ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.
ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА КОВИД-19 У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ
ДЕВЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА 07.09.2020.
ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И ПОЛИЦИЈЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ВИРУСА КОВИД-19 У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ

ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Мирјана Томић, технички секретар.

 

Састанку присуствују: Милић Ђукановић, санитарни инспектор, Весна Станић, здравствени инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, Весна Милекић, туристички инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, шеф Одсека Шумарске и ловне инспекције, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор , Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај, Гордана Јовановић, грађевински инспектор и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе Чачак.

 
Информација о раду инспекција у септембру 2020. години, са посебним освртом на организацију рада  у време спровођења мера Владе Републике Србије које се односи на  COVID – 19

 

Весна Станић, здравствени инспектор , у извештају о раду за септембар 2020. године, навела је да је ова инспекција извршила 23 надзор по плану, 15 утврђујућих  и 13 ванредних надзора. У наведеном периоду изречене су 4 мере за отклањање недостатака и донето 15 решења за почетак обављања здравствене делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

 

Милић Ђукановић, здравствени инспектор, истакао је да су претходног месеца санитарни инспектори радили по плану министарства и вршили контроле  примене епидемиолошких мера  за спречавање ширења корона вируса, у угоститељским објектима, васпитно-образовним установама и објектима за промет хране. Реализоване су активности у складу са ванредним планом рада за 2020. годину: укупан  број примљених предмета 291, службене саветодавне посете 23, број редовних надзора 80, број контролних надзора 43, 184 ванредбних надзора. Укупан број надзора 307. Донето је укупно 91 решење од чега: решење за забрану рада лицима 63, 20 решења о отклањању недостатака, решења о забрани коришћења 2. У извештајном  периоду поднето је 22 захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, подносећи месечни извештај истакао је да је у периоду од 01.09.-30.09.2020. године извршен санитарни преглед код 358 пошиљки из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 342, док је број пошиљки животних намирница износио 16. Донета је 342 сагласност за царињење увозне пошиљке, док се коначна решења доносе континуирано у зависности од завршетка лабораторијских анализа. Истакао  је да у наведеном периоду није било забрањених пошиљки.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, навео је да је током септембра месеца у рад примљено и обрађено 314 захтева, извршен исти број контрола и сачињено 314 записника . Донето је 309 решења о дозволи увоза.решење о дозволи увоза. У изивештајном периоду карактеристичних случајева није било. Истакао је да је у периоду од 20.09 до 25.09.2020.године по радном налогу надлежног Министарства обављао послове у вези царињења хране у Суботици.

 

Срђан Ковачевић, шеф Одсека шумарске и ловне инспекције навео је да је током претходног месеца извршен план рада.Укупно је извршено 24 надзора од чега: по Закону о шумама 21, Закону о дивљачи и ловству 3, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа.У назначеном периоду донета су два решења, поднето је 22 прекршајне пријаве, поднета је једна кривична пријава. Одузето је 285 м/3 дрвета. У извештајном периоду изречено је четири осуђујућих пресуда са казном у износу од 38.000 динара. Ковачевић истиче да је за бољи и ефикаснији рад у спровођењу надзора над применом Закона ове инспекције неопходно повећати број извршиоца и побољшати услове за рад инспектора.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да је токoм септембра месеца ветеринарска инспекција радила уобичајено и да су инспектори овог Одељења примили у рад 234 предмета, решили 217предмета, сачинили 103 записника, донели 33 решења, издали 30 сертификата, сачинили две службене белешке и поднели 4 прекршајне пријаве.

 

Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је ова Инспекција у току септембра месеца радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и у истом периоду извршила следеће: укупно контрола 193, дорада семена две, производња семена 165, промет семена једна, девет промета биља, две производње садног материјала и промет пестицида једна. Подстицајна средства за подизање вишегодишњих засада 12. У назначелном периоду издато је седам фитосертификата, донето два решења о препакивању семена, издато 4 сертификата о производњи садног материјала и изтадо шест уверења о признавању семена.

