СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 06.07.2020.
ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.
СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 06.07.2020.
ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

 

Поштујући мере Владе Републике Србије, седница колегијума је заказана и одржана телефонским путем.

Седници се одазвали: Др Светлана Тадић,  шеф Одсека Санитарне инспекције,  Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Мирослав Војиновић, фитосанитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор и Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву.

 

Информација о раду инспекција у јулу 2020. године, посебне и специфичне контроле ако их је било, ангажовање ван седишта округа

 

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном  извештају о раду за јул 2020. године, истакао је да је ова инспекција извршила 10 утврђујућих и 23 ванредна надзора. У наведеном периоду донето је 10 решења за почетак обављања здравствене делатности и изречено 5 мера за отклањање недостатака. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Др Светлана Тадић, шеф Одсека здравствне инспекције, у извештају за претходни месец, навела је да су санитарни инспектори током јула месеца у рад примили 829 предмета, извршили 32 редовна, 6 контролних и 791 ванредни надзор. Укупан број надзора је  829. У контролисаном периоду донета су укупно384 решења. Број превентивних мера решењем је 352. Донето је и 32 решења о забрани рада лицима.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је током јула извршен санитарни преглед код 119 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 115, док је број пошиљки животних намирница износио 4. У контролисаном периоду није било забрањених пошиљки.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у  достављеном извештају навео је да је током јула, у рад примљено и обрађено 225 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 225 записника и донето 221 решење о дозволи увоза. У контролисаном периоду није било специфичних случајева. Истакао је да ће у периоду од 03.08.2020- 24.08.2020. године,  користити годишњи одмор.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај за претходни месец, истакао је да је извршен  укупно 21 надзор и то: на основу Закона о шумама 21, док по Закону о дивљачи и ловству, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. У току претходног месеца  донета су 32 решења и поднето 5 прекршајних пријава. Одузето је 25 м³ дрвета, изречено 12 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 192.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, у извештају за јул месец, навела је да су инспектори овог Одељења примили у рад 182 предмета, решили 167 предмета, сачинили 137 записника, донели 62 решења, 1 службену белешку и издали 33 сертификата. У контролисаном периоду поднето је 7 прекршајних пријава.

 

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају о раду своје инспекције за јул 2020. године, истакао је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 160 контрола: дораде семена 3, промета ђубрива 2, промета биља 39, производња садног материјала 3, остаци пестицида 43, остале контроле 1. Подстицајна средства за подизање вишегодишњих засада 8. Донето 1 решење о препакивању семена, 1 решење о непризнавању семенског усева, 3 решења о забрани промета. Издат је 1 сертификат о производњи садног материјала и 1 фитосертификат. Узета су 103 узорка биља и 126 узорака земљишта.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, истакла је да је током јула извршила 17 контрола (14 контрола у СУР, 2 контроле у СТР и 1 контролу код произвођача јаких алкохолних пића). Донела је 2 решења. Стављено је ван промета 5 литара  алкохолног пића пива, са истеклим роком трајања, у вредности од 2.100,00 динара. Уништено је 5 литара јаког алкохолног пића у ринфузном стању, у вредности од 10.000,00 динара. Поднете су 2 прекршајне пријаве. Ранка Милосављевић је  извршила 10 контрола (5 контрола откупа пшенице, 2 контроле хладњача и 3 контроле по откупним местима). Милун Вранић није доставио свој извештај о раду за јул месец.

 

Биљана Станојевић, координатор за заштиту животне средине у Одсеку за интегрисано загађење, у достављеном извештају за јул, навела је да је током претходног месеца извршила укупно 5 инспекцијских надзора индустријских постројења на територији и ван територије Моравичког управног округа. Инспекцијски надзори вршени су везано за примену Закона о заштити животне средцине, Закона о процени утицаја на животну средину, Закона о водама, Закона о управљању отпадом и Закона о заштити ваздуха. Донета акта вршена су кроз апликацију е-инспектор.

