроле и сачинила исто толико записника. Донела је 9 решења о отклањању недостатака, 6 решења о одузимању робе и поднела 11 прекршајних пријава. Указао је на добру и коректну сарадњу са Стручном службом округа.

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током 2019. године туристичка инспекција извршила укупно 307 контрола и то: 220 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 18 контрола у угоститељским објектима за смештај, 6 контрола извршења раније донетих решења, 39 контрола  извршења мера наложених на записник, 15 контрола туристичких агенција, 3 контроле пружања услуга на скијалиштима, 6 контрола у објектима домаће радиности. Донето је 6 решења о забрани рада, 1 решење о отклањању недостатака и 1 решење о извршењу. Изречено је 39 мера наложених на записник. У истом периоду поднето је 16 захтева за покретање прекршајног поступка и издато 4 прекршајна налога. Током године вршене су контроле викендом, у ноћним сатима, уз асистенцију ПУ, у угоститељским објектима, по предмету контроле служења алкохолних пића лицима млађим од 18 година и издавања прописаних рачуна за пружене угоститељске услуге корисницима.У извештајном периоду обављене су 44 службене саветодавне посете.

Подносећи извештај за претходни месец, истакла је да је туристичка инспекција у децембру 2019. године извршила укупно 41 инспекцијски надзор, од којих 5 ванредних (2 по захтеву  и 3 по представкама), 26 редовних, циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и 10 контролних инспекцијских надзора извршења мера наложених на записник. Током децембра месеца наложено је 10 мера за отклањање неправилности записницима о инспекцијском надзору и поднета 2 захтева Прекршајном суду. Истакла је да постоји добра сарадња са Стручном службом округа.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току 2019. године, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 494 инспекцијских надзора. Донето је 30 решења о отклањању повреда Закона о раду и поднето 54 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 828 надзора, донето је 38 решења из области Закона о БЗР и 102 наложене мере, као и 6 решења о забрани рада на радмом месту. Извршен је 81 надзор поводом повреде на раду, од чега: 77 надзора поводом тешких повреда на раду, 1 надзор поводом колективне повреде на раду, 2 надзора поводом тешке повреде на раду са смртним исходом и 1 надзор поводпом лаке повреде на раду. Током 2019. године поднето је 110 захтева за покретање прекршајног поступка због повреде  из Закона о БЗР и 3 захтева за покретање прекршајног поступка због повреде Закона о инспекцијском надзору. Током 2019. године  извршено је укупно 211 интегрисаних надзора. У току ове године спроведено је укупно 1.533 инспекцијских надзора  код послодаваца. Затечено је укупно 229 радника на фактичком раду, од којих је 179 радника засновало радни однос. Откривен је рад 7 нерегистрованих субјеката. Поднето је укупно 167 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 кривична пријава. Изречено је новчаних казни у износу од 13.505.600,00 динара.

