ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.
ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
ОСМА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 03.08.2020.
ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова  у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Др Светлана Тадић, шеф Одсека Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Радмила Стевановић,  ветеринарски инспектор, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор  и Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај.

Информација о раду инспекција у августу 2020. години, са посебним освртом на организацију рада  у време спровођења мера Владе Републике Србије које се односи на  COVID – 19

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене  инспекције, у извештају о раду за август 2020. године, навео је да је ова инспекција извршила 21 надзор по плану, 13 утврђујућих, потврђујућих 3 и 26 ванредних надзора. У наведеном периоду изречене су 3 мере за отклањање недостатака и донето 11 решења за почетак обављања здравствене делатности. Није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције, истакла је да су претходног месеца санитарни инспектори радили по плану министарства и вршили контроле  примене епидемиолошких мера  за спречавање ширења корона вируса, у угоститељским објектима, васпитно-образовним установама и објектима за промет хране. У истом периоду сачињавали су и решења о изолацији. Санитарна инспекција је учествовала у заједничким контролама са припадницима МУП-а и комуналном полицијом. Заједно са Зораном Шеварлићем, била је присутна на 88 састанака штаба за праћење ковид вируса. Током августа, ова инспекција је у рад примила 527 предмета, обавила 12 службених саветодавних посета, извршила 26 редовних, 28 контролних 498 ванредних надзора. Укупан број надзора је 543. Укупан број решења је 384. Донето је 143  решења  о изреченим мерама, 25 решења за забрану рада лицима, 6 решења о отклањању недостатака, 6 решења о забрани коришћења и поднето 8 захтева за покретање прекршајног поступка.

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај, истакао је да је претходног месеца, у периоду од 01.08.2020. године до 31.08.2020. године, био распоређен на граничним прелазима Гостун и Јабука, где је вршен здравствени надзор лица која су долазила са територије Црне Горе, сходно добијеном решењу. Навео је да су услови рада били веома лоши. Током августа извршен је  санитарни преглед код 236 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки и предмета опште употребе износио је 223, док је број пошиљки животних намирница износио 13. У контролисаном периоду донета је укупно 223 сагласност за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу – промету, доносе континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа.  Током августа није било забрањених пошиљки.

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током августа у рад примљено и обрађено 97 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 97 записника и донето 91 решење о дозволи увоза. Истакао је да није било  посебних и специфичних контрола, а ни ангажовања ван територије округа. Навео је да је у периоду од 03.08.2020 – 24.08.2020. године користио годишњи одмор.

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током претходног месеца извршен план рада, односно да је обављен укупно 21 надзор и то: на основу Закона о шумама 20, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 1, док по Закону о дивљачи и ловству и Закону о заштити биља од биљних болести и  штеточина није било надзора. Током претходног месеца донета су 2 решења. Одузето је 59 м³ дрвета, изречено 10 осуђујућих пресуда, са казном у износу од 164.000,00 динара. Истакао је да је током претходног месеца било више контрола на територији Рашког округа, а мање на територији Моравичког округа. Навео је да је за бољи рад у спровођењу надзора над применом закона, у овој инспекцији, неопходно повећати број инспектора, као и побољшати услове рада инспектора.

Радмила Стевановић, ветеринарски инспектор, навела је да је токoм августа месеца ветеринарска инспекција радила уобичајено и да су инспектори овог Одељења примили у рад 304 предмета, решили 274 предмета, сачинили 165 записника, донели 68 решења, издали 25 сертификата, сачинили 3 службене белешке и поднели 4 прекршајне пријаве.

Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, у извештају о раду своје инспекције за август 2020. године, истакла је да је фитосанитарна инспекција  радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Извршила је укупно 83 контроле, дораде семена 2, промет биља 13, производња садног материјала 4, производња семена 22, остале контроле 3. Подстицајна средства за подизање вишегодишњих засада 14. Издато 5 фитосертификата и 2 сертификата о произодњи садног материјала. Донета су 2 решења о препакивању семена, 7 решења о непризнавању семенског усева и 4 решења о забрани производње и узето 45 узорака.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током августа извршила 15 контрола у СУР, а у периоду од 17.08- 31.08.2020. године је користила годишњи одмор. Ранка Милосављевић је извршила 17 контрола,  8 контрола хладњача, 8 контрола откупа малина и купина, 1 контролу производње сладоледа и донела је 1 решење, а Милун Вранић је извршио 11 контрола коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током августа 2020. године извршила укупно 5 теренских инспекцијских надзора  идустријских постојења на територији и ван територије Моравичког управног округа, у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, који између осталог садржи тачан назив посторојења и област надзора. Инспекцијски надзори су вршени везано за примену Закона  о заштити животне средине, Закона о водама, Закона  о управљању отпадом и Закона о заштити ваздуха. Доношење аката врши се кроз апликацију е-инспектор.

Татјана Никитовић, тржишни инспектор, у извештају о раду  ове  инспекције за август 2020. године, истакла је да је тржишна инспекција радила по одлукама Владе РС и да им је наложено да раде са претходним обавештењима. Током претходног месеца углавном је вршена контрола откупа. Тржишни инспектори су током августа извршили 56 инспекцијских прегледа и сачинили исто толико  записника. Донета  је  1 управна мера и 1 решење о отклањању неправилности и поднето 17 захтева за покретање прекршајног поступка.