 

Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције, навела је да је током септембра месеца извршила 15, десет контрола  у самосталним  угоститељским радњама, пет контрола извршила је у самосталним трговинским радњама. У извештајном периоду донето је два решења, стављено ван промета 21 литар алкохолног пића – пиво са истеклим роком употребе чија је вредност 4.200 динара. Ранка Милосављевић је извршила 17 контрола,  5 контрола код приозвођача сладоледа, 12 контрола хладњача. Донето је три решења. Милун Вранић је извршио 6 контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљиша у државној својини. Поднете су три прекршајне и осам кривичних пријава.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, у септембру месецу извршено је укупно 5 редовних и ванредних теренских инспекцијских надзора индустријских постојења на територији и ван територије Моравичког управног округа. Редовни надзори вршени су у складу са достављеним планом рада за 2020. годину, а ванредни по поднетим захтевима и пријавама. Инспекцијски надзори вршени су везано за примену Закона о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закона о водама, Закона о управљању отпадом и Закона о заштити ваздуха. Доношење аката врши се кроз апликацију е инспектора. Укупно је сачињено 7 записника, са наложених 8 мера за отклањање незаконитористи и једном забраном за обављање одређених активности. У извештајном периоду сачињена је једна службена белешка и четири дописа.

 

Предраг Васиљевић, начелник Одељења, истиче да су инспектору подручних једница у свакодневној комуникацији са седиштем Одељења ради издравања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама, мејловима и телефонски.По добијању директирва и инструкција из Сектора Министарства, у седишту Одељења се са инспекторима разрађује план активности за реализацију добијене инструкције, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка тржишна инспекција је у септембру месецу 2020. Године остварила следеће реузлтате у раду: извршено је 39 инспекцијских прегледа, састављено исто толико записника, поднето 10 захтева за покретање прекршајног поступка, донето седам решења о отклањању неправилности, донете три управне мере. Васиљевић је истака да су међуљудски односи у колективу добри.

 

Весна Милекић, туристички инспектор. У септембру месецу 2020. године, Туристичка инспекиција је на подручју Моравичког управног округа извршила 22 инспекцијска надзора и обавила 14 службених саветодавних посета и то: 14 редовних/циљаних контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће, 3 контролна инспекцијска надзора/контрола извршења на записник наложених мера; 4 ванредне контроле по захтеву за потврђујуће решење; један ванредна контрола по представци.Донето је четири потврђујућа решења. У редовним контролама у три случаја надзираним субјектима су записницима о инспекцијском ндзору наложене мере за отклањање неправилности. Обављено је 14 слубжених саветодавних посета у угоститељским објектима за исхрану и пиће у погледу провере испуњености минимално – техничких услова за обављање угоститељске делатности. У два случаја надзираним субјектима достављени су дописи са препорукама и роком за отклањање уочених неправилности. У извештајном периоду туристичка инспекција је приоритетно вршила надзор по пријава грађана, а акценат је стављен и на превентивни рад. Било је више позива телефоном и долазака у службене просторије инспекције, којом приликом су се угоститељи распитивали за услове за обављање угоситељске делатности, опремљености угоститељских објеката , као и питања која су се односила на обавезе агенције и права путника код отклазивања туристичких аранжмана због пандемије корона вируса. У септембру месецу један инспектор је користио годишњи одмор.

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада, истакао  је да су током септембра месеца инспектори рада вршили контроле и то: из области радних односа укупно 11 инспекцијских надзора, 10 ванредних надзора по представкама, један допунски инспекцијски надзор. У извештајном периоду било је два указивања и исто толико упозорења. Када је реч о инспекцијским надзорима у области безбедности и здравља на раду њих је било 68, редовних надзора 7, ванредних 53, контролних наздора 2. Шест надзора поводом повреде на раду, и свих шест тешких повреда на раду. Донето је 3 решења којима је наложено отклањање три повреде Закона. Поднет је један захтев за покретање прекршајног поступка против предузетника. На фактичком раду је затечено два лица,  са којима је слклопљен уговор о раду. Што се тиче интегрисаних надзора њих је укупно извршено 41, ванредних инспекцијских наздора 37, контролних надзора извршења решења четири, донето је 3 решења којим је наложено отклањање 5 повреда Закона о БЗР, Сачињено је три записника у којима су наложене мере, којих је било 6. На фактичком раду затечено је једно лица са којим је склопљен угово о раду. Поднет је један захтев за поретање прекршајног поступка.У току месеца извршено је укупно 120 инспекцијских надзора, 3 затечена радника на фактичком раду, са сва три су засновали  радни однос и поднето је два захтева за покретање прекршајног поступка. У месецу септембру радило је шест инспектора. У овом извштајном периоду два инспектора су користила годишњи одмор за 2020. годину. Када је реч о октобру Одсек инспекције рада ће радити по плану инспекцијске надзоре из следећих области: јавна предузећа, штампани и електронски медији, производња шећера и уља, агенција за уступање људских ресурса, производња хемијских производа.