У децембарском извештају навео је да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 41 инспекцијски надзор и 16 ванредних надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 33, 5 контролних и 3 допунска надзора. На фактичком раду  је затечено 1 лице. Донето је 1 решење о отклањању повреде Закона у смислу одредбе чл. 269 Закона о раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. У области безбедности здравља на раду извршено је укупно 39 надзора, од којих 4 редовна, 21 ванредни, 4 контролна и 3 надзора по захтеву странака. Извршено је 10 надзора поводом повреда на раду и то поводом тешких повреда на раду. Донето је 4 решења којим је наложено отклањање 15 повреда закона и 4 захтева за покретање прекршајног поступка. На фактичком раду је затечено 4 лица и са истима је закључен уговор о раду. Током децембра инспекција рада је извршила и 41 интегрисани надзор, од којих 34 ванредних и 7 контролних надзора извршења решења. Донето је 4 решења којима је наложено отклањање 12 повреда Закона о БЗНР. Сачињена су 2 записника којима је наложено 7 мера. Донето је 1 решење о забрани рада. На фактичком раду је затечено 5 лица и са истима је закључен уговор о раду. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника. Истакао је да постоји добра сарадња са Стручном службом округа.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, није доставила извештај о свом раду из разлога што је тек 23.12.2019. године положила испит за инспектора и стекла услове да самостално обавља послове инспекцијског надзора у 2020. години.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, почела је са радом у новембру 2019. године и до сада је у рад примила  9 предмета.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, навела је да је током 2019. године, Школска управа реализовала бројне активности. Рад са директорима школа (активи директора, појединачни састанци, све потребне консултације, давање мишљења у избору директора школа). Рад са наставницима и запосленима у школама и са васпитачима у предшколским установама (праћење наставе, праћење напредовања, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, рад и састанци са тимовима за превенцију и заштиту од насиља…)  Консултативни и саветодавни рад са 8 саветника – спољњих сарадника. Саветовања за школе,  намењена подршци пред други круг спољашњег вредновања. Посете школама (нови круг спољашњег вредновања у ОШ „Котража“, ОШ „Вучић Величковић“, ОШ „Арсеније Лома“;  стручно-педагошки надзор у установама; пружање стручне подршке; присуство тематским већима и састанцима; прославе школа; посете ваннаставним активностима). Решавање по представкама родитеља, грађана, по пријавама или на основу сазнања по различитим питањима која се тичу заштите права ученика. Израда Плана уписа ученика у средње школе за Моравички управни округ за 2019/20. и ЈЛС и Школама у изради школских и општинских/градских планова уписа. Подршка школама за реализовање Пријемних испита у школама где се овај испит одржава и Завршних испита у свим основним школама. Организација обука за наставнике за нове програме наставе и учења (обуке су реализоване у августу). Подршка и праћење 20 основних школа које су се укључиле у Пројекат МПНТР „Обогаћени једносменски рад“ и организација промотивног дана „Школа из другог угла“. Рад руководиоца Школске управе и два саветника у  Радној подгрупе за решавање технолошких вишкова и решавање технолошких вишкова. Координација школских, општинских и окружних такмичења основаца и средњошколаца из свих предмета. Стручно усавршавање просветних саветника. Организовање „Сајма школског издаваштва“. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта Школске управе.  Сви остали послови по налогу Министра.

У децембарском извештају је истакла да је Школска управа одржала појединачне састанке и све потребне консултације са директорима школа. Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, стручно-педагошки надзори, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, пружање стручне подршке школама, рад са саветницима-спољним сарадницима. Рад са родитељима и другим странкама, одговорање на представке. Припрема и тродневна реализација спољашњег вредновања у ОШ „Арсеније Лома“. Припрема Извештаја о спољашњем вредновању за ОШ „Котража“. Обогаћени једносменски рад: припрема и реализација промотивног дана „Школа из другог угла“. Припрема и реализација „Сајма школског издаваштва“. Саветовање о припреми за спољашње вредновање у Горњем Милановцу, саветовање у ПУ „Моје детињство“. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). сарадња са медијима, ажурирање сајта ШУ и сви остали послови по налогу министра.Указала је на добру сарадњу са Стручном службом Моравичког управног округа.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.12.2019 – 31.12.2019. године, заведено је укупно 815 предмета, активних је 754, а архивираних 61, а у периоду од 01.01.2019-31.12.2019. године заведено је укупно 10019 предмета, активних је 3551, а архивирано 6468.

Извештај о организацији  и раду Стручне службе Моравичког управног округа, са посебним акцентом на сарадњу са републичким инспекцијама

Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова Моравичког управног округа, у извештају о организацији и раду Стручне службе округа, навела је да Моравички управни округ, као и други окрузи на територији Републике Србије, имају своју Стручну службу, која своје послове обавља на основу чл. 41 Закона о државној управи и члана 9 Уредбе о управним окрузима. Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе. Осим послова административно- техничке подршке Савету МУО, ова служба обавља и управне послове везано за заснивање и престанак радних односа, обезбеђује доступност информација од јавног значаја, оцењује државне службенике, спроводи поступак јавних набавки, припрема седнице колегијума, Савета, Окружног штаба за ванредне ситуације, израђује записнике, одлуке, закључке, као и периодичне, месечне и годишње извештаје. У Стручној служби Моравичког управног округа, према њеним речима, тренутно је запослено 7 извршилаца на неодређено време и начелник округа, као функционер.

Руководиоци  инспекцијских служби су истакли да постоји добра сарадња са Стручном службом округа и да у том смислу нема никаквих проблема у међусобним односима.

ПРВА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 13.01.2020.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више