Весна Милекић, туристички инспектор, навела је да је током августа 2020. године туристичка инспекција на територији Моравичког управног округа извршила 20 инспекцијских надзора и обавила 19 службених саветодавних посета и то: 19 редовних циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 1 контролни инспекцијски надзор/ контрола извршења раније донетог решења. Обављено је 19 службених саветодавних посета у угоститељским објектима за исхрану  и пиће у погледу провере испуњености минималних техничких услова за обављање угоститељске делатности. У 6 случајева, надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роковима за отклањање уочених неправилности. У августу месецу туристичка  је приоритетно вршила надзор по пријавама грађана, а акценат је стављен и на превентивни рад. Било је више позива телефоном и долазака у службене просторије туристичке инспекције, којом приликом су се угоститељи распитивали о услове обављања угоститељске делатности, опремљености угоститељског објекта, као и питања која су се односила на обавезе агенција и права путника код отказивања туристичких аранжмана због пандемије корона вируса.

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да су током августа, инспектори рада вршили контроле у Сјеници и Пазару и да је инспекција рада у области радних односа извршила укупно 11 инспекцијских надзора,  10 ванредних по представкама. Укупан број ванредних инспекцијских надзора је 10,1 допунски инспекцијски надзор. На фактичком раду је затечено 3 лице, с тим да је после извршених контрола са истим лицима закључен уговор о раду. Донето је 1 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе чл.269 Закона о раду. Поднета су 2 захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду извршено је укупно 60 надзора, редовних 4, ванредних 43, контролних 5 и 4 надзора по захтеву странака. Извршено је 8 надзора поводом повреде на раду, од тога: 8 надзора поводом тешке повреде на раду. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка против послодавца и одговорног лица и 1 захтев  против предузетника. На фактичком раду су затечена 2 лица, с тим што са истим лицима није закључен уговор о раду. Током  августа извршено је укупно 27 интегрисаних надзора, ванредних инспекцијских надзора 24, контролних надзора извршења решења 3. У наведеном периоду донета су 3 решења којим је наложено отклањање 8 повреде Закона о БЗР. Сачињена су 2 записника којима је наложено 7 мера и поднет  1 захтев за покретање прекршајног поступка. Током септембра ова инспекција ће вршити контроле из следећих области: грађевинарство, узгој и сеча шума, домова за смештај старих лица, производња и пренос еклектричне енергије, машинска обрада метала, фто обезбеђења.

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, подносећи извештај о раду за август, навела је да је у рад примила укупно 3 управна/ вануправна предмета, извршила 6 ванредних инспекцијских надзора, сачинила 2 записника, донела 1 решење, сачинила 1 обавештење, извештај, захтев за изјашњење. Навела је да је у периоду од 03.08.2020- 21.08.2020. године користила годишњи одмор.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у достављеном извештају је истакла да је током августа у рад примила 24 управних и вануправних предмета, извршила 1 редовни и 9 ванредних  инспекцијских надзора. Број контролних надзора је 17. Обављене су 2 службене саветодавне посете, Сачинила је  12 службених белешки, обавештења и извештаја.

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, у извештају о раду за август 2020. године, навела је да су обављене следеће активности: Рад са директорима школа: појединачни састанци, све потребне консултације, активи директора пред почетак школске године, највише у вези са организацијом рада (учење на даљину/ непосредни рад). Рад са наставницима и запосленима у школама: технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима; појединачни саветодавни рад. Рад са родитељима и другим странкама, одговарање на представке. Праћење Завршног испита и уписних активности (августовски испитни рок). Састанак руководилаца школских управа и просветних саветника у Београду. Подршка школама у изради базе „Доситеј“. Свакодневна електронска координација између школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). Сарадња са медијима. Ажурирање сајта ШУ. Сви остали послови по налогу министра.

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.08.2020 – 31.08.2020. године, заведено је укупно 1322 предмета, активних је  765, а архивираних 428.

План рада за септембар 2020. године

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада истакао је да ће током септембра ова инспекција  вршити контроле из следећих области: грађевинарство, узгој и сеча шума, домова за смештај старих лица, производња и пренос еклектричне енергије, машинска обрада метала, фто обезбеђења.

Др Светлана Тадић, шеф Одсека  санитарне инспекције навела је да је за септембар предвиђена контрола васпитно образовних установа и угоститељских објеката.

Руководиоци осталих инспекцијских служби истакли су да ће током септембра радити по плану и програму, а поступаће  и по пријавама  грађана.

Учешће у акцији „Уредимо и очистимо Моравички округ“ и  емисијама „Хроника Моравичког округа“

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, подсетио је  присутне да је Савет Моравичког управног округа, на седници која је одржана прошле године у Горњем Милановцу, донео одлуку о покретању акције под називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“. Циљ акције је покретање свих субјеката, а пре свега грађана, како би се унапредила животна средина, уредио путни појас поред државних путева,  уклониле дивље депоније, заштитили ваздух и водотоци. Формирано је 9 комисија, које се састоје од  по 5 чланова, са представницима из свих локалних самоуправа. Задатак ових комисија је да прате кандидате у појединим категоријама, сачињавају записнике, фотографије, видео снимке, а крајем године биће проглашени победници, који ће добити одговарајуће награде. Подсетио је присутне и на емисију „Хроника Моравичког округа“ на телевизији „Галаксија“ која се емитује у одређеним терминима, са прилозима из Моравичког округа, Града Чачка, као и из локалних самоуправа које припадају овом округу. Указао је и на потребу да инспектори узму веће учешће у њој, јер свакако постоје бројне теме које су везане за рад републичких инспекција,  које би биле интересантне за гледаоце. Обавестио је присутне да ће се одржати састанак чланова комисија, медијска промоција акције и почети са оцењивањем кандидата у свакој предвиђеној категорији.

ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више