 

Лидија Љушић, саобраћајни инспектор, подносећи извештај о раду за септембар, навела је да је у рад примила укупно 8 управна/ вануправна предмета, извршила три редовна надзора, ванредних надзора је у овом пеироду било два. Сачињено је 5 записника , донето једно решење,као и написана пет обавештења, извештаја, захтева за изјашњење. У извештајном периоду ова инспекција је поднела два захтева за покретање прекршајног поступка.

 

Гордана Јовановић, грађевински инспектор, у извештајном периоду грађевинска инспекције је имала појачан рад на терену у складу са месечним оперативним планом и годишњим планом рада. Извршени су заједнички теренски контролни и ванредни инспекцијски надзори са инспекцијом животне средине и са управљачима на простору Националног парка Копаоник и Парка природе Голија напросторима општине Рашка, општине Ивањица и града Краљева. Са управљачима паркова природе организоване су и службене саветодавне посете. Редован теренски инспекцијски надзор обављен је на МХЕ Бревине у складу са спровођењем процедуре ЦЕОП. У септембру месецу је било 10 предмета управних и вануправних. Један редован надзор, два ванредна надзора, један контролни надзор, обављено је две службене саветодавне посете. У извештајном периоду сачињено је 6 записника, донето једно решење, када се ради о службеним белешкама, обавештењима и извештајима њих је у септембру било 8.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је Управа у септембру месецу обављала рад са директорима школа: актив директора основних и средњих школа Моравичког округа, да су обављани појединачни састанци и све потребне консултације. Такође, рад са наставницима и запосленима у школама са темом технолошки вишкови, радници са непуним радним временом, појединачне консултације са наставницима, појединачни саветодавни рад, као и пружање стручне подршке школама. Обављани су састанци са родитељима и другим странкама, као и да се одговарало на представке странака. Обављен је састанак Радне подгрупе за решавање технолошких вишкова. Дата подршка школама у изради базе „Доситеј“. Вршена је свакодневна електронска координација измешу школа и Министарства (ажурирање података, прослеђивање свих информација, упутстава…). У извшештајном периоду  постојала је сарадња са медијима. Редовно је ажуриран сајт Школске урпаве, вршени су сви послови по налогу Министартсва. Парезановић је упознала присутне са начином рада школа у нашем Округу. Истакла је да је успешно успостављен рад школа, који је морао бити измењен у односу на претходне године, ради пандемије короне вируса.        

 

У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.09.2020 – 30.09.2020. године, заведено је укупно 1023 предмета од тога активних 850, а архивирано 75.

 

План рада за септембар 2020. године

 

Вукић Лекић, шеф Одсека инспекције рада истакао је да ће током октобра месеца ова инспекција  вршити контроле из следећих области: јавна предузећа, штампани и електронски медији, производња шећера и уља, агенција за уступање људских ресурса, производња хемијских производа.

 

Весна Станић, здравствени инспектор, истакла је да ће ова инспекција у наредном периоду вршити контроле вртића, тачније просторија за здравствену заштиту при овим установама.

 

Руководиоци осталих инспекцијских служби истакли су да ће током октобра месеца радити по плану и програму, а поступаће  и по пријавама  грађана.

 

Учешће у акцији „Уредимо и очистимо Моравички округ“ и  емисијама „Хроника Моравичког округа“

 

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, рекао је да је акција „Уредимо и очистимо Моравички округ“ сталног карактера и нагласио да инспекције њој треба да дају свој допринос, као и узму учешће у емисијама информативног карактера „Хроника Моравичког округа“.

 

ДЕСЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више