           

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду ове  инспекције за јул 2020. године, истакао је да су инспектори Одељења тржишне инспекције у Чачку, током претходног месеца извршили 37 инспекцијских прегледа, саставили 37 записника и поднели 11 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Валентина Стефановић, начелник  Одељења туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је ова инспекција у  јулу 2020. године на подручју Моравичког управног округа извршила 9 инспекцијских надзора и обавила 4 службене саветодавне посете и то: 4 ванредне (1 по захтеву и 3 по представкама), 5 редовних циљаних контрола угоститељских објеката за исхрану и пиће. Донето је 1 решење о отклањању недостатака и 1 потврђујуће решење у Ивањици. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Обављене су 4 службене саветодавне посете у угоститељским објектима за исхрану и пиће, у погледу провере испуњености минималних техничких услова за обављање угоститељске делатности. У једном случају надзираном субјекту достављен допис са препорукама и роком за отклањање уочених неправилности. Током јула месеца, туристички инспектори су били ангажовани и на пословима и радним задацима ван Моравичког управног округа, а један инспектор је користио годишњи одмор. У јулу месецу, туристичка инспекција је приоритетно вршила надзор по пријавама грађана, а акценат је стављен и на превентивни рад. Било је више позива телефоном и долазака у службене просторије туристичке инспекције, којом приликом су се угоститељи распитивали за услове обављања угоститељске делатности, опремљеност угоститељских објеката, као и питања која су се односила на обавезе агенција и права путника код отказивања туристичких аранжмана због пандемије корона вируса.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да је у току јула, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 20 инспекцијских надзора, и то 13 ванредних надзора по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 17. Контролних инспекцијских надзора је било 3. На фактичком раду није затечено ни једно лице. Није било решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Није било захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 36 надзора, редовних 5, ванредних 17 и контролних 4. Извршено  је 10 надзора поводом повреда на раду, од којих 9 поводом  тешких повреде на раду и 1 надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом. На фактичком раду  је затечено 16 лица, с тим што је са 12 лица закључен уговор о раду. Донето је 5 решења којима је наложено отклањање 12 повреда закона, поднета су 4 захтева за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица, 2 захтева против предузетника и поднета 1 кривична пријава. Истакао је да током јула месеца није било интегрисаних надзора. Према његовим речима, инспекција рада ће токо августа вршити контроле у следећим областима: прерада камена, пољопривреда, узгој животиња, фарме, грађевинарство, фабрике воде, алкохолна и безалкохолна пића и трговина нафтним дериватима. Инспекцијски надзори ће  бити прилагођени времену трајања ванредне ситуације због епидемије корона вируса.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, у извештају о раду за претходни месец истакла је да је у рад  примила 9 управних и вануправних предмета, обавила 16 ванредних надзора, сачинила 6 записника, донела 2 решења, сачинила 5 обавештења, извештаја и захтева за изјашњење.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, навела је да је током јула користила део годишњег одмора, у периоду од 01.07-15.07.2020. године. Током претходног месеца обављен је 1 ванредни инспекцијски надзор, по представци, ван територије Моравичког управног округа, 5 контролних инспекцијских надзора и 1 ванредни надзор по новој пријави ЈУ Туристичке организације Чачак, обављено је на територији Овчарско-Кабларске клисуре која је Уредбом проглашена за заштићено подручје I категорије, као предео изузетних одлика. Истакла је да је у јулу, у рад примила 17 управних и вануправних предмета, извршила је 1 редовни и 7 ванредних инспекцијских надзора. Сачинила је 3 записника, 10 службених белешки, обавештења и извештаја и 1 одговор на жалбу.

 

Слађана  Парезановићруководилац  Школске  управе  у  Чачку, у  извештају о раду  за  јул  2020.  године,  истакла   је  да  су  обављене  следеће    активности: рад са

директорима школа, рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама, рад са родитељима и другим странкама, одговарање на захтеве школа. Праћење уписних активности (први и други круг уписа у средње школе). Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са  медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.07.2020 – 31.07.2020. године, заведено  је укупно 1450 предмета, активних је 1141, а архивираних 206 .

 

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће том августа радити према добијеним плановима рада, а поступаће и по пријавама грађана.

ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више