Хроника Моравичког округа емисија 20
ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.
Хроника Моравичког округа емисија 20
ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 06.07.2020.

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку и Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај.

Информација о раду инспекција у јуну 2020. години, посебне и специфичне контроле

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у достављеном извештају истакао је да je здравствена инспекција током јуна 2020. године извршила 11 утврђујућих и 28 ванредних надзора. У наведеном периоду изречене су 4 мере за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да је ова инспекција током јуна месеца у рад примила 201 предмет, извршила 133 редовна, 94 контролна и 68 ванредних надзора. Укупан број надзора је 295. Укупан број решења је 152. Изречено је 66 превентивних мера решењем. Донето је 84 решења за забрану рада лицима, 2 решења за отклање недостатака. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и 3 прекршајна налога.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај, истакао је да је током јуна извршен санитарни преглед код 303 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 282, док је број пошиљки животних намирница износио 21. Током јуна није било забрањених пошиљки. Обавестио је присутне да је обновљен авио саобраћај са Бечом, са аеродрома Лађевци, уз поштовање свих мера заштите против корона вируса.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током јуна, у рад примљено и обрађено 267 захтева, извршен исти број контрола, сачињено 267 записника и донето 266 решења о дозволи увоза. Истакао је да није било посебних и специфичних контрола и да је у периоду од 28.06.2020 до 03.07.2020. године био ангажован у Суботици на замени инспектора због коришћења годишњег одмора.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције, истакао је да је у јуну извршено укупно 26 надзора и то: на основу Закона о шумама 26, док по Закону о дивљачи и ловству, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина није било надзора. Током претходног месеца донето је 18 решења и поднето 11 прекршајних пријав. Одузето је 98 м³ дрвета, изречено 7 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 77.000,00 динара. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.
Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да су токoм јуна, инспектори овог Одељења примили у рад 272 предмета, решили 253 предмета, сачинили 140 записника, донели 49 решења, издали 28 сертификата и поднели 1 прекршајну пријаву.

Мирослав Вујовић, фитосанитарни инспектор, у достављеном извештају о раду своје инспекције за јун 2020. године, истакао је да је фитосанитарна инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је 110 контрола, промет семена 1, промета ђубрива 1, промет биља 3, производње биља 20, примене пестицида 1, остаци пестицида 15, производње семена 18, промета садног материјала 1, производња садног материјала 5, подстицајна средства за подизање вишегодишњих засада 1, остале контроле 44. Издат је 1 фитосертификат и узет 271 узорак.

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током јуна извршила 15 контрола, 10 контрола у СУР, 4 контроле код произвођача јаких алкохолних пића и 1 контрола у СТР. Ранка Милосављевић, је извршила 15 контрола хладњача, донела 1 решење и поднела 1 пријаву за привредни преступ. Користила је и 6 дана годишњег одмора. Милун Вранић је извршио 12 контрола коришћења пољопривредног земљишта.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током јуна извршила укупно 6 редовних, мешовитих и ванредних теренских, инспекцијских надзора на територији и ван територије Моравичког управног округа, у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, који између осталог садржи тачан назив посторојења и област надзора. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона о заштити животне средине, Закона о водама, Закона о управљању отпадом и Закона о заштити ваздуха. Доношење аката врши се кроз апликацију е-инспектор. Сачињено је 7 записника, изречено 7 мера за отклањање незаконитости и поднет 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, у извештају о раду ове инспекције за јун 2020. године, истакао је да је тржишна инспекција радила по одлукама Владе РС. Тржишни инспектори су током јуна извршили 41 инспекцијски преглед и сачинили исто толико записника. Донета су 2 решења о отклањању неправилности, поднето 13 захтева за покретање прекршајног поступка и донете 4 управне мере.

Вaлентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, у достављеном извештају навела је да је током јуна 2020. године туристичка инспекција извршила укупно 7 ванредних инспекцијских надзора и обавила 19 службених саветодавних посета. Акценат у раду ове инспекције био је на службеним саветодавним посетама у угоститељским објектима за смештај са циљем да се утврди да ли се у тим објектима цене смештаја истичу у домаћој валути или страној, обзиром на одређене сумње да се цене у угоститељским објектима за смештај истичу у страној валути. Било је 19 таквих посета и то 15 у Чачку, 3 у Горњем Милановцу и 1 у Лучанима. Нису утврђене неправилности у том делу. Дате су препоруке да се некатегорисани угоститељски објекти за смештај пријаве, ради евидентирања код надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао је да је током јуна, инспекција рада у области радних односа извршила укупно 45 инспекцијских надзора, 2 редовна и 9 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 39, 4 контролна. На фактичком раду је затечено 10 лице, с тим да је после извршених контрола са 4 лица закључен уговор о раду. Донета су 3 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Поднето је 5 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршена су укупно 44 надзора, редовних 7, ванредних 34 и контролних 1, надзора по захтеву странака 1. Извршена су 2 надзора поводом повреде на раду, од тога: 2 надзора поводом тешке повреде на раду. Донета су 3 решење којим је наложено 7 мера за отклањање недостатака, донето је 1 решење о забрани рада. Поднета су 3 захтев за покретање прекршајног поступка против запосленог и 3 захтев против послодавца и одговорног лица и 2 захтева против предузетника. На фактичком раду је затечено 8 лица, с тим што је са 6 лица закључен уговор о раду. Током јуна извршено је 9 интегрисаних надзора, 8 ванредних и 1 контрола извршења решења. Донето је 1 решење којим је наложено отклањање 5 повреде Закона о БЗР. На фактичком раду су затечена 2 лица, с тим што је уговор о раду закључен са једним лицем. Поднета су 3 захтева за покретање прекршајног поступка. Током јула, ова инспекција ће вршити контроле из следећих области: грађевинарство, угоститељство, туризам, откуп, конзервирање и прерада шумских производа, конзервирање воћа и поврћа, сечење и обликовање камена, туристичке агенције, центри за забаву и рекреација одраслих и деце.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, подносећи извештај о раду за јун, навела је да је у рад примила укупно 4 управних и вануправних предмета, извршила 9 ванредна инспекцијска надзора, сачинила 2 записника, донела 1 решење, 2 обавештења, извештаја, захтева за изјашњење.

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, користи годишњи одмор.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за јун 2020. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: актив директора основних школа за припрему завршног испита, појединачни састанци, све потребне консултације… Рад са наставницима и запосленима у школама и предшколским установама. Рад са родитељима и другим странкама. Организација Пробног завршног испита (1. и 2. јуни); организација електронског прегледања тестова после Пробног завршног испита; организација Завршног испита из српског језика, математике, комбинованог теста за школе Моравичког округа ( 17., 18. и 19. јуна); организација електронског прегледања тестова после Завршног испита. (Организација ЗИ подразумева: праћење целокупног тока испита, распоред супервизора, распоред прегледача; одређивање пунктова за прегледање тестова; преузимање тестова у Београду, дистрибуција тестова од Школске управе до школа; паковање тестова после испита и дистрибуција до Београда; именовање комисија за жалбе на прегледање тестова, рад са комисијама за жалбе…). Организација пријемних испита за ученике који су уписивали средњу Музичку школу, одељење гимназије „Таковски устанак“ у Горњем Милановцу у коме се део наставе одвија на енглеском језику, уметничку школу у Машинско-саобраћајној школи у Чачку. Организација подразумева: преузимање тестова у Београду, дистрибуцију до школа, именовање супервизора, праћење тока испита у свим школама. Рад лекарске комисије (два састанка) за помоћ при распоређивању у средње школе ученика са здравственим проблемима. Рад окружне уписне комисије и распоређивање у средње школе ученика који су основну школу завршили по ИОП-у2. Рад на пројекту „Обогаћени једносменски рад“. Састанак Радне подгрупе за решавање технолошких вишкова и решавање технолошког вишка. Састанак руководиоца ШУ и уједно председника Окружне уписне комисије и секретара Окружне уписне комисије у Београду. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу Министра.
У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.06.2020 – 30.06.2020. године, заведено је укупно 1013 предмета, активних је 833, а архивираних 69.

План рада за јул 2020. године

Руководиоци инспекцијских служби истакли су да ће током јула радити уобичајено, према добијеним плановима, а поступаће и по пријавама грађана.

 

 

 

 

 

 

СЕДМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 06.07.2020